Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

03. Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 459 000 euroa.

Selvitysosa:Kotimaisten kielten keskus on asiantuntija- ja palveluorganisaatio, jonka toiminnan tavoitteena on lisätä tietoa kotimaisista kielistä ja niiden merkityksestä kulttuurissa ja yhteiskunnassa. Toiminnallaan se luo osaltaan edellytyksiä tasa-arvolle Suomessa. Keskus tuottaa palveluja ja julkaisuja, jotka edistävät suomen ja ruotsin kielen käyttöä ja kehittymistä. Keskus tarjoaa palveluitaan ja aineistoaan avoimesti verkossa edistäen tiedon avoimuutta ja digitalisaatiota. Keskus luo edellytyksiä maahanmuuttajien kotouttamiselle. Keskus toimii laadukkaasti, tehokkaasti ja taloudellisesti ottaen huomioon valtiontalouden toiminnalle asettamat reunaehdot.

Tulot maksullisesta palvelutoiminnasta perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen Kotimaisten kielten keskuksen suoritteista perittävistä maksuista (1209/2016).

Tuloksellisuuden tunnuslukuja

  2020
toteutuma
2021
toteutuma
2022
tavoite
2023
tavoite
         
Julkaisut (painotettu kappalemäärä) 3 493 3 224 4 500 4 500
Kielineuvonta (vastauksia), kpl 7 673 7 070 6 500 6 500
Verkkopalvelun kävijämäärä 6 014 431 5 363 157 4 400 000 4 400 000
Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) 3,6 3,6 3,4 >=3,4
Henkilötyövuodet 73,6 71,2 71 71

Kotimaisten kielten keskuksen tulostavoitteiden toteuttamiseen käytetään myös momentin 29.40.53 määrärahoja.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Bruttomenot 4 787 4 997 4 909
Bruttotulot 446 450 450
Nettomenot 4 341 4 547 4 459
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 483    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 573    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kertaluonteisen lisäyksen poistuminen -100
JTS-miljardin tuottavuussäästö -7
Matkustussäästö -4
Palkkausten tarkistukset 75
Toimistotilasäästö -52
Yhteensä -88

2023 talousarvio 4 459 000
2022 II lisätalousarvio 42 000
2022 talousarvio 4 547 000
2021 tilinpäätös 4 431 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 277/2022 vp (17.11.2022)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 488 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 29 000 euroa talousarvioesityksen 4 459 000 euroon nähden aiheutuu vuokrankorotuksen kompensaatiosta.


2023 talousarvio 4 488 000
2022 II lisätalousarvio 42 000
2022 talousarvio 4 547 000
2021 tilinpäätös 4 431 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 488 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 15/2023 vp (21.9.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 137 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2023 II lisätalousarvio 137 000
2023 talousarvio 4 488 000
2022 tilinpäätös 4 589 000
2021 tilinpäätös 4 431 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 14/2023 vp (15.11.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 137 000 euroa.