Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto ja tutkimus
       40. Luonnonvaratalous
       64. Metsähallitus

Talousarvioesitys 2022

64. MetsähallitusPDF-versio

Metsähallituksen liiketoiminnalle asetetaan seuraavat tavoitteet ja tehdään muita metsähallituslain (234/2016) edellyttämiä päätöksiä seuraavasti:

1. Liiketoiminnan keskeiset palvelutavoitteet ja muut toimintatavoitteet

Metsähallituksen liiketoiminta on ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää ja tuottaa tasaisen tuloutuksen omistajalle. Metsähallituksen liiketoiminnassa sovitetaan yhteen entistä paremmin luonnon monimuotoisuus ja ilmastokestävyys. Metsähallituksen liiketoimintojen kannattavuus säilyy hyvällä tasolla. Metsähallitus ottaa huomioon liiketoimintaa harjoittaessaan ja ohjatessaan tytäryhtiöitä metsähallituslain mukaiset yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet. Yhteiskunnallisten velvoitteiden huomioon ottamisella aikaansaadut hyödyt lisääntyvät. Metsähallitus mahdollistaa osaltaan metsäbiotalouden raaka-ainehuollon. Metsähallitus pyrkii liiketoimintakäytössä olevien kiinteistöjen arvon nostamiseen ottaen huomioon yhteiskunnan kokonaishyöty.

2. Peruspääoman muutokset

Metsähallituksen peruspääomaa ehdotetaan korotettavaksi 0,242 milj. eurolla.

3. Liiketoiminnan lainanoton enimmäismäärä

Metsähallitus oikeutetaan ottamaan liiketoimintaansa varten konsernin ulkopuolista lainaa enintään 50 milj. euroa.

4. Liiketoiminnan investointien ja investointisitoumusten enimmäismäärä

Metsähallituksen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2022 enintään 20 milj. euroa. Lisäksi Metsähallitus saa tehdä vuonna 2022 investointeja koskevia sitoumuksia, joista saa aiheutua menoja myöhempinä tilikausina enintään 20 milj. euroa.

5. Liiketoiminnan vakuuksien enimmäismäärä

Metsähallitus saa antaa liiketoimintaansa varten tarvittavia vakuuksia konsernin ulkopuolisille toimijoille enintään 2,0 milj. euron arvosta.

Selvitysosa:Metsähallituksen yleistehtävänä on käyttää, hoitaa ja suojella hallinnassaan olevaa valtion maa- ja vesiomaisuutta kestävästi ja toimia tuloksellisesti. Metsähallituksen liiketoiminnan toimialana on sen hallintaan osoitetun valtion maa- ja vesiomaisuuden taloudellinen hyödyntäminen sekä maa- ja vesiomaisuuden hallintaan liittyvää liiketoimintaa harjoittavien tytär- ja osakkuusyhtiöiden osakkeiden hallinnointi.

Liiketoiminnan keskeiset palvelutavoitteet ja muut toimintatavoitteet

Ottaen huomioon eduskunnan päätösosassa hyväksymät vuoden 2022 palvelu- ja muut toimintatavoitteet, maa- ja metsätalousministeriö on alustavasti asettanut Metsähallituksen liiketoiminnan vuoden 2022 tulostavoitteeksi (tilikauden tulos) 105,2 milj. euroa. Tavoite vastaa 4,0 prosentin tuottoa Metsähallituksen liiketoimintaan sijoitetulle pääomalle. Tulostavoitteen asettamisessa on otettu huomioon keskeisten palvelu- ja muiden toimintatavoitteiden paremmasta yhteensovittamistoimista aiheutuvia tulojen vähennyksiä ja kustannusten lisäyksiä yhteensä 13,25 milj. euroa. Alustava tuloutustavoite vuonna 2023 on 105,0 milj. euroa vuoden 2022 tuloksesta. Tulostavoitteen saavuttaminen edellyttää, että liiketoiminnan kannattavuus säilyy hyvällä tasolla. Valtioneuvosto päättää tuloutuksen määrästä vuoden 2022 tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä.

Metsähallituksen liiketoiminnassa sovitetaan yhteen nykyistä paremmin taloudellinen kannattavuus, luonnon monimuotoisuus ja ilmastokestävyys. Liiketoiminnassa yhteiskunnallisten velvoitteiden huomioon ottamisella aikaansaadut hyödyt lisääntyvät. Tähän liittyviä toimenpiteitä ovat mm. monikäyttömetsien hiilinielun vahvistaminen esim. lisäämällä kasvua edistävää lannoitusta, valuma-aluekohtainen vesiensuojelun toimenpiteiden suunnittelu, peitteellisen metsänkäsittelyn pinta-alan lisääminen uudistusluonteisissa hakkuissa sekä aktiivisten luonnonhoitotoimenpiteiden ohjelman toteuttaminen monikäyttömetsissä.

