Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       30. Syyttäjät
       50. Vaalimenot

Talousarvioesitys 2022

20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvontaPDF-versio

Selvitysosa:Oikeusministeriö asettaa Ulosottolaitokselle seuraavat yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet ja toiminnalliset tulostavoitteet sekä niiden toteuttamiseksi keskeisimmät toimenpiteet vuodelle 2022:

  • — Korkealaatuinen oikeusturva on kaikkien saatavilla. Oikeusturva paranee ulosoton rakenneuudistushankkeen voimaantulon jälkeen, kun työmenetelmiä yhtenäistetään ja uusien täytäntöönpanomuotojen toimivuutta kehitetään.
  • — Palvelut ovat asiakaslähtöisiä. Sähköistä asiointia ja palveluja kehitetään. Henkilökohtaiseen palvelutarpeeseen vastataan suunnittelemalla toimipaikkojen aukioloajat kysynnän mukaan ja kiinnitetään huomiota puhelinpalvelun vastausaikoihin. Ennakoivan talousneuvonnan palveluita on saatavilla koko maassa.
  • — Yhteiskunnassa on hyvä maksumoraali ja luottoyhteiskunta on toimiva. Huolehditaan perinnän tuloksellisuuden säilymisestä ja etupainotteisuudesta. Panostetaan sidosryhmäyhteistyöhön.
  • — Taloudellisten väärinkäytösten tekemis- ja hyötymismahdollisuudet ovat vähentyneet ja rikosvastuu toteutuu oikeudenmukaisesti. Täytäntöönpanossa otetaan käyttöön harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimenpideohjelmaan sisältyvä analytiikkatyökalu.

Organisaatiorakenne ja toimipaikkaverkosto mahdollistavat tehokkaan toiminnan. Ulosottolaitoksen käytäntöjä ja toimintakulttuuria yhtenäistetään.

Käsittelyketjut ja -menettelyt määräytyvät asian laadun ja vaativuuden mukaan. Vaativaa perintää tehostetaan laajassa täytäntöönpanossa. Perustäytäntöönpano käsittelee kaikki ne ulosottoasiat, jotka eivät edellytä laajan tai erityistäytäntöönpanon toimenpiteitä.

Digitaalisia ratkaisuja hyödynnetään vastuullisesti. Ulosottolaitoksen ohjeita ja suosituksia laaditaan ulosoton rakenneuudistushankkeen jälkeen toiminnan yhdenmukaistamiseksi.

Konkurssiasiamiehen toimisto toteuttaa konkurssien ja yrityssaneerausten asianhallintajärjestelmän (Kosti) kokonaisuudistusta yhteistyössä Oikeusrekisterikeskuksen ja valitun toimittajayhtiön kanssa. Uudistuksen tavoitteena on tehostaa valvontatyötä ja yhteydenpitoa asianosaisten kanssa. Järjestelmä on tarkoitus ottaa tuotantoon vaiheittain vuosien 2021—2022 aikana. Velallisen toiminnan erityistarkastuksia ja julkisselvityksiä kohdennetaan erityisesti tapauksiin, joissa talousrikosepäilyt liittyvät laajoihin ja monimutkaisiin yrityskokonaisuuksiin. Hyvän pesänhoitotavan kehittäminen turvaa menettelyn asianosaisten oikeuksien toteutumista.

Tietoja henkilöstöstä

  2020
toteutuma
2021
arvio
2022
arvio
       
Ulosottolaitos      
Henkilötyövuodet 1 085 1 100 1 146
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 8,2 9,0 8,6
Työtyytyväisyysindeksi 3,61) 3,6 3,7
       
Konkurssiasiamiehen toimisto      
Henkilötyövuodet 12 13 13
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 4,0 10,0 5,0
Työtyytyväisyysindeksi 3,1 3,3 3,4

1) Vuoden 2019 luku.

01. Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 106 966 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Ulosottolaitoksen ja konkurssiasiamiehen toimiston toimintamenojen maksamiseen.

Nettobudjetoinnissa ei oteta tuloina huomioon ulosottomaksuista annetun lain (34/1995) ja ulosottomaksuista annetun asetuksen (35/1995) mukaisia tuloja, ulosottokaaren (705/2007) mukaisia valtiolle tilitettäviä vähäisiä ulosottovaroja eikä konkurssilain (120/2004) mukaan valtiolle tilitettäviä velkojien menettämiä jako-osuuksia.

