Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              41. Energiatuki
         30. Työllisyys ja yrittäjyys
         40. Yritysten erityisrahoitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

88. Pääomasijoitus Ilmastorahasto Oy:lle (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 277/2022 vp (17.11.2022)

Momentille myönnetään 100 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Ilmastorahasto Oy:n oman pääoman korottamiseen.

Selvitysosa:Momentti lisätään talousarvioesitykseen.

Ilmastorahasto Oy on valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö, jonka tehtävänä on toimia rahoittajana hankkeissa, jotka keskittyvät ilmastonmuutoksen torjuntaan, digitalisaation edistämiseen ja teollisuuden vähähiilisyyden vauhdittamiseen.

Yhtiö voi myöntää oman ja vieraan pääoman rahoitusta sekä välirahoitusta niin yksityisten kuin julkisten toimijoiden hankkeisiin.

Ilmastorahaston rahoituksen ensisijaisena kohteena ovat teollisen mittaluokan skaalaukset, joissa sijoitusten kokoluokka on 10—50 milj. euroa. Hankkeiden keskeisinä arviointikriteereinä ovat merkittävä investoinnin aikaistaminen, hankkeen toteutuminen markkinaehtoisesti suunniteltua laajempana tai sen kohdistuminen Suomeen. Keskeisenä kriteerinä on se, että hankkeen avulla voidaan vähentää päästöjä nykyisiin ratkaisuihin verrattuna.

Määräraha on vuoden 2022 neljännessä lisätalousarvioesityksessä peruutetun määrärahan uudelleenbudjetointia.


2023 talousarvio 100 000 000
2022 IV lisätalousarvio

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille myönnetään 100 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Ilmastorahasto Oy:n oman pääoman korottamiseen.

 

II lisätalousarvioesitys HE 15/2023 vp (21.9.2023)

Momentilta vähennetään 100 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu Ilmastorahaston pääomittamisen poistosta.


2023 II lisätalousarvio -100 000 000
2023 talousarvio 100 000 000
2022 tilinpäätös

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 3/2023 vp (9.11.2023)

Momentille esitetään vähennystä 100 000 000 euroa. Selvitysosan mukaan vähennys aiheutuu Ilmastorahaston pääomittamisen poistosta. Lisäksi hallituksen esityksen yleisperusteluissa on kerrottu poiston johtuvan määräaikaisen investointiohjelman rahoittamisesta. Valiokunta pitää tärkeänä, että jatkossa määrärahamuutosten perustelut ilmenevät riittävällä tarkkuudella myös yksityiskohtaisista perusteluista momentin selvitysosasta.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 14/2023 vp (15.11.2023)

Momentilta vähennetään 100 000 000 euroa.