Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

90. Kuntien tukeminenPDF-versio

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Selvitysosa:Kunnan peruspalvelujen valtionosuudella ja verotuloihin perustuvalla valtionosuuden tasauksella pyritään turvaamaan kuntien mahdollisuudet pitää yllä riittävät peruspalvelut eri osissa maata ja tasapainottamaan kuntien lakisääteisiä tehtäviä ja niiden kokonaisrahoitusta alueittain ja kuntaryhmittäin. Valtionosuuden perusteena olevat laskennalliset kustannukset perustuvat keskeisesti ikäryhmittäisiin kustannuksiin. Sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien järjestämisvastuun siirtyessä vuodesta 2023 alkaen hyvinvointialueille, kunnan peruspalvelujen valtionosuuden ikäryhmittäisissä kustannuksissa painottuu erityisesti lapsi- ja nuorisoikäluokat, sillä merkittävä osa kuntien tehtävistä ja kustannuksista koskee varhaiskasvatusta sekä esi- ja perusopetusta. Muita laskennallisten kustannusten määräytymistekijöitä ovat työttömyyskerroin, vieraskielisyyskerroin, kaksikielisyys, saaristoisuus, asukastiheyskerroin ja koulutustaustakerroin.

Kriteerien toinen osa muodostuu lisäosista, jotka ovat syrjäisyyden, työpaikkaomavaraisuuden, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, asukasmäärän kasvun sekä saamelaisten kotiseutualueen kunnan lisäosat.

Kuntien yhdistyessä syntyvälle uudelle kunnalle voidaan maksaa valtion talousarvion rajoissa harkinnanvaraista yhdistymisavustusta. Harkinnanvaraista yhdistymisavustusta voidaan maksaa myös vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan yhdistymiseen. Lisäksi valtio voi maksaa kunnalle korvausta kuntien yhdistymisestä aiheutuvasta valtionosuuden vähenemisestä. Harkinnanvarainen yhdistymisavustus tulee käyttää uuden kunnan talouden vahvistamiseen. Harkinnanvaraisten yhdistymisavustusten yhteismäärä vähennetään kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta. Jos harkinnanvaraiseen yhdistymisavustukseen varattua euromäärää ei kokonaisuudessaan käytetä varainhoitovuoden aikana, jäljelle jäänyt osa palautetaan kunnille asukasta kohden yhtä suurena osuutena varainhoitovuotta seuraavan vuoden aikana.

Kunnille on maksettu veroperustemuutoksista aiheutuvia kunnan verotulojen vähentymistä vastaavia kompensaatioita. Vuodesta 2020 lähtien kompensaatiot on maksettu erilliseltä momentilta.

Kuntien peruspalvelujen valtionosuudesta osoitetaan rahoitusta kuntien harkinnanvaraiseen valtionosuuden korottamiseen.

Keskeiset uudistukset

Vuodesta 2023 alkaen sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille. Uudistuksen yhteydessä kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annettua lakia ja rahoituksen määräytymisperusteita muutetaan siten, että järjestelmä vastaa kunnille jäljelle jääviä tehtäviä ja niiden kustannusrakennetta.

Vaikuttavuustavoitteet

Kuntien järjestämän esi- ja perusopetuksen sekä yleisten kirjastojen ja kulttuuritoimen lähtökohtana on varhaiskasvatuksen, koulutuksen, perusturvan sekä kirjasto- ja kulttuuripalvelujen takaaminen ja vahvistaminen kaikille asuinpaikasta, kielestä ja taloudellisesta asemasta riippumatta koko maan kattavasti. Kunnille myönnettävän rahoituksen keskeisiä tavoitteita ovat sivistyksellisten perusoikeuksien turvaaminen jokaiselle lapselle, oppilaalle ja opiskelijalle hänen kykyjensä ja erityisten tarpeidensa mukaan sekä osana kansalaisten sivistyksellisiä oikeuksia turvata jokaiselle mahdollisuus kehittää itseään koko maan kattavilla kirjasto-, tieto- ja kulttuuripalveluilla sekä varmistaa väestön tasavertainen tiedon ja kulttuurin saatavuus.

Taiteen perusopetuksen tavoitteena on tarjota kunnan asukkaille mahdollisuus osallistua taiteen perusopetukseen sekä harrastusta tukevaan opetukseen taiteen eri aloilla.

