Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto ja tutkimus
              22. Tutkimus ja kehittäminen
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maa- ja elintarviketalous
         40. Luonnonvaratalous
         64. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 24 544 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös hankelupalautakunnan menojen ja kansainväliseen toimintaan liittyvien valtionapujen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:

Toiminnallinen tuloksellisuus ja voimavarojen hallinta

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa toiminnalleen luvun 30.01 selvitysosassa todetut toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan alustavat tavoitteet vuodelle 2023. Tavoitteet tukevat pääluokan perusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita.

Toiminnallinen tuloksellisuus
  2021
toteutuma
2022
ennakoitu
2023
arvio
       
Maa- ja metsätalousministeriön henkilötyövuosimäärä 277 284 273
— Toimintamenomomentti 30.01.01 249 249 241
— Muut momentit 28 35 32
       
Sairauspoissaolot, pv/htv 4,2 5 5
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,66 3,7 3,7
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Hallituksen esitykset (kpl) 17 22 5
— Suunnitellun istuntokauden aikana eduskunnalle (%) 85 100 100

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Bruttomenot 24 450 25 281 25 894
Bruttotulot 907 1 350 1 350
Nettomenot 21 543 23 931 24 544
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 9 592    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 11 459    

Määrärahan käytöstä arvioidaan kulutusmenojen osuudeksi 24 444 000 euroa ja siirtomenojen osuudeksi 100 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Ilmastolain toimeenpanon resurssit (5 htv) 500
Ruokaviestinnän tehtävien järjestelyt (siirto momentille 30.20.47) -82
Siirto momentilta 30.01.23 25
JTS-miljardin tuottavuussäästö -106
Matkustussäästö -115
Palkkausten tarkistukset 391
Yhteensä 613

2023 talousarvio 24 544 000
2022 II lisätalousarvio 217 000
2022 talousarvio 23 931 000
2021 tilinpäätös 23 410 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 277/2022 vp (17.11.2022)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 23 744 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys 800 000 euroa talousarvioesityksen 24 544 000 euroon nähden on siirtoa momentille 28.01.01 Euroopan maatalouden tukirahaston ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston todentamisviranomaistehtävän ja Euroopan kalatalousrahaston tarkastusviranomaistehtävän siirtymisestä maa- ja metsätalousministeriöstä valtiovarainministeriön controller -toimintoon.


2023 talousarvio 23 744 000
2022 II lisätalousarvio 217 000
2022 talousarvio 23 931 000
2021 tilinpäätös 23 410 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 23 744 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös hankelupalautakunnan menojen ja kansainväliseen toimintaan liittyvien valtionapujen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

 

II lisätalousarvioesitys HE 15/2023 vp (21.9.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 767 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 727 000 euroa aiheutuu palkkausten tarkistuksista ja 40 000 euroa on siirtoa momentilta 32.01.02 juomavesidirektiivin toimeenpanon tehtäväjärjestelyistä aiheutuviin palkkaus- ja muihin menoihin.


2023 II lisätalousarvio 767 000
2023 talousarvio 23 744 000
2022 tilinpäätös 24 148 000
2021 tilinpäätös 23 410 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 14/2023 vp (15.11.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 767 000 euroa.