Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       30. Syyttäjät
       50. Vaalimenot

Talousarvioesitys 2022

30. SyyttäjätPDF-versio

Selvitysosa:Syyttäjälaitoksen yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet ovat seuraavat:

Syyttäjälaitos on oikeusvaltiossa keskeinen kansalaisten oikeusturvan toteuttaja ja arvostettu sekä luotettu toimija, joka vaikuttaa rikoksille kielteisen yleisen mielipiteen muodostumiseen. Oikeusturva toteutuu käytännössä, rikosvastuu toteutuu tehokkaasti sekä rikollisuus ja sen haitat vähenevät ja turvallisuus ja sen tunne lisääntyvät.

Asianosaisen kannalta keskeisiä, mitattavissa olevia laatuun ja yhdenvertaisuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat käsittelyn nopeus ja alueelliset erot syyteharkinta-ajoissa.

Rikosprosessin laatua ja nopeutta parannetaan kehittämällä syyttäjän ja esitutkintaviranomaisen yhteistyötä, syyttäjien osaamista ja erikoistumista sekä käyttämällä tarkoituksenmukaisinta prosessimenettelyä. Rikosasioiden käsittelytapojen uudistamisella pyritään nopeampaan ja yhden­mukaisempaan käsittelyyn, missä otetaan huomioon myös kestävän kehityksen edistäminen. Syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten sähköinen asiankäsittelyjärjestelmä AIPA otetaan käyttöön rikosasioiden käsittelyä varten v. 2022.

Paikallissyyttäjille saapui v. 2020 yhteensä 91 246 asiaa. Ratkaistuja asioita oli 87 530 kappaletta. Lisäksi ratkaistiin 39 107 summaarista sakkoasiaa. Poliisin tutkintaresurssien lisääntymisen vuoksi Syyttäjälaitokselle saapuvien asioiden kokonaismäärään on odotettavissa kasvua. Saapuvien asioiden kokonaismäärässä esiintyy kausittaista vaihtelua, mikä johtuu mm. poliisin tutkintaresursseissa tapahtuvista muutoksista. Saapuvien asioiden vaativuuden ja ns. painotetun työmäärän arvioidaan edelleen kasvavan rikosasioiden oikeudellisten kysymysten monimutkaistumisen, rikollisuuden kansainvälistymisen ja digitalisoitumisen (kyberrikollisuus) myötä.

Tietoja henkilöstöstä

  2020
toteutuma
2021
arvio
2022
arvio
       
Syyttäjälaitos      
Henkilötyövuodet 523 580 584
— joista syyttäjiä1) 380 430 434
— joista paikallissyyttäjät 364 412 416
Työtyytyväisyysindeksi 3,5 3,5 3,5
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 5,9 7,0 7,0

1) Syyttäjiin lasketaan myös valtakunnansyyttäjän toimiston neuvotteleva virkamies, ylitarkastajat ja lakimies.

01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 54 388 000 euroa.

Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut Syyttäjälaitoksen toiminnalle vuodelle 2022 alustavasti seuraavat tavoitteet:

Tunnuslukutaulukko

  2020
toteutuma
2021
arvio
2022
tavoite
       
Joutuisuus      
— keskimääräinen syyteharkinta-aika, kk 1,9 2,0 2,0
— yli 6 kk syyteharkinnassa olleita asioita avoinna 3 568 2 500 2 000
— yli vuoden syyteharkinnassa olleita asioita avoinna 625 500 400
Tuottavuus      
— ratkaistut asiat (painotettu työmäärä/htv, koko henkilöstö1) 927 879 908
— ratkaistut asiat (painotettu työmäärä/htv, syyttäjät) 1 275 1 186 1 221
Taloudellisuus      
— toimintamenot/ratkaisu (painotettu työmäärä), euroa 103,6 114,5 110,1

1) Painotetussa työmäärässä on otettu huomioon se, että tietyt juttutyypit ovat toisia työläämmät ja sitovat enemmän resursseja. Painotettu työmäärä lasketaan ratkaistuista jutuista, joiden aiheuttama työmäärä arvioidaan rikosnimikkeidensä perusteella keskimääräisen työmäärän mukaan. Painotettuun työmäärään vaikuttavat myös vähintään viisi istuntopäivää kestäneet käräjäoikeuskäsittelyt.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2020
toteutuma
2021
varsinainen
talousarvio
2022
esitys
       
Bruttomenot 50 486 55 929 54 588
Bruttotulot 279 200 200
Nettomenot 50 207 55 729 54 388
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 5 072    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 6 406    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hallinnonalan IT-palveluiden keskittäminen (siirto momentille 25.01.21) -204
Koronaviruspandemiasta aiheutuneen rikosasioiden ruuhkan purku Syyttäjälaitoksesta -284
Oulun oikeustalon vuokramenojen kasvu 80
Syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten aineistopankki (AIPA) (v. 2021 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -1 100
Valtorin palvelumaksujen nousu -20
Videoneuvottelulaitteiden määrän lisääminen 30
JTS-miljardin tuottavuussäästö -120
Palkkausten tarkistukset 277
Yhteensä -1 341

2022 talousarvio 54 388 000
2021 I lisätalousarvio 841 000
2021 talousarvio 55 729 000
2020 tilinpäätös 51 541 000