Metsähallitus turvaa osaltaan puuraaka-aineen saantia omien luonnonvarasuunnitelmiensa puitteissa ottaen huomioon toimintaansa koskevat muut yhteiskunnalliset velvoitteet.

Metsähallituksen liiketoiminnan metsämaan pinta-ala oli vuoden 2020 lopussa 3 485 000 ha, mistä metsähallituslain mukaisten yleisten yhteiskunnallisten velvoitteiden takia käyttörajoituksen piirissä oleva pinta-ala oli 597 000 ha. Kokonaan talouskäytön ulkopuolella oli 354 000 ha ja rajoitetun käytön piirissä 243 000 ha. Yhteiskunnallisten velvoitteiden huomioonottamisesta aiheutuva kokonaispanostuksen taso oli vuoden 2020 lopussa 73,3 milj. euroa.

Kiinteistökehityksessä huomioidaan yhteiskunnan kokonaishyöty mm. edistämällä uusiutuvan energian tuotantomahdollisuuksia ja luomalla lisää toimintaedellytyksiä matkailualalle. Kotimaista kalankasvatusta edistetään valtion vesillä.

Peruspääoman muutokset

Peruspääoman määrä oli 1.1.—31.12.2020 tilinpäätöksen mukaan 2 593,2 milj. euroa per 31.12.2020. Vuoden 2021 talousarviossa eduskunta hyväksyi peruspääoman alentamisen 1,342 milj. eurolla.

Vuonna 2022 peruspääomaa ehdotetaan korotettavaksi 0,242 milj. eurolla. Peruspääoma kasvaa 0,374 milj. eurolla hallinnan siirtojen, valtionperintöjen sekä muiden vastaavien omaisuuden muutosten nettovaikutuksena. Lisäksi ehdotetaan siirrettäväksi 0,132 milj. euron arvosta peruspääomassa olevaa omaisuutta muuhun omaan pääomaan maankäytön muutosten nettovaikutuksena.

Investoinnit

Metsähallitus tekee liiketoiminnan investointeja alustavan investointisuunnitelman mukaan 9,4 milj. eurolla. Merkittävimmät investointikohteet ovat puolustusvoimien, Rajavartiolaitoksen ja tutkimuksen tarpeisiin tehtävät maa- ja vesialuehankinnat. Muita merkittäviä investointikohteita ovat tuulivoimapuistojen rakenteet sekä maa- ja vesirakennushankkeet.

Metsähallituksen liiketoiminnan tunnuslukutaulukko

  2020 toteutuma 2021 ennakoitu 2022 esitys
  Liiketoiminta Liiketoimintakokonaisuus Liiketoiminta Liiketoimintakokonaisuus Liiketoiminta Liiketoimintakokonaisuus
             
Liikevaihto, milj. € 113,7 328,9 112,0 345,6 112,7 352,1
— muutos, % 1 -8 -1 5 1 2
Käyttökate, % 102 41 106 36 106 36
Liikevoitto/tappio, milj. € 113,2 126,8 115,1 114,3 111,2 110,6
Tilikauden tulos, milj. € 127,4 114,4 109,9 106,8 105,2 103,2
— liikevaihdosta, % 112 35 98 31 93 29
— peruspääomasta, % 4,9 4,4 4,2 4,1 4,0 4,0
Tuloutus valtion talousarvioon, milj. €1) 138,9   120,0   109,0  
Sijoitetun pääoman tuotto, %2) 4,6 4,2 4,9 4,1 4,0 4,0
Investoinnit liikevaihdosta, % 11 6 17 9 8 6
Omavaraisuusaste, % 99 98 98 98 98 98
Taseen loppusumma, milj. € 2 982 3 032 2 971 3 139 2 968 3 242
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä (htv) 165 600 166 596 168 566

1) Tuloutus edelliseltä vuodelta, kuluvan vuoden tuloutustavoite sekä talousarvioesityksen mukainen tuloutustavoite.

2) Tunnusluvut peruspääoman ko. vuoden muutoksen jälkeen, liiketoiminnan sijoitetun pääoman tuotto-% sisältää tytäryhtiöosingot.

Metsähallituksen liiketoiminta käsittää Metsähallituksen muun kuin tytäryhtiöissä olevan liiketoiminnan.

