Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
              50. Eräät avustukset
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2022

06. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 7 081 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kaluste- ja laitehankintoihin

2) avustusten maksamiseen

3) enintään 250 000 euroa esitystoiminnan ja muun maksullisen palvelutoiminnan hintatukeen.

Selvitysosa:Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI) tallettaa ja säilyttää elokuvia, televisio- ja radio-ohjelmia, edistää audiovisuaalista kulttuuriperintöä sekä turvaa lasten kehitystä ja hyvinvointia mediaympäristössä.

KAVI hankkii kokoelmiinsa lakisääteisen talletusvelvollisuuden alaisia filmi- ja videotuotannon esityskopioita ja oheismateriaaleja, tallentaa digitaalisesti radion ja television ohjelmavirtaa opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymän suunnitelman mukaisesti, ottaa vastaan kotimaisten radio- ja tv-ohjelmien alkuperäislaatuisia tallenteita lakisääteisinä talletuksina sekä valvoo kuvaohjelmien tarjoamista ja kuvaohjelmaluokittelijoiden työtä julkisen valvontasuunnitelman mukaisesti. KAVI ylläpitää rekisteriä kuvaohjelmien tarjoajista ja kuvaohjelmaluokittelijoista sekä julkista kuvaohjelmaluetteloa. KAVI tarjoaa koulutusta, ohjausta ja tukipalveluita kuvaohjelmaluokittelijoille ja kuvaohjelmien tarjoajille sekä ylläpitää ja kehittää luokitteluohjelmistoa.

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin tehtävä yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden toteuttamisessa on:

  • — Kotimaisen kulttuuriperinnön saavutettavuutta ja käytettävyyttä lisätään digitoimalla aineistoja ja kokoelmia sekä tarjoamalla digitoituja sisältöjä yleisön saataville Kansallisen digitaalisen kirjaston asiakasliittymä Finnan sekä KAVIn radio- ja tv-arkiston katselu- ja kuuntelupisteiden kautta.
  • — Elokuvakulttuurin ja -kasvatuksen tarjontaa monipuolistetaan ja elokuvakulttuurin saavutettavuutta lisätään erityisesti kouluille, lapsille ja nuorille.
  • — Kriittistä medialukutaitoa ja mediakasvatusta edistetään ja lapsille turvallista mediaympäristöä tuetaan valvomalla kuvaohjelmien tarjontaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Kansalliselle audiovisuaaliselle instituutille seuraavat tavoitteet:

Tuloksellisuuden tunnusluvut

2019
toteutuma
2020
tavoite/arvio
2021
tavoite/arvio
2022
tavoite/arvio
         
Tuotokset ja laadunhallinta        
— Kokoelmien hoito/arkistoidut elokuvat, lkm 138 951 141 528 146 100 147 900
— Maksulliset palvelut/esitystoiminnan katsojamäärät 49 262 24 579 56 000 56 000
— Digitaalisesti talletettu ohjelmavirta teratavuina (rtva)1) 604 662 720,2 778,2
— Mediakasvatuskoulutusten ja -luentojen määrä, vähintään 34 22 29 29
— Kuvaohjelmien tarjontaan kohdistuvien valvontatapahtumien määrä 104 42 52 54
         
Toiminnallinen tehokkuus        
— Kokoelma- ja arkistotyö yht., euroa/elokuva 24,29 21,45 23,70 23,41
— Radio- ja tv-arkisto yht. euroa/talletettu ohjelmavirta teratavua 2 358 1 698 1 934 1 629
— Kuvaohjelmien luokittelun kustannukset, euroa/ohjelma2) 135 211 150 150
— Luokittelijoiden valvonnan kustannukset, euroa/ohjelma3) 219 239 375 375
         
Henkisten voimavarojen hallinta        
— Henkilötyövuodet 80 80 76 76
— Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) 3,51 3,47 3,6 3,6

1) Kumulatiivinen kertymä. Luvussa huomioitu Ylen vanha digitoitu, omatuotantoinen aineisto, jota toimitetaan KAVIin vuodesta 2014 eteenpäin.

2) Tilauksesta luokitellut

3) Uudelleenluokitellut

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2020
toteutuma
2021
varsinainen
talousarvio
2022
esitys
       
Bruttomenot 7 394 8 047 7 896
Bruttotulot 557 740 815
Nettomenot 6 837 7 307 7 081
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 520    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 810    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Asianhallintajärjestelmän käyttöönotto ja ylläpito 83
Kertamenon poistuminen -270
Museoesineiden ja oheisaineistojen siirto -50
JTS-miljardin tuottavuussäästö -14
Palkkausten tarkistukset 25
Yhteensä -226

2022 talousarvio 7 081 000
2021 II lisätalousarvio 50 000
2021 talousarvio 7 307 000
2020 tilinpäätös 7 127 000