Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

40. Korkeakouluopetus ja tutkimusPDF-versio

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Valtuus

Suomen Akatemian momenteilta 29.40.51 ja 29.40.53 rahoitettaviin tutkimushankkeisiin, tutkimusrahoituksen ohjelmisto- ja laitehankintoihin, arviointeihin sekä Akatemian rahoittamaan tutkimuksen edistämiseen saa vuonna 2023 hyväksyä sitoumuksia 427 526 000 euron arvosta. Valtuudesta 20 000 000 euroa on tarkoitettu tutkimusinfrastruktuurien vahvistamiseen ja 50 000 000 euroa yliopistojen profiloitumisen vahvistamiseen. Lisäksi mikäli vuoden 2022 myöntämisvaltuutta on jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osasta hyväksyä sitoumuksia vuonna 2023.

Valtuudesta on varattu 4 750 000 euroa vihreää siirtymää Avainalojen vauhdittaminen ja osaamisen vahvistaminen - kokonaisuudesta (RRF pilari3/T&K-rahoitus) aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa.

Tieteellisten seurain valtuuskunnalle voidaan edelleen luovuttaa tilat vastikkeetta.

Selvitysosa:

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
 • — Suomen tieteen kansainvälinen taso sekä tieto- ja osaamispohja vahvistuvat edistäen kestävää talouskasvua ja uusien työpaikkojen syntymistä.
 • — Korkeasti koulutetun osaavan työvoiman ja tutkijakunnan saatavuus turvataan mahdollistaen yhteiskunnan, kulttuurin ja työelämän uudistuminen.
Suomen tieteen kansainvälinen taso sekä tieto- ja osaamispohja vahvistuvat

Ammattikorkeakoulut, yliopistot, Suomen Akatemia, Kansallisarkisto, Kotimaisten kielten keskus ja Varastokirjasto luovat edellytyksiä sivistyksen, kestävän kasvun ja hyvinvoinnin sekä Suomen kilpailukyvyn vahvistamiselle. Toiminta on korkealaatuista, kansainvälistä, vaikuttavaa, eettistä ja tukee yhdenvertaisen ja kulttuurisesti monimuotoisen yhteiskunnan kehitystä.

Toiminnalliset tavoitteet
 • — Tiedepoliittisin instrumentein ja korkeakoulujen toimenpitein edistetään vahvojen ja verkottuneiden tutkimus- ja osaamiskeskittymien muodostumista, kansainvälistymistä ja kytkeytymistä globaaleihin edelläkävijäverkostoihin.
 • — Tutkimusrahoituksella vahvistetaan huippututkimuksen edellytyksiä ja kansallisia tutkimusinfrastruktuureja sekä eri toimijoita ja aloja yhdistävää tutkimus- ja innovaatiotoimintaa.
 • — Korkeakoulut tukevat nousevia tutkimusaloja ja luovat kilpailukykyiset edellytykset kansainväliseen kärkeen tähtäävälle tutkimukselle.
 • — Tutkimusaineistojen, tutkimustulosten ja osaamisen laajaa hyödyntämistä ja avoimuutta julkisessa päätöksenteossa ja elinkeinoelämän kehittämisessä edistetään, mukaan lukien kaupallistaminen ja osaamisen vienti.
 • — Tutkimustoiminnan ja tietoyhteiskunnan kehittäminen turvataan korkeatasoisilla tukipalveluilla digitalisaatiota hyödyntäen.
 • — Avointa tiedettä ja innovaatiotoimintaa edistetään hallinnonalojen välisenä yhteistyönä sekä yhdessä tiedeyhteisön kanssa.
 • — Tutkitun tiedon media- ja kansalaisnäkyvyyttä sekä tiedekasvatusta edistetään.
Korkeasti koulutetun osaavan työvoiman ja tutkijakunnan saatavuus turvataan

Ammattikorkeakoulut ja yliopistot kehittävät toimintaansa omaehtoisesti siten, että ne ovat tasa-arvoisia, esteettömiä, monikulttuurisia ja vetovoimaisia työ- ja oppimisympäristöjä. Korkeakouluja johdetaan hyvin, työhyvinvointiin panostetaan ja osaamisen kehittämisestä huolehditaan systemaattisesti. Korkeakoulut edistävät näitä tavoitteita myös laajemmin yhteiskunnassa. Korkeakoulut tekevät valtakunnallisesti yhteistyötä avointen, saavutettavien ja joustavien opiskelumahdollisuuksien rakentamiseksi. Korkeakoulut toimivat opiskelijakeskeisesti ja tukevat jatkuvaa oppimista elämän eri tilanteissa siten, että työurat pitenevät ja jatkuva osaamisen kehittäminen mahdollistuu.

Toiminnalliset tavoitteet
 • — Korkeakoulutetun työvoiman määrää kasvatetaan korkeakoulutuksen tarjontaa lisäämällä kotimaisille ja ulkomaisille opiskelijoille, läpäisyä parantamalla ja joustavia opiskelumahdollisuuksia kehittämällä.
 • — Korkeakoulut ennakoivat työvoima- ja koulutustarpeita yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.
 • — Korkeakoulut jatkavat alakohtaista ja alojen välistä toiminnallista ja rakenteellista kehittämistä osaamisen kokoamiseksi ja epätarkoituksenmukaisten päällekkäisyyksien purkamiseksi.
 • — Korkeakoulut profiloituvat vahvuusalueilleen, selkeyttävät ja tiivistävät yhteistyötä ja työnjakoa niin keskenään kuin tutkimuslaitosten kanssa.
 • — Korkeakoulut nostavat koulutuksen laatua uudistamalla koulutussisältöjä, opetusmenetelmiä, oppimisympäristöjä ja opettajien pedagogista osaamista. Digitaalisuudella parannetaan laadun lisäksi resurssien tarkoituksenmukaista käyttöä.
 • — Korkeakoulut lisäävät jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia, monipuolistavat opiskelijoiden ohjausta ja lisäävät yhteistyötä työelämän kanssa.
 • — Korkeakoulujen toiminnassa korostuu kansainvälisyys ja yrittäjämäinen toimintatapa sekä yhteiskunta- ja globaali vastuu.

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijamäärä

  2019 2020 2021 2022
arvio
2023
arvio
           
Ammattikorkeakoulujen perustutkinnot          
— aloittaneet 34 212 39 198 40 722 41 200 39 200
— tutkinnot 24 315 24 372 24 240 25 000 25 500
— opiskelijamäärä 126 279 131 154 136 056 139 000 139 000
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot          
— aloittaneet 5 376 6 735 8 073 8 300 8 300
— tutkinnot 3 330 3 870 4 335 5 000 5 100
— opiskelijamäärä 14 208 15 981 18 432 19 000 19 000
Yliopiston perustutkinnot1)          
— uudet opiskelijat 22 074 24 870 26 739 27 000 25 400
— suoritetut alemmat korkeakoulututkinnot 13 419 15 096 13 461 14 500 15 000
— suoritetut ylemmät korkeakoulututkinnot 16 128 18 513 15 963 17 000 17 200
— opiskelijamäärä 134 364 136 929 139 143 141 000 143 100
Yliopiston tohtorintutkinnot 1 719 1 839 1 608 1 700 1 700

1) Sisältää alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon opiskelijat ja tutkinnot.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menojen osuus bruttokansantuotteesta (%)

  2017 2018 2019 2020 2021
arvio
2022
arvio
2023
arvio
               
T&K-menojen BKT-osuus (%) 2,73 2,76 2,80 2,94 2,88 . .

Tutkimushankkeiden myöntämisvaltuuden käytöstä valtiolle aiheutuvat menot (milj. euroa)

  Myöntämisvaltuus TA:n mukaisesti              
Vuosi   2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
                   
2015 318,8 0,6 0,1            
2016 338,4 3,3 0,2            
2017 348,3 19,0 3,5 0,1          
2018 343,3 58,1 14,9 3,3 0,1        
2019 368,4 99,8 68,7 21,0 4,8        
2020 438,1 106,8 85,3 61,1 19,7 5,0      
2021 406,3 87,0 108,4 100,1 68,2 20,5 2,9    
2022 390,5 27,9 76,8 107,8 101,9 54,1 16,5 2,0  
2023 427,5   26,4 77,5 125,9 111,6 66,2 19,0 0,9
Yhteensä   402,5 384,3 370,9 320,6 191,2 85,6 21,0 0,9

Myöntämisvaltuuden muutoksessa on otettu lisäyksenä huomioon T&K- ja EuroHPC-rahoituksen lisäykset sekä vähennyksenä elpymis- ja palautumissuunnitelman (RRF pilari3) valtuuden muutos.

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 277/2022 vp (17.11.2022)

Valtuus

Suomen Akatemian momenteilta 29.40.51 ja 29.40.53 rahoitettaviin tutkimushankkeisiin, tutkimusrahoituksen ohjelmisto- ja laitehankintoihin, arviointeihin sekä Akatemian rahoittamaan tutkimuksen edistämiseen saa vuonna 2023 hyväksyä sitoumuksia 427 526 000 euron arvosta. Lisäksi mikäli vuoden 2022 myöntämisvaltuutta on jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osasta hyväksyä sitoumuksia vuonna 2023.

