Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto ja tutkimus
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maa- ja elintarviketalous
         40. Luonnonvaratalous
              51. Kalatalouden edistäminen
         64. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille myönnetään 47 497 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (34/2015) ja metsätalouden määräaikaisen kannustejärjestelmälain nojalla myönnettävien tukien maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Valtuus

Vuonna 2023 saa tehdä kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (34/2015) ja metsätalouden määräaikaisen kannustejärjestelmälain mukaisia tukipäätöksiä enintään 54 500 000 eurolla.

Mikäli vuoden 2022 myöntämisvaltuutta on jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä tukipäätöksiä vuonna 2023.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi metsätalouden määräaikaiseksi kannustejärjestelmäksi. Uusi kannustinjärjestelmä tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Määrärahalla edistetään metsien kestävää hoitoa ja käyttöä myöntämällä tukea yksityismetsissä tehtäviin metsänhoito- ja perusparannustöihin.

Määrärahalla toteutettavien töiden suora työllisyysvaikutus on n. 1 800 henkilötyövuotta.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (milj. euroa)

  2023 2024 2025 2026 Yhteensä vuodesta 2023 lähtien
           
Ennen vuotta 2023 tehdyt sitoumukset 20,90 9,30 0,80 0,78 31,78
Vuoden 2023 sitoumukset 26,60 20,40 5,74 1,76 54,50
Menot yhteensä 47,50 29,70 6,54 2,54 86,28

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
METSO-ohjelma (siirto momentille 30.40.45) -3 700
Tuhkalannoitus (siirto momentilta 30.40.22) (HO 2019) 200
Uudelleenkohdennus -6 133
Yhteensä -9 633

2023 talousarvio 47 497 000
2022 talousarvio 57 130 000
2021 tilinpäätös 42 298 207

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2022 vp (13.12.2022)

Momentille esitetään noin 47,5 milj. euroa, joka on noin 9,6 milj. euroa vähemmän kuin kuluvan vuoden varsinaisessa talousarviossa. Myöntämisvaltuudeksi esitetään 54,5 milj. euroa ja lisäksi käytettävissä on kuluvana vuonna käyttämättä jäävä myöntämisvaltuus.

Saadun selvityksen perusteella valiokunta toteaa, että esitetty määräraha ja valtuus riittävät aktiiviseen hankerahoitukseen vuonna 2023. Määrärahoilla tuetaan metsänhoito- ja perusparannustöitä alueellisten metsäohjelmien tarvearvioiden perusteella. Vuonna 2022 Kemera-tukia arvioidaan jäävän käyttämättä noin 20 milj. euroa johtuen lähinnä vilkkaana käyneestä puukaupasta ja ison merkittävän toimijan konkurssista. Työlajeittain tarkasteltuna työmäärät ovat laskeneet erityisesti tiehankkeissa, suometsän hoidossa ja nuoren metsän hoidossa. Metsänomistajilla on kuitenkin edelleen kiinnostusta metsienhoitoon, joten tulevina vuosina Kemera-tuen käytön ennakoidaan jälleen kasvavan.

Valiokunta pitää momentin määrärahaa keskeisenä keinona turvata kestävää metsätaloutta. Etenkin taimikoiden ja nuoren metsän hoito on tärkeää, koska sen laiminlyönti heikentää metsien kasvukuntoa ja sitä kautta metsien hiilensidontaa ja nostaa tuholaisriskiä. Pitkällä tähtäimellä seurauksena on teollisuuden raakapuuhuollon vaikeutuminen. Suomen metsäkeskuksen käynnistämät kampanjat metsänomistajien ja toimijoiden aktivoimiseksi ovat siten tarpeellisia ja ne varmistavat osaltaan myös metsäenergian saatavuutta ja turvaavat huoltovarmuutta.

Valiokunta kiinnittää huomiota lisäksi siihen, että suometsä- ja tiehankkeiden työmäärät ovat viime vuosina olleet vähäisiä tavoitteisiin nähden ja korostaa, että myös näiden kokonaisuuksien palveluja tulee olla riittävästi tarjolla. Metsäteiden perusparannusmäärien väheneminen vaikuttaa pitkällä tähtäimellä teiden liikennöitävyyteen ja Suomen metsistä noin neljännes on suometsiä, joiden hoidossa on kiinnitettävä erityistä huomiota vesistö- ja ympäristövaikutusten suunnitteluun. Valiokunta on tyytyväinen siihen, että tulevaan metsätalouden määräaikaiseen kannustejärjestelmään (METKA) sisältyy lisätoimenpiteitä usean tilan yhteishankkeina toteutettaviin suometsien hoitohankkeisiin.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille myönnetään 47 497 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (34/2015) ja metsätalouden määräaikaisen kannustejärjestelmälain nojalla myönnettävien tukien maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Valtuus

Vuonna 2023 saa tehdä kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (34/2015) ja metsätalouden määräaikaisen kannustejärjestelmälain mukaisia tukipäätöksiä enintään 54 500 000 eurolla.

Mikäli vuoden 2022 myöntämisvaltuutta on jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä tukipäätöksiä vuonna 2023.