30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille myönnetään 2 743 900 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (618/2021) mukaisen valtionosuuden maksamiseen

2) verotuloihin perustuvan valtionosuuden tasauksen maksamiseen

3) kotikuntaa vailla olevien 6—15-vuotiaiden kotikuntakorvausten maksamiseen

4) yksityisen opetuksen järjestäjien ja yliopistojen arvonlisäveroa vastaavan euromäärän maksamiseen liittyen yksityisen perusopetuksen järjestäjille maksettaviin kotikuntakorvauksiin

5) enintään 10 000 000 euroa valtionosuuden harkinnanvaraisen korotuksen maksamiseen

6) enintään 600 000 euroa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisten ennen vuotta 2016 oppilaitosten perustamishankkeisiin myönnettyjen valtionosuuksien ja -avustusten maksamiseen

7) enintään 1 800 000 euroa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisten ennen vuotta 2016 yleisten kirjastojen perustamishankkeisiin myönnettyjen valtionosuuksien ja -avustusten maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus  
Laskennalliset kustannukset 9 631 914
— ikärakenne 8 011 858
— työttömyys 372 418
— kaksikielisyys 103 337
— vieraskielisyys 764 994
— asukastiheys 202 715
— saaristoisuus 14 618
— saaristo-osakunta 9 554
— koulutustausta 152 420
   
Kuntien rahoitusosuus 7 504 230
Valtionosuus 2 127 684
   
Lisäosat 270 213
   
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus 818 756
   
Valtionosuuden harkinnanvarainen korotus 10 000
   
Oppilaitosten perustamiskustannusten valtioavustusten siirto 600
   
Kirjastojen perustamiskustannusten valtionavustusten siirto 1 800
   
Kotikuntaa vailla olevien 6—15 v. kotikuntakorvaukset (valtio korvaa) 12 268
   
Yksityisten opetuksen järjestäjien ja yliopistojen arvonlisävero 7 586
   
Valtionosuuteen tehtävät lisäykset ja vähennykset -505 008
Yhteensä 2 743 900

Kuntien peruspalvelujen valtionosuusprosentti on 22,09. Valtionosuuksien määräytymisen perusteena oleva vuodenvaihteen 2021/2022 asukasluku on 5 517 897.

Määrärahan mitoitukseen liittyvät hallituksen esitykset ja muut muutokset

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta siten, että kuntien peruspalvelujen valtionosuusprosentti laskee 23,59 prosentista 22,09 prosenttiin vuonna 2023. Muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 0,33 prosenttiyksikköä liittyen työmarkkinatuen korjauserään, valtionosuusjärjestelmän vuoden 2010 järjestelmämuutoksen tasaukseen ja maakuntaliittojen tehtäviin liittyvien valtionosuuden lisäysten muuttamisesta määräaikaisista lisäyksistä pysyviksi lisäyksiksi sekä 0,12 prosenttiyksikköä liittyen uusien ja laajenevien tehtävien toteuttamiseen siten, että valtionosuus on 100 %. Muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 1,08 prosenttiyksikköä liittyen uuden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lisäosan rahoitukseen, 0,34 prosenttiyksikköä liittyen valtionosuuteen tehtäviin pysyviin vähennyksiin, 0,31 prosenttiyksikköä liittyen uuden asukasmäärän kasvun lisäosan rahoitukseen sekä 0,22 prosenttiyksikköä liittyen uuden syrjäisyyden lisäosan rahoitukseen.

Vuodesta 2023 alkaen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävien järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille. Tästä johtuen kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta siirretään 5 361 132 000 euroa hyvinvointialueiden rahoitukseen. Samalla valtionosuuden määräytymisperusteita muutetaan siten, että järjestelmä vastaa kunnille jäljelle jääviä tehtäviä ja niiden kustannusrakennetta. Uusina määräytymistekijöinä järjestelmään lisätään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lisäosa sekä asukasmäärän kasvun lisäosa. Lisäksi syrjäisyyden lisäosan laskentatapaa uudistetaan. Uudistuksen yhteydessä peruspalvelujen valtionosuudesta poistetaan lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan rahoitukseen liittyvä vähennys.

Valtion ja kuntien välistä kustannustenjaon tarkistusta ei oteta huomioon vuonna 2023, sillä sote-uudistuksen yhteydessä peruspalvelujen valtionosuuslakiin tehdyn siirtymäsäännöksen mukaan kustannustenjaon tarkistus tehdään seuraavan kerran vasta valtion vuoden 2025 talousarvion yhteydessä.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi perusopetuslain muuttamisesta (sitouttava kouluyhteisötyö), minkä johdosta määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon lisäyksenä 3 333 000 euroa.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (juomavesidirektiivin toimeenpano), minkä johdosta määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon lisäyksenä 1 280 000 euroa.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän hallituksen esityksen laiksi tasa-arvolain muuttamiseksi sekä talousarvioesitykseen liittyvän hallituksen esityksen laiksi yhdenvertaisuuslain muuttamiseksi ja siihen liittyviksi laeiksi (varhaiskasvatuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat), minkä johdosta määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon lisäyksenä 376 000 euroa.

