Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2023

70. Rajavartiolaitoksen investoinnit (siirtomääräraha 5 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille myönnetään 186 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) ulkovartiolaivan varustamiseen liittyviin hankintoihin ja mahdollisiin muihin toiminnallisiin muutostarpeisiin

2) kevyen aluskaluston nopeiden veneiden uusimiseen ja muihin välttämättömiin venehankintoihin sekä niiden tarvitsemien varusteiden ja varaosien hankintaan

3) ilma- ja vartioalusten kertaluonteisiin peruskorjauksiin ja huoltoihin

4) indeksien ja valuuttakurssien muutoksista aiheutuviin hankintasopimusten mukaisiin menoihin

5) maa- ja merirajan teknillisen valvonnan uudistamiseen liittyvien hankintojen ja palveluiden kustannuksiin

6) uuden ulkovartiolaivan hankintaan liittyviin suunnittelu-, hankinta- ja koulutuskustannuksiin

7) uuden valvontalentokoneen hankintaan liittyviin suunnittelu-, hankinta- ja koulutuskustannuksiin.

Momentille voidaan myös tulouttaa oikaisuina sopimuksista aiheutuvia sopimussakkoja tai muita vastaavia korvauksia.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Uusien valvontalentokoneiden hankinta 163 000
Maa- ja merirajan teknisen valvontajärjestelmän uudistaminen 15 000
Partioveneiden järjestelmäpäivitykset 2 100
Nopeiden veneiden hankinta 1 115
Ilma- ja vartioalusten kertaluonteiset peruskorjaukset ja huollot 4 785
Yhteensä 186 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Alusten ylläpitokulut 3 000
Maa- ja merirajan teknisen valvontajärjestelmän uusiminen 15 000
Valvontalentokoneiden hankinta 163 000
Yhteensä 181 000

2023 talousarvio 186 000 000
2022 II lisätalousarvio
2022 I lisätalousarvio
2022 talousarvio 5 000 000
2021 tilinpäätös 191 019 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 277/2022 vp (17.11.2022)

Momentille myönnetään 325 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

8) Itärajan esteen rakentamiseen liittyvien hankintojen ja palvelujen kustannuksiin.

Selvitysosa:Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan toisen kappaleen kohta 8) lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdaksi 8).

Lisäys 139 000 000 euroa talousarvioesityksen 186 000 000 euroon nähden aiheutuu itärajan esteen Prioriteetti 1 -vaiheen rakentamisen kustannuksista.

Talousarvioesitykseen nähden momentin nimike on muutettu.


2023 talousarvio 325 000 000
2022 IV lisätalousarvio 6 000 000
2022 II lisätalousarvio
2022 I lisätalousarvio
2022 talousarvio 5 000 000
2021 tilinpäätös 191 019 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2022 vp (13.12.2022)

Momentille esitetään 325 milj. euroa. Suurimmat lisäykset kohdistetaan kahden uuden valvontalentokoneen hankintaan (163 milj. euroa), itärajan esteen rakentamiseen (139 milj. euroa), maa- ja merirajan teknisen valvontajärjestelmän uudistamiseen jatkona aiemmin myönnetylle rahoitukselle (15 milj. euroa) sekä alusten ja ilma-alusten ylläpitokustannuksiin (3 milj. euroa).

Itärajan esteen rakentamisen osalta valiokunta viittaa mietintöönsä vuoden 2022 neljännestä lisätalousarviosta (VaVM 30/2022 vp) ja toteaa, että esitetty rahoitus mahdollistaa esteaitahankkeen jatkamisen pilottivaiheen jälkeen. Itärajan esteen kokonaispituus olisi noin 200 km, ja alustavan investointikustannuksen arvioidaan olevan 377 milj. euroa. Esteaidan seuraavan vaiheen rakentaminen ja ylläpidon kustannukset on tarkoitus ottaa huomioon vuosien 2024—2027 kehyspäätöksessä.

Valiokunta pitää momentille esitettyä rahoitusta perusteltuna. Määrärahalisäykset parantavat Rajavartiolaitoksen suorituskykyä ja edellytyksiä vastata rajaturvallisuuden häiriötilanteisiin, laittomaan maahantuloon, vakaviin meripelastustehtäviin, merellisiin ympäristöonnettomuuksiin ja Suomen alueellisen koskemattomuuden loukkauksiin. Yhdessä aiemmin päätetyn kahden uuden ulkovartiolaivan hankinnan kanssa ne nostavat merkittävästi Rajavartiolaitoksen toimintavalmiutta. Lisäksi on tärkeää, että hallitus kiinnittää erityistä huomiota öljy- ja kemikaalivahinkojen torjuntakaluston ylläpitomahdollisuuksiin, kun öljysuojarahasto lakkautetaan.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille myönnetään 325 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) ulkovartiolaivan varustamiseen liittyviin hankintoihin ja mahdollisiin muihin toiminnallisiin muutostarpeisiin

2) kevyen aluskaluston nopeiden veneiden uusimiseen ja muihin välttämättömiin venehankintoihin sekä niiden tarvitsemien varusteiden ja varaosien hankintaan

3) ilma- ja vartioalusten kertaluonteisiin peruskorjauksiin ja huoltoihin

4) indeksien ja valuuttakurssien muutoksista aiheutuviin hankintasopimusten mukaisiin menoihin

5) maa- ja merirajan teknillisen valvonnan uudistamiseen liittyvien hankintojen ja palveluiden kustannuksiin

6) uuden ulkovartiolaivan hankintaan liittyviin suunnittelu-, hankinta- ja koulutuskustannuksiin

7) uuden valvontalentokoneen hankintaan liittyviin suunnittelu-, hankinta- ja koulutuskustannuksiin

8) Itärajan esteen rakentamiseen liittyvien hankintojen ja palvelujen kustannuksiin.

Momentille voidaan myös tulouttaa oikaisuina sopimuksista aiheutuvia sopimussakkoja tai muita vastaavia korvauksia.

 

I lisätalousarvioesitys HE 325/2022 vp (2.2.2023)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää käyttötarkoituskohdissa 5)—8) enintään vuosittain 10 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkauksiin ja muihin kulutusmenoihin.

Määräraha budjetoidaan kulutusmenojen osalta suoriteperusteisena.

Selvitysosa:Määrärahan käytöstä arvioidaan sijoitusmenojen osuudeksi noin 99,6 prosenttia ja kulutusmenojen osuuden noin 0,4 prosenttia.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2023 I lisätalousarvio
2023 talousarvio 325 000 000
2022 IV lisätalousarvio 6 000 000
2022 II lisätalousarvio
2022 I lisätalousarvio
2022 talousarvio 5 000 000
2021 tilinpäätös 191 019 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 83/2022 vp (1.3.2023)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää käyttötarkoituskohdissa 5)—8) enintään vuosittain 10 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkauksiin ja muihin kulutusmenoihin.

Määräraha budjetoidaan kulutusmenojen osalta suoriteperusteisena.