Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         30. Työllisyys ja yrittäjyys
              44. Alueellinen kuljetustuki
              52. Palkkaturva
         40. Yritysten erityisrahoitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

40. Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille myönnetään 1 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionavustuslain (688/2001) mukaisesti:

1) Talent Hub -toiminnan tukemiseen

2) Kutilan kanavan rakentamisesta aiheutuvien kustannusten maksamiseen

3) kulutusmenojen maksamiseen

4) enintään viittä henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen ja henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien tila- ja muiden kustannusten maksamiseen

5) ennakoiden maksamiseen, jos se on hankkeiden toteuttamisen kannalta perusteltua.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Valtuus

Kutilan kanavan rakentamiseksi saa tehdä sopimuksia ja antaa sitoumuksia siten, että niistä saa aiheutua valtiolle vuonna 2023 ja sen jälkeen menoja yhteensä enintään 12 500 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahaa käytetään Kutilan kanavan rakentamiseen ja Talent Hub -toimintamallin sopimusperusteiseen yhteistyöhön.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2023 2024 2025 2026 Yhteensä
vuodesta
2023 lähtien
           
Vuoden 2023 sitoumukset 500 000 5 000 000 5 000 000 2 000 000 12 500 000

Määrärahan käytöstä arvioidaan kulutusmenojen osuudeksi 500 000 euroa ja siirtomenojen osuudeksi 1 000 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (HO 2019 kertaluonteinen) -9 000
Aluekehitysrahoitus (HO 2019 kertaluonteinen) -6 300
KEINO-osaamiskeskus (HO 2019 kertaluonteinen) -4 000
KEINO-osaamiskeskus (siirto momentilta 32.01.01) 180
Kutilan kanavan rakentaminen 500
Sopimusperusteisen yhteistyön rahoitus (HO 2019 kertaluonteinen) -7 700
Talent Hub -rahoitus -2 000
Varautuminen ÄRM-tilanteisiin (HO 2019 kertaluonteinen) -8 600
Yhteensä -36 920

2023 talousarvio 1 500 000
2022 talousarvio 38 420 000
2021 tilinpäätös 52 100 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 277/2022 vp (17.11.2022)

Momentille myönnetään 8 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionavustuslain (688/2001) mukaisesti:

6) 6 000 000 euroa Kalajoen Marinan vierassataman toteuttamiseen.

Selvitysosa:Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan toisen kappaleen kohta 6) lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdaksi 6).

Lisäys talousarvioesityksen 1 500 000 euroon nähden on 7 000 000 euroa, mistä 6 000 000 euroa aiheutuu Kalajoen Marinan vierassataman toteuttamisesta ja 1 000 000 euroa matkailun tukemisesta.


2023 talousarvio 8 500 000
2022 talousarvio 38 420 000
2021 tilinpäätös 52 100 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2022 vp (13.12.2022)

Valiokunta lisää momentille 200 000 euroa, josta 150 000 euroa Utsjoelle suunniteltua Lohikeskusta koskevan selvityksen tekemiseen ja 50 000 euroa Söderfjärdenin maailmanperintöalue Meteorian kehittämiseen.

Valiokunta lisää momentin perustelujen päätösosaan kohdan 7, jonka mukaan määrärahaa saa käyttää valtionavustuslain (688/2001) mukaisesti alueellista elinvoimaa edistävien määräaikaisten hankkeiden avustamiseen.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille myönnetään 8 700 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionavustuslain (688/2001) mukaisesti:

1) Talent Hub -toiminnan tukemiseen

2) Kutilan kanavan rakentamisesta aiheutuvien kustannusten maksamiseen

3) kulutusmenojen maksamiseen

4) enintään viittä henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen ja henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien tila- ja muiden kustannusten maksamiseen

5) ennakoiden maksamiseen, jos se on hankkeiden toteuttamisen kannalta perusteltua