Selvitysosa:Päätösosan valtuuskohdan kappale korvaa talousarvioesityksen luvun päätösosan valtuuskohdan ensimmäisen kappaleen.

Talousarvioesitykseen nähden valtuuskohdasta on poistettu tutkimusinfrastruktuurin ja profiloitumisen vahvistamista koskevat rajaukset.

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2022 vp (13.12.2022)

Hallitusohjelman, TKI-tiekartan sekä parlamentaarisen TKI-työryhmän linjausten mukaisesti Suomen tavoitteena on nostaa tutkimus- ja kehittämismenot 4 prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen mukaan yksityinen sektori kattaa menoista kaksi kolmasosaa (2,66 prosenttia) ja julkinen sektori yhden kolmasosan (1,33 prosenttia).

Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää merkittäviä lisäpanostuksia niin julkiselta kuin yksityiseltä sektorilta, sillä TK&-rahoituksen BKT-osuuden arvioidaan olevan 2,9 prosenttia vuonna 2022. Talousarvioesityksen mukainen T&K-toiminnan rahoitus on yhteensä noin 2,38 mrd. euroa, johon sisältyy lisäpanostuksia mm. korkeakoulujen ja Suomen Akatemian rahoitukseen. Rahoituksen kuitenkin arvioidaan alenevan kuluvaan vuoteen verrattuna noin 110 milj. eurolla, koska RFF-rahoitus sekä hallitusohjelman mukainen määräaikainen rahoitus päättyvät. Vähennys kohdistuu lähinnä Business Finlandin kautta jaettavaan rahoitukseen. T&K-menot ovat Suomessa edelleen OECD:n keskiarvoa (2,68 prosenttia v. 2020) korkeammat, mutta päinvastoin kuin monissa verrokkimaissa, Suomen T&K-menot laskivat voimakkaasti vuosina 2010—2016. Niiden BKT-osuus oli alimmillaan (2,7 prosenttia) vuosina 2016—2017, minkä jälkeen T&K-menot ovat olleet hienoisessa nousussa, mutta kasvu ei ole riittävää 4 prosentin T&K-tavoitteen saavuttamiseen vuoteen 2030 mennessä.

Tavoitteiden saavuttamiseksi on tärkeää, että vuoden 2023 alussa astuu voimaan laki valtion tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksesta (VaVM 34/2022 vp – HE 211/2022 vp). Tarkoituksena on parantaa valtion T&K-toiminnan pitkäjänteisyyttä, ja lisätä talousarvioon sisältyvien valtuuksien ja määrärahojen määrää vuosittain siten, että niiden BKT-osuus on 1,2 prosenttia vuonna 2030. Näin valtion T&K-rahoitus kasvaisi 1,8 mrd. eurolla vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi eduskunta on hyväksynyt lakialoitteen pohjalta lain tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoihin perustuvista lisävähennyksistä verotuksessa, millä kannustetaan yrityksiä lisäämään T&K-investointeja (VaVM 35/2022 vp—LA 69/2022 vp).

Valiokunta kiinnittää huomiota myös korkeakoulujen perusrahoituksen riittävyyteen ja sen pitkäjänteisyyteen. Erityisen tärkeää on lisätä aloituspaikkoja, sillä asetettujen tavoitteiden mukaisesti vuonna 2030 vähintään 50 prosenttia nuorista aikuisista suorittaa korkeakoulututkinnon. Valiokunnan asiantuntijakuulemisessa on arvioitu, että tämä tarkoittaa noin 100 000 uutta korkeakoulututkintoa. Lisäksi tavoitteena on, että uusien ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden määrä kolminkertaistuu vuoteen 2030 mennessä.

Korkeakoulutettujen määrä kasvaa kuitenkin toivottua hitaammin, ja uusimpien arvioiden mukaan tavoite olisi mahdollista saavuttaa vasta vuoteen 2035 mennessä. Myös OECD:n vastikään julkaiseman tutkimuksen (Education at a Glance, 2022) mukaan korkeakoulutettujen määrä kasvaa Suomessa varsin hitaasti. Tutkimuksen mukaan OECD-maissa korkeakoulutettujen osuus 25—34-vuotiaista on noussut kymmenessä vuodessa 27 prosentista 48 prosenttiin, kun taas Suomessa vastaava osuus on noussut vain yhdellä prosentilla 39 prosentista 40 prosenttiin.

Valiokunta painottaa, että tavoitteisiin pääseminen edellyttää jatkossa pitkäjänteistä, yli vaalikausien ulottuvaa suunnitelmaa aloituspaikkojen lisäämisestä ja niiden tarvitsemasta rahoituksesta. Tulevien vuosien menokehyksiin ei toistaiseksi sisälly lisämäärärahoja vuoden 2022 jälkeen tapahtuvien uusien koulutuslaajennusten toteuttamiseen, joten seuraava kehyspäätös vaikuttaa keskeisesti siihen, missä määrin asetetut tavoitteet toteutuvat. Valiokunta korostaa, että osaajien tuntuva lisääminen on välttämätöntä T&K-tavoitteiden saavuttamiseksi.

Valiokunta kiinnittää huomiota myös korkeakoulupaikkojen alueelliseen riittävyyteen. Saadun selvityksen mukaan Uudeltamaalta muutetaan enemmän pois muualle opiskelemaan, ja Uusimaa on yksi yliopistomaakunnista, jossa on vähän yliopistojen aloituspaikkoja suhteessa uusiin ylioppilaisiin sekä runsaasti ensisijaisia hakijoita suhteessa aloituspaikkoihin. Myös Pirkanmaalla, Satakunnassa ja Päijät-Hämeessä ja Etelä-Pohjanmaalla on koko maan keskiarvoa vähemmän korkeakoulupaikkoja suhteessa maakunnan 19—21-vuotiaaseen väestöön. Koulutuspaikkojen riittämättömyys lisää osaltaan nuorten hakeutumista ulkomaisiin yliopistoihin.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Valtuus

Suomen Akatemian momenteilta 29.40.51 ja 29.40.53 rahoitettaviin tutkimushankkeisiin, tutkimusrahoituksen ohjelmisto- ja laitehankintoihin, arviointeihin sekä Akatemian rahoittamaan tutkimuksen edistämiseen saa vuonna 2023 hyväksyä sitoumuksia 427 526 000 euron arvosta. Lisäksi mikäli vuoden 2022 myöntämisvaltuutta on jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osasta hyväksyä sitoumuksia vuonna 2023.

Valtuudesta on varattu 4 750 000 euroa vihreää siirtymää Avainalojen vauhdittaminen ja osaamisen vahvistaminen - kokonaisuudesta (RRF pilari3/T&K-rahoitus) aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa.

Tieteellisten seurain valtuuskunnalle voidaan edelleen luovuttaa tilat vastikkeetta.

01. Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 11 935 000 euroa.

Selvitysosa:Suomen Akatemia on tieteellisen tutkimuksen keskeinen rahoittaja Suomessa ja aktiivinen toimija kansallisessa ja kansainvälisessä tiede- ja innovaatiopolitiikassa. Akatemia kohottaa vertaisarvioidulla kilpailulla tutkimusrahoituksellaan ja tiedepoliittisella toiminnallaan tutkimuksen laatua ja vaikuttavuutta sekä tukee vahvasti tieteen uudistumista. Suomen Akatemian yhteydessä toimii strategisen tutkimuksen neuvosto, jonka hallinnolliset palvelut tuottaa Akatemian hallintovirasto.

Toiminnallinen tuloksellisuus
 • — Akatemia tuottaa eri tahojen käyttöön avoimesti verkkoon laadukasta tiedepoliittista dataa ja analyysejä sekä kehittää tutkimuksen ja tutkimustoiminnan vaikuttavuuden arviointitapoja.
 • — Tutkimusrahoituksen hakijat saavat ajanmukaisen tiedon Akatemian rahoitusperiaatteista ja -mahdollisuuksista sekä päätöksenteosta.
 • — Akatemian rahoittamien tutkimusten aineistot, menetelmät ja tulokset ovat saatavilla avoimen tieteen periaatteiden mukaisesti.
 • — Akatemia toimii laadukkaasti, tehokkaasti ja taloudellisesti ottaen huomioon valtiontalouden toiminnalle asettamat reunaehdot.
Henkisten voimavarojen hallinta
 • — Suomen Akatemia kehittää ja johtaa työyhteisöään tavoitteena henkilöstön hyvä työkyky ja -hyvinvointi, asiantuntijuus, vahva osaaminen ja sen kehittäminen, liikkuvuuden edistäminen sekä valtion työnantajakuvan uudistaminen.

