Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto ja tutkimus
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maa- ja elintarviketalous
         40. Luonnonvaratalous
              51. Kalatalouden edistäminen
         64. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

46. Valtionapu Suomen metsäkeskukselle (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille myönnetään 44 989 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Suomen metsäkeskuksesta annetun lain (418/2011) mukaisista tehtävistä aiheutuvien menojen maksamiseen

2) muuna julkisena rahoitusosuutena Suomen metsäkeskuksen valtionaputoimintaan kuuluvissa EU-hankkeissa

3) Suomen metsäkeskukselle kuuluvien Eläke-Tapio -lisäeläkejärjestelmän vuosimaksuista aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Suomen metsäkeskus on metsien kestävää hoitoa ja käyttöä sekä niiden monimuotoisuuden säilyttämistä koskevia tehtäviä hoitava koko maan kattava kehittämis- ja toimeenpano-organisaatio. Suomen metsäkeskuksen tehtävänä on metsiin perustuvien elinkeinojen edistäminen, metsiä koskevan lainsäädännön toimeenpano ja metsätietoihin liittyvien tehtävien hoitaminen. Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa ja valvoo Suomen metsäkeskusta.

Suomen metsäkeskuksen toiminnan tärkein kohderyhmä ovat yksityismetsänomistajat, jotka omistavat 440 000 metsälöä (12,1 milj. hehtaaria, noin 60 % Suomen metsämaa-alasta). Suomen metsäkeskus valvoo metsätaloutta koskevien lakien noudattamista ja hoitaa muut sille säädetyt viranomaistehtävät, kuten vuosittain n. 120 000 metsänkäyttöilmoituksen ja n. 70 000 Kemera-hakemuksen ja toteutusilmoituksen käsittelyn. Metsäkeskus kerää alueellista metsävaratietoa n. 2,5 milj. hehtaaria sekä neuvoo ja kouluttaa n. 30 000 metsänomistajaa ja metsäalan toimijaa vuosittain.

Metsäkeskuksen toiminnan tuottavuutta parantavia toimenpiteitä ovat sähköisen asioinnin, metsätiedon hyödyntämisen sekä metsänomistajien ja metsäalan toimijoiden neuvontapalveluiden kehittäminen.

Pääluokka- ja lukuperusteluissa asetettujen yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden toteuttamiseksi maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2023 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen alustavasti Suomen metsäkeskuksen toiminnalle seuraavat tavoitteet:

Suomen metsäkeskuksen tulostavoitteet

  2021
toteutuma
2022
tulostavoite
2023
tulostavoite
       
1. Taloudellisuustavoitteet      
Metsälain mukaisten ilmoitusten käsittelyn ja päätöksenteon kokonaiskustannukset ilmoitusta kohden, € 10 11 10
Rahoituslain mukaisten nuorenmetsänhoidon hakemusten käsittelyn kokonaiskustannukset hakemusta kohden, €1) 66,2 73 65
Rahoituslain taimikon varhaishoidon ja nuorenmetsänhoidon tarkastusten yksikkökustannukset €/kpl 304 245 240
Metsävaratiedon keruukustannukset €/ha2) 3,3 4,5 4,0
2. Suoritetavoitteet      
Metsävaratiedon keruutavoite, ha 2 169 000 2 500 000 2 330 000
Vuoden aikana Metsään.fi -palvelua käyttäneet metsänomistajat, kpl 61 936 65 000 70 000
Metsään.fi käyttäjämäärä, yritykset 1 050 1 060 1 200
Avoimen metsätiedon hyödyntäminen laajenee
— ladattujen aineistopakettien määrä, GiB
— rajapintakutsujen määrä rajapinnassa, kpl
— karttapalvelujen katselukerrat, kpl
39 555
116 774 736
182 219
26 250
52 500 000
136 500
30 000
60 670 000
158 000
3. Laatutavoitteet      
Otantatarkastuksessa rahoituskelpoisuudeltaan hyvien nuoren metsän hoidon hankkeiden osuus suoritepinta-alasta vähintään, % 75 75 78
Päätös nuoren metsän hoitohankkeista, viikkoa vireille tulosta 2,8 3,5 3,0

1) Hakemusten käsittelykustannukset vaihtelevat pitkälti hakemusmäärien perusteella.

