Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2022

11.2. Valtion kokonaistase 30.6.2021PDF-versio

Kokonaistaseen omaisuusrakenne poikkeaa valtion talousarviotalouden taseen omaisuusrakenteesta. Liikelaitoskonsernien omaisuuserät, kuten rakennukset ja maa-alueet, näkyvät talousarviotalouden taseessa sijoituksina liikelaitoskonsernien peruspääomiin, kun taas kokonaistaseessa ne raportoidaan omaisuuserän luonteen mukaisesti.

Alkuvuonna 2021 edellisvuoden tavoin kasvanut kokonaislaskelman kulujäämä on rahoitettu pääasiassa valtion velanottoa lisäämällä ja rahavaroista maksamalla. Valtion kokonaistase on pienentynyt 30.6.2020 ja 30.6.2021 välillä 5 717 milj. euroa. Vieraan pääoman määrä kasvoi 5 648 milj. euroa ja rahoitusvarat pieneivät 6 554 milj. euroa vertailukauteen nähden. Tähän on vaikuttanut edellisenä vuonna kassavarojen paremman hallinnan vuoksi otettu suuret lainamäärät, mutta alkuvuonna 2021 kassavaroja on pystytty hallitsemaan paremmin ja lainanotto on ollut hallitumpaa.

Kokonaistaseessa esitetään sekä erillisinä osakokonaisuuksien taseet, joissa on huomioitu kokonaisuuksien sisäisten kirjanpitotapahtumien vaikutus, sekä näiden yhdistelmä. Laskelmassa esitetään omassa sarakkeessaan kokonaisuuksien välisten kirjanpitotapahtumien eliminoinnit.

Valtion kokonaistase 30.6.2021 (1 000 euroa)1)

  Talousarviotalous Rahastot Liikelaitoskonsernit Eliminoinnit 30.6.2021 30.6.2020
             
VASTAAVAA            
KANSALLISOMAISUUS        
Maa- ja vesialueet 42 754   1 017 175   1 059 929 1 039 973
Rakennusmaa- ja vesialueet 16 158   38 420   54 577 55 121
Rakennukset 428 038   196 848   624 886 620 621
Muu kansallisomaisuus 58 250       58 250 26 520
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 23 840       23 840 26 520
             
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET            
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET            
Aineettomat oikeudet 26 997 373 646   28 017 33 101
Muut pitkävaikutteiset menot 642 603   46 012   688 615 677 437
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 443 832   2 315   446 147 363 060
             
AINEELLISET HYÖDYKKEET        
Maa- ja vesialueet 8 713 1 182 2 894 931   2 904 827 2 905 746
Rakennusmaa- ja vesialueet 1 143 858   429 409   1 573 267 1 566 008
Rakennukset ja rakennelmat 228 918   2 907 840   3 136 757 3 162 855
Rakenteet 17 981 576   22 530   18 004 107 17 861 321
Koneet ja laitteet ja kalusteet 625 951 13 083 8 577   647 611 613 688
Muut aineelliset hyödykkeet 10 852 24 052 109 689   144 594 121 003
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 1 200 221   428 292 34 133 1 594 379 1 530 909
             
KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET            
Käyttöomaisuusarvopaperit 15 484 376 506 928 4 034   15 995 338 17 564 725
Liikelaitoskonsernien peruspääomat ja muun oman pääoman ehdoin sijoitetut pääomat1) 6 063 287     6 066 957 -3 670 -720
Euromääräiset sijoitukset 4 399 158 14 213 508     18 612 666 16 711 424
Valuuttamääräiset sijoitukset   4 865 410     4 865 410 4 715 133
Osuudet omistusyhteysyrityksissä2)     276 474   276 474 217 046
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä2)           59 000
             
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET YHTEENSÄ 48 260 343 19 624 536 7 130 749   68 914 538 68 101 736
             
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS            
VAIHTO-OMAISUUS          
Aineet ja tarvikkeet 457 024       457 024 451 187
Keskeneräinen tuotanto 5 340       5 340 5 226
Valmiit tuotteet/Tavarat 39 224 1 161 160 11 316   1 211 700 1 335 524
Muu vaihto-omaisuus           23 951
             
PITKÄAIKAISET SAAMISET            
Pitkäaikaiset saamiset 4 211 122 21 388 48 528 1 323 525 2 957 512 2 884 314
             