Tuloksellisuuden tunnuslukuja

  2020
toteutuma
2021
toteutuma
2022
tavoite
2023
tavoite
         
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus        
Akatemian yhteistyökyky (sidosryhmäkysely, max 4) 3,06 - 3,2 -
Avoimesti saatavina olevien vertaisarvioitujen julkaisujen osuus Akatemian hankkeissa (%) 55,7 57 90 90
Naisten osuus (%) arvioinnin asiantuntijoista 36 34 45 50
         
Toiminnallinen tuloksellisuus        
Rahoitustoiminta, käsitellyt hakemukset (lkm) 4 814 5 077 4 200 4 200
Rahoitustoiminnan kustannusten osuus myönnetystä rahoituksesta (%) 2,2 2,2 < 3,5 < 3,5
Akatemiahankkeiden käsittelykustannus (euroa/hakemus) 1 622 1 476 1 450 1 450
Henkisten voimavarojen hallinta        
Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) 3,67 3,71 >= 3,65 >= 3,65
Henkilötyövuodet 140,8 147,6 146—150 147

Suomen Akatemian tulostavoitteiden toteuttamiseen käytetään myös momenttien 29.40.51, 29.40.53, 29.40.54 ja 29.40.66 määrärahoja.

Tulot maksullisesta palvelutoiminnasta perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen Suomen Akatemian suoritteista perittävistä maksuista (1410/2015).

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Bruttomenot 13 842 12 375 12 335
Bruttotulot 582 400 400
Nettomenot 13 260 11 975 11 935
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 5 134    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 3 844    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
JTS-miljardin tuottavuussäästö -56
Matkustussäästö -61
Palkkausten tarkistukset 200
Toimistotilasäästö -123
Yhteensä -40

2023 talousarvio 11 935 000
2022 II lisätalousarvio 111 000
2022 talousarvio 11 975 000
2021 tilinpäätös 11 970 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 277/2022 vp (17.11.2022)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 11 988 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 53 000 euroa talousarvioesityksen 11 935 000 euroon nähden aiheutuu vuokrankorotuksen kompensaatiosta.


2023 talousarvio 11 988 000
2022 II lisätalousarvio 111 000
2022 talousarvio 11 975 000
2021 tilinpäätös 11 970 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 11 988 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 15/2023 vp (21.9.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 330 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2023 II lisätalousarvio 330 000
2023 talousarvio 11 988 000
2022 tilinpäätös 12 086 000
2021 tilinpäätös 11 970 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 14/2023 vp (15.11.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 330 000 euroa.

02. Kansallisarkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 19 658 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Kansallisarkiston kansainvälisen yhteistyön edellyttämien järjestöjen ja ohjelmien jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen

2) EU:n hyväksymien hankkeiden menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Kansallisarkisto on asiantuntija- ja palveluorganisaatio sekä humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen infrastruktuuri, jonka toiminnan tavoitteena on, että yhteiskunnan ja yksilön kannalta merkittävä arkistoaines säilyy suppeassa ja käyttökelpoisessa muodossa ja on tehokkaasti käytettävissä asiakaslähtöisesti. Kansallisarkiston tehtävänä on varmistaa kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien asiakirjojen säilyminen ja niiden käytettävyys, tukea tutkimusta ja tiedon avoimuutta, sekä kehittää arkistotointa digitaalisuutta edistämällä.

Toiminnallinen tuloksellisuus
 • — Kansallisarkisto tehostaa toimintaansa digitaalisilla toimintatavoilla.
 • — Kansallisarkisto toimii laadukkaasti, tehokkaasti ja taloudellisesti ottaen huomioon valtiontalouden toiminnalle asettamat reunaehdot.
Henkisten voimavarojen hallinta
 • — Kansallisarkisto kehittää ja johtaa työyhteisöään tavoitteena henkilöstön hyvä työkyky ja -hyvinvointi, asiantuntijuus, vahva osaaminen ja sen kehittäminen, liikkuvuuden edistäminen sekä valtion työnantajakuvan uudistaminen.

Tulot maksullisesta palvelutoiminnasta perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen Kansallisarkiston suoritteiden maksullisuudesta (1190/2021).

Tuloksellisuuden tunnuslukuja

  2020
toteutuma
2021
toteutuma
2022
tavoite
2023
tavoite
         
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus        
Arkistoaineiston kokonaismäärä (hyllykilometriä) 222,0 224,5 227,5 225,5
Digitoidun aineiston kokonaismäärä (milj. tiedostoa/v) 96 121 154 230
Digitaalisen aineiston verkkokäyttö (milj. käyntikertaa/v) 1,9 1,8 2,2 2,0
Sähköisen asioinnin osuus tietopyynnöistä (%) 72 78 75 80
         
Toiminnallinen tuloksellisuus        
Käsitellyt tietopyynnöt (kpl) 27 599 33 774 26 000 26 000
Verkkopalveluiden asiakastyytyväisyys (min 1 — max 5) 3,7 - >3,5 >3,5
         
Henkisten voimavarojen hallinta        
Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) 3,5 3,6 >= 3,7 >= 3,7
Henkilötyövuodet 205 225 225 227

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Bruttomenot 23 092 20 748 22 158
Bruttotulot 2 123 1 200 2 500
Nettomenot 20 969 19 548 19 658
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 2 804    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 770    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
JTS-miljardin tuottavuussäästö -55
Matkustussäästö -24
Palkkausten tarkistukset 216
Toimistotilasäästö -27
Yhteensä 110

2023 talousarvio 19 658 000
2022 II lisätalousarvio 120 000
2022 talousarvio 19 548 000
2021 tilinpäätös 19 935 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 277/2022 vp (17.11.2022)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 23 055 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys talousarvioesityksen 19 658 000 euroon nähden on 3 397 000 euroa, mistä 1 000 000 euroa aiheutuu kertaluonteisesta lisäyksestä Kansallisarkiston perustoimintojen varmistamiseen, 370 000 euroa Vaasan toimipisteen käytetyimpien aineistojen digitoinnista, 1 467 000 euroa siirrosta momentilta 28.70.20 sähköisen arkistoinnin tuottavuushankkeeseen ja 560 000 euroa vuokrankorotuksen kompensaatiosta.


2023 talousarvio 23 055 000
2022 IV lisätalousarvio 500 000
2022 II lisätalousarvio 120 000
2022 talousarvio 19 548 000
2021 tilinpäätös 19 935 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2022 vp (13.12.2022)

Valiokunta on tyytyväinen siihen, että talousarvioesitystä täydentävässä esityksessä Kansallisarkiston rahoitusta on lisätty 3,4 milj. eurolla, josta 1 milj. euroa osoitetaan perustoimintojen vahvistamiseen. Lisärahoitusta kohdennetaan myös sähköisen arkistoinnin tuottavuushankkeeseen. Toiminnan digitalisoiminen on Kansallisarkiston strategian keskeinen tavoite, ja on siksi tärkeää, että sähköisen arkistoinnin ja siihen liittyvien palvelujen kehittämiseen osoitetaan riittävät resurssit. Digitoinnin vauhdittaminen parantaa toiminnan tuottavuutta ja lisää toimipaikkariippumattomuutta.

Valiokunnan asiantuntijakuulemisessa on myös tuotu esille huoli yksityisten arkistojen tilanteesta. Toimintaa rahoitetaan rahapelituotoilla, joiden vähenemisen arvioidaan heijastuvan valtionapua saavien yksityisten keskusarkistojen (yht. 11 kpl) rahoitukseen. Lisäksi kustannusten nousu vähentää ostovoimaa ja heikentää arkistojen toimintamahdollisuuksia.

Valiokunta korostaa yksityisten keskusarkistojen tärkeää tehtävää alansa järjestöjen, yhteisöjen ja yksityishenkilöiden arkistojen ylläpitäjänä sekä niiden merkitystä tutkimustyössä. Arkistotoiminnalla varmistetaan tärkeiden aineistojen säilyminen tuleville sukupolville.

Valiokunnan lausumaehdotus 4

Eduskunta edellyttää, että valtionarkiston sekä yksityisten keskusarkistojen rahoitus mitoitetaan jatkossa niin, että arkistojen pitkäjänteinen toiminta turvataan.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 23 055 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Kansallisarkiston kansainvälisen yhteistyön edellyttämien järjestöjen ja ohjelmien jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen

2) EU:n hyväksymien hankkeiden menojen maksamiseen.

 

II lisätalousarvioesitys HE 15/2023 vp (21.9.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 389 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2023 II lisätalousarvio 389 000
2023 talousarvio 23 055 000
2022 tilinpäätös 20 168 000
2021 tilinpäätös 19 935 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 14/2023 vp (15.11.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 389 000 euroa.

03. Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 459 000 euroa.

Selvitysosa:Kotimaisten kielten keskus on asiantuntija- ja palveluorganisaatio, jonka toiminnan tavoitteena on lisätä tietoa kotimaisista kielistä ja niiden merkityksestä kulttuurissa ja yhteiskunnassa. Toiminnallaan se luo osaltaan edellytyksiä tasa-arvolle Suomessa. Keskus tuottaa palveluja ja julkaisuja, jotka edistävät suomen ja ruotsin kielen käyttöä ja kehittymistä. Keskus tarjoaa palveluitaan ja aineistoaan avoimesti verkossa edistäen tiedon avoimuutta ja digitalisaatiota. Keskus luo edellytyksiä maahanmuuttajien kotouttamiselle. Keskus toimii laadukkaasti, tehokkaasti ja taloudellisesti ottaen huomioon valtiontalouden toiminnalle asettamat reunaehdot.

Tulot maksullisesta palvelutoiminnasta perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen Kotimaisten kielten keskuksen suoritteista perittävistä maksuista (1209/2016).

