Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2022

11.1. Valtion kokonaistuotto- ja kululaskelma ajalta 1.1.—30.6.2021PDF-versio

Valtio, talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot ja valtion liikelaitoskonsernit eivät laadi virallista välitilinpäätöstä kesäkuun lopun tilanteesta. Ajanjakson 1.1.—30.6.2021 kokonaistuotto- ja kululaskelman kulujäämä ei siten ole suoraan vertailukelpoinen koko vuodelta kertyvien tuottojen ja kulujen erotuksen kanssa. Esimerkiksi eräitä loppuvuodesta maksuun tulevia menoja ei ole jaksotettu kuluiksi alkuvuodelle.

Vuoden 2020 ja vuoden 2021 kokonaislaskelmissa on nähtävissä koronavirusepidemian vaikutus Suomen talouteen. Koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi asetetut rajoitustoimet aiheuttivat negatiivisia seurauksia etenkin suoraan rajoitusten kohteeksi joutuneille toimialoille. Rajoitusten vuoksi yhteiskunnallinen toiminnallisuus väheni, mikä on nähtävissä kokonaislaskelmissa ennen kaikkea alkuvuoden 2020 verotuottojen ja muiden veroluonteisista maksujen pienenemisenä aikaisempiin vuosiin verrattuna. Alkuvuonna 2021 edelliseen vuoteen verrattuna verot ja veronluontoiset maksut kasvoivat 1 611 milj. eurolla. Tähän vaikuttivat eniten arvonlisäveron, ansio- ja pääomatuloverojen, tupakkaveron ja varainsiirtoverojen kasvu. Rajoitusten seurauksena valtiolta on edellytetty merkittäviä tukitoimia eri yhteiskunnan aloilla, mikä on nähtävissä siirtotalouden kulujen 513 milj. euron kasvuna vuoden 2020 alkupuoliskoon verrattuna. Eniten kasvoivat siirtotalouden kulut paikallishallinnolle, sosiaaliturvarahastoille ja elinkeinoelämälle sekä Euroopan unionin toimielimille ja muille elimille. Vuoden 2020 alkupuoliskoon verrattuna alijäämä pienentyi 1 190 milj. eurolla.

Kaikkien kokonaislaskelmien osakokonaisuuksien (valtion talousarviotalous, talousarviotalouden ulkopuoliset valtion rahastot ja liikelaitoskonsernit) yhteenlaskettu tuotto- tai kulujäämä on pienentynyt alkuvuonna 2021 suhteessa vertailukauteen. Suurimpana osakokonaisuutena talousarviotalouden vaikutus kokonaislaskelmiin on kuitenkin keskeinen. Valtion kokonaistuotto- ja kululaskelman kulujäämä 1.1.—30.6.2021 oli -3 913 milj. euroa (v. 2020: -5 103 milj. euroa) ja se on pienentynyt 1 190 milj. euroa. Kokonaistuotto- ja kululaskelman kulujäämä on kuitenkin kokonaislaskelmassa tehtävien eliminointien takia 684 milj. euroa (581 milj. euroa) suurempi kuin valtion talousarviotalouden, rahastojen ja liikelaitoskonsernien erillisraportoinnista suoraan yhteenlaskettu tuottojäämä.

Tuotto- ja kulujäämät tarkasteluajanjaksoilta 1.1.—30.6.2021 ja 1.1.—30.6.2020 (milj. euroa)

  Talousarviotalouden kulujäämä Rahastojen tuottojäämä Liikelaitoskonsernien voitto Kokonaislaskelmien kulujäämä
         
1—6/2020 -5 171 559 91 -5 123
1—6/2021 -3 983 649 106 -3 913

Kokonaistuotto- ja kululaskelmassa esitetään sekä erillisinä osakokonaisuuksien tuotto- ja kululaskelmat, joissa on huomioitu kokonaisuuksien sisäisten kirjanpitotapahtumien vaikutus, sekä näiden yhdistelmä. Laskelmassa esitetään omassa sarakkeessaan kokonaisuuksien välisten kirjanpitotapahtumien eliminoinnit.

Valtion kokonaistuotto- ja kululaskelma 1.1.—30.6.2021 (1 000 euroa)1)

  Talousarviotalous Rahastot Liikelaitoskonsernit Eliminoinnit 1.1.—30.6.2021 1.1.—30.6.2020
             
TOIMINNAN TUOTOT            
Maksullisen toiminnan tuotot 377 848 59 748 173 157 2 527 608 225 539 293
Vuokrat ja käyttökorvaukset 12 938 3 360 403 567 364 876 54 989 56 936
Muut toiminnan tuotot 249 892 1 473 590 29 170 404 211 1 384 440 855 786
       
TOIMINNAN KULUT            
Aineet, tarvikkeet ja tavarat            
 Ostot tilikauden aikana 292 263 128 121 61 410 86 481 709 346 251
 Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) -835   897   62 458
Henkilöstökulut 2 522 902 4 210 76 654 353 725 2 250 041 2 093 010
Vuokrat 394 173 2 039 54 854 364 876 86 191 115 931
Palvelujen ostot 1 349 476 26 705 163 849 51 700 1 488 329 1 472 276
Muut kulut 343 614 23 995 59 391 1 754 425 247 461 753
Valmistevaraston lisäys (-) tai vähennys (+) 7       7 49
Valmistus omaan käyttöön -40 960   -2 098   -43 058 -38 763
Poistot 625 782 6 268 117 452   749 502 716 402
             