Lakiin oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta (377/2022) liittyen määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon lisäyksenä 270 000 euroa alueellisiin opiskeluhuollon yhteistyöryhmiin ja 60 000 euroa kuntien opiskeluhuoltosuunnitelmiin sekä 350 000 euroa opetuksen epäämistä ja turvallista opetukseen palaamista opetuksen epäämisen jälkeen koskevaan perusopetuslain muutokseen (163/2022) liittyen.

Valtionosuuden tasossa on vuonna 2023 lisäksi huomioitu uusina ja laajenevina tehtävinä 8 750 000 euroa varhaiskasvatuslain muuttamiseen liittyen ja 1 000 000 euroa oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyen. Valtionosuuden tasossa on otettu huomioon vähennyksenä 150 000 euroa kuntien automaattisen talousraportoinnin ylläpitokustannuksiin liittyen.

Osana hallituksen sopimia uudelleenkohdennuksia kuntien valtionosuuksien tasoa alennetaan pysyvästi 33 000 000 euroa, josta 9 000 000 euroa toteutetaan pienentämällä kuntien yhdistymisavustuksiin valtionosuudesta tehtäviä siirtoja. Lisäksi kuntien digitalisaation edistämiseen ei osoiteta vuonna 2023 enää rahoitusta siirtona kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta. Osana uudelleenkohdennuksia valtionosuuteen tehdään kuitenkin aikaisempaa digitalisaation kehittämiseen liittyvää siirtoa vastaava 10 000 000 euron määräaikainen vähennys vuodelle 2023. Yhteensä uudelleenkohdennukset vähentävät peruspalvelujen valtionosuutta 43 000 000 euroa vuonna 2023.

Vuonna 2023 peruspalvelujen valtionosuuden indeksikorotus on 3,8 prosenttia ja siitä aiheutuva valtionosuuden lisäys 89 198 000 euroa.

Valtionosuuden tasossa on vuonna 2023 huomioitu 5 500 000 euron vähennys liittyen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevien kuntien harkinnanvaraiseen yhdistymisavustukseen ja 5 500 000 euron vähennys liittyen kuntien harkinnanvaraiseen yhdistymisavustukseen (siirto momentille 28.90.31).

Kuntien valtionosuuden harkinnanvaraiseen korottamiseen osoitetaan 10 000 000 euroa.

Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen, laskentaperusteet (1 000 euroa)

   
Perushinta Laskennallinen kustannus
Ikärakenteen mukaan  
— 0—5-vuotiaat (8 010,94 euroa/as) 2 372 392
— 6-vuotiaat (8 499,51 euroa/as) 483 342
— 7—12-vuotiaat (7 071,51 euroa/as) 2 616 098
— 13—15-vuotiaat (12 129,17 euroa/as) 2 251 623
— 16 vuotta täyttäneet (62,57 euroa/as) 288 404
Työttömyyden mukaan (67,78 euroa/as) 372 418
Kaksikielisyyden mukaan (287,68 euroa/as) 103 337
Vieraskielisyyden mukaan (1 680,57 euroa/as) 764 994
Asukastiheyden mukaan (40,64 euroa/as) 202 715
Saaristoisuuden mukaan (395,97 euroa/as) 14 618
Saaristo-osakunta aseman mukaan (289,65 euroa/as) 9 554
Koulutustaustan mukaan (27,82 euroa/as) 152 420
Yhteensä 9 631 914

Kuntien rahoitusosuus

   
Asukasluku 5 517 897
Rahoitusosuus, euroa/as 1 359,98
Rahoitusosuus, 1 000 euroa 7 504 230

Syrjäisyyden, työpaikkaomavaraisuuden sekä saamelaisten kotiseutualueen kunnan lisäosat (1 000 euroa)

   
Perushinta  
Syrjäisyyden mukaan (61,24 euroa/as) 64 819
Työpaikkaomavaraisuuden mukaan (12,82 euroa/as) 70 549
Saamelaisten kotiseutualueen kunnan mukaan (895,43 euroa/as) 1 153
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lisäosa (18,89 euroa/as) 104 233
Asukasmäärän kasvun lisäosa (10,02 euroa/as) 29 459
Yhteensä 270 213

Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus (1 000 euroa)

Lisäykset Vähennykset Netto
     
921 103 -102 346 818 756

Muut valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset (1 000 euroa)