Tuloksellisuuden tunnuslukuja

  2020
toteutuma
2021
toteutuma
2022
tavoite
2023
tavoite
         
Julkaisut (painotettu kappalemäärä) 3 493 3 224 4 500 4 500
Kielineuvonta (vastauksia), kpl 7 673 7 070 6 500 6 500
Verkkopalvelun kävijämäärä 6 014 431 5 363 157 4 400 000 4 400 000
Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) 3,6 3,6 3,4 >=3,4
Henkilötyövuodet 73,6 71,2 71 71

Kotimaisten kielten keskuksen tulostavoitteiden toteuttamiseen käytetään myös momentin 29.40.53 määrärahoja.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Bruttomenot 4 787 4 997 4 909
Bruttotulot 446 450 450
Nettomenot 4 341 4 547 4 459
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 483    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 573    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kertaluonteisen lisäyksen poistuminen -100
JTS-miljardin tuottavuussäästö -7
Matkustussäästö -4
Palkkausten tarkistukset 75
Toimistotilasäästö -52
Yhteensä -88

2023 talousarvio 4 459 000
2022 II lisätalousarvio 42 000
2022 talousarvio 4 547 000
2021 tilinpäätös 4 431 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 277/2022 vp (17.11.2022)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 488 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 29 000 euroa talousarvioesityksen 4 459 000 euroon nähden aiheutuu vuokrankorotuksen kompensaatiosta.


2023 talousarvio 4 488 000
2022 II lisätalousarvio 42 000
2022 talousarvio 4 547 000
2021 tilinpäätös 4 431 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 488 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 15/2023 vp (21.9.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 137 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2023 II lisätalousarvio 137 000
2023 talousarvio 4 488 000
2022 tilinpäätös 4 589 000
2021 tilinpäätös 4 431 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 14/2023 vp (15.11.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 137 000 euroa.

04. Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 181 000 euroa.

Selvitysosa:Varastokirjasto vähentää toiminnallaan yleisten ja tieteellisten kirjastojen kokoelmatarvetta ja varmistaa, että kokoelmaan luetteloitu aineisto säilyy tiedon tarvitsijoiden käytössä. Varastokirjaston toiminta tukee avoimen tieteen edistämistä ja osaamisen kehittämistä yhteiskunnassa osana tutkimuksen ja kansalaisten tiedon saannin infrastruktuuria. Varastokirjasto toimii laadukkaasti, tehokkaasti ja taloudellisesti ottaen huomioon valtiontalouden toiminnalle asettamat reunaehdot.

Tulot maksullisesta palvelutoiminnasta perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen Varastokirjaston suoritteista perittävistä maksuista (1346/2006).

Tuloksellisuuden tunnuslukuja

  2020
toteutuma
2021
toteutuma
2022
tavoite
2023
tavoite
         
Vastaanotetun aineiston määrä (hm/v) 1 655 2 920 2 000 2 000
Luetteloidut tietueet (nimekkeitä) 59 727 64 871 50 000 50 000
Tilausten määrä (kpl/v) 62 750 66 716 85 000 85 000
Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) 3,9 3,9 >= 4 >= 4
Henkilötyövuodet 17,5 17,6 18 18

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Bruttomenot 1 562 1 682 2 185
Bruttotulot - 3 4
Nettomenot 1 562 1 679 2 181
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 88    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 208    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Vuokralisäykset 500
JTS-miljardin tuottavuussäästö -9
Matkustussäästö -2
Palkkausten tarkistukset 16
Toimistotilasäästö -3
Yhteensä 502

2023 talousarvio 2 181 000
2022 II lisätalousarvio 9 000
2022 talousarvio 1 679 000
2021 tilinpäätös 1 682 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 277/2022 vp (17.11.2022)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 219 000 euroa.

Valtuus

Varastokirjasto saa tehdä toimitilansa uuden vuokrasopimuksen siltä osin kuin vuoden 2022 talousarviossa myönnettyä valtuutta ei ole käytetty.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 38 000 euroa talousarvioesityksen 2 181 000 euroon nähden aiheutuu vuokrankorotuksen kompensaatiosta.

Valtuuskohdan lisäys talousarvioesitykseen nähden aiheutuu uuden toimitilan vuokrasopimuksesta päättämisen siirtymisestä.


2023 talousarvio 2 219 000
2022 II lisätalousarvio 9 000
2022 talousarvio 1 679 000
2021 tilinpäätös 1 682 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 219 000 euroa.

Valtuus

Varastokirjasto saa tehdä toimitilansa uuden vuokrasopimuksen siltä osin kuin vuoden 2022 talousarviossa myönnettyä valtuutta ei ole käytetty.

 

II lisätalousarvioesitys HE 15/2023 vp (21.9.2023)

Momentilta vähennetään 468 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 500 000 euroa vuokrankorotuksen peruutuksena ja lisäyksenä 32 000 euroa palkkausten tarkistuksista. Varastokirjaston uuden toimitilan vuokrasopimukseen perustuva vuokrien nousu toteutuu vuonna 2025.


2023 II lisätalousarvio -468 000
2023 talousarvio 2 219 000
2022 tilinpäätös 1 688 000
2021 tilinpäätös 1 682 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 14/2023 vp (15.11.2023)

Momentilta vähennetään 468 000 euroa.

20. Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille myönnetään 39 746 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) ammattikorkeakouluihin, yliopistoihin ja tiedelaitoksiin liittyvien kokeilu-, tutkimus-, arviointi-, selvitys- ja kehittämistoiminnan menojen ja avustusten maksamiseen

2) korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja tieteen yhteisten tietoteknisten palvelujen ja tietoverkon rahoittamiseen sekä korkeakoulujen ja tieteen toiminnan seurannan ja ohjauksen tietojärjestelmien sekä muiden vastaavien yhteisten menojen keskitettyyn rahoittamiseen

3) enintään 7 663 000 euroa datanhallinnan ja suurteholaskennan infrastruktuurien rakentamisen ja ylläpitämisen rahoittamiseen

4) enintään 10 000 000 euroa korkeakoulujen opiskelupaikkojen lisäämiseen elinvoima-aloille ja tutkimus- ja kehittämistoiminnan vahvistamiseen

5) EU:n hyväksymien muiden kuin rakennerahastoista rahoitettavien tutkimus- ja koulutushankkeiden maksamiseen

6) enintään 186 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin.

Määrärahasta on varattu 1 000 000 euroa jatkuvan oppimisen digitalisaatio-ohjelman (RRF pilari3) investointikokonaisuudesta aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa.

Selvitysosa:Tutkimus-, arviointi-, selvitys- ja kehittämistoimilla tuetaan korkeakoulu- ja tiedepoliittisten tavoitteiden toteuttamista. Tavoitteena on korkeakoulujen ja tieteen yhteisillä tai yhtenäisillä tietoteknisillä palveluilla kohottaa tukitoimintojen palvelutasoa, alentaa kustannuksia ja edistää sähköistä asiointia. Elpymis- ja palautumissuunnitelman toimenpiteillä (RRF pilari3) toteutetaan järjestelmä-, palvelu- ja prosessiuudistuksia, jotka edistävät korkeakoulutuksen digitalisaatiota ja joustavaa oppimista. Samalla uudistukset tukevat työllisyystason ja pitkän aikavälin osaamistason nostoa sekä Suomen kestävän kasvun ohjelman digitalisaatiotavoitetta. Itäisen Suomen elinvoimaa vahvistetaan alueen korkeakoulutuksen opiskelupaikkojen lisäämisellä ja tutkimus- ja kehittämistoiminnan vahvistamisella.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Tutkimus-, arviointi-, selvitys- ja kehittämistoiminta 2 083 000
Korkeakoulujen ja tieteen yhteiset tietotekniset palvelut ja tietoverkko 19 000 000
Datahallinnan ja suurteholaskennan infrastruktuurin rakentaminen ja ylläpito (enintään) 7 663 000
Itäisen Suomen korkeakoulujen opiskelupaikat ja tutkimus- ja kehittämistoiminta (enintään) 10 000 000
Jatkuvan oppimisen digitalisaatio-ohjelma (RRF pilari3) 1 000 000
Yhteensä 39 746 000

Määrärahan käytöstä arvioidaan siirtomenojen osuudeksi 97 prosenttia ja kulutusmenojen osuudeksi kolme prosenttia.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
CSC:n tutkimusinfrastruktuurin rahoitus 7 500
Digitaalinen infrastruktuuri osaajien maahanmuuton tueksi (RRF pilari3) -725
Euro QCI -hanke (siirto momentilta 32.01.49) 163
Jatkuvan oppimisen digitalisaatio-ohjelma (RRF pilari3) -6 000
Kertamenojen poistuminen -850
Opiskelupaikkojen lisääminen vetovoima-aloille itäisen Suomen korkeakouluihin 6 000
Sähköisen arkistoinnin palvelukokonaisuus (SAPA) -200
Tutkimusinfrastruktuurin vahvistaminen mm. tutkimus- ja kehittämistoimintaan lisättävällä rahoituksella 4 000
Matkustussäästö -86
Yhteensä 9 802

Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.


2023 talousarvio 39 746 000
2022 II lisätalousarvio 5 450 000
2022 talousarvio 29 944 000
2021 tilinpäätös 31 789 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2022 vp (13.12.2022)

Valiokunta viittaa sivistysvaliokunnan lausuntoon (SiVL 25/2022 vp) ja painottaa opettajien perus-, perehdyttämis- ja täydennyskoulutuksen tärkeää merkitystä. Korkeasti koulutetut, ammattitaitoiset ja työhönsä sitoutuneet opettajat ovat oppimisen ja sen myötä maamme osaamistason ylläpitämisen ja parantamisen kulmakivi.

Valiokunta pitää myös tärkeänä, että opettajankoulutusta kehitetään tutkimus- ja tietoperustaisesti. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan FinTed (Finnish Teacher Education Database) on rakentamisvaiheessa oleva tutkimusinfrastruktuuri, jota voidaan hyödyntää tutkimuksessa sekä opetuksen ja koulutusten kehittämisessä kaikilla koulutusasteilla. Hankkeen tavoitteina on mm. opettajan tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakointi, opettajankoulutuksen tutkimuksen laadun ja määrän kehittäminen sekä opettajankoulutuksen kansallisen yhteistyön sekä kansainvälisen tutkimusyhteistyön vahvistaminen. Työ tietovarannon parissa on käynnistynyt vuonna 2020, ja sen perustan muodostavat kasvatusalan soveltuvuuskokeessa opiskelijaksi valittujen seurantatutkimuksessa kerättävät valtakunnalliset tutkimusaineistot. Turun yliopisto koordinoi hanketta, ja mukana yhteistyössä ovat kaikki Suomen yliopistot, joissa on opettajankoulutusyksikkö.

Valiokunta lisää momentille 600 000 euroa Turun yliopistolle, opettajankoulutuksen tutkimusperusteiseen kehittämiseen (FinTed).

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille myönnetään 40 346 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) ammattikorkeakouluihin, yliopistoihin ja tiedelaitoksiin liittyvien kokeilu-, tutkimus-, arviointi-, selvitys- ja kehittämistoiminnan menojen ja avustusten maksamiseen

2) korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja tieteen yhteisten tietoteknisten palvelujen ja tietoverkon rahoittamiseen sekä korkeakoulujen ja tieteen toiminnan seurannan ja ohjauksen tietojärjestelmien sekä muiden vastaavien yhteisten menojen keskitettyyn rahoittamiseen

3) enintään 7 663 000 euroa datanhallinnan ja suurteholaskennan infrastruktuurien rakentamisen ja ylläpitämisen rahoittamiseen

4) enintään 10 000 000 euroa korkeakoulujen opiskelupaikkojen lisäämiseen elinvoima-aloille ja tutkimus- ja kehittämistoiminnan vahvistamiseen

5) EU:n hyväksymien muiden kuin rakennerahastoista rahoitettavien tutkimus- ja koulutushankkeiden maksamiseen

6) enintään 186 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin

7) enintään 600 000 euroa Turun yliopiston opettajankoulutuslaitokselle opettajankoulutuksen tutkimusperusteiseen kehittämiseen.

Määrärahasta on varattu 1 000 000 euroa jatkuvan oppimisen digitalisaatio-ohjelman (RRF pilari3) investointikokonaisuudesta aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 325/2022 vp (2.2.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 270 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys on siirtoa momentilta 24.01.01 Team Finland Knowledge -verkoston Moskovan erityisasiantuntijan palkkaus- ja muihin menoihin.


2023 I lisätalousarvio 270 000
2023 talousarvio 40 346 000
2022 II lisätalousarvio 5 450 000
2022 talousarvio 29 944 000
2021 tilinpäätös 31 789 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 83/2022 vp (1.3.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 270 000 euroa.

50. Valtionrahoitus yliopistojen toimintaan (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille myönnetään 1 992 888 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää yliopistolain (558/2009) mukaisena rahoituksena:

1) 1 813 954 000 euroa laskennallisin perustein määräytyvään yliopistojen perusrahoitukseen

2) 173 741 000 euroa korvausta yliopistoille aiheutuneisiin arvonlisäverolain (1501/1993) 39 ja 40 §:ssä tarkoitettuihin koulutuspalveluihin sekä yliopistojen muuhun kuin liiketaloudelliseen toimintaan liittyviin hankintoihin ja toimitilavuokriin sisältyvien arvonlisäverojen kustannuksiin

3) enintään 5 193 000 euroa yliopistojen harkinnanvaraiseen rahoitukseen.

Selvitysosa:Yliopistojen valtionrahoitus määräytyy yliopistolain (558/2009) 49 §:n, yliopistoista annetun valtioneuvoston asetuksen (770/2009) ja yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen (119/2019) perusteella.

Kohdan 2) korvausta tarkistetaan vuosittain viimeksi toteutuneen yliopistokohtaisen euromääräisen arvonlisäverokertymän perusteella.

Kohdan 3) määrärahaan sisältyy Aalto-yliopistolle 265 000 euroa datahuoneen rahoitukseen ja 200 000 euroa liikennetaloustieteen tutkimuksen ja osaamisen vahvistamiseen sekä yliopistojen harjoittelukouluille 1 128 000 euroa oppivelvollisuuden laajentamiseen.

Helsingin yliopiston yhteydessä toimii Kansalliskirjasto, jonka tehtävistä säädetään yliopistolaissa (558/2009) ja kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä annetussa laissa (1433/2007). Tavoitteena on vahvistaa Kansalliskirjaston roolia kirjastoalan kansallisena kehittäjänä ja koko kirjastoverkon peruspalvelujen tarjoajana.

Opettajankoulutusta järjestävissä yliopistoissa on opetusharjoittelua ja opettajankoulutuksen kehittämistä varten harjoittelukouluja, joiden tavoitteena on opettajankoulutusta palvelevan toiminnan korkea taso ja läheinen vuorovaikutus yliopiston muun toiminnan kanssa. Harjoittelukoulujen oppilasmäärä on noin 8 800, josta noin 2 300 on lukiolaisia.

Yliopistojen määrälliset tavoitteet

  2017
toteutuma
2019
toteutuma
20211)
toteutuma
20232)
tavoite
         
Alemmat korkeakoulututkinnot 13 893 13 419 13 461 16 995
Ylemmät korkeakoulututkinnot 14 910 16 128 15 963 18 236
Tohtorin tutkinnot 1 749 1 719 1 608 1 906
Tieteelliset julkaisut (jufo 2 ja 3)/opetus- ja tutkimushenkilökunta3) 0,57 0,61 0,62 0,63
Kansainvälisten yhteisjulkaisujen osuus tieteellistä julkaisuista (jufo 1—3), % 48,9 53,1 54,5 54,6
Tavoiteajassa suoritettujen alempien4) korkeakoulututkintojen osuus, % 32,3 36,6 51,0 55,0
Tavoiteajassa suoritettujen ylempien korkeakoulututkintojen osuus, % 27,5 30,3 34,9 40,0
Lukuvuodessa vähintään 55 opintopistettä suorittaneiden osuus, % 43,3 43,9 47,4 50,0

1) Tutkintomäärissä toteutuma, muuten arvio.

2) Tutkintotavoitteissa vuoden 2023 arvo on keskimääräinen tavoite vuosille 2021—2024.

3) Julkaisufoorumi on tieteellisen julkaisutoiminnan laadunarviointia tukeva luokitusjärjestelmä. Kolmiportaisessa luokituksessa keskeiset ulkomaiset ja kotimaiset julkaisukanavat jaotellaan perustasoon (1) ja korkeimman tason (3) väliin.

4) Alemmissa ja ylemmissä korkeakoulututkinnoissa tavoiteaika tarkoittaa yliopistolain 40 §:ssä määriteltyä tavoiteaikaa.

Määrärahan arvioitu käyttö ja siihen vaikuttavat tekijät (euroa)

   
Yliopistojen laskennallinen perusrahoitus 1 813 954 000
— Kansalliskirjasto 20 184 000
— Harjoittelukoulut 52 497 000
— Yliopistojen muu laskennallinen perusrahoitus 1 741 273 000
Arvonlisäverolain mukainen arvonlisäverojen osuus yliopistoille aiheutuneista kustannuksista 173 741 000
— Arvio vuoden 2023 ALV-kompensaatioksi 166 565 000
— Vuoden 2021 korvauksiin kohdennetun ALV-kompensaation ja toteutuman välisen eron mukainen tarkistus 7 176 000
Yliopistolain (558/2009) mukainen yliopistojen harkinnanvarainen rahoitus (enintään) 5 193 000
Yhteensä 1 992 888 000

Kuntien rahoitusosuus harjoittelukouluissa annettavan lukiokoulutuksen kustannuksiin, 9 378 000 euroa, on otettu huomioon momentin 29.20.35 mitoituksessa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
ALV-kompensaation tarkentuminen 37 687
Datahuone 265
Korkeakoulutuksen aloituspaikkojen lisääminen (RRF pilari3) -5 000
Oppivelvollisuuden laajentaminen harjoittelukouluissa 451
Vuoden 2021 yliopistoindeksin tarkistus 21 892
Yliopistoindeksi (3,6 %) 62 428
Yhteensä 117 723

2023 talousarvio 1 992 888 000
2022 II lisätalousarvio 1 250 000
2022 talousarvio 1 875 165 000
2021 tilinpäätös 1 893 903 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 277/2022 vp (17.11.2022)

Momentille myönnetään 1 999 188 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää yliopistolain (558/2009) mukaisena rahoituksena:

3) enintään 11 493 000 euroa yliopistojen harkinnanvaraiseen rahoitukseen.

