Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              20. Siviilipalvelus
         30. Työllisyys ja yrittäjyys
         40. Yritysten erityisrahoitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

03. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 273 576 000 euroa.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi.

Työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimisto) tehtävänä on yritys- ja työnantajalähtöinen työnvälitys, joka tukee nopeaa työllistymistä ja avoimien työpaikkojen mahdollisimman tehokasta täyttöä. TE-toimistot toimivat ELY-keskusten alaisina paikallishallinnon viranomaisena.

Työ- ja elinkeinoministeriö päättää, kuinka suuri osa työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenoihin tarkoitetuista määrärahoista käytetään työllistymistä edistävään monialaiseen yhteispalveluun.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti työ- ja elinkeinotoimistoille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2023:

Toiminnallinen tuloksellisuus

  2021
toteutuma
2022
tavoite
2023
tavoite
       
Työnantaja-asiakkaiden kokonaistyytyväisyys (1—5) 4,1 > 4,0 > 4,0
Työnhakija-asiakkaiden kokonaistyytyväisyys (1—5) 4,1 > 4,0 > 4,0

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio

2023
esitys
       
Bruttomenot 226 220 268 329 273 976
Bruttotulot 468 400 400
Nettomenot 225 752 267 929 273 576
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 54 680    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 39 444    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kohti oppisopimusta -malli -200
Kuntakokeilujen asiakastuki (siirto momentille 32.01.02) -210
Kuntakokeilujen vuosien 2023—2024 jatkon rahoitus (siirto momentilta 32.30.51) 2 133
Maahanmuuttajien palvelut (siirto momentille 32.50.03) -1 400
Oikeudellinen tuki (siirto momentilta 32.01.02) 195
ONNI-hanke -1 000
ONNI-hankkeen vakinaistaminen (siirto momentilta 32.30.51) 2 500
Osatyökykyisten työkykyohjelma (HO 2019 kertaluonteinen) -1 410
TE-palvelu-uudistuksen muutoskustannukset 1 507
Turvealan ohjaus- ja neuvontapalvelut -180
Työllisyyden edistäminen ja palvelujen kehittäminen, kehittämisraha -5 000
Työllisyyden kuntakokeilu -1 084
Työllisyyspalveluiden hallinnon kehittäminen, kuntien roolin vahvistaminen työvoimapalveluiden tuottamisessa (HO 2019 kertaluonteinen) -1 000
Uudelleenkohdennus, digitalisaation kehittäminen (siirto momentille 32.01.10) -2 000
Valtionhallintoon työllistettyjen htv-kiintiö (siirto momentilta 32.30.51) 9 300
Väliinputoajat työmarkkinoilla -palvelu -200
Matkustussäästö -400
Palkkausten tarkistukset 4 803
Toimistotilasäästö -706
Tasomuutos -1
Yhteensä 5 647

Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.


2023 talousarvio 273 576 000
2022 II lisätalousarvio -764 000
2022 talousarvio 267 929 000
2021 tilinpäätös 210 516 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 277/2022 vp (17.11.2022)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 283 128 000 euroa.

Määrärahasta on varattu 500 000 euroa työkykyohjelman ja IPS-mallin laajentamiseen (RRF pilari3) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa.

Selvitysosa:Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan toinen kappale lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan toiseksi kappaleeksi.

Muutos talousarvioesityksen 273 576 000 euroon nähden on 9 552 000 euroa, missä on otettu huomioon lisäyksenä 4 800 000 euroa ukrainalaisten työnhakijoiden palvelujen turvaamiseen, 2 852 000 euroa TE-palvelu-uudistukseen, 2 000 000 euroa palveluprosessin muutokseen työttömien opiskeluun liittyvän sääntelyn johdosta siirtona momentilta 32.30.51 ja 500 000 euroa työkykyohjelman ja IPS-mallin laajentamisen (RRF pilari3) rahoituksen siirtona momentilta 33.60.61 sekä vähennyksenä 600 000 euroa kansainvälisen rekrytoinnin siirtona momentille 32.01.05.


2023 talousarvio 283 128 000
2022 IV lisätalousarvio 3 943 000
2022 II lisätalousarvio -764 000
2022 talousarvio 267 929 000
2021 tilinpäätös 210 516 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2022 vp (13.12.2022)

Momentille ehdotetaan lisäystä 4 359 000 euroa, joka liittyy julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudistamista koskevaan hallituksen esitykseen (HE 207/2022 vp). Koska esityksen käsittely eduskunnassa on vielä kesken, mainittu määräraha poistetaan momentilta.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 278 769 000 euroa.

Määrärahasta on varattu 500 000 euroa työkykyohjelman ja IPS-mallin laajentamiseen (RRF pilari3) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 325/2022 vp (2.2.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 4 359 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu TE-palvelu-uudistuksesta.

Hallitus on antanut eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liittyvän esityksen julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 207/2022 vp).


2023 I lisätalousarvio 4 359 000
2023 talousarvio 278 769 000
2022 IV lisätalousarvio 3 460 000
2022 II lisätalousarvio -764 000
2022 talousarvio 267 929 000
2021 tilinpäätös 210 516 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 46/2022 vp (24.2.2023)

Valiokunta pitää tärkeänä, etteivät suuret rakenteelliset uudistukset heikennä alueellisten toimijoiden edellytyksiä hoitaa heille lainsäädännössä asetettuja tehtäviä. Valiokunta nostaa esille työvoima- ja yrityspalveluiden uudistuksen (HE 207/2022 vp), jossa julkisten työvoimapalvelujen järjestämisvastuu on tarkoitus siirtää 1.1.2025 lukien työ- ja elinkeinotoimistoilta kunnille. Uudistuksen rahoitus kohdistuisi kuntiin hallituksen esityksessä esitetyn rahoitusmallin ja määriteltyjen kriteereiden perusteella. Alustavien arvioiden mukaan laskennalliset nettomuutokset vaihtelevat kuntakohtaisesti +39 eurosta -141 euroon asukasta kohden. Hyvinvointialueittain tarkasteltuna nettovaikutus olisi positiivinen kaikilla Uudenmaan hyvinvointialueilla ja Helsingissä sekä Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Pohjanmaalla. Suurimmat negatiiviset vaikutukset uudistuksella olisivat Kainuun (-58 euroa/asukas), Keski-Suomen (-31 euroa/asukas), Kymenlaakson (-29 euroa/asukas) ja Pohjois-Karjalan (-29 euroa/asukas) hyvinvointialueilla. Valiokunta korostaa, että uudistuksen alueet olisivat optimaalisia työssäkäynnin näkökulmasta. Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että rahoituksen riittämättömyys voi muodostaa riskin uudistukselle asetettujen tavoitteiden toteuttamiselle. Valiokunta yhtyy työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan (TyVM 26/2022 vp), hallintovaliokunnan (HaVL 36/2022 vp) ja talousvaliokunnan (TaVL 61/2022 vp) huoleen rahoitusmallin alueellisesta yhdenvertaisuudesta ja pitää tärkeänä, että rahoituksen kriteerien toimivuutta ja rahoituksen kohdentumista seurataan tarkoin. Valiokunta pitää tärkeänä varmistaa, että äkillisissä alueellisissa rakennemuutostilanteissa ongelmiin kyetään reagoimaan nopeasti turvaamalla joustava rahoitus.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 83/2022 vp (1.3.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 4 359 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 15/2023 vp (21.9.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 7 298 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 150 000 euroa siirtona momentilta 32.01.02 Väliinputoajat työmarkkinoilla Etelä-Savossa -hankkeen kuluihin ja 7 898 000 euroa palkkausten tarkistuksista sekä vähennyksenä 400 000 euroa siirtona momentille 32.01.02 ja 350 000 euroa siirtona momentille 32.01.01 TE-palvelu-uudistuksen muutoskuluihin.


2023 II lisätalousarvio 7 298 000
2023 I lisätalousarvio 4 359 000
2023 talousarvio 278 769 000
2022 tilinpäätös 270 625 000
2021 tilinpäätös 210 516 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 14/2023 vp (15.11.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 7 298 000 euroa.