Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
              50. Eräät avustukset
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2022

01. Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 265 000 euroa.

Selvitysosa:Taiteen edistämiskeskus on taiteen asiantuntija- ja palveluvirasto, jonka tehtävänä on edistää taidetta ja kulttuuria kansallisesti ja kansainvälisesti. Viraston tehtävänä on edistää taiteilijoiden työtä ja toimeentuloa, vahvistaa yhteiskunnan demokraattista ja tasa-arvoista kehitystä taiteen ja kulttuurin avulla sekä seurata ja arvioida keskuksen toimialan kehitystä ja tehdä kehittämisehdotuksia.

Taiteen edistämiskeskus rahoittaa taiteilijoiden työtä ja erilaisten yhteisöjen toimintaa vuosittain. Virasto edistää taiteen ja taiteilijoiden asemaa sekä taiteen ja kulttuuripalveluiden saavutettavuutta ja saatavuutta kehittämisohjelmilla ja muilla palveluilla.

Viraston yhteydessä toimii luottamuselimiä, joita ovat valtion taidetoimikunnat, alueelliset taidetoimikunnat sekä Kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoapurahalautakunta ja Kuvataiteen näyttöapurahalautakunta. Niiden tehtävänä on myöntää vertaisarviointiin perustuen apurahoja, toimia oman toimialansa asiantuntijana ja osallistua viraston strategian laadintaan. Lisäksi viraston yhteydessä toimii Esittävän taiteen valtionosuuslautakunta, jonka tehtävänä on antaa opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunto valtionosuuskelpoisuutta koskevista hakemuksista.

Viraston yhteydessä toimii taideneuvosto. Sen tehtävänä on päättää valtion taidetoimikuntien määrästä, niiden tarkemmista nimistä ja toimialoista. Taideneuvosto myös nimeää jäsenet valtion taidetoimikuntiin ja alueellisiin taidetoimikuntiin ja esittää taiteen akateemikon arvonimeä.

Taiteen edistämiskeskuksen tehtävä yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden toteuttamisessa on:

  • — Edistää taiteilijoiden toimeentuloa ja työllisyyttä.
  • — Vahvistaa demokraattisen ja tasa-arvoisen yhteiskunnan kehitystä taiteen ja kulttuurin avulla.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Taiteen edistämiskeskukselle seuraavan toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteen:

  • —  Valmistellaan Taiteen edistämiskeskuksen ja sen yhteydessä olevien luottamuselinten toiminnan ja rakenteen uudistamista vuonna 2020 valmistuneen arvioinnin perusteella.

Tuloksellisuuden tunnusluvut

2019
toteutuma
2020
toteutuma
2021
tavoite/arvio
2022
tavoite/arvio
         
Valtionavustus- ja apurahahakemukset 13 040 23 881 1) 18 000 1) 11 000
Myönteiset valtionavustus- ja apurahapäätökset 2 966 7 7951) 6 7501) 2 500
Apuraha-/avustushakemuksen käsittelyaika (keskimäärin viikkoa) 14 12 12 12
Tukimuotojen lukumäärä 22 19 19 19
Toimielinten lukumäärä 24 24 24 23
Henkisten voimavarojen hallinta        
Henkilötyövuodet 802) / 45,6 74,32) / 44,7 80 2)/ 47 802) /48
Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) 3,4 3,6 3,6 3,6

1) sisältää korona-apurahat

2) sisältää määräaikaiset taiteenedistäjät, joiden palkkakulut on maksettu rahapelitoiminnan tuotoista (mom. 29.80.52)

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2020
toteutuma
2021
varsinainen
talousarvio
2022
esitys
       
Bruttomenot 11 922 4 268 4 276
Bruttotulot 7 - 11
Nettomenot 11 915 4 268 4 265
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 249    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 459    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Esittävän taiteen valtionosuuslautakunta (siirron palautus momentille 29.80.31) -20
JTS-miljardin tuottavuussäästö -9
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa -4
Palkkausten tarkistukset 30
Yhteensä -3

2022 talousarvio 4 265 000
2021 III lisätalousarvio -4 000
2021 II lisätalousarvio 64 910 000
2021 I lisätalousarvio 15 000 000
2021 talousarvio 4 268 000
2020 tilinpäätös 12 125 000