Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2022

01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 959 628 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) ulkomaalaisille oppilaille annettavasta sotilaskoulutuksesta ja Puolustusvoimien joukkojen kansainvälisestä harjoitustoiminnasta ja sen valmisteluista sekä muusta Puolustusvoimien kansainvälisestä yhteistoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) enintään 1 600 000 euroa palvelussuhdeasuntojen vuokraosuuksien maksamiseen Puolustusvoimien toiminnallisiin tarpeisiin perustuen tai puolustusministeriön määräämäksi siirtymäajaksi puolustushallinnon rakennemuutoksen henkilöstöjärjestelyihin liittyvistä syistä tai muihin puolustushallinnon vastaaviin tarpeisiin perustuen

3) enintään 155 000 euroa sotainvalideille ja sotaveteraaneille, maanpuolustustyölle, partiolaistoimintaan sekä merkittäville urheilu- ja muille vastaaville tapahtumille suoritettavan liiketaloudellisin perustein hinnoitellun maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen

4) Puolustusvoimien toimintaan liittyvien kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin ja monikansallisