Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
              50. Eräät avustukset
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille myönnetään 18 790 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) avustuksiin Bulevardin Teatteriyhdistys ry:n toimintaan

2) rakentamisen prosenttiperiaatteen edistämiseen

3) lastenkulttuurin avustamiseen

4) Kansallisgallerian arvonlisäveromenojen korvaamiseen

5) Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026 -hankkeeseen

6) Arkkitehtuuri- ja designmuseon suunnitteluun sekä toiminnan valmisteluun ja käynnistämiseen

7) näyttelypalkkiomallin vakiinnuttamiseen ja enintään yhtä henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen näyttelypalkkiomallin toimeenpanon tehtäviin

8) Turun tuomiokirkon peruskorjauksen avustamiseen

9) Suomen Kansallisoopperan ja -baletin tilakustannuksista ja muista perusparannuksista aiheutuviin kustannuksiin.

Määrärahasta on varattu 9 000 000 euroa menojen ja avustusten maksamiseen kulttuurin ja luovien alojen yrityksille, yhteisöille ja toimijoille innovatiivisten palvelujen sekä tuotanto- ja toimintamallien kehittämiseen ja käyttöönottoon (RRF pilari3) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa sekä enintään kolmea henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen määräaikaisiin investoinnin hallinnointi-, koordinointi- ja asiantuntijatehtäviin.

Selvitysosa:Elpymis- ja palautumissuunnitelmaan liittyvä rakennetuki (RRF pilari3) toteuttaa Suomen kestävän kasvun ohjelman tavoitetta vauhdittaa kriisistä eniten kärsineiden alojen eli matkailun, luovan talouden ja tapahtuma-alan innovatiivista ja tutkimustietoa hyödyntävää uudistumista, toipumista ja kestävää kasvua. Sillä vahvistetaan luovaa taloutta, tuotteiden ja palveluiden uusiutumista, digitalisaation edistymistä sekä työn tuottavuutta. Tavoitteena on, että luoville aloille syntyy 10 000 uutta työpaikkaa ja luovien alojen BKT-osuus nousee merkittävästi nykyisestä 3,5 %:sta vuoteen 2026 mennessä.

Rakennetuella tuetaan kulttuuri- ja luovien alojen yrityksiä, yhteisöjä sekä muita taide- ja kulttuurialan toimijoita niin, että ne voivat sopeutua koronapandemian vaikutuksiin sekä pystyvät kehittämään ja ottamaan käyttöön muuttuneisiin ja vaikeasti ennakoitaviin olosuhteisiin sopivia innovatiivisia palveluja sekä tuotanto- ja toimintamalleja toimialojen elvyttämiseksi ja kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Suuri osa luovista sisällöistä jaetaan ja kulutetaan digitaalisten alustojen kautta ja luovan osaamisen käyttö palveluna liittyy usein digitaalisten konseptien toteuttamiseen. Digitalisaatio parantaa kulttuuri- ja luovan alan toimijoiden mahdollisuuksia kilpailla Euroopan ja maailman markkinoilla. Tukien myöntämisen ehtoihin sisällytetään merkittävässä määrin digitaalisuutta edistäviä kriteereitä.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Bulevardin Teatteriyhdistys ry:n toiminta 290 000
Rakentamisen prosenttiperiaatteen edistäminen 500 000
Lastenkulttuurin yleis- ja hankeavustukset 1 000 000
Kansallisgallerian arvonlisäveromenojen korvaaminen 300 000
Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026 -hanke 1 600 000
Arkkitehtuuri- ja designmuseon suunnittelun ja toiminnan valmistelun ja käynnistämisen kustannukset 300 000
Näyttelypalkkiomallin vakiinnuttaminen 1 000 000
Turun tuomiokirkon peruskorjaus 4 000 000
Suomen Kansallisoopperan ja -baletin tilakustannukset ja muista perusparannuksista aiheutuvat kustannukset 800 000
Kulttuuri- ja luovien alojen uudistumisen rakennetuki (RRF pilari3) 9 000 000
Yhteensä 18 790 000