   
— verotulotasauksen muutoksen neutralisointi -134 708
— aloittavien koulujen rahoitukseen liittyvä vähennys -110
— kuntien rahoitusosuus perustoimeentulotuesta -334 598
— kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmän poistumiseen liittyvä määräaikainen vähennys -10 000
— kuntien valtionosuuden harkinnanvarainen korotus -10 000
— siirto momentille 28.90.31 vaikeassa taloudellisessa asemassa olevien kuntien harkinnanvaraiseen yhdistymisavustukseen -5 500
— siirto momentille 28.90.31 kuntien harkinnanvaraiseen yhdistymisavustukseen -5 500
— pitkäaikaistyöttömien eläketukeen liittyvä vähennys -1 000
— sote-uudistuksen muutosrajoittimen neutralisointi -3 591
Yhteensä -505 008

Muu rahoitus (1 000 euroa)

   
Kotikuntaa vailla olevien 6—15 v. kotikuntakorvaukset 12 268
Yksityisen opetuksen järjestäjien ja yliopistojen arvonlisävero 7 586

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Alueelliset opiskeluhuollon yhteistyöryhmät 270
Asukasluvun ja laskentatekijöiden muutosten vaikutus -915
Indeksikorotus 89 198
Juomavesidirektiivin toimeenpano 1 280
Kirjastojen perustamiskustannushankkeet -200
Kiusaamisen ehkäisy ja opetuksesta epääminen (siirto momentilta 29.10.20) 350
Kotikuntaa vailla olevien kotikuntakorvausten muutos 1 144
Kunnille sote-uudistuksen valmisteluun osallistumisesta maksetun korvauksen poistuminen -2 000
Kuntien automaattisen talousraportoinnin ylläpitokustannuksiin liittyvä vähennys (siirto momentille 28.20.01) -150
Kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmän poistumiseen liittyvä määräaikainen vähennys -10 000
Kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmään liittyvän siirron päättyminen (siirto momentilta 28.90.32) 10 000
Kuntien harkinnanvaraisen yhdistymisavustuksen pienentyminen (siirto momentilta 28.90.31) 4 500
Kuntien opiskeluhuoltosuunnitelmat 60
Lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan rahoitukseen liittyvän vähennyksen poistuminen 22 565
Muut muutokset 1 441
Oppilaitosten perustamiskustannushankkeet -400
Oppivelvollisuuden laajentaminen 1 000
Perustoimeentulon kuntien maksuosuuden muutos 22 360
Pitkäaikaistyöttömien eläketukeen liittyvän vähennyksen muutos 6 100
Siirto hyvinvointialueiden rahoitukseen (siirto momentille 28.89.31) -5 361 132
Sitouttava kouluyhteisötyö 3 333
Sote-uudistuksen muutosrajoittimen neutralisointi -3 591
Vaikeassa taloudellisessa asemassa olevien kuntien harkinnanvaraisen yhdistymisavustuksen pienentyminen (siirto momentilta 28.90.31) 4 500
Varhaiskasvatuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat 376
Varhaiskasvatuksen tuki 8 750
Vuoden 2022 valtionosuuden laskennassa käytettävien lopullisten määräytymistekijöiden vaikutus -5 412
Yksityisten opetuksenjärjestäjien ja yliopistojen arvonlisäveron muutos 7
Uudelleenkohdennus -33 000
Yhteensä -5 239 566

2023 talousarvio 2 743 900 000
2022 II lisätalousarvio 3 334 000
2022 talousarvio 7 983 466 000
2021 tilinpäätös 7 700 340 026

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 277/2022 vp (17.11.2022)

Momentille myönnetään 2 751 900 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 8 000 000 euroa talousarvioesityksen 2 752 800 000 euroon nähden liittyy vuoden 2022 neljännessä lisätalousarvioesityksessä momentilta 28.90.32 tehtyyn määrärahan peruuttamiseen. Kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmän rahoitus momentilla 28.90.32 on ollut siirtoa peruspalvelujen valtionosuudesta, ja sen käyttämätön osa palautetaan peruspalvelujen valtionosuuteen.


2023 talousarvio 2 751 900 000
2022 II lisätalousarvio 3 334 000
2022 talousarvio 7 983 466 000
2021 tilinpäätös 7 700 340 026

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2022 vp (13.12.2022)

Kuntatalouden tila on vahvistunut vuosina 2020 ja 2021, ja kuntien sekä kuntayhtymien yhteenlaskettu tilikauden tulos oli noin 1,6 mrd. euroa ylijäämäinen vuonna 2021. Kuntatalouden vahvistumisen taustalla ovat erityisesti valtion koronapandemiaan liittyvät tukitoimenpiteet sekä verotulojen ennakoitua parempi kehitys. Myös vuoden 2022 arvioidaan olevan kuntatalouden näkökulmasta myönteinen.

