Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              21. Kansainvälinen yhteistyö
              50. Eräät avustukset
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

51. Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille myönnetään 3 807 000 euroa.

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
1. Avustus ortodoksiselle kirkolle (L 985/2006, 119 §) 2 737 000
2. Avustukset Suomen Merimieskirkolle 134 000
  — mistä merimieskirkkojen rakennusavustuksiin ja rakennuslainojen hoitoon (enintään) 52 000
3. Avustukset eräiden siirtoväen sankarihautojen hoitoon ja luovutetun alueen hautausmaiden kunnostamiseen 32 000
4. Avustus rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille 824 000
5. Avustus uskontojen vuoropuhelun edistämiseen 80 000
Yhteensä 3 807 000

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Helsingin juutalaisen seurakunnan turvallisuuden parantaminen 150
Indeksitarkistus (3,2 %) 85
Kertaluonteisten erien poistuminen -200
Yhteensä 35

2023 talousarvio 3 807 000
2022 II lisätalousarvio 10 000
2022 talousarvio 3 772 000
2021 tilinpäätös 4 743 254

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2022 vp (13.12.2022)

Helsingin juutalaisen seurakunnan turvallisuuden edistämiseen ehdotetaan 300 000 euron rahoitusta, mitä valtiovarainvaliokunta piti välttämättömänä vuoden 2022 talousarviota koskevassa mietinnössään (VaVM 33/2021 vp, mom. 29.01.51). Saadun selvityksen mukaan myös eräät muut uskonnolliset yhteisöt (mm. Turun juutalainen seurakunta ja islamilainen yhdyskunta) ovat joutuneet kokemaan turvattomuuden ja pelon tunteen sekä erilaisen ilkivallan lisääntymistä.

Valiokunta pitää tärkeänä, että uskonnollisiin tiloihin liittyviin uhkiin puututaan yhdessä sisäisen turvallisuuden toimijoiden kanssa, ja että niiden rahoitukseen löydetään tasapuoliset ja kestävät ratkaisut. Valiokunta viittaa myös sisäministeriössä laaditun uskonnollisten yhteisöjen tilojen turvallisuuden parantamista koskevaan raporttiin ja siinä esitettyihin suosituksiin.1) Työryhmän suosituksen mukaan valtion tulisi tukea rahallisesti erityisesti niiden uskonnollisten yhteisöjen turvallisuuden parantamista, joihin kohdistuu suurimmat uhkat ja joiden turvallisuustoimet vaativat rahoitusta ottaen erityisesti huomioon yhteisöjen omat rahoitusmahdollisuudet.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille myönnetään 3 807 000 euroa.

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
1. Avustus ortodoksiselle kirkolle (L 985/2006, 119 §) 2 737 000
2. Avustukset Suomen Merimieskirkolle 134 000
  — mistä merimieskirkkojen rakennusavustuksiin ja rakennuslainojen hoitoon (enintään) 52 000
3. Avustukset eräiden siirtoväen sankarihautojen hoitoon ja luovutetun alueen hautausmaiden kunnostamiseen 32 000
4. Avustus rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille 824 000
5. Avustus uskontojen vuoropuhelun edistämiseen 80 000
Yhteensä 3 807 000