Määrärahan käytöstä arvioidaan siirtomenojen osuudeksi 99 prosenttia ja kulutusmenojen osuudeksi yksi prosentti.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026 -hanke 1 100
Kansallisgallerian tilakustannuksista ja muista perusparannuksista aiheutuvat kustannukset (siirto momentille 29.80.53) -1 909
Kansallisoopperan ja -baletin väistötilat -800
Kansallisteatterin Pienen näyttämön peruskorjaus -15 082
Kertaluonteisen erän poisto -3 185
Kulttuuri- ja luovien alojen uudistumisen tuki (RRF pilari3) -5 000
Rahapelitoiminnan tuottojen vähenemisen kompensointi -14 774
Suomen Kansallisoopperan tilahankkeet (siirto momentilta 29.80.53) 800
Turun tuomiokirkon peruskorjaus 4 000
Yhteensä -34 850

Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.


2023 talousarvio 18 790 000
2022 II lisätalousarvio -10 000
2022 I lisätalousarvio 28 180 000
2022 talousarvio 53 640 000
2021 tilinpäätös 90 008 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 277/2022 vp (17.11.2022)

Momentille myönnetään 20 074 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) avustuksiin Bulevardin Teatteriyhdistys ry:n toimintaan ja tilakustannuksiin

10) Erä- ja luontokulttuurimuseon investointihankkeen suunnitteluun.

Selvitysosa:Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen, päätösosan toisen kappaleen kohta 1) korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdan 1) ja päätösosan toisen kappaleen kohta 10) lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdaksi 10).

Muutos talousarvioesityksen 18 790 000 euroon nähden on 1 284 000 euroa, missä on otettu huomioon vähennyksenä 300 000 euroa siirtona momentille 29.80.52 Kansallisgallerian arvonlisäveromenojen korvaamiseen ja lisäyksenä 1 284 000 euroa siirtona momentilta 29.80.53 Bulevardin Teatteriyhdistys ry:n vuokra-avustukseen ja 300 000 euroa Erä- ja luontokulttuurimuseon investointihankkeen suunnitteluun.


2023 talousarvio 20 074 000
2022 IV lisätalousarvio 8 331 000
2022 II lisätalousarvio -10 000
2022 I lisätalousarvio 28 180 000
2022 talousarvio 53 640 000
2021 tilinpäätös 90 008 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2022 vp (13.12.2022)

Näyttelypalkkiomalli. Valiokunta on tyytyväinen, että näyttelypalkkiomallin vakiinnuttamiseen ehdotetaan 1 milj. euron määrärahaa. Määräraha mahdollistaa mallin käyttämisen taidemuseoissa, mutta ei pienemmissä näyttelyorganisaatioissa. Mallia tulisikin alan toimijoiden mukaan laajentaa myös museoita pienempiin toimijoihin, kuten taidegallerioihin. Valiokunta pitää perusteltuna, että mallin käyttöä pyritään kehittämään ja laajentamaan myös pienempiin visuaalisen alan näyttelytoimijoihin. Näyttelypalkkio on korvaus, joka maksetaan taiteilijalle näyttelyä varten tehdystä työstä, kuten näyttelyn ripustamisesta, teosten kuljettamisesta, yleisöluentojen pitämisestä tai näyttelyn markkinoinnista.

Lukutaidon edistäminen. Edellä momentin 29.01.02 kohdalla esitettyyn viitaten valiokunta korostaa lukutaidon parantamiseen tähtääviä toimia. Valiokunta lisää siksi momentille 300 000 euroa (Lukukeskukselle) Lukulahja lapselle -ohjelman jatkamiseen.

Lisäksi valiokunta osoittaa 300 000 euroa Tekstin talon käynnistämiseen. Tekstin talon tarkoituksena on toimia kirjallisuuden alan kokoavana toimijana sekä tekstialan ammattilaisten tukijana, joka tarjoaa toimintaedellytyksiä kirjallisuuden, kääntämisen, tulkkauksen, kritiikin ja tutkimuksen ammattilaisille. Se vahvistaa osaltaan myös lukutaitotyötä mm. koulujen kanssa tehtävän yhteistyön kautta. Valiokunta osoittaa 200 000 euroa myös Suomen sanataideopetuksen seura ry:lle mm. lukutaitotyön edistämiseen.