Vuosi 2023 on hyvin poikkeuksellinen kuntataloudessa, sillä hyvinvointialueuudistuksen yhteydessä peruspalvelujen valtionosuudesta ja veromenetysten korvaamisesta siirretään noin 70 prosenttia (yhteensä noin 7,3 mrd. euroa) hyvinvointialueiden rahoitukseen. Kuntien valtionavut ovat vuonna 2023 noin 5,4 mrd. euroa, josta laskennalliset valtionosuudet noin 4,0 mrd. euroa. Tästä kuntien peruspalvelujen järjestämiseen osoitetaan 2,7 mrd. euroa. Tämä määräraha on tuntuvasti pienempi aiempiin vuosiin verrattuna, sillä siitä siirtyy 5,36 mrd. euroa hyvinvointialueiden rahoitukseen.

Kuntien valtionosuusprosentti alenee 22,09 prosenttiin. Tämä aiheutuu vuoteen 2023 kohdistuvasta valtionosuusleikkauksesta ja siitä, että rahoitus uusiin lisäosiin (hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, asukasmäärän kasvu ja syrjäisyyden lisäosat) otetaan järjestelmän sisältä pienentämällä muuta kunnille maksettavan valtionosuuden määrää.

Talousarvioesityksen mukaan valtion toimenpiteiden nettovaikutus kuntatalouteen vuoden 2022 talousarvioon verrattuna on lähellä neutraalia. Kuntien uusiin ja laajeneviin tehtäviin osoitetaan täysi valtionosuus ja valtion päättämät veroperustemuutokset kompensoidaan kunnille. Osana hallituksen päättämiä uudelleenkohdennuksia peruspalvelujen valtionosuuteen tehdään 43 milj. euron leikkaus, joka on noin yksi prosentti kuntien valtionosuusrahoituksen yhteissummasta vuonna 2023. Toisaalta lääkärihelikopteritoiminnan rahoitukseen liittyvän vähennyksen (noin 22 milj. euroa) poistaminen vahvistaa kuntataloutta.

Kuntatalouden arvioidaan olevan poikkeuksellisen vahva vuonna 2023, koska kunnille tilitetään arviolta 1,2 mrd. euroa aiempien vuosien kunnallisveroja. Tilannetta parantaa myös se, ettei sote-uudistuksen kuntien verotuloja leikkaava vaikutus näy vielä täysimääräisesti kunnallis- ja yhteisöverotuloissa. Vuosikate riittää selvästi kattamaan poistot, ja rahoituksen tasapainotilaa kuvaava toiminnan ja investointien rahavirta on noin 1,2 mrd. euroa positiivinen. Kuntatalouden ennuste saavuttaa hallituksen sille asettaman nimellisen rahoitusasematavoitteen vuonna 2023 (nettoluotonanto -0,5 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen).

Vaikka kuntatalouden tilanne on kokonaisuutena poikkeuksellisen hyvä, valiokunnan huomiota on kiinnitetty kuntien erilaisuuteen ja siihen, että osalla kunnista on huomattavia talousvaikeuksia. Heikon taloustilanteen taustalla voi olla esim. korkea työttömyys, väestön väheneminen, korkeat sote-kustannukset sekä tulopohjan heikkeneminen. Toisaalta taas kasvukunnissa väestön kasvun edellyttämät palvelu- ja investointitarpeet voivat olla mittavia.

Kuntatalouden näkymät.Kaikkien kuntien toiminta helpottuu, kun vuoden 2023 alusta vaikeasti ennakoitavat ja nopeasti kasvavat sosiaali- ja terveydenhuollon menot siirtyvät hyvinvointialueiden vastuulle. Sen jälkeen kuntien tehtävät painottuvat aiempaa vahvemmin varhaiskasvatukseen ja koulutukseen. On arvioitu, että sivistystoimen tehtävät muodostavat jatkossa noin 60 prosenttia kuntien kokonaiskuluista.

Kuntatalouteen liittyy kuitenkin sote-uudistuksen aiheuttamaa epävarmuutta, sillä uudistus muuttaa yksittäisten kuntien taloutta pysyvästi ja kaventaa kuntien talouden liikkumavaraa.

Vaikka vuosi 2023 näyttää kuntatalouden näkökulmasta hyvältä, rahoituksellisen tasapainon arvioidaan heikkenevän keskipitkällä aikavälillä. Painelaskelman mukaan laskennallinen talouden sopeutuspaine (toiminnan ja investointien rahavirran alijäämä) kasvaa kehyskauden loppua kohden kaikissa kuntakokoryhmissä, suhteellisesti eniten pienimmillä kunnilla. Kehyskauden viimeisenä vuonna 2026 kaikkien kuntakokoryhmien toiminnan ja investointien rahavirran arvioidaan olevan negatiivinen (noin -160 €/asukas koko maassa keskimäärin). Erot kuntakokoryhmien välillä ovat varsin suuret (minimi noin -324 €/asukas ja maksimi -16 €/asukas).

