Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

40. Valtion alue- ja paikallishallintoPDF-versio

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Selvitysosa:Aluehallintovirastot edistävät alueellista yhdenvertaisuutta hoitamalla lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueilla. Aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten yhteisen strategia-asiakirjan 2020—2023 mukaisesti aluehallintovirastojen toiminnan strategiset painopisteet ovat:

  • — turvaamme hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta
  • — lisäämme elinvoimaa
  • — tavoittelemme hiilineutraaliutta.
Toimialan yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita tukevat tavoitteet
  • — Peruspalvelut ovat turvalliset ja alueellisesti yhdenvertaisesti saatavilla
  • — Riskienhallinta ja varautuminen paranevat
  • — Yhteiskunnan kokonaisturvallisuus on hyvällä tasolla
  • — Osallisuus lisääntyy ja syrjäytyminen vähenee
  • — Koulutus- ja osaamistaso nousee ja osaavan työvoiman saatavuus paranee
  • — Toimintaympäristö kehittyy yhteistyöllä suotuisasti ja yritysten kilpailuolosuhteet ovat entistä tasapuolisemmat
  • — Ruuantuotannon kilpailukyky, terveellisyys ja turvallisuus paranevat.

01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 69 180 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta

2) eräiden terveyden- ja sairaanhoidon tehtävien hallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetussa asetuksessa (1179/2009) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kustannusten korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle

3) negatiivisten talletuskorkojen kompensoimiseen silloin, kun ne aiheutuvat rahan, arvo-osuuksien, arvopaperien tai asiakirjain tallettamisesta velan maksuna tai vapautumiseksi muusta suoritusvelvollisuudesta annetun lain (281/1931, 1389/2009) mukaisten tehtävien hoitamisesta.

Määrärahasta on varattu 1 500 000 euroa lupaviranomaismenoihin vähähiilisen vedyn ja hiilidioksidin talteenottoon (RRF pilari1) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa.

Selvitysosa:Aluehallintovirastojen talousarvio perustuu osittaiseen nettobudjetointiin. Alkoholivalvonnan vuosimaksut on budjetoitu momentille 11.19.09.

Määrärahaan sisältyy 1 500 000 euron varaus elpymis- ja palautumissuunnitelman lupaviranomaismenoihin pilarin 1 vähähiilinen vety sekä hiilidioksidin talteenotto ja hyödyntäminen -toimenpiteeseen.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen eräiden vihreän siirtymän hankkeiden väliaikaista etusijaa aluehallintovirastojen lupakäsittelyssä vuosina 2023—2026 ja hallintotuomioistuimissa vuosina 2023—2028 koskevaksi lainsäädännöksi.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2021
toteutuma
2022
tavoite
2023
tavoite
       
Uutta toimintaa ja toiminnan muutoksia koskevat YSL:n mukaiset lupa-asiat, mediaanikäsittelyaika, kuukautta hakemuksen vireille tulosta päätöksenantoon 11,3 10 10
Yli vuoden vireillä olleiden kanteluiden osuus, % kaikista kanteluista 33,8 <15 <15
Sote-valvontaohjelman AVIen vastuulla olevien toimenpiteiden toteuttaminen, % vuoden toimenpiteistä toteutunut toteutunut osittain 100 100
Todettujen tai epäiltyjen eläintautitapausten edellyttämistä hallintopäätöksistä ja selvityksistä on tehty yhden viikon kuluessa, % kaikista tapauksista toteutunut 100 100
Lupasuoritteiden kustannukset / lupasuorite, kolmen vuoden keskiarvon muutos toteutunut osittain <0 <0
Lupasuoritteiden kpl / htv, kolmen vuoden keskiarvon muutos toteutunut osittain >0 >0
Ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaiset maksulliset suoritteet, % 41 50 50
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Sairauspoissaolot, pv/htv 7,3 9 9
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,8 3,7 3,7

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Bruttomenot 79 147 73 112 83 126
Bruttotulot 11 834 11 330 13 946
Nettomenot 67 313 61 782 69 180
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 12 106    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 9 890    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot 11 030 10 600 13 895
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 19 419 17 666 23 158
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -8 389 -7 066 -9 263
Kustannusvastaavuus, % 57 60 60
       
Liiketaloudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot 19 30 30
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 19 30 30
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) - - -
Kustannusvastaavuus, % 100 100 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Aluehallintovirastojen lupamenettelyn sujuvoittaminen 2 500
Aluehallintovirastojen toiminnan turvaaminen (kertaluonteinen) 2 000
EU:n esteettömyysdirektiivin tehtävät 315
Hoitotakuuta koskevan HE:n vaikutukset 200
Lainsäädäntömuutosten lisämenot 630
Pelastustoimi- ja varautuminen -vastuualueiden lisävirat 525
Rahanpesulain uudistus 210
Sote-uudistukseen liittyvät määrärahatarpeet 1 185
Valtakunnallinen tehtävä työllisyyden edistämisen kuntakokeilun valvontaan -65
Valtakunnallinen tehtävä työllisyyden edistämisen kuntakokeilun valvontaan (siirto momentilta 32.30.51) 130
JTS-miljardin tuottavuussäästö -191
Matkustussäästö -483
Palkkausten tarkistukset 1 018
Toimistotilasäästö -576
Yhteensä 7 398

Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.


2023 talousarvio 69 180 000
2022 II lisätalousarvio 8 191 000
2022 talousarvio 61 782 000
2021 tilinpäätös 65 097 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 277/2022 vp (17.11.2022)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 69 511 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys talousarvioesityksen 69 180 000 euroon nähden on 331 000 euroa, mistä 100 000 euroa on siirtoa momentilta 33.02.07 aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden yhteisten palveluiden tuottamisen kustannusten kattamiseksi ja 231 000 euroa on vuokrankorotuksen kompensaatiota.


2023 talousarvio 69 511 000
2022 IV lisätalousarvio 170 000
2022 II lisätalousarvio 8 191 000
2022 talousarvio 61 782 000
2021 tilinpäätös 65 097 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 69 511 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta

2) eräiden terveyden- ja sairaanhoidon tehtävien hallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetussa asetuksessa (1179/2009) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kustannusten korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle

3) negatiivisten talletuskorkojen kompensoimiseen silloin, kun ne aiheutuvat rahan, arvo-osuuksien, arvopaperien tai asiakirjain tallettamisesta velan maksuna tai vapautumiseksi muusta suoritusvelvollisuudesta annetun lain (281/1931, 1389/2009) mukaisten tehtävien hoitamisesta.

Määrärahasta on varattu 1 500 000 euroa lupaviranomaismenoihin vähähiilisen vedyn ja hiilidioksidin talteenottoon (RRF pilari1) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 15/2023 vp (21.9.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 1 733 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2023 II lisätalousarvio 1 733 000
2023 talousarvio 69 511 000
2022 tilinpäätös 70 143 000
2021 tilinpäätös 65 097 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 14/2023 vp (15.11.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 1 733 000 euroa.

03. Palvelurakenteiden ja valtion hallintorakenteiden kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille myönnetään 1 518 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen suunnittelun ja koordinaation kehittämiseen

2) valtion keskus-, alue- ja paikallishallinnon hallintorakenteiden kehittämiseen

3) viranomaisten yhteisten asiakaspalvelumuotojen kehittämiseen ja yhteispalvelun hallinnointiin

4) julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun järjestämisestä kunnille koituvien kulujen korvaamiseen

5) julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun käyttöön tarkoitettujen ICT-järjestelmien hankintaan ja ylläpitoon

6) ohjausjärjestelmien kehittämiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Alueellistamisen uudistaminen (v. 2022 rahoitus) -100
Valtion palvelu- ja toimitilaverkon uudistamishanke (v. 2022 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -2 400
Valtion palvelu- ja toimitilaverkon uudistamishanke (v. 2023 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 1 300
Yhteensä -1 200

2023 talousarvio 1 518 000
2022 talousarvio 2 718 000
2021 tilinpäätös 220 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 277/2022 vp (17.11.2022)

Momentille myönnetään 2 018 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 500 000 euroa talousarvioesityksen 1 518 000 euroon nähden on siirtoa momentilta 28.70.20 Valtion palvelu- ja toimitilaverkon uudistamishankkeen toteuttamiseen.


2023 talousarvio 2 018 000
2022 IV lisätalousarvio
2022 talousarvio 2 718 000
2021 tilinpäätös 220 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille myönnetään 2 018 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen suunnittelun ja koordinaation kehittämiseen

2) valtion keskus-, alue- ja paikallishallinnon hallintorakenteiden kehittämiseen

3) viranomaisten yhteisten asiakaspalvelumuotojen kehittämiseen ja yhteispalvelun hallinnointiin

4) julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun järjestämisestä kunnille koituvien kulujen korvaamiseen

5) julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun käyttöön tarkoitettujen ICT-järjestelmien hankintaan ja ylläpitoon

6) ohjausjärjestelmien kehittämiseen.