LYHYTAIKAISET SAAMISET            
Myyntisaamiset 75 622 48 511 80 905 6 714 198 324 127 568
Lainasaamiset 180 054 1 761 352   83 098 1 858 308 1 773 977
Siirtosaamiset 36 694 58 401 8 807 92 898 11 004 81 543
Muut lyhytaikaiset saamiset 173 122 125 872 6 204 2 320 302 877 289 545
Ennakkomaksut 738 861 8 505     747 366 872 833
             
RAHOITUSOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT LYHYTAIKAISET SIJOITUKSET          
Euromääräisten joukkovelkakirjalainojen ostot   119 968     119 968 382 769
Muut euromääräiset sijoitukset 1 041 595       1 041 595 302 593
Valuuttamääräisten joukkovelkakirjojen ostot            
             
RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT RAHOITUSVARAT 8 975 415 5 673 556 276 554 4 939 389 9 986 135 16 919 991
             
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 15 934 072 8 978 713 432 313   18 897 153 25 451 021
             
VASTAAVAA YHTEENSÄ 64 763 456 28 603 250 8 815 504 12 549 036 89 633 174 95 350 051
             
VASTATTAVAA            
OMA PÄÄOMA            
Valtion pääoma 1.1.1998 -30 048 198       -30 048 198 -30 048 198
Talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen pääomat   -21 447 382     -21 447 382 -20 217 254
Liikelaitoskonsernien pääomat1)     6 066 957 6 066 957    
Talousarviosiirrot   -644 000   -644 000    
Edellisten tilikausien pääoman muutos -45 471 535 49 530 962 822 171 -85 000 4 966 598 16 285 962
Tilikauden tuotto-/kulujäämä -3 983 190 648 535 105 581 683 702 -3 912 777 -5 102 850
             
VÄHEMMISTÖOSUUS            
Vähemmistöosuus2)     4 728   4 728 4 804
             
RAHASTOJEN PÄÄOMAT            
Muut valtion rahastot ja lahjoitetut varat 8 899       8 899 8 890
             
VARAUKSET            
Varaukset     19 932   19 932 25 154
             
VIERAS PÄÄOMA            
PITKÄAIKAINEN            
Otetut euromääräiset lainat 112 435 650 349 023 1 426 943 1 254 263 112 957 353 102 857 026
Otetut valuuttamääräiset lainat -1 866       -1 866 1 578
Pitkäaikaiset siirtovelat 125 322       125 322 120 446
Muut pitkäaikaiset velat 408 480   52   408 532 468 930
             
LYHYTAIKAINEN            
Seuraavana tilikautena maksettavat lyhennykset 55 345       55 345 7 438 898
Talousarvion ulkopuol. olevien valtion rahastojen yhdystilit            
Lyhytaikaiset lainat 18 503 127   187 994 152 361 18 538 760 14 751 389
Valtion hoitoon jätetyt vieraat varat 354 419       354 419 285 862
Saadut ennakot 439 446   56 558 34 133 461 871 484 475
Ostovelat 319 215 54 121 39 586 6 647 406 275 305 512
Siirtovelat 1 387 106 51 277 61 517 1 801 1 498 100 1 550 119
Muut lyhytaikaiset velat 5 291 830 60 714 23 485 138 783 5 237 246 6 129 345
Virhetilit 18       18 -36
             
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 144 257 480 515 135 1 796 136 6 527 377 140 041 374 134 393 544
             
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 64 763 456 28 603 250 8 815 504 12 549 036 89 633 174 95 350 051

1) Valtio ei laadi välitilinpäätöstä kesäkuun lopun tilanteesta, minkä vuoksi kokonaislaskelmissa saattaa ilmetä jaksotuksen eriaikaisuuden aiheuttamia täsmäämättömyyksiä. Valtion talousarviotalouden ja liikelaitoskonsernien kirjaukset koskien liikelaitoskonsernien omaa pääomaa ja muuta omaa pääomaa eivät tästä syystä täsmänneet 30.6.2021, 30.6.2020 ja 30.6.2019, minkä vuoksi näille tileille jäi saldoa.

2) Rivit Osuudet omistusyhteysyrityksissä, Saamiset omistusyhteysyrityksiltä, Vähemmistöosuus: Sisältää liikelaitoskonsernien tiedot