Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
              50. Eräät avustukset
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

06. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 7 351 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kaluste- ja laitehankintoihin

2) avustusten maksamiseen

3) enintään 260 000 euroa esitystoiminnan ja muun maksullisen palvelutoiminnan hintatukeen.

Selvitysosa:Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI) tallettaa ja säilyttää elokuvia, televisio- ja radio-ohjelmia, edistää audiovisuaalista kulttuuriperintöä sekä turvaa lasten kehitystä ja hyvinvointia mediaympäristössä.

KAVI hankkii kokoelmiinsa lakisääteisen talletusvelvollisuuden alaisia filmi- ja videotuotannon esityskopioita ja oheismateriaaleja, tallentaa digitaalisesti radion ja television ohjelmavirtaa opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymän suunnitelman mukaisesti, ottaa vastaan kotimaisten radio- ja tv-ohjelmien alkuperäislaatuisia tallenteita lakisääteisinä talletuksina sekä valvoo kuvaohjelmien tarjoamista ja kuvaohjelmaluokittelijoiden työtä julkisen valvontasuunnitelman mukaisesti. KAVI ylläpitää rekisteriä kuvaohjelmien tarjoajista ja kuvaohjelmaluokittelijoista sekä julkista kuvaohjelmaluetteloa. KAVI tarjoaa koulutusta, ohjausta ja tukipalveluita kuvaohjelmaluokittelijoille ja kuvaohjelmien tarjoajille sekä ylläpitää ja kehittää luokitteluohjelmistoa.

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin tehtävä yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden toteuttamisessa on:

  • — Kotimaisen kulttuuriperinnön saavutettavuutta ja käytettävyyttä lisätään digitoimalla aineistoja ja kokoelmia sekä tarjoamalla digitoituja sisältöjä yleisön saataville Kansallisen digitaalisen kirjaston asiakasliittymä Finnan sekä KAVIn radio- ja tv-arkiston katselu- ja kuuntelupisteiden kautta.
  • — Elokuvakulttuurin ja -kasvatuksen tarjontaa monipuolistetaan ja elokuvakulttuurin saavutettavuutta lisätään erityisesti kouluille, lapsille ja nuorille.
  • — Kriittistä medialukutaitoa ja mediakasvatusta edistetään ja lapsille turvallista mediaympäristöä tuetaan valvomalla kuvaohjelmien tarjontaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Kansalliselle audiovisuaaliselle instituutille seuraavat tavoitteet:

Tuloksellisuuden tunnusluvut

2020
toteutuma
2021
toteutuma
2022
tavoite/arvio
2023
tavoite/arvio
         
Tuotokset ja laadunhallinta        
— Kokoelmien hoito/arkistoidut elokuvat, lkm 141 528 142 627 147 900 149 700
— Maksulliset palvelut/esitystoiminnan katsojamäärät 22 929 17 713 56 000 56 000
— Digitaalisesti talletettu ohjelmavirta teratavuina (rtva)1) 663 722 778 836
— Mediakasvatuskoulutusten ja -luentojen määrä, vähintään 22 41 29 29
— Kuvaohjelmien tarjontaan kohdistuvien valvontatapahtumien määrä 42 142 54 54
         
Toiminnallinen tehokkuus        
— Kokoelma- ja arkistotyö yht., euroa/elokuva 21,45 25,60 23,41 23,13
— Radio- ja tv-arkisto yht. euroa/talletettu ohjelmavirta teratavua 1 698 2 279 1 629 1 407
— Kuvaohjelmien luokittelun kustannukset, euroa/ohjelma2) 211 226 150 150
— Luokittelijoiden valvonnan kustannukset, euroa/ohjelma3) 239 268 375 375
         
Henkisten voimavarojen hallinta        
— Henkilötyövuodet 80 81 76 76
— Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) 3,47 3,72 3,6 3,6

1) Kumulatiivinen kertymä. Luvussa huomioitu Ylen vanha digitoitu, omatuotantoinen aineisto, jota toimitetaan KAVIin vuodesta 2014 eteenpäin.

2) Tilauksesta luokitellut

3) Uudelleenluokitellut

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Bruttomenot 7 706 8 016 8 014
Bruttotulot 755 815 663
Nettomenot 6 951 7 201 7 351
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 810    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 216    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Asianhallintajärjestelmän käyttöönotto ja ylläpito -45
Kertamenon poistuminen -120
MTV:n analogisten videoaineistojen digitointi -50
Uusien toimitilojen muutto-, kalustus- ja varustelukustannukset 350
JTS-miljardin tuottavuussäästö -14
Matkustussäästö -8
Palkkausten tarkistukset 69
Toimistotilasäästö -32
Yhteensä 150

2023 talousarvio 7 351 000
2022 II lisätalousarvio 38 000
2022 talousarvio 7 201 000
2021 tilinpäätös 7 357 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 277/2022 vp (17.11.2022)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 7 460 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 109 000 euroa talousarvioesityksen 7 351 000 euroon nähden aiheutuu vuokrankorotuksen kompensaatiosta.


2023 talousarvio 7 460 000
2022 II lisätalousarvio 38 000
2022 talousarvio 7 201 000
2021 tilinpäätös 7 357 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2022 vp (13.12.2022)

Valtiovarainvaliokunta on kiinnittänyt useita kertoja huomiota Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) toimintamenojen niukkuuteen.

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan viraston toiminta on ollut alusta lähtien aliresursoitua, ja rahoitusvajetta on hoidettu yksittäisillä määrärahalisäyksillä. Säästötoimien vuoksi mm. osa lakisääteisistä toiminnoista on tällä hetkellä lähes pysähdyksissä ja osa viroista on täyttämättä. Laitteita ei ole pystytty uusimaan, mikä lisää vakavan laiterikon riskiä. KAVIn arvion mukaan myös uusien toimitilojen kustannukset lisäävät vuokramenojen osuutta toimintamenoista. Talousarvioesityksen mukaisen rahoituksen arvioidaan olevan useita satoja tuhansia euroja alijäämäinen ja KAVI arvioi joutuvansa turvautumaan lomautuksiin tai irtisanomisiin.

Valiokunta pitää välttämättömänä, että instituutin rahoitus saadaan tasapainoon ja kestävälle pohjalle.

Valiokunnan lausumaehdotus 6

Eduskunta edellyttää, että Kansallisen audiovisuaalisen instituutin rahoitus saadaan tasapainoon, ja että sen perusrahoitus saatetaan seuraavassa kehyspäätöksessä pysyvästi tehtäviä vastaavalle tasolle.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 7 460 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kaluste- ja laitehankintoihin

2) avustusten maksamiseen

3) enintään 260 000 euroa esitystoiminnan ja muun maksullisen palvelutoiminnan hintatukeen.

 

II lisätalousarvioesitys HE 15/2023 vp (21.9.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 139 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2023 II lisätalousarvio 139 000
2023 talousarvio 7 460 000
2022 tilinpäätös 7 239 000
2021 tilinpäätös 7 357 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 14/2023 vp (15.11.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 139 000 euroa.