Taidetestaajat. Valiokunta osoittaa 1 000 000 euroa  Taidetestaajat-toiminnan jatkamiseen. Taidetestaajat on Suomen suurin kulttuurikasvatusohjelma, joka tarjoaa kaikille Suomen kahdeksasluokkalaisille ja heidän opettajilleen 1—2 vierailua lukuvuodessa korkealaatuisen taiteen pariin esim. teatteriin, taidemuseoon tai oopperaan. Lasten palautteen kautta toiminta auttaa myös taidelaitoksia ohjelmistosuunnittelussa.

Edellä mainittujen (1 800 000 euron) lisäysten lisäksi valiokunta osoittaa momentille 2 890 000 euroa, joka kohdistetaan taiteen ja kulttuurin edistämiseen seuraavasti:

 • —  1 000 000 euroa esittävän taiteen esityksiin ja vierailuihin päiväkodeissa, kouluissa ym.
 • — 200 000 euroa Suomen lastenkulttuurikeskusten liitolle lasten kulttuurikasvatukseen
 • — 80 000 euroa G Song Labille matalan kynnyksen taidetoiminnan järjestämiseen nuorille
 • — 200 000 euroa seurantalojen korjausavustuksiin
 • — 100 000 euroa Valtion taideteostoimikunnalle kotimaisten nykytaiteilijoiden teosten hankintaan
 • — 100 000 euroa Sodan ja rauhan keskus Muisti ry:lle näyttelytoiminnan kehittämiseen
 • — 70 000 euroa Sotakorvausalus Vegan kunnostamiseen Pietarsaaressa
 • — 115 000 euroa Tuglas-seura ry:lle Suomen ja Viron välisen yhteistyön edistämiseen
 • — 200 000 euroa Tampereen teatterin peruskorjauksen suunnitteluun
 • — 300 000 euroa Meri-Lapin Teatteriyhdistys ry:lle Kemin teatterin toiminnan turvaamiseen
 • — 300 000 euroa valtionosuusjärjestelmän ulkopuolella toimiville tanssiopistoille
 • — 100 000 euroa Saimaan virkistysalueyhdistys ry:lle suojellun Piispan huvilan kunnostamiseen
 • — 25 000 euroa Pääkanta-Säätiö s.r.:lle kulttuuritoimintojen lavan kunnostamiseen Kerimäellä
 • — 20 000 euroa Koko Kunta rokkaa Suomussalmi -tapahtuman juhlavuoden 2023 järjestelyihin
 • — 50 000 euroa Kulttuurikeskus Villa Karon toiminnan tukemiseen
 • — 30 000 euroa Rajaton Taide ry:n toimintaan, kuten mestarikurssien ja festivaalien järjestämiseen.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille myönnetään 24 764 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) avustuksiin Bulevardin Teatteriyhdistys ry:n toimintaan ja tilakustannuksiin

2) rakentamisen prosenttiperiaatteen edistämiseen

3) lastenkulttuurin avustamiseen

4) Kansallisgallerian arvonlisäveromenojen korvaamiseen

5) Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026 -hankkeeseen

6) Arkkitehtuuri- ja designmuseon suunnitteluun sekä toiminnan valmisteluun ja käynnistämiseen

7) näyttelypalkkiomallin vakiinnuttamiseen ja enintään yhtä henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen näyttelypalkkiomallin toimeenpanon tehtäviin

8) Turun tuomiokirkon peruskorjauksen avustamiseen

9) Suomen Kansallisoopperan ja -baletin tilakustannuksista ja muista perusparannuksista aiheutuviin kustannuksiin

