Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
              50. Eräät avustukset
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2022

04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 23 867 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kalusto- ja laitehankintoihin.

Valtuus

Museovirasto oikeutetaan tekemään vuokrasopimus Kokoelma- ja konservointikeskuksen laajennusosasta siten, että vuokrauksesta aiheutuvat kokonaismenot ovat vuosina 2024—2038 yhteensä enintään 29 250 000 euroa.

Selvitysosa:Museovirasto on kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristön viranomainen, asiantuntija ja tiedontuottaja. Museovirasto vastaa kulttuuriperintötiedon keräämisestä ja säilyttämisestä, kulttuuriympäristön ja kulttuuriomaisuuden suojelusta, museoalan ohjaamisesta ja kehittämisestä sekä kulttuuriperintöalan kansainvälisten sopimusten asiantuntijuudesta yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Museovirastoon kuuluva Suomen kansallismuseo vastaa kulttuurihistoriallisesta kansalliskokoelmasta sekä museo- ja nähtävyyskohteiden ohjelmistosta ja yleisötyöstä.

Museoviraston tehtävänä yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden toteuttamisessa on:

  • — edistää toiminnassaan läpäisevästi yhdenvertaisuutta, demokratiaa ja osallisuutta kulttuuriperintöön
  • — huolehtia monimuotoisesta kulttuuriperinnöstä yhteiskunnallisena voimavarana
  • — edistää kestävää kehitystä yleisötyön, kulttuuriperinnön suojelun ja omien toimintatapojen muutoksen kautta
  • — osallistua aktiivisesti kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön kulttuuriperinnön merkityksen ja mahdollisuuksien tunnistamiseksi ja hyödyntämiseksi.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Museovirastolle seuraavat tavoitteet:

  • — Palveluita, aineistoja ja tutkimusinfrastruktuuria kehitetään saavutettaviksi, asiakaslähtöisiksi ja mahdollisimman digitaalisiksi tutkimuksen edistämiseksi ja tiedon sekä ymmärryksen lisäämiseksi kulttuuriperinnöstä.
  • — Uudet palvelut ja yhteistyö toimijoiden kanssa vahvistavat kulttuurialan merkitystä kansantaloudessa ja parantavat alan työskentelyedellytyksiä. Kansallismuseon laajennuksen ja uuden toimintamallin suunnittelu ja toteuttaminen käynnistetään.

Tuloksellisuuden tunnusluvut

2019
toteutuma
2020
toteutuma
2021
tavoite/arvio
2022
tavoite/arvio
         
Tuotokset ja laadunhallinta        
Objektien katselumäärät Finna-palvelussa, kpl 465 834 947 311 700 000 700 000
Sähköisesti luetteloitujen objektien saatavuus Finna-palvelussa, kpl 263 795 266 255 305 000 310 000
Museoiden ja linnojen kokonaiskävijämäärä 762 481 495 486 600 000 600 000
Toiminnallinen tehokkuus        
Museo- ja linnassakäynnin keskihinta, euroa 2,37 3,15 2,15 2,16
Museo- ja linnassakäynnin keskitulo, euroa 3,96 5,78 3,87 3,9
Henkisten voimavarojen hallinta        
Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) 3,85 3,83 3,78 3,79
Henkilötyövuodet 276 274 275 275

Valtuuden mukaisen Museoviraston Kokoelma- ja konservointikeskuksen laajennusosan kokonaisvuokra on 1,95 milj. euroa vuodessa ja sopimuksesta aiheutuva lisämäärärahatarve on 450 000 euroa vuosina 2024 ja 2025. Museoviraston osuus vuokrasta on 450 000 euroa vuodessa, joka katetaan vuodesta 2026 alkaen nykyisen vuokrasopimuksen päättymisen johdosta säästyvillä toimintamenoilla. Loppuosa vuokrasta katetaan edelleenvuokrauksesta saatavilla tuloilla. Museovirasto vuokraa edelleen tilaa Kansallisgallerialle, jonka osuus vuokrasta on 1,3 milj. euroa vuodessa ja muille toimijoille, joiden osuus vuokrasta on 200 000 euroa vuodessa.

Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa)

  2020
toteutuma
2021
varsinainen
talousarvio
2022
esitys
       
Bruttomenot 28 805 25 814 27 367
Bruttotulot 6 434 3 500 3 500
Nettomenot 22 371 22 314 23 867
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 994    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 2 722    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Toimitiloista työn muutokseen ja digitaalisuuteen -hanke 1 530
JTS-miljardin tuottavuussäästö -42
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa -22
Palkkausten tarkistukset 87
Yhteensä 1 553

2022 talousarvio 23 867 000
2021 III lisätalousarvio -22 000
2021 II lisätalousarvio 700 000
2021 talousarvio 22 314 000
2020 tilinpäätös 24 099 000