Selvitysosa:Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan toisen kappaleen kohta 3) korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdan 3).

Lisäys 6 300 000 euroa talousarvioesityksen 1 992 888 000 euroon nähden aiheutuu harkinnanvaraisen rahoituksen lisäyksestä varhaiskasvatuksen opettajien lisäaloituspaikkoihin. Rahoituksella lisätään kertaluonteisesti varhaiskasvatuksen opettajien aloituspaikkoja yhteensä 300.


2023 talousarvio 1 999 188 000
2022 II lisätalousarvio 1 250 000
2022 talousarvio 1 875 165 000
2021 tilinpäätös 1 893 903 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2022 vp (13.12.2022)

Varhaiskasvatuksen yliopistollinen opettajakoulutus.Valiokunnan asiantuntijakuulemisessa on tuotu esiin huoli siitä, vastaako varhaiskasvatuksen opettajakoulutus määrältään varhaiskasvatuslain mukaisiin tarpeisiin. Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaan vuonna 2030 päiväkodissa kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä toimivasta henkilöstöstä vähintään kahdella kolmasosalla tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus, josta vähintään puolella varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Jotta tämä tavoite saavutetaan, on arvioitu, että opettajakoulutuksen aloituspaikkamäärän tulisi olla vuosittain noin 1 000 vuoteen 2027 asti. Arvio perustuu nykyisen tasoiseen poistumaan sekä siihen, että 80 prosenttia aloittaneista valmistuu.

Saadun selvityksen mukaan varhaiskasvatuksen opettajakoulutusta on lisätty merkittävästi. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt vuodesta 2018 lähtien varhaiskasvatuksen opettajankoulutukseen yhteensä yli 1 700 lisäaloituspaikkaa ja lisärahoitusta n. 35 milj. euroa yliopistojen perusrahoituksen lisäksi. Myös varhaiskasvatuksen opettajien monimuotokoulutukseen on myönnetty erillisrahoitusta vuoteen 2026 asti. Lisäksi vuoden 2023 talousarvioesitystä täydentävään esitykseen sisältyy 6,3 milj. euron määräraha varhaiskasvatuksen opettajien lisäaloituspaikkoihin. Rahoituksella lisätään kertaluonteisesti varhaiskasvatuksen opettajien aloituspaikkoja yhteensä 300:lla, millä pyritään varmistamaan, että aloituspaikat ovat tarvittavalla 1 000 aloituspaikan tasolla seuraavanakin vuonna.

Valiokunta pitää välttämättömänä, että lisäaloituspaikat osoitetaan sinne, missä varhaiskasvatuksen opettajista on suurin puute. Valiokunnan asiantuntijakuulemisessa todetun mukaisesti varhaiskasvatuksen opettajapula on suurin muuttovoittoalueilla, aivan erityisesti pääkaupunkiseudulla.

Valiokunnan lausumaehdotus 5

Eduskunta edellyttää, että vuoden 2023 talousarvioesitykseen sisältyvät varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksen uudet aloituspaikat osoitetaan sinne, missä varhaiskasvatuksen opettajista on suurin puute.

Opettajakoulutuksen aloituspaikkatarve arvioitiin vuonna 2018 annetun varhaiskasvatuslakia koskevan hallituksen esityksen yhteydessä. Jotta koulutustarpeita koskevat tiedot ovat ajan tasalla on tärkeää, että opetus- ja kulttuuriministeriö selvittää pikaisesti tämänhetkisen aloituspaikkatarpeen ottaen huomioon myös alueelliset ja kielelliset koulutustarpeet. Etenkin muuttovoittoalueilla varhaiskasvatuksen opettajien tarve on suuri. On myös tärkeää turvata monimuotokoulutuksen riittävyys.

Valiokunta toteaa, että opettajien sekä myös muun henkilöstön saatavuuden parantamiseksi tarvitaan koulutuksen riittävyyden rinnalla myös vaikuttavia toimia alan veto- ja pitovoiman parantamiseksi.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille myönnetään 1 999 188 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää yliopistolain (558/2009) mukaisena rahoituksena:

1) 1 813 954 000 euroa laskennallisin perustein määräytyvään yliopistojen perusrahoitukseen

2) 173 741 000 euroa korvausta yliopistoille aiheutuneisiin arvonlisäverolain (1501/1993) 39 ja 40 §:ssä tarkoitettuihin koulutuspalveluihin sekä yliopistojen muuhun kuin liiketaloudelliseen toimintaan liittyviin hankintoihin ja toimitilavuokriin sisältyvien arvonlisäverojen kustannuksiin

3) enintään 11 493 000 euroa yliopistojen harkinnanvaraiseen rahoitukseen.

51. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille myönnetään 345 566 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) tutkimuksesta, tutkijanuran eri vaiheiden tehtävistä, tutkimusinfrastruktuurien, tutkimusedellytysten kehittämisestä, tutkimuksen hyödyntämisen edistämisestä, valtionavustuksista ja apurahoista sekä kansainvälisestä yhteistyöstä aiheutuvien menojen maksamiseen

2) kansainvälisten järjestöjen, mukaan lukien tutkimusinfrastruktuurien, rahoitusosuuksista aiheutuvien menojen maksamiseen

3) EU:n hyväksymien tutkimus- ja koulutushankkeiden menojen maksamiseen

4) Suomen Akatemian tutkimusrahoituksen ohjelmisto- ja laitehankintojen menoihin.

Kohdassa 1) tarkoitettu tutkimusrahoitus budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena. Tutkimusrahoituksesta saadaan maksaa ennakoita talousarvion ulkopuolisille rahoituksen saajille.

Määrärahasta on varattu

1) 13 000 000 euroa avainalojen vauhdittamiseen ja osaamisen vahvistamiseen (RRF pilari3)

2) 5 000 000 euroa kansallisiin tutkimusinfrastruktuureihin (RRF pilari3)

3) 8 000 000 euroa paikallisiin tutkimusinfrastruktuureihin (RRF pilari3)

osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa, josta enintään 520 000 euroa voidaan käyttää rahoitushauista aiheutuviin toimeenpanokustannuksiin ja enintään kolmea henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön, myös virkaan nimettyjen, palkkausmenoihin.

Selvitysosa:Elpymis- ja palautumissuunnitelman toimenpiteet liittyvät Suomen kestävän kasvun ohjelman tavoitteeseen lisätä tutkimus- ja kehityspanostuksia (RRF pilari3). Toimenpiteet kohdistuvat kansallisiin ja paikallisiin tutkimusinfrastruktuureihin sekä avainalojen vauhdittamiseen ja osaamisen vahvistamiseen tutkimusinfrastruktuurien yhteiskäytön ja T&K-intensiivisyyden lisäämiseksi. Toimenpiteille määritellyt vihreän ja digitaalisen siirtymän tavoitteet varmistetaan rahoituksen kohdennuksessa.

Määrärahan käytöstä arvioidaan pääosa siirtomenoiksi ja kulutusmenojen osuus vähäiseksi.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
EuroHPC 2 000
Maksatusten ajoituksen muutokset -53 542
Paikalliset infrastruktuurit (RRF pilari3) -2 000
Rahapelitoiminnan tuoton alenemisen kompensaation muutos -3 416
Tutkijaliikkuvuus 250
Vuoden 2023 valtuuksien edellyttämä määrärahatarve 26 378
Yhteensä -30 330

Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.


2023 talousarvio 345 566 000
2022 II lisätalousarvio 250 000
2022 talousarvio 375 896 000
2021 tilinpäätös 307 774 286

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 277/2022 vp (17.11.2022)

Momentille myönnetään 345 575 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 9 000 euroa talousarvioesityksen 345 566 000 euroon nähden aiheutuu vuokrankorotuksen kompensaatiosta.


2023 talousarvio 345 575 000
2022 II lisätalousarvio 250 000
2022 talousarvio 375 896 000
2021 tilinpäätös 307 774 286

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille myönnetään 345 575 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) tutkimuksesta, tutkijanuran eri vaiheiden tehtävistä, tutkimusinfrastruktuurien, tutkimusedellytysten kehittämisestä, tutkimuksen hyödyntämisen edistämisestä, valtionavustuksista ja apurahoista sekä kansainvälisestä yhteistyöstä aiheutuvien menojen maksamiseen

2) kansainvälisten järjestöjen, mukaan lukien tutkimusinfrastruktuurien, rahoitusosuuksista aiheutuvien menojen maksamiseen

3) EU:n hyväksymien tutkimus- ja koulutushankkeiden menojen maksamiseen

4) Suomen Akatemian tutkimusrahoituksen ohjelmisto- ja laitehankintojen menoihin.

Kohdassa 1) tarkoitettu tutkimusrahoitus budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena. Tutkimusrahoituksesta saadaan maksaa ennakoita talousarvion ulkopuolisille rahoituksen saajille.