JÄÄMÄ I -4 845 745 1 345 359 73 485   -3 426 375 -3 715 353
             
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT            
Rahoitustuotot 1 221 668 416 349 453 87 176 1 551 294 1 292 736
Rahoituskulut -300 749 -86 987 -8 111 2 176 -393 672 9 833
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta2)     5 703   5 703 4 839
             
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT            
Satunnaiset tuotot 7 590 1 236     8 826 56 481
Satunnaiset kulut -9 648       -9 648 -6 773
             
JÄÄMÄ II -3 926 885 1 675 956 71 530   -2 263 873 -2 358 237
             
SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT            
Tuotot            
 Paikallishallinnolta 73 537       73 537 72 762
 Euroopan unionin toimielimiltä ja muilta elimiltä 698 657       698 657 744 085
 Muut siirtotalouden tuotot 1 027 027   34 021 1 006 621 54 427 51 604
Kulut            
 Paikallishallinnolle 7 356 617 11 284     7 367 901 7 212 506
 Sosiaaliturvarahastoille 7 724 736       7 724 736 7 696 958
 Elinkeinoelämälle 1 745 041 45 951   34 021 1 756 971 1 545 130
 Voittoa tavoittelemattomille yhteisöille 1 518 175 43 881     1 562 056 1 576 451
 Kotitalouksille 2 251 631 3 474     2 255 105 2 222 173
 Euroopan unionin toimielimille ja muille elimille 1 328 749 269 512     1 598 261 1 267 563
 Ulkomaille 445 015       445 015 449 701
 Muut siirtotalouden kulut (ml. yliopistot) 2 765 968 679 156   329 541 3 115 583 3 342 401
             
JÄÄMÄ III -27 263 597 622 699 105 551   -27 262 880 -26 802 669
             
TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA            
Verot ja veronluonteiset maksut 23 162 403 25 836   -43 830 23 232 070 21 617 964
Muut pakolliset maksut 118 004       118 004 81 815
             
Vähemmistöosuus2)     30   30 41
             
TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -3 983 190 648 535 105 581 683 702 -3 912 777 -5 102 850

1) Valtio, valtion talousarvion ulkopuoliset rahastot ja liikelaitokset eivät laadi välitilinpäätöstä kesäkuun lopun tilanteesta, minkä vuoksi kokonaislaskelmissa saattaa ilmetä jaksotuksen eriaikaisuuden aiheuttamia täsmäämättömyyksiä.

2) Osuus osakkuusyritysten tuloksesta, Vähemmistöosuus: Sisältää liikelaitoskonsernien tiedot.

Valtion kokonaistuotto- ja kululaskelman erien keskeisimmät muutokset verrattaessa alkuvuotta 2021 alkuvuoteen 2020 olivat:

  • — Toiminnan tuotot kasvoivat 560 milj. euroa ja olivat 2 012 milj. euroa. Suurin kasvu oli muun toiminnan tuotoissa 493 milj. euroa, isoimpina näistä olivat mm. palvelutoiminnan tuotoissa ja yhteistoiminnallisten kustannusten korvaustuotoissa tapahtuneet muutokset.
  • — Toiminnan kulut kasvoivat 271 milj. euroa ja olivat 5 438 milj. euroa. Suurin kasvu oli henkilöstökuluissa 157 milj. euroa. Vuokrakuluissa säästettiin 29,7 milj. euroa.
  • — Rahoituskulut kasvoivat 403 milj. euroa ja olivat 393,7 milj. euroa. Suurin vaikutus on emissioerolla euromääräisistä veloista. Alkuvuonna 2020 poikkeuksellisesti emissiovoittoja kirjattiin 495 milj. euroa, kun taas alkuvuonna 2021 kirjattiin emissiotappioita -14 milj. euroa.
  • — Rahoitustuotot kasvoivat 258 milj. euroa ja olivat 1 551 milj. euroa. Tähän vaikutti mm. saatujen osinkotuottojen kasvu.
  • — Siirtotalouden tuotot pienenivät -42 milj. euroa ja olivat 827 milj. euroa. Tuotot Euroopan unionin toimielimiltä ja muilta elimiltä pienenivät -45 milj. euroa, mutta tuotot paikallishallinnolta kasvoivat 0,8 milj. euroa ja muut siirtotalouden tuotot kasvoivat 2,8 milj. euroa.
  • — Siirtotalouden kulut kasvoivat 513 milj. euroa ja olivat yhteensä 25 826 milj. euroa. Suurimmat kasvut olivat kuluissa paikallishallinnolle 155 milj. euroa, elinkeinoelämälle 212 milj. euroa ja Euroopan unionin toimielimille ja muille elimille 331 milj. euroa.
  • — Tuotot veroista ja pakollisista maksuista kasvoivat 1 650 milj. euroa ja olivat 23 350 milj. euroa. Verotuotoissa oli kasvua 1 614 milj. euroa.