10) Erä- ja luontokulttuurimuseon investointihankkeen suunnitteluun

11) Lukulahja lapselle -ohjelman jatkamiseen, Tekstin talon käynnistämiseen, Suomen sanataideopetuksen seura ry:lle, Taidetestaajat-toimintaan, esittävän taiteen esitysten ja vierailujen tukemiseen, Suomen lastenkulttuurikeskusten liitolle lasten kulttuurikasvatukseen, G Song Labille matalan kynnyksen taidetoiminnan järjestämiseen, seurantalojen korjausavustuksiin, Valtion taideteostoimikunnalle kotimaisten nykytaiteilijoiden teosten hankintaan, Sodan ja rauhan keskus Muisti ry:lle näyttelytoiminnan kehittämiseen, Sotakorvausalus Vegan kunnostamiseen, Tuglas-seura ry:lle Suomen ja Viron välisen yhteistyön edistämiseen, Tampereen teatterin peruskorjauksen suunnitteluun, Meri-Lapin Teatteriyhdistys ry:lle Kemin teatterin toiminnan turvaamiseen, valtionosuusjärjestelmän ulkopuolella toimivien tanssiopistojen tukemiseen, Saimaan virkistysalueyhdistys ry:lle suojellun Piispan huvilan kunnostamiseen, Pääkanta-Säätiö s.r.:lle kulttuuritoimintojen lavan kunnostamiseen Kerimäellä, Koko Kunta rokkaa Suomussalmi -tapahtuman juhlavuoden järjestelyihin, Kulttuurikeskus Villa Karon toiminnan tukemiseen ja Rajaton Taide ry:n toimintaan.

Määrärahasta on varattu 9 000 000 euroa menojen ja avustusten maksamiseen kulttuurin ja luovien alojen yrityksille, yhteisöille ja toimijoille innovatiivisten palvelujen sekä tuotanto- ja toimintamallien kehittämiseen ja käyttöönottoon (RRF pilari3) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa sekä enintään kolmea henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen määräaikaisiin investoinnin hallinnointi-, koordinointi- ja asiantuntijatehtäviin

 

I lisätalousarvioesitys HE 325/2022 vp (2.2.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 3 800 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää avustuksiin yhteisöllisiä taloja omistaville yhteisöille energiakustannusten nousun johdosta ja Suomen Kotiseutuliitto ry:lle avustusten käsittelystä aiheutuviin kustannuksiin sekä ammatillisten museoiden ylläpitäjien tukemiseen museoiden kokoelma- ja näyttelytilojen energiakustannusten nousun johdosta.

Selvitysosa:Lisäyksestä 2 300 000 euroa aiheutuu yhteisöjen avustamisesta seurantalojen ja muiden yhteisöllisten talojen kohonneiden sähkö- ja lämmityskustannusten nousun johdosta ja avustusten käsittelystä aiheutuvista kustannuksista ja 1 500 000 euroa ammatillisten museoiden ylläpitäjien tukemisesta museoiden kokoelma- ja näyttelytilojen energiakustannusten nousun johdosta.


2023 I lisätalousarvio 3 800 000
2023 talousarvio 24 764 000
2022 IV lisätalousarvio 8 331 000
2022 II lisätalousarvio -10 000
2022 I lisätalousarvio 28 180 000
2022 talousarvio 53 640 000
2021 tilinpäätös 90 008 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 83/2022 vp (1.3.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 3 800 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää avustuksiin yhteisöllisiä taloja omistaville yhteisöille energiakustannusten nousun johdosta ja Suomen Kotiseutuliitto ry:lle avustusten käsittelystä aiheutuviin kustannuksiin sekä ammatillisten museoiden ylläpitäjien tukemiseen museoiden kokoelma- ja näyttelytilojen energiakustannusten nousun johdosta.

 

II lisätalousarvioesitys HE 15/2023 vp (21.9.2023)

Momentilta vähennetään 1 290 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu yhteisöllisten talojen ja museoiden energiakustannusten avustusten arvioitua pienemmästä tarpeesta.


2023 II lisätalousarvio -1 290 000
2023 I lisätalousarvio 3 800 000
2023 talousarvio 24 764 000
2022 tilinpäätös 90 141 000
2021 tilinpäätös 90 008 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 14/2023 vp (15.11.2023)

Momentilta vähennetään 1 290 000 euroa.