Määrärahasta on varattu

1) 13 000 000 euroa avainalojen vauhdittamiseen ja osaamisen vahvistamiseen (RRF pilari3)

2) 5 000 000 euroa kansallisiin tutkimusinfrastruktuureihin (RRF pilari3)

3) 8 000 000 euroa paikallisiin tutkimusinfrastruktuureihin (RRF pilari3)

osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa, josta enintään 520 000 euroa voidaan käyttää rahoitushauista aiheutuviin toimeenpanokustannuksiin ja enintään kolmea henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön, myös virkaan nimettyjen, palkkausmenoihin.

 

II lisätalousarvioesitys HE 15/2023 vp (21.9.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 3 000 000 euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahasta on varattu 8 000 000 euroa kansallisiin tutkimusinfrastruktuureihin (RRF pilari3) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu kansallisten tutkimusinfrastruktuurien (RRF pilari3) maksatusten toteutumisesta suunniteltua etupainotteisimmin.


2023 II lisätalousarvio 3 000 000
2023 talousarvio 345 575 000
2022 tilinpäätös 331 877 592
2021 tilinpäätös 307 774 286

 

Eduskunnan kirjelmä EK 14/2023 vp (15.11.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 3 000 000 euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahasta on varattu 8 000 000 euroa kansallisiin tutkimusinfrastruktuureihin (RRF pilari3) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa.

53. Rahapelitoiminnan tuotot tieteen edistämiseen (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille myönnetään 74 715 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Suomen Akatemian tutkimusrahoituksesta aiheutuvien menojen maksamiseen Suomen Akatemiasta annetun lain (922/2009) mukaisesti

2) EU:n hyväksymien muiden kuin rakennerahastoista rahoitettavien tutkimushankkeiden maksamiseen

3) Kansainvälisen tieteellisen yhteistyön menoihin, jäsenmaksuihin ja rahoitusosuuksiin

4) Tiedekeskus Heurekan toiminnasta ja muista tiedekasvatusta tukevista hankkeista aiheutuviin menoihin

5) yksityisen arkistotoiminnan valtionavustuksiin ja kehittämismenoihin yksityisten arkistojen valtionavustuksia koskevan lain (1006/2006) mukaisesti

6) Kotimaisten kielten keskuksen toiminnasta aiheutuviin menoihin kotimaisten kielten keskuksesta annetun lain (1403/2011) mukaisesti. Määrärahaa saa käyttää yhdessä momentin 29.40.03 kanssa enintään 75 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön, myös virkaan nimitettyjen virkamiesten, palkkausmenoihin

7) tiedepoliittisten tavoitteiden edistämiseen

8) tutkimuksen infrastruktuurihankkeiden rahoittamiseen valtionavustuslain (688/2001) mukaisesti. Tutkimusaineistojen käytön saatavuuden parantamiseksi ja tutkimusinfrastruktuurihankkeisiin myönnettäviin valtionavustuksiin ja valtion laitosten vastaavien hankkeiden menojen maksamiseen sekä enintään seitsemää henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin

9) tiedeyhteisöjen käytössä olevien valtion toimitilojen vuokriin.

Kohdassa 1) tarkoitettu tutkimusrahoitus budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena. Tutkimusrahoituksesta saadaan maksaa ennakoita talousarvion ulkopuolisille rahoituksen saajille.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Suomen Akatemian käytettäväksi tutkimushankkeiden rahoittamiseen ja tieteellisen tutkimuksen edistämiseen 38 936 000
Tiedepoliittisten tavoitteiden edistämiseen 35 779 000
Yhteensä 74 715 000

Määrärahan käytöstä arvioidaan pääosa siirtomenoiksi ja kulutusmenojen osuus vähäiseksi.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Arpajaisveron väliaikaisen alentamisen päättyminen -1 629
Tuottoarvion muutos 4 843
Yhteensä 3 214

2023 talousarvio 74 715 000
2022 talousarvio 71 501 000
2021 tilinpäätös 71 997 924

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille myönnetään 74 715 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Suomen Akatemian tutkimusrahoituksesta aiheutuvien menojen maksamiseen Suomen Akatemiasta annetun lain (922/2009) mukaisesti

2) EU:n hyväksymien muiden kuin rakennerahastoista rahoitettavien tutkimushankkeiden maksamiseen

3) Kansainvälisen tieteellisen yhteistyön menoihin, jäsenmaksuihin ja rahoitusosuuksiin

4) Tiedekeskus Heurekan toiminnasta ja muista tiedekasvatusta tukevista hankkeista aiheutuviin menoihin

5) yksityisen arkistotoiminnan valtionavustuksiin ja kehittämismenoihin yksityisten arkistojen valtionavustuksia koskevan lain (1006/2006) mukaisesti

6) Kotimaisten kielten keskuksen toiminnasta aiheutuviin menoihin kotimaisten kielten keskuksesta annetun lain (1403/2011) mukaisesti. Määrärahaa saa käyttää yhdessä momentin 29.40.03 kanssa enintään 75 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön, myös virkaan nimitettyjen virkamiesten, palkkausmenoihin

7) tiedepoliittisten tavoitteiden edistämiseen

8) tutkimuksen infrastruktuurihankkeiden rahoittamiseen valtionavustuslain (688/2001) mukaisesti. Tutkimusaineistojen käytön saatavuuden parantamiseksi ja tutkimusinfrastruktuurihankkeisiin myönnettäviin valtionavustuksiin ja valtion laitosten vastaavien hankkeiden menojen maksamiseen sekä enintään seitsemää henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin

9) tiedeyhteisöjen käytössä olevien valtion toimitilojen vuokriin.

Kohdassa 1) tarkoitettu tutkimusrahoitus budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena. Tutkimusrahoituksesta saadaan maksaa ennakoita talousarvion ulkopuolisille rahoituksen saajille.

54. Strateginen tutkimusrahoitus (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille myönnetään 55 631 000 euroa.

Valtuus

Vuonna 2023 saa tehdä uusia rahoituspäätöksiä enintään 55 631 000 euron arvosta.

Valtuutta ja määrärahaa saa käyttää:

1) strategiseen tutkimukseen valtioneuvoston päättämien teema-alueiden ja painopisteiden mukaisesti

2) strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamien tutkimushankkeiden ja -ohjelmien, tutkimuksen infrastruktuureista, apurahoista ja kansainvälisestä yhteistyöstä aiheutuvien palkkausmenojen sekä muiden menojen ja avustusten maksamiseen myös ulkomaiselle organisaatiolle

3) arvioinneista aiheutuvien kulutusmenojen maksamiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös kansallisena vastinrahoituksena EU-hankkeiden ja muiden kansainvälisten tutkimusrahoittajien hankkeisiin, jos hankkeet ovat valtioneuvoston päättämien teema-alueiden ja painopisteiden sekä neuvoston ohjelmarakenteen mukaisia.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena. Tutkimusrahoituksesta saadaan maksaa ennakoita talousarvion ulkopuolisille rahoituksen saajille lukuun ottamatta yrityksiä.

Selvitysosa:Strateginen tutkimus on pitkäjänteistä, ongelmakeskeistä ja tieteellisesti korkeatasoista yhteiskuntapolitiikkaa ja yhteiskunnan toimintojen kehittämistä palvelevaa tutkimusta, jonka tarkoituksena on löytää ratkaisuja merkittäviin yhteiskunnan haasteisiin ja ongelmiin. Rahoitusta kohdennetaan laaja-alaisesti erilaisten yhteiskunnan merkittävien ja suurien haasteiden tutkimukseen ja muun muassa tutkimukseen, joka palvelee elinkeinoelämän uudistamista ja kilpailukykyä, työelämän kehittämistä ja julkisen sektorin kehittämistä. Rahoitus mahdollistaa tutkimuksen suuntaamisen yhteiskunnan muuttuvien tietotarpeiden mukaisesti sekä tutkimuksen katvealueille. Tutkimushankkeita rahoitetaan yhteiskunnallisen merkityksen, vaikuttavuuden ja tutkimuksen laadun perusteella.

Strategisen tutkimuksen tutkimushankkeiden myöntämisvaltuuden käytöstä valtiolle aiheutuvat menot (1 000 euroa), arvio

Vuosi Valtuus 2017—2021 2022 2023 2024 2025 2026
               
2017 55 631 55 509 122 - - - -
2018 55 631 52 940 2 691 - - - -
2019 55 631 36 487 18 375 769 - - -
2020 55 631 15 840 19 500 20 291 - - -
2021 55 631 622 14 943 18 544 21 522 - -
2022 55 631     16 027 18 544 21 060 -
2023 55 631       15 565 18 544 21 522
Yhteensä   161 398 55 631 55 631 55 631 39 604 21 522

Määrärahan käytöstä arvioidaan pääosa siirtomenoiksi ja kulutusmenojen osuus vähäiseksi.


2023 talousarvio 55 631 000
2022 talousarvio 55 631 000
2021 tilinpäätös 47 132 287

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille myönnetään 55 631 000 euroa.

Valtuus

Vuonna 2023 saa tehdä uusia rahoituspäätöksiä enintään 55 631 000 euron arvosta.