Lisäksi kuntatalouden näkymiin liittyy monia riskejä, jotka voivat heikentää kuntatalouden tilaa arvioitua enemmän. Näitä ovat mm. voimakas inflaatio, energiakriisi, korkojen nousu sekä koronaepidemian aiheuttamat epävarmuudet. Merkittäviä menopaineita syntyy myös mm. palvelujen digitalisoinnista, TE-palvelu-uudistuksen valmistelusta ja toimeenpanosta, työttömyysvastuista ja energiainvestoinneista sekä muista kestävän kasvun edellyttämistä rahoitusvastuista ja -investoinneista. Valiokunta kiinnittää huomiota myös siihen, että sote-uudistuksen siirtymävaihe on lisännyt tuntuvasti kuntien työtä ja osaltaan hidastanut kuntien toiminnan ja palvelujen kehittämistä. Kunnat ovat voineet laskuttaa vain osan tästä työstä hyvinvointialueilta. Saadun selvityksen mukaan myöskään hyvinvointialueiden tietojärjestelmiä ei saada kaikin osin kuntoon vuoden 2023 alkuun mennessä, jolloin kunnat joutuvat ylläpitämään hyvinvointialueiden palvelutoiminnassa tarvittavia tietojärjestelmäympäristöjä myös 1.1.2023 jälkeen. Valtiovarainministeriöstä saadun selvityksen mukaan järjestelystä ei tulisi kuitenkaan aiheutua kunnille taloudellista riskiä, sillä tarkoituksena on korvata kunnille tietojärjestelmien ylläpidosta aiheutuvat kustannukset hyvinvointialueiden ja kuntien kesken laadittavien hankintasopimusten mukaisesti.

Valiokunta nostaa esille myös kuntien investointimahdollisuuksiin liittyvät epävarmuudet. Investointitarpeet, mm. MAL-sopimuksiin liittyvät investointivelvoitteet, ovat mittavia, mutta verotulojen ja vuosikatteen kasvun hidastumisen arvioidaan rajoittavan investointimahdollisuuksia. Valiokunta muistuttaa, että hyväksyessään hyvinvointialueiden perustamista ym. koskevan hallituksen esityksen eduskunta edellytti, että valtioneuvosto turvaa kasvukaupunkien investointikyvyn seuraamalla uudistuksen vaikutuksia kaupunkien kykyyn investoida kestävään kasvuun ja MAL-velvoitteiden hoitamiseen sekä ryhtymällä toimiin, mikäli jonkin kasvukaupungin toiminta- ja investointikyky heikkenisi uudistuksen seurauksena (EV 111/2021 vp — HE 241/2020 vp).

Valiokunta pitää tärkeänä, että sote-uudistuksen vaikutuksia kuntatalouteen seurataan ja varmistetaan kuntien mahdollisuudet selviytyä lakisääteisistä tehtävistään sekä kestävän kasvun edellyttämistä investoinneistaan. Kunnilla on jatkossakin runsaasti tärkeitä ja vaativia, mm. koulutukseen, kulttuuriin, elinkeinopolitiikkaan, työllisyyteen ja kaavoitukseen liittyviä tehtäviä, joiden hoitaminen edellyttää mm. hyvää toimintakykyä sekä kestävää ja ennustettavaa rahoituspohjaa.

Valiokunta kiinnittää erityistä huomiota siihen, että sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten kasvun hillitsemiseksi kuntien on panostettava aktiivisesti ja määrätietoisesti kuntalaisten terveyden edistämiseen ja hyvinvoinnin vahvistamiseen yhdessä hyvinvointialueiden, järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisellä voidaan pitkällä aikavälillä saavuttaa huomattavia säästöjä, joilla on merkitystä niin kuntatalouden kuin myös hyvinvointialueiden ja koko kansantalouden näkökulmasta.

Kuntien on myös panostettava rakenteellisiin uudistuksiin, jotka parantavat tuottavuutta, vaikuttavuutta, työllisyyttä ja talouden kestävyyttä pitkällä aikavälillä. Kuntien on myös oltava itse aktiivisia luomaan sellaista elinvoimaisuutta ja taloudellista toimeliaisuutta, joka lisää verotuloja ja vähentää mm. työttömyydestä aiheutuvia menoja. Jatkossa myös kuntarajat ylittävä yhteistyö on entistä tärkeämpää.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille myönnetään 2 751 900 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (618/2021) mukaisen valtionosuuden maksamiseen