6) 6 000 000 euroa Kalajoen Marinan vierassataman toteuttamiseen

7) Alueellista elinvoimaa edistävien määräaikaisten hankkeiden avustamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Valtuus

Kutilan kanavan rakentamiseksi saa tehdä sopimuksia ja antaa sitoumuksia siten, että niistä saa aiheutua valtiolle vuonna 2023 ja sen jälkeen menoja yhteensä enintään 12 500 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 325/2022 vp (2.2.2023)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa ja valtuutta saa käyttää myös alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta annetun lain (757/2021) mukaisesti:

8) alueiden kehittämistä, kestävää kasvua ja elinvoimaa edistäviin hankkeisiin sekä niihin sisältyviin investointeihin

9) kuntien ja kuntayhtymien toteuttamiin yritysten toimintaedellytyksiä tukeviin perusrakenteen investointihankkeisiin

10) useampaa kuin yhtä aluetta koskeviin tai valtakunnallisesti tärkeisiin alueiden kehittämistä koskeviin kehittämishankkeisiin sekä sopimusperusteiseen yhteistyöhön.

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että momentin valtuuskohta muutetaan seuraavaksi:

Vuonna 2023 saa tehdä sopimuksia ja antaa sitoumuksia siten, että niistä saa aiheutua valtiolle vuonna 2023 ja sen jälkeen menoja yhteensä enintään 28 606 000 eurolla.

Valtuudesta 16 106 000 euroa on varattu käytettäväksi ensi sijassa ulkorajamaakunnissa alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta annetun lain (757/2021) mukaisesti.

Valtuudesta 12 500 000 euroa on varattu Kutilan kanavan rakentamiseen.

Selvitysosa:Valtuuden lisäys 16 106 000 eurolla aiheutuu Interreg-ulkorajaohjelmien valtion rahoitusosuuden siirrosta momentilta 32.30.64 käytettäväksi kansallisena alueiden kehittämisen rahoituksena.

Valtuuden lisäyksestä arvioidaan aiheutuvan valtiolle menoja 1 610 000 euroa vuonna 2024, 4 832 000 euroa vuonna 2025, 4 832 000 euroa vuonna 2026 ja 4 832 000 euroa vuonna 2027.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2023 I lisätalousarvio
2023 talousarvio 8 700 000
2022 talousarvio 38 420 000
2021 tilinpäätös 52 100 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 83/2022 vp (1.3.2023)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa ja valtuutta saa käyttää myös alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta annetun lain (757/2021) mukaisesti:

8) alueiden kehittämistä, kestävää kasvua ja elinvoimaa edistäviin hankkeisiin sekä niihin sisältyviin investointeihin

9) kuntien ja kuntayhtymien toteuttamiin yritysten toimintaedellytyksiä tukeviin perusrakenteen investointihankkeisiin

10) useampaa kuin yhtä aluetta koskeviin tai valtakunnallisesti tärkeisiin alueiden kehittämistä koskeviin kehittämishankkeisiin sekä sopimusperusteiseen yhteistyöhön.

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että momentin valtuuskohta muutetaan seuraavaksi:

Vuonna 2023 saa tehdä sopimuksia ja antaa sitoumuksia siten, että niistä saa aiheutua valtiolle vuonna 2023 ja sen jälkeen menoja yhteensä enintään 28 606 000 eurolla.

Valtuudesta 16 106 000 euroa on varattu käytettäväksi ensi sijassa ulkorajamaakunnissa alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta annetun lain (757/2021) mukaisesti.

Valtuudesta 12 500 000 euroa on varattu Kutilan kanavan rakentamiseen.

 

II lisätalousarvioesitys HE 15/2023 vp (21.9.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 3 221 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu maksatusten tarkistuksista.


2023 II lisätalousarvio 3 221 000
2023 I lisätalousarvio
2023 talousarvio 8 700 000
2022 tilinpäätös 38 420 000
2021 tilinpäätös 52 100 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 14/2023 vp (15.11.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 3 221 000 euroa.