Metsähallituksen liiketoimintakokonaisuus käsittää Metsähallituksen liiketoiminnan ja Metsähallituksen liiketoiminnan tytäryhtiöt.

Liikelaitoksen tuloutus ja rahoitus momenteittain (milj. euroa)

  2020
toteutuma
2021
ennakoitu
2022
esitys
       
Metsähallituksen tuloutus tulomomenteille      
13.05.01 Voiton tuloutus 138,900 120,000 109,000
Yhteensä 138,900 120,000 109,000
       
Julkisten hallintotehtävien määräraharahoitus      
30.64.50 Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät 14,218 8,265 8,147
MMM:n hallinnonala yhteensä 14,218 8,265 8,147
       
35.10.52 Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät 71,462 67,942 55,219
YM:n hallinnonala yhteensä 71,462 67,942 55,219
       
Yhteensä (MMM ja YM) 85,680 76,207 63,366
Julkiset hallintotehtävät

Metsähallituksesta annetun lain mukaisten julkisten hallintotehtävien palvelutavoitteet ja muut toimintatavoitteet sekä niiden rahoitus ovat maa- ja metsätalousministeriön toimialan osalta momentilla 30.64.50 sekä ympäristöministeriön toimialan osalta momentilla 35.10.52.

Julkisten hallintotehtävien rahoitus ja menorakenne (1 000 euroa, sisältää koko toiminnan myös ympäristöministeriön toimialaan liittyvän osuuden)

  2020
toteutuma
2021
ennakoitu
2022
esitys
       
Rahoitus1)      
Maa- ja metsätalousministeriö (30.64.50) 8 003 14 677 8 147
Ympäristöministeriö (35.10.52) 49 761 86 764 55 219
Ympäristöministeriö (35.10.63) 90 427 -
Ympäristöministeriö (35.10.22) 484 808 780
Muu ministeriöiden rahoitus 2 286 2 916 2 700
Euroopan unionin LIFE-rahoitus 2 511 2 519 2 500
Muu Euroopan unionin rahoitus 3 355 3 230 3 200
Tulorahoituksella maksetut menot 10 011 13 655 12 200
Muu rahoitus 1 873 949 900
Yhteensä 78 373 125 944 85 646

1) Rahoituseriin 2020—2021 sisältyvät myös edellisiltä vuosilta siirtyneet erät.

Julkisten hallintotehtävien kehitystä kuvaava tunnuslukutaulukko

  2020
toteutuma
2021
ennakoitu
2022
esitys
       
Tuotot (1 000 euroa)      
Maksullinen toiminta 12 535 12 851 12 500
Muut tuotot 7 165 5 361 5 500
Valtion talousarviosta saatu rahoitus 55 448 93 862 58 846
Tuotot yhteensä 75 148 112 074 76 846
       
Kulut (1 000 euroa)      
Henkilöstökulut 28 579 34 229 29 176
Muut kulut 45 510 80 088 49 420
Kulut yhteensä 74 088 114 317 78 596
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja 1 060 -2 243 -1 750
Julkisten hallintotehtävien - yksikön tilikauden tuloksen siirto muun oman pääoman muutokseksi1) -1 060 2 243 1 750
       
Tilikauden tulos - - -
       
Henkilöstömäärä (htv) 526 630 537

1) Tuloslaskelma on laadittu Metsähallituslain (234/2016) sekä 1.1.2017 voimaan tulleen asetuksen (1368/2016) säätämällä tavalla niin, että julkisten hallintotehtävien tilikauden tulos kirjataan muun oman pääoman muutokseksi.

50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 8 147 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Metsähallitusta koskevan lain (234/2016) 5 §:n mukaisten Metsähallituksen julkisista hallintotehtävistä maa- ja metsätalousministeriön toimialalla aiheutuvien menojen maksamiseen

2) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

3) Luonnon virkistyskäyttöä ja eräpalveluita palvelevaan rakentamiseen sekä olemassa olevien rakennusten, rakennelmien, teiden ja tieosuuksien perusparantamis-, korjaus-, kunnossapito- ja purkumenojen maksamiseen samoin kuin luonnon virkistyskäyttöä ja eräpalveluja palvelevien tai niitä varten tarvittavien rakennusten ostamiseen

4) Sellaisten koneiden, laitteiden ja kaluston hankkimiseen joiden taloudellinen käyttöaika on yli kolme vuotta.

Lisäksi Metsähallitus saa käyttää edellä mainittuihin julkisiin hallintotehtäviin ne Metsähallitukselle kertyvät julkisten hallintotehtävien tulot, jotka kuuluvat maa- ja metsätalousministeriön toimialaan.

