Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto ja tutkimus
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maa- ja elintarviketalous
              44. Luonnonhaittakorvaukset
              47. Ruokaketjun kehittäminen
              62. Eräät valtionavut
         40. Luonnonvaratalous
         64. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

49. Ravinnekierrätyksen edistäminen biokaasutuotannolla (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 277/2022 vp (17.11.2022)

Momentille myönnetään 4 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) tuen maksamiseen kierrätettäviä biomassoja vastaanottaville ja käsitteleville biokaasulaitoksille

2) enintään 6 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden kulutusmenojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena ja kulutusmenojen osalta suoriteperusteisena.

Selvitysosa:Momentti lisätään talousarvioesitykseen.

Tuki kohdentuu kotieläinten lantaan sekä vesialueiden hoidossa syntyviin ylijäämäkasvibiomassoihin. Tuen tavoitteena on ohjata näitä biomassoja sellaisiin biokaasulaitoksiin, jotka käsittelevät kaasutusprosessin jälkeen syntyvät mädätysjäännökset lannoitevalmisteiksi tai muiksi korkeamman jalostusasteen tuotteiksi. Tuen avulla vähennetään luonnonhoidon biomassojen ja lannan aiheuttamia ravinne- ja kasvihuonekaasupäästöjä ja edistetään näissä biomassoissa olevien ravinteiden turvallista kierrätystä.

Määrärahan käytöstä arvioidaan siirtomenojen osuudeksi noin 90 prosenttia ja kulutusmenojen osuudeksi noin 10 prosenttia.


2023 talousarvio 4 000 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2022 vp (13.12.2022)

Momentille esitetty 4 milj. euron tuki on toimintatukea biokaasulaitoksille, jotka tuottavat lannasta tai vesistökasvillisuuden hoitojätteestä biokaasua ja pitkälle jalostettuja helposti kuljetettavia ja varastoitavia ravinnevalmisteita. Ravinnetuki toteuttaa hallitusohjelman kirjausta lantaa käsittelevien biokaasulaitosten tukemisesta.

Valiokunta pitää uutta tukimuotoa tarpeellisena ja korostaa, että sen avulla voidaan parantaa orgaanisten lannoitteiden tuotannon kannattavuutta sekä lisätä siten lannoitteiden omavaraisuusastetta ja huoltovarmuutta. Samalla vähennetään luonnonhoidon biomassojen ja lannan aiheuttamia ravinne- ja kasvihuonekaasupäästöjä sekä tehostetaan ravinteiden kierrätystä. Valiokunta katsoo, että jatkossa tulee edistää mahdollisuuksia laajentaa tukea myös muiden kuin biokaasulaitosten tuotantoon.

Muu rahoitus biokaasutuotantoon

Valiokunta pitää tärkeänä myös talousarvioesityksestä rahoitettavia muita toimenpiteitä biokaasun tuotannon ja ravinnekierrätyksen edistämiseksi. Energian hinnan kohoamisen seurauksena maatiloilla on yhä enemmän kiinnostusta kannattavuuden parantamisen mahdollistaviin biokaasuinvestointeihin.

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmasta (momentti 30.40.22) rahoitetaan ensisijaisesti pk-yritysten uusien ja innovatiivisten ravinteiden kierrätysmenetelmien kokeilua ja kehittämistä sekä niihin liittyviä investointeja. Investointituki kehittyneille biomassojen käsittelytekniikoille (momentti 30.10.40) kohdentuu puolestaan tuotantovaiheessa olevien ravinnekierrätysinvestointien tukemiseen ja helpottaa esimerkiksi uusien ravinnekierrätysvalmisteiden tuotantomittakaavan toiminnan aloittamista osana biokaasutuotantoa.

Käytössä on myös edelleen Neuvo2020 toimenpide, jossa viljelijä saa ilmaiseksi neuvontaa mm. energiasuunnitelmiin ja investointien alustavaan suunnitteluun. Lisäksi orgaanisten kierrätysvalmisteiden ja lannan käyttöön on mahdollista saada tukea CAP-suunnitelman ympäristökorvausjärjestelmästä.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille myönnetään 4 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) tuen maksamiseen kierrätettäviä biomassoja vastaanottaville ja käsitteleville biokaasulaitoksille

2) enintään 6 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden kulutusmenojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena ja kulutusmenojen osalta suoriteperusteisena.