Selvitysosa:Ulosottoon arvioidaan saapuvan vireille 3,1 milj. asiaa (3,0 milj. asiaa v. 2020). Keskimääräisen käsittelyajan arvioidaan olevan 7,6 kuukautta (7,3 kuukautta v. 2020). Ulosoton perintätuloksen arvioidaan olevan 1 050 milj. euroa (1 157 milj. euroa v. 2020). Ulosotossa arvioidaan käsiteltävän 585 000 velallisen asioita (568 081 velallista v. 2020).

Konkurssien määrän arvioidaan kasvavan selvästi verrattuna vuoteen 2020, jolloin hakemusten määrä väheni 18,6 % ja aloitettujen konkurssimenettelyjen määrä 5,1 %. Konkurssiasiamiehen valvonnassa oli 31.12.2020 yhteensä 2 950 vireillä olevaa konkurssimenettelyä, joista 528 oli julkisselvityksessä. Yrityssaneeraushakemusten ja aloitettujen saneerausmenettelyjen määrien arvioidaan myös kasvavan verrattuna vuoteen 2020, jolloin hakemusten määrä väheni 8,2 % ja aloitettujen saneerausmenettelyjen määrä 8,8 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen oikeusministeriö on asettanut Ulosottolaitoksen ja konkurssiasiamiehen toimiston toiminnalle vuodelle 2022 alustavasti seuraavat tavoitteet:

Tunnuslukutaulukko

  2020
toteutuma
2021
arvio
2022
tavoite/arvio
       
Käsitellyt asiat (1 000 kpl) 2 978 2 900 3 000
Peritty (milj. euroa) 1 157 1 000 1 050
Perityn euron kustannukset (euroa) 0,09 0,11 0,11
Perittyjen ja varattomien rahasaamisten suhde      
Asiamääristä, % 42 40 42
Rahamääristä, % 39 40 42
Keskimääräinen käsittelyaika, kk 7,3 7,8 7,6
Taloudellisuus (euroa/käsitelty asia) 36 37 37
Tuottavuus (käsitellyt asiat/htv) 2 736 2 636 2 618
Erikoisperinnästä tilitetty suoraan velkojille (milj. euroa) 29 25 25
Erikoisperinnän selvitettäväksi ottamat velalliset 253 300 350
Konkurssipesien erityistarkastuksia ja hallinnon tarkastuksia 156 130 150
Aloitetaan konkurssipesien julkisselvityksiä 75 60 70
Ratkaistujen ulosottokanteluiden määrä 56 55 55
Ulosottokanteluiden käsittelyaika, kk 6 7 7

Ulosottomaksutuloina arvioidaan momentille 12.25.20 kertyvän 77 milj. euroa. Ulosottomaksutulojen määrä vastaa noin 70 % Ulosottolaitoksen kokonaismenoista.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2020
toteutuma
2021
varsinainen
talousarvio
2022
esitys
       
Bruttomenot 109 980 108 911 107 216
Bruttotulot 308 170 250
Nettomenot 109 672 108 741 106 966
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 27 078    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 21 702    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hallinnonalan IT-palveluiden keskittäminen (siirto momentille 25.01.21) -634
Harmaan talouden torjunta (HO 2019) -50
Konkurssien ja yrityssaneerausasioiden asianhallintajärjestelmä (KOSTI-hanke) (v. 2021 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -590
Koronaviruspandemiasta aiheutunut asiamäärän kasvu -970
Oulun oikeustalon vuokramenojen kasvu 320
Ulosottoverkon säilyttäminen nykyisellään (HO 2019) 400
URA ICT tuottavuushyötyä vastaava määrärahavähennys -500
Valtorin palvelumaksujen nousu -52
JTS-miljardin tuottavuussäästö -263
Palkkausten tarkistukset 564
Yhteensä -1 775

2022 talousarvio 106 966 000
2021 I lisätalousarvio 3 000 000
2021 talousarvio 108 741 000
2020 tilinpäätös 104 296 000

95. Ulosoton säilytettävänä olevien varojen korkomenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 260 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ulosoton virkavaraintilillä säilytettävänä olevien varojen korkomenojen maksamiseen.


2022 talousarvio 260 000
2021 III lisätalousarvio 120 000
2021 talousarvio 260 000
2020 tilinpäätös 28 054