Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       30. Syyttäjät
            74. Avolaitostyöt
       50. Vaalimenot

Talousarvioesitys 2022

40. Rangaistusten täytäntöönpanoPDF-versio

Selvitysosa:Rikosseuraamuslaitoksen vaikuttavuustavoitteena on vähentää rangaistusta suorittavien riskiä syyllistyä uusiin rikoksiin. Rikosseuraamuslaitoksen tavoitteena on valmentaa rangaistusta suorittavia rikoksettomaan elämään tukeutuen yhteiskunnan yleisiin palvelujärjestelmiin. Tavoitteena on oikeusturvan ja yhdenvertaisten käytäntöjen varmistaminen sekä suunnitelmallisen ja asteittaisen vapauttamisen lisääminen.

Vankien määrä laski v. 2020, sillä koronaviruspandemian vuoksi lyhyiden vankeusrangaistusten ja sakon muuntorangaistusten täytäntööpanoa rajoitettiin. Vuonna 2022 vankiluvun ennakoidaan palaavan koronaa edeltävällä nousevalle suunnalle, mitä vahvistaa täytäntöönpanon rajoitusten takia siirtyneiden vankeusrangaistusten täytäntöönpano. Myös yhdyskuntaseuraamuksia suorittavien määrä ennakoidaan hieman nousevan v. 2022.

Toiminnan laajuus

  2020
toteutuma
2021
arvio
2022
arvio
       
Vankeja keskimäärin 2 800 2 900 3 100
Vapaudesta vankilaan tulleet 5 278 5 300 6 200
Yhdyskuntaseuraamuksia täytäntöönpanossa keskimäärin 3 083 3 150 3 200
Täytäntöönpantaviksi tulleet yhdyskuntaseuraamukset 3 405 3 500 3 600
Seuraamuksiin liittyvät pyydetyt asiantuntijalausunnot 7 136 7 150 7 200

Tavoitteena on vähentää vapautumista suoraan suljetuista vankiloista ja lisätä avolaitossijoituksia. Valvotussa koevapaudessa arvioidaan v. 2022 olevan päivittäin keskimäärin 250 vankia. Vankiloiden ja yhdyskuntaseuraamustoimistojen yhteistyötä lisätään ehdonalaisesti vapautuvien kohdalla. Vankien toimintoihin osallistumista ja sellin ulkopuolella viettämää aikaa sekä henkilökunnan ja rangaistusta suorittavien välistä vuorovaikutusta pyritään lisäämään. Yhteistyötä palveluja tuottavien toimijoiden, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon, työvoimaviranomaisten ja koulutuksen järjestäjien kanssa lisätään. Päihde- ja mielenterveystyön hoito- ja kuntoutusjatkumot turvataan rangaistuksen suorittamisen jälkeen. Yhteistyötä vankiterveydenhuollon yksikön kanssa vahvistetaan vankien mielenterveyden hoitojatkumoiden turvaamisessa sekä työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa ja työkyvyn tuen palveluihin ohjaamisessa.

Sakko- ja lyhytaikaisvankien sijoittamista ulkopuoliseen kuntoutukseen lisätään. Seksuaali- ja väkivaltarikoksiin syyllistyneiden rikosseuraamusasiakkaiden kuntouttavaa toimintaa lisätään. Nuorille vangeille ja naisvangeille kohdennettuja palveluita ja tukitoimia kehitetään. Vahvistetaan yhteistyötä syyttäjien ja muun rikosoikeusjärjestelmän kanssa. Rikosseuraamuslaitos osallistuu valtakunnalliseen Asunnottomuuden puolittamisohjelmaan yhteistyössä hankekuntien kanssa.

Rikosseuraamusasiakkaiden yhdenvertaisen ja lainmukaisen kohtelun toteutumista parannetaan tehostamalla Rikosseuraamuslaitoksen normiohjausta ja lisäämällä henkilökunnan koulutusta. Tavoitteen toteutumista edistetään myös säännöllisellä tarkastustoiminnalla ja yksiköiden omavalvontamenetelmällä. Jatketaan rikosseuraamusasiakkaiden sähköisen asioinnin ja sähköisten palveluiden kehittämistä. Ehkäistään järjestäytyneen rikollisuuden toimintamahdollisuuksia vankiloissa ja vahvistetaan järjestäytyneestä rikollisuudesta irtautumisen tukitoimenpiteitä yhteistyössä poliisiviranomaisten kanssa. Kehitetään toimia, joilla voidaan tunnistaa rikosseuraamusasiakkaiden radikalisoituminen sekä kohdentaa toimia tällaisiin henkilöihin. Vakavaan väkivaltaan syyllistyneiden kohdalla arvioidaan uusimisriski ennen vapautumista ja samalla suunnitellaan riittävät tukitoimet ehdonalaiseen vapauteen. Kehitetään keinoja puuttua henkilöstöön kohdistuvaan maalittamiseen.

Toteutetaan Rikosseuraamuslaitoksen organisaatiouudistus. Jatketaan tuottavuutta parantavien työ- ja toimintaprosessien sekä toimitilaverkoston kehittämistä ja suunnittelua. Virka- ja tehtävärakenteen muutoksia jatketaan strategisen henkilöstösuunnitelman pohjalta. Tehtävien sisältöjen ja osaamisen kehittämisessä painotetaan strategisia ydintehtäviä. Vuonna 2021 käyttöönotettua uutta asiakastietojärjestelmää (Roti) jatkokehitetään.

Tietoja henkilöstöstä

  2020
toteutuma
2021
arvio
2022
tavoite
       
Henkilöstömäärä, htv 2 502 2 671 2 631
VMBaro johtajuusindeksi 3,16 3,17 3,18
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 15,8 15,2 14,5

01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 231 622 000 euroa.