2) verotuloihin perustuvan valtionosuuden tasauksen maksamiseen

3) kotikuntaa vailla olevien 6—15-vuotiaiden kotikuntakorvausten maksamiseen

4) yksityisen opetuksen järjestäjien ja yliopistojen arvonlisäveroa vastaavan euromäärän maksamiseen liittyen yksityisen perusopetuksen järjestäjille maksettaviin kotikuntakorvauksiin

5) enintään 10 000 000 euroa valtionosuuden harkinnanvaraisen korotuksen maksamiseen

6) enintään 600 000 euroa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisten ennen vuotta 2016 oppilaitosten perustamishankkeisiin myönnettyjen valtionosuuksien ja -avustusten maksamiseen

7) enintään 1 800 000 euroa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisten ennen vuotta 2016 yleisten kirjastojen perustamishankkeisiin myönnettyjen valtionosuuksien ja -avustusten maksamiseen.

 

II lisätalousarvioesitys HE 15/2023 vp (21.9.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 21 193 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 18 947 000 euroa johtuen vuonna 2022 käyttämättä jääneiden kuntarakennelain (1698/2009) mukaisten kuntien yhdistymisavustusten palauttamisesta ja 5 045 000 euroa virheellisiin tietoihin pohjautuvien valtionosuuspäätösten oikaisusta sekä vähennyksenä 88 000 euroa johtuen valtionosuuden vuoden 2023 lopullisten laskentatekijöiden huomioon ottamisesta ja 2 711 000 euroa johtuen vuoden 2023 kotikuntaa vailla olevien kotikuntakorvausten tarkentumisesta.


2023 II lisätalousarvio 21 193 000
2023 talousarvio 2 751 900 000
2022 tilinpäätös 7 986 435 458
2021 tilinpäätös 7 700 340 026

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 3/2023 vp (9.11.2023)

Valiokunta vähentää momentilta 862 000 euroa, koska virheellisiin tietoihin pohjautuneiden valtionosuuspäätösten oikaisujen tiedot ovat tarkentuneet hallituksen esityksen antamisen jälkeen.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 14/2023 vp (15.11.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 20 331 000 euroa.

31. Kuntien yhdistymisen taloudellinen tuki (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille myönnetään 11 400 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) enintään 400 000 euroa kuntarakennelain (1698/2009) 16 §:n mukaisiin erityisiin selvityksiin sekä kuntien yhdistymisselvityksiin

2) enintään 5 500 000 euroa kuntarakennelain (1698/2009) 56 a §:n mukaisiin vaikeassa taloudellisessa asemassa olevien kuntien yhdistymisavustuksiin

3) enintään 5 500 000 euroa kuntarakennelain (1698/2009) 41 §:n mukaisiin kuntien harkinnanvaraisiin yhdistymisavustuksiin sekä 44 §:n mukaisiin valtionosuusmenetyksen kompensaatioihin.

Selvitysosa:Kuntarakennelain (1698/2009) 56 a §:n mukaan kuntien yhdistyessä syntyvälle uudelle kunnalle voidaan maksaa valtion talousarvion rajoissa harkinnanvaraista yhdistymisavustusta, jos yhdistyminen koskee vaikeassa taloudellisessa asemassa olevaa kuntaa. Lisäksi kunnille voidaan maksaa kuntarakennelain 41 §:ssä säädettyä harkinnanvaraista yhdistymisavustusta sekä lain 44 §:ssä säädettyä yhdistymisen aiheuttamaa valtionosuuden vähenemisen kompensaatiota.

Määrärahasta 11 000 000 euroa on siirtoa kuntien peruspalvelujen valtionosuudesta (28.90.30). Jos yhdistymisavustuksiin varattua euromäärää ei kokonaisuudessaan käytetä varainhoitovuoden aikana, tulee jäljelle jäänyt osa kuntarakennelain 56 a §:n ja 59 §:n mukaan palauttaa kunnille asukasta kohden yhtä suurena osuutena varainhoitovuotta seuraavan vuoden aikana.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kuntien harkinnanvaraisen yhdistymisavustuksen pienentyminen (siirto momentille 28.90.30) -4 500
Vaikeassa taloudellisessa asemassa olevien kuntien harkinnanvaraisen yhdistymisavustuksen pienentyminen (siirto momentille 28.90.30) -4 500
Yhteensä -9 000

2023 talousarvio 11 400 000
2022 talousarvio 20 400 000
2021 tilinpäätös 1 510 915

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille myönnetään 11 400 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) enintään 400 000 euroa kuntarakennelain (1698/2009) 16 §:n mukaisiin erityisiin selvityksiin sekä kuntien yhdistymisselvityksiin

2) enintään 5 500 000 euroa kuntarakennelain (1698/2009) 56 a §:n mukaisiin vaikeassa taloudellisessa asemassa olevien kuntien yhdistymisavustuksiin

3) enintään 5 500 000 euroa kuntarakennelain (1698/2009) 41 §:n mukaisiin kuntien harkinnanvaraisiin yhdistymisavustuksiin sekä 44 §:n mukaisiin valtionosuusmenetyksen kompensaatioihin.

