Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2022

11.5. Valtion investoinnitPDF-versio

Alla olevaan taulukkoon on koottu talousarviotalouden, talousarviotalouden ulkopuolisten valtion rahastojen sekä valtion liikelaitoskonsernien investoinnit vuosilta 2014—2020 ja alkuvuodelta 2021. Talousarviotalouden investoinnit on esitetty nettomääräisinä vähentämällä kansallisomaisuuteen, käyttöomaisuuteen ja muihin pitkäaikaisiin sijoituksiin sekä pitkäaikaisiin saamisiin tehdyistä investoinneista kyseisten omaisuuslajien luovutukset. Keskeneräiset rakenteet on esitetty taulukossa valmiissa rakenteissa. Taulukon ennakkomaksut sisältävät vähäisiä sekalaisia käyttöomaisuushankintoja. Rahastojen osalta investoinnit on laskettu omaisuuslajien tasearvojen muutoksista ja oikaistu tehtyjen poistojen määrällä. Liikelaitoskonsernien tiedot ovat Metsähallituksen ja Senaatti-kiinteistöjen tilinpäätöksessään ilmoittamia rahamääräisiä investointeja. Tarkasteluajanjaksolla vuosina 2014—2020 talousarviotalouden kokonaisinvestoinnit olivat vuosittain keskimäärin 1,2 mrd. euroa ja liikelaitoskonsernien vuosittain keskimäärin 299 milj. euroa vuosittain. Talousarviotalouden reaali-investoinnit ovat puolestaan olleet tarkastelujaksolla vuosittain noin 1,3 mrd. euroa. Talousarviotaloudessa tehdyt investoinnit käyttöomaisuusarvopapereihin ja muihin pitkäaikaisiin sijoituksiin sekä rahastotaloudessa tehdyt investoinnit ovat vaihdelleet voimakkaammin. Tämä johtuu arvopapereiden ostoista ja myynneistä sekä pitkäaikaisten saamisten määrän muutoksista.

Talousarviotalouden, talousarvion ulkopuolisten valtion rahastojen sekä valtion liikelaitoskonsernien tekemien investointien määrä vuosina 2013—2019 ja 30.6.2020 (milj. euroa)

TALOUSARVIOTALOUS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 30.6.2021
                 
KANSALLISOMAISUUS 34,2 14,4 12,7 11,7 15,4 11,9 15,4 7,1
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 55,9 60,1 73,5 64,2 95,5 97,0 72,8 29,6
AINEELLISET HYÖDYKKEET                
Maa- ja vesialueet (sis. Rakennusmaa- ja vesialueet) 19,6 17,6 16,9 16,7 18,1 15,2 20,4 4,6
Rakennukset ja rakennelmat 3,2 7,0 5,0 5,5 4,4 4,5 7,9 1,1
Rakenteet 860,5 776,0 860,7 841,0 935,5 837,4 1 027,7 271,2
Koneet ja laitteet 90,1 83,9 83,2 83,6 98,7 99,7 122,9 38,1
Kalusteet 1,7 1,6 2,5 2,5 3,8 2,1 2,0 0,9
Muut aineelliset hyödykkeet 0,2 0,2 0,2 0,0 0,1 0,1 0,2 0,0
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankkeet 103,5 92,2 30,1 25,7 17,8 27,8 51,4 37,1
Valmistus omaan käyttöön1) 89,3 95,2 148,9 178,4 116,1 176,3 196,6 41,0
Yhteensä 1 258,1 1 148,0 1 233,5 1 229,4 1 305,2 1 271,9 1 517,3 430,8
                 
KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET                
Käyttöomaisuusarvopaperit 255,2 59,5 229,0 -148,1 -230,6 68,2 377,7 29,2
Sijoitukset liikelaitoksiin 0,0 -15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pitkäaikaiset euromääräiset sijoitukset 11,0 51,6 -20,3 100,3 55,7 -66,1 196,4 331,7
Pitkäaikaiset saamiset -72,6 60,5 -189,2 -200,7 -2 057,1 184,4 236,9 25,7
Yhteensä 193,6 156,7 19,4 -248,4 -2 232,0 186,5 811,1 386,6
                 
Talousarviotalous yhteensä 1 451,7 1 304,7 1 252,9 980,9 -926,8 1 458,4 2 328,4 776,5
                 
TALOUSARVION ULKOPUOLISET VALTION RAHASTOT                
                 
Valtion Eläkerahasto 143,3 368,4 -61,3 243,7 838,3 153,8 -49,3 515,2
Huoltovarmuusrahasto 51,7 -151,4 384,4 37,7 -188,7 150,2 10,3 5,3
Valtion asuntorahasto -505,0 -592,9 -615,8 -577,0 -478,9 -481,1 -425,0 -
Muut valtion talousarvion ulkopuoliset rahastot 3,3 1,8 -2,6 419,1 21,5 111,4 -177,6 10,2
Rahastot yhteensä -306,8 -374,1 -295,3 123,5 192,3 -65,7 -641,7 530,7
                 
LIIKELAITOSKONSERNIT2)                
                 
Metsähallituskonserni 18,2 18,4 15,7 19,1 27,7 10,7 20,2 15,2
Senaatti-kiinteistöt konserni 238,8 268,4 261,4 238,1 251,9 311,1 435,3 137,9
Liikelaitoskonsernit yhteensä 257,0 286,8 277,1 257,2 279,7 321,8 455,5 153,1
                 
Kaikki yhteensä 1 401,9 1 217,4 1 234,7 1 361,6 -454,8 1 714,4 2 142,3 1 460,0

1) Vuoden 2019 talousarvioesitykseen verrattuna laskelmaa on täydennetty lisäämällä investointeihin myös tieto valmistuksesta omaan käyttöön.

2) Tiedot sisältävät liikelaitoskonsernien raportoimat rahamääräisten investointien määrät