Valtuutta ja määrärahaa saa käyttää:

1) strategiseen tutkimukseen valtioneuvoston päättämien teema-alueiden ja painopisteiden mukaisesti

2) strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamien tutkimushankkeiden ja -ohjelmien, tutkimuksen infrastruktuureista, apurahoista ja kansainvälisestä yhteistyöstä aiheutuvien palkkausmenojen sekä muiden menojen ja avustusten maksamiseen myös ulkomaiselle organisaatiolle

3) arvioinneista aiheutuvien kulutusmenojen maksamiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös kansallisena vastinrahoituksena EU-hankkeiden ja muiden kansainvälisten tutkimusrahoittajien hankkeisiin, jos hankkeet ovat valtioneuvoston päättämien teema-alueiden ja painopisteiden sekä neuvoston ohjelmarakenteen mukaisia.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena. Tutkimusrahoituksesta saadaan maksaa ennakoita talousarvion ulkopuolisille rahoituksen saajille lukuun ottamatta yrityksiä.

55. Valtionrahoitus ammattikorkeakoulujen toimintaan (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille myönnetään 954 190 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ammattikorkeakoululain (932/2014) mukaisena rahoituksena:

1) 880 665 000 euroa laskennallisin perustein määräytyvään ammattikorkeakoulujen perusrahoitukseen

2) 56 500 000 euroa korvaukseen ammattikorkeakouluille aiheutuneisiin arvonlisäverolain (1501/1993) 39 ja 40 §:ssä tarkoitettuihin koulutuspalveluihin sekä ammattikorkeakoulujen muuhun kuin liiketaloudelliseen toimintaan liittyviin hankintoihin ja tilavuokriin sisältyvien arvonlisäverojen kustannuksiin

3) enintään 16 675 000 euroa ammattikorkeakoulujen harkinnanvaraiseen rahoitukseen

4) 350 000 euroa laskennallisin perustein määräytyvään kompensaatioon ammattikorkeakouluille opetusmetsien käyttöoikeuksien uudistamisen ja opetusmetsämallin mukaisesti.

Selvitysosa:Ammattikorkeakoulujen valtionrahoitus määräytyy ammattikorkeakoululain (932/2014) 43 §:n, ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen (1129/2014) ja opetus- ja kulttuuriministeriön ammattikorkeakoulujen perusrahoituksen laskentakriteereistä annetun asetuksen (117/2019) perusteella.

Kohdan 2) korvaus perustuu viimeksi toteutuneen vahvistetun tilinpäätöksen tietoihin.

Kohdan 4) kompensaatio perustuu Metsähallituksen opetusmetsämallin mukaiseen vastikkeelliseen käyttöoikeussopimukseen Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa momentin 29.20.30 perusteluihin viitaten.

Ammattikorkeakoulujen toiminnallisen tuloksellisuuden tunnuslukuja ja määrälliset tavoitteet

  2017
toteutuma
2019
toteutuma
20211)
toteutuma
20232)
tavoite
         
Ammattikorkeakoulututkinnot 23 166 24 315 24 240 27 639
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 2 754 3 330 4 335 4 717
Ammatillinen opettajankoulutus, valmistuneet 1 725 1 608 1 551 1 550
Julkaisut/opettajat ja T&K-henkilöstö 1,41 1,78 1,82 1,85
Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet viiden vuoden kuluttua aloittamisesta, % aloittaneista 59,4 62,5 63,5 64,0
Tavoiteajassa suoritettujen ammattikorkeakoulututkintojen osuus, % 3) 66,1 65,0 66,6 68,0

1) Tutkintotavoitteissa toteutuma, muuten arvio.

2) Tutkintotavoitteissa vuoden 2023 arvo on keskimääräinen tavoite vuosille 2021—2024.

3) Ammattikorkeakoulututkinnoissa tavoiteaika tarkoittaa ammattikorkeakoululain 30 §:ssä määriteltyä tavoiteaikaa.

Määrärahan arvioitu käyttö ja siihen vaikuttavat tekijät (euroa)

   
Ammattikorkeakoulujen laskennallinen perusrahoitus 880 665 000
Arvonlisäverolain mukainen arvonlisäverojen osuus ammattikorkeakouluille aiheutuneista kustannuksista 56 500 000
Ammattikorkeakoululain mukainen ammattikorkeakoulujen harkinnanvarainen rahoitus (enintään) 16 675 000
Kompensaatio ammattikorkeakouluille opetusmetsien käyttöoikeuksien uudistamisen ja opetusmetsämallin mukaisesti 350 000
Yhteensä 954 190 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
ALV-kompensaation tarkentuminen -2 240
Ammattikorkeakouluindeksi (3,6 %) 30 508
Ammattikorkeakoulujen T&K-toiminnan vahvistaminen 5 000
Korkeakoulujen aloituspaikkojen lisääminen Savonlinnassa 525
Korkeakoulutuksen aloituspaikkojen lisääminen (RRF pilari3) -10 000
Vuoden 2021 ammattikorkeakouluindeksin tarkistus 10 701
Yhteensä 34 494

2023 talousarvio 954 190 000
2022 II lisätalousarvio 1 000 000
2022 talousarvio 919 696 000
2021 tilinpäätös 896 993 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2022 vp (13.12.2022)

Valiokunta on tyytyväinen, että ammattikorkeakoulujen T&K-toiminnan vahvistamiseen ehdotetaan 5 milj. euron lisäystä vuodesta 2023 lähtien ja että ensi vuodesta lähtien sote-alan harjoittelukorvaukset (12 milj. euroa) maksetaan STM:n varoista. Momentin määräraha on noin 954 milj. euroa, joka on noin 34 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2022 varsinaisessa talousarviossa.

Valiokunta korostaa ammattikorkeakoulujen perusrahoituksen riittävyyttä ja sivistysvaliokunnan tavoin (SiVL 25/2022 vp) kiinnittää huomiota ammattikorkeakoulujen merkitykseen niiden harjoittaessa työelämälähtöistä ja aluekehitystä edistävää soveltavaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Valiokunnan asiantuntijakuulemisessa on arvioitu, että ammattikorkeakoulutuksen kysyntä kasvaa tulevaisuudessa työelämässä eniten.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille myönnetään 954 190 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ammattikorkeakoululain (932/2014) mukaisena rahoituksena:

1) 880 665 000 euroa laskennallisin perustein määräytyvään ammattikorkeakoulujen perusrahoitukseen

2) 56 500 000 euroa korvaukseen ammattikorkeakouluille aiheutuneisiin arvonlisäverolain (1501/1993) 39 ja 40 §:ssä tarkoitettuihin koulutuspalveluihin sekä ammattikorkeakoulujen muuhun kuin liiketaloudelliseen toimintaan liittyviin hankintoihin ja tilavuokriin sisältyvien arvonlisäverojen kustannuksiin

3) enintään 16 675 000 euroa ammattikorkeakoulujen harkinnanvaraiseen rahoitukseen

4) 350 000 euroa laskennallisin perustein määräytyvään kompensaatioon ammattikorkeakouluille opetusmetsien käyttöoikeuksien uudistamisen ja opetusmetsämallin mukaisesti.

66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille myönnetään 21 453 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Suomen maksuosuuksien maksamiseen Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskukselle (CERN), Euroopan eteläiselle observatoriolle (ESO), Euroopan molekyylibiologian laboratoriolle (EMBL), Euroopan molekyylibiologian konferenssille (EMBC), Euroopan Yliopistoinstituutille (EUI), eurooppalaiselle synkrotonisäteilykeskukselle (ESRF) ja Euroopan antiprotoni- ja ionitutkimuslaitokselle (FAIR) sekä vastaaville kansainvälisille tieteellisille järjestöille.

Selvitysosa:Jäsenmaksuosuudet määräytyvät pääsääntöisesti jäsenmaiden kansantuoteosuuksien perusteella järjestöjen tekemien päätösten mukaisesti.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kansainvälisten järjestöjen rahoitusosuuksien muutokset -521
Yhteensä -521

2023 talousarvio 21 453 000
2022 talousarvio 21 974 000
2021 tilinpäätös 20 236 704

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille myönnetään 21 453 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Suomen maksuosuuksien maksamiseen Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskukselle (CERN), Euroopan eteläiselle observatoriolle (ESO), Euroopan molekyylibiologian laboratoriolle (EMBL), Euroopan molekyylibiologian konferenssille (EMBC), Euroopan Yliopistoinstituutille (EUI), eurooppalaiselle synkrotonisäteilykeskukselle (ESRF) ja Euroopan antiprotoni- ja ionitutkimuslaitokselle (FAIR) sekä vastaaville kansainvälisille tieteellisille järjestöille.

 

II lisätalousarvioesitys HE 15/2023 vp (21.9.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 1 442 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys johtuu jäsenmaksujen odotettua suuremmasta kasvusta.


2023 II lisätalousarvio 1 442 000
2023 talousarvio 21 453 000
2022 tilinpäätös 21 043 848
2021 tilinpäätös 20 236 704

 

Eduskunnan kirjelmä EK 14/2023 vp (15.11.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 1 442 000 euroa.

(89.) Valtion rahoitus yliopistojen pääomasijoituksiin (kiinteä määräraha)

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Selvitysosa:Momentti ja sen määräraha ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.


2022 talousarvio 67 000 000