32. Valtionavustus kuntien kannustinjärjestelmiin (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Selvitysosa:Momentti ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmään liittyvän siirron päättyminen (siirto momentille 28.90.30) -10 000
Yhteensä -10 000

2023 talousarvio
2022 talousarvio 10 000 000
2021 tilinpäätös 17 000 000

 

II lisätalousarvioesitys HE 15/2023 vp (21.9.2023)

Momentille myönnetään 3 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionavustusten maksamiseen kunnille ja kuntayhtymille digitalisaatiota edistäviin hankkeisiin.

Vuoden 2021 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 3 500 000 euroa.

Selvitysosa:Määräraha on peruutetun määrärahan uudelleenbudjetointia, jolla varmistetaan vuoden 2021 valtionavustushakujen perusteella myönteisen tukipäätöksen saaneiden ja käynnistyneiden hankkeiden asianmukainen loppuun saattaminen.

Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.


2023 II lisätalousarvio 3 500 000
2022 tilinpäätös 10 000 000
2021 tilinpäätös 17 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 14/2023 vp (15.11.2023)

Momentille myönnetään 3 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionavustusten maksamiseen kunnille ja kuntayhtymille digitalisaatiota edistäviin hankkeisiin.

Vuoden 2021 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 3 500 000 euroa.

35. Valtion korvaus kunnille veroperustemuutoksista aiheutuvista verotulojen menetyksistä (kiinteä määräraha)

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille myönnetään 862 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (618/2021) 33 §:n mukaisten veroperustemuutoksista johtuvien korvausten maksamiseen.

Selvitysosa:Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon kesken vuoden 2022 voimaan tulleet veroperustemuutokset (matkakuluvähennyksen määräaikainen korotus), jonka johdosta kuntien verotulomenetysten korvauksia lisättiin 101 000 000 eurolla vuoden 2022 toisessa lisätalousarviossa. Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon myös vuoden 2022 veroperustemuutoksia koskevan arvion tarkentuminen, jonka johdosta kuntien verotulomenetysten korvauksia lisättiin 500 000 eurolla vuoden 2022 toisessa lisätalousarviossa.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi vuoden 2023 tuloveroasteikosta ja eräiden tuloverotusta koskevien säännösten muuttamisesta ja kumoamisesta. Siinä ehdotettavat veroperustemuutokset lisäävät verotulomenetysten korvauksia 75 000 000 euroa. Lisäksi hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhdistelmävähennyksestä verotuksessa, joka lisää verotulomenetysten korvauksia 1 000 000 eurolla.

Veroperustemuutoksista vuonna 2023 aiheutuva veromenetysten korvausten lisäys on aiemmin päätettyihin ja määräaikaisiin muutoksiin liittyvät vähennykset huomioiden 29 500 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Aiemmin päätettyjen veroperustemuutosten vaikutus vuoden 2023 kompensaation -46 500
Kesken vuoden 2022 voimaan tulleet veroperustemuutokset (matkakuluvähennyksen määräaikainen korotus) 101 000
Siirto hyvinvointialueiden rahoitukseen (siirto momentille 28.89.31) -1 944 000
Vuodelle 2023 esitettävien veroperustemuutoksien vaikutus 76 000
Vuoden 2022 verotulomenetyksiä koskevan arviotiedon tarkentuminen 500
Vuonna 2020 maksetun väliaikaisen kompensaation takaisinperinnän päättyminen 27 000
Yhteensä -1 786 000

Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.


2023 talousarvio 862 000 000
2022 II lisätalousarvio 101 500 000
2022 talousarvio 2 648 000 000
2021 tilinpäätös 2 361 900 030

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 277/2022 vp (17.11.2022)

Momentille myönnetään 851 000 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys 11 000 000 euroa talousarvioesityksen 862 000 000 euroon nähden aiheutuu määräaikaisen sähköenergialaskujen perusteella myönnettävän kotitalousvähennyksen vaikutusarvion tarkentumisesta.

Hallitus on antanut eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 204/2022 vp).


2023 talousarvio 851 000 000
2022 II lisätalousarvio 101 500 000
2022 talousarvio 2 648 000 000
2021 tilinpäätös 2 361 900 030

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille myönnetään 851 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (618/2021) 33 §:n mukaisten veroperustemuutoksista johtuvien korvausten maksamiseen.