Määrärahasta saa käyttää myös Rikosseuraamuslaitoksen toiminnallisista tarpeista aiheutuvien henkilökunnan asuntojen vuokraosuuksien alentamiseen enintään 2 000 000 euroa.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen vankeuslain ja tutkintavankeuslain tupakointia koskevien säännösten muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 165/2020 vp) täydentämisestä. Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että tupakointi suljettujen vankiloiden sisätiloissa kiellettäisiin kokonaan tupakansavusta tupakoimattomille vangeille ja vankilatyöntekijöille aiheutuvien terveyshaittojen ehkäisemiseksi.

Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut vuodelle 2022 alustavasti seuraavat tavoitteet:

Tunnuslukutaulukko

  2020
toteutuma
2021
arvio
2022
tavoite
       
Toiminnalliset tavoitteet      
Laitosturvallisuusindeksi1) 118 120 100
Vankeusvangeista avolaitoksissa keskimäärin päivässä, % 45 45 46
— Naiset 52 52 53
— Miehet 44 45 46
Vankeusvangeista toimintaan osallistumattomia keskimäärin, % 2 19 18
— Naiset 12 12 11
— Miehet 21 20 19
Valvotun koevapauden loppuun suorittaneet, % päättyneistä 82 82 82
— Naiset 74 82 82
— Miehet 84 82 82
Yhdyskuntapalvelun loppuun suorittaneet, % päättyneistä 80 83 83
— Naiset 83 83 83
— Miehet 80 83 83
Tuottavuus      
Vangit, keskimäärin päivässä/htv 1,3 1,2 1,4
Yhdyskuntaseuraamuksia täytäntöönpanossa, keskimäärin päivässä/htv 12,0 12,0 12,2
Taloudellisuus      
Toimintamenot (netto)/vanki 67 200 69 600 62 300
Toimintamenot (netto)/yhdyskuntaseuraamusta suorittava 7 380 7 750 7 300

1) Vuosien 2011—2014 keskiarvo muodostaa indeksin arvon 100. Indeksin noustessa turvallisuustaso laskee.

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Kehittäminen ja ohjaus 7 200
Asiakasprosessit 5 700
Hallinto- ja tukipalvelut 82 500
Operatiivinen toiminta 136 222
Yhteensä 231 622

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2020
toteutuma
2021
varsinainen
talousarvio
2022
esitys
       
Bruttomenot 232 205 245 239 237 472
Bruttotulot 11 087 11 300 5 850
Nettomenot 221 118 233 939 231 622
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 15 213    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 16 513    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)1)

  2020
toteutuma
2021
varsinainen
talousarvio
2022
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 7 642 8 000 3 170
— muut tuotot 1 000 790 1 000
Tuotot yhteensä 8 642 8 790 4 170
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 13 899 14 000 8 670
— osuus yhteiskustannuksista 9 447 10 000 9 140
Kustannukset yhteensä 23 346 24 000 17 810
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -14 704 -15 210 -13 640
Kustannusvastaavuus, % 37 37 23

1) Sisältää työtoiminnan ja laitosmyymälöiden kustannusvastaavuuslaskelmat. Vuodesta 2022 lukien sisältää vain työtoiminnan kustannusvastaavuuslaskelman.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hallinnonalan IT-palveluiden keskittäminen (siirto momentille 25.01.21) -693
Koronaviruspandemiasta aiheutunut vankimäärän kasvu -1 600
Rikosasioiden käsittely (siirto momentille 33.01.06) -120
Valtorin palvelumaksujen nousu -88
Vankiloiden turvatekniikan uusiminen -300
Videoneuvottelulaitteiden määrän lisääminen 148
JTS-miljardin tuottavuussäästö -454
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa -84
Palkkausten tarkistukset 874
Yhteensä -2 317

2022 talousarvio 231 622 000
2021 III lisätalousarvio -204 000
2021 I lisätalousarvio 4 720 000
2021 talousarvio 233 939 000
2020 tilinpäätös 222 418 000

74. Avolaitostyöt (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 4 700 000 euroa.

Määrärahasta saa käyttää enintään 1 700 000 euroa avolaitostöihin kunnan, seurakunnan tai yleishyödyllisen yhteisön työkohteissa.

Määrärahaa saa käyttää valtion, kunnan ja yleishyödyllisten yhteisöjen omistuksessa olevien rakennusten ja ympäristöjen rakentamis-, korjaus- ja hoitotöihin sekä kansallisomaisuuden ylläpitämiseen. Määrärahaa saa käyttää myös maanrakennustöihin. Kunnan, seurakunnan tai yleishyödyllisen yhteisön työkohteet ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaita tai niihin voidaan liittää kuntouttavaa toimintaa, jonka kustannuksiin asianomainen yhteisö osallistuu. Työkohteissa tehtävää työtä voidaan myös opinnollistaa. Määrärahaa voi käyttää erityisesti pitkäaikaishankkeissa myös avolaitostyönä toteutettavien rakentamisprojektien edellytysten luomiseksi vaadittavien tarpeellisten tukitoimintojen menoihin, kuten vankien asuintilojen kunnostamiseen.

Selvitysosa:Avolaitosmäärärahalla kyetään työllistämään vankeja ja kunnostamaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita. Työkohteet ovat mm. Suomenlinnan hoitokunnan, Metsähallituksen, Museoviraston, Senaatti-kiinteistöjen sekä kuntien kohteissa. Tavoitteena on työllistää avolaitosvankeja ja luoda yhdyskuntapalvelun palvelupaikkoja yhdyskuntapalvelua suorittaville.


2022 talousarvio 4 700 000
2021 talousarvio 4 700 000
2020 tilinpäätös 4 700 000