2) Vuonna 2021 otettiin käyttöön uusi aikaisempaa tarkempi metsävarojen inventointijärjestelmä, jonka keilaus-, tulkinta- ja vertailukoealakustannukset ovat aikaisempaa korkeammat.

Määrärahalla toteutettavan toiminnan kustannusten (milj. euroa) ja henkilötyövuosien (htv) arvioitu jakautuminen prosesseille

  2021 toteutuma 2022 arvio 2023 arvio
  kustan-
nukset
htv kustan-
nukset
htv kustan-
nukset
htv
             
Metsätieto- ja tarkastuspalvelut 20,3 287 20,6 284 21,0 288
Elinkeinopalvelut 8,9 139 7,8 135 10,9 150
Hallintopalvelut 3,5 44 2,8 36 2,7 34
Kehityspalvelut 9,2 28 10,3 29 9,0 27
Viestintä- ja asiakkuuspalvelut - - 1,1 17 1,4 22
Yhteensä 41,9 498 42,6 501 45,0 521

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Helmi-elinympäristöohjelman toimeenpano 500
METSO-ohjelman toimeenpano 780
Yksityisteiden tiestön ja siltojen parantaminen 2 500
Palkkausten tarkistukset 535
Yhteensä 4 315

2023 talousarvio 44 989 000
2022 II lisätalousarvio 3 161 000
2022 talousarvio 40 674 000
2021 tilinpäätös 42 421 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 277/2022 vp (17.11.2022)

Momentille myönnetään 45 069 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 80 000 euroa talousarvioesityksen 44 989 000 euroon nähden aiheutuu vuokrankorotuksen kompensaatiosta.


2023 talousarvio 45 069 000
2022 II lisätalousarvio 3 161 000
2022 talousarvio 40 674 000
2021 tilinpäätös 42 421 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2022 vp (13.12.2022)

Momentille esitetään lähes 45,1 milj. euroa, joka on 4,4 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2022 varsinaisessa talousarviossa. Suomen metsäkeskuksen tärkeänä tehtävänä on metsiin perustuvien elinkeinojen edistäminen, metsiä koskevan lainsäädännön toimeenpano ja metsävaratietoihin liittyvien tehtävien hoitaminen.

Valiokunta on tyytyväinen siihen, että laajentuvien HELMI- ja METSO-ohjelmien toimeenpanon kustannuksiin esitetään 1,3 milj. euron lisäystä ja kohdistetaan 2,5 milj. euron lisäys käynnistettävään yksityisteiden tiestön ja siltojen parannuksen ohjelmaan. Yksityisteiden osalta lisäys on kuitenkin tarpeisiin nähden niukka. Lisäksi Metsäkeskuksessa on käynnissä mm. mittava tietojärjestelmien uudistus, jonka suurimmat investoinnit ajoittuvat vuosiin 2022 ja 2023.

Valiokunta katsoo saamansa selvityksen perusteella, että momentin rahoitus on kohtuullinen, vaikka se edellyttää toiminnan priorisointia sektorin elinkeinojen ja metsätalouden kestävyyden vahvistamisen kannalta keskeisimpiin tehtäviin.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille myönnetään 45 069 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Suomen metsäkeskuksesta annetun lain (418/2011) mukaisista tehtävistä aiheutuvien menojen maksamiseen

2) muuna julkisena rahoitusosuutena Suomen metsäkeskuksen valtionaputoimintaan kuuluvissa EU-hankkeissa

3) Suomen metsäkeskukselle kuuluvien Eläke-Tapio -lisäeläkejärjestelmän vuosimaksuista aiheutuvien menojen maksamiseen.

 

II lisätalousarvioesitys HE 15/2023 vp (21.9.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 930 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2023 II lisätalousarvio 930 000
2023 talousarvio 45 069 000
2022 tilinpäätös 43 835 000
2021 tilinpäätös 42 421 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 14/2023 vp (15.11.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 930 000 euroa.