Toiminnan vaikuttavuustavoitteet maa- ja metsätalousministeriön toimialan osalta ovat:

 • — metsästys ja kalastus on kestävää, eettistä ja vastuullista
 • — monipuoliset ja asiakaslähtöiset eräpalvelut lisäävät hyvinvointia ja luovat edellytyksiä erätalouden yritystoiminnalle
 • — luonnossa virkistäytyminen lisää hyvinvointia ja luonnon arvostusta, jota tuetaan aktiivisella viestinnällä.

Selvitysosa:Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Metsähallituksen julkisille hallintotehtäville maa- ja metsätalousministeriön toimialan osalta seuraavat alustavat tulostavoitteet:

 • — kehittää erävalvonnan toimintaedellytyksiä ja viranomaisten yhteistyöverkoston toimintaa sekä lisää erävalvonnan vaikuttavuutta
 • — suunnittelee metsästyksen ja kalastuksen kestävästi sekä edistää riista- ja kalaelinympäristöjen ja lajien hoitoa
 • — luo toimintaedellytyksiä kalatalouselinkeinolle valtion vesillä
 • — kehittää sosiaalisen kestävyyden ja konfliktinhallinnan työkaluja eräasioiden hoidossa
 • — tarjoaa metsästys- ja kalastusmahdollisuuksia kansalaisille tasapuolisesti ja kehittää erämatkailua valtion alueella
 • — huolehtii sujuvasta asiakaspalvelusta ja seuraa sekä varmistaa, että asiakastyytyväisyys säilyy hyvänä
 • — edistää eränkäynnin jatkuvuutta
 • — ylläpitää ja kehittää laadukkaita ja vastuullisesti tuotettuja luonnon virkistys- ja matkailukäytön palveluita huolehtimalla samalla luonnonsuojelualueiden ekologisesta, sosiokulttuurisesta ja taloudellisesta kestävyydestä
 • — vähentää retkeily- ja opastuspalvelujen korjausvelkaa
 • — viestii luonnon monimuotoisuuden suojelusta ja ohjaa luonnon kestävään käyttöön edistäen kansalaisten ympäristötietoisuutta ja luonnon virkistyskäytön hyvinvointivaikutuksia.

Metsähallituksen maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvista julkisista hallintotehtävistä arvioidaan Metsähallituksen julkisille hallintotehtäville kertyvän tuloja arviolta 6 800 000 euroa, joista metsästyksen ja kalastuksen tuloja 6 000 000 euroa ja metsäpuiden siemenen myyntituloja 800 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon varautuminen Pohjois-Suomen laajojen siemenkeräysten toteuttamiseen. Määrärahaa on varattu tarkoitukseen 1 100 000 euroa ja lisäksi käytettävissä on vuoden 2020 ja 2021 talousarvioissa keräyksiin osoitettua määrärahaa. Metsäpuiden siementen hankinta ja varmuusvarastointi Pohjois-Suomen alueella on Metsähallituksesta annetun lain 5 §:n 7 kohdan mukaisesti Metsähallituksen julkinen hallintotehtävä.

Määrälliset tavoitteet Metsähallituksen julkisille hallintotehtäville

  2020
toteutuma
2021
tavoite
2022
esitys
       
Kokonaiskäyntimäärät: kansallispuistot ja muut yleisökohteet (milj. kpl) 9,2 9,2 9,4
Luontokeskusten ja maastopalveluiden asiakastyytyväisyys (asteikko 1—5) 4,42 4,40 4,40
Metsästäjien ja kalastajien asiakastyytyväisyys (asteikko 1—5) 3,76 3,84 3,87
Valtion kalastonhoitomaksujen lkm 290 647 260 000 280 000
Metsästyksen ja kalastuksen valvonnassa suoritetut tarkastukset, joissa ei todettu rikettä, % 86 79,5 80,5
Metsästyksen saalispalautteiden osuus lupien määrästä, % - 47 49

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Luonnon virkistyskäyttö 4 333 000
Eräasiat 2 125 000
Muut tehtävät 1 689 000
Yhteensä 8 147 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kertaluonteisen lisäyksen poisto (Evon nuorisoalueen kunnostaminen) -100
Kertaluonteisen lisäyksen poisto (Lauhanvuori-Hämeenkangas Geoparkin reitistön kehittäminen) -50
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa 9
Palkkausten tarkistukset 23
Yhteensä -118

2022 talousarvio 8 147 000
2021 III lisätalousarvio 9 000
2021 talousarvio 8 265 000
2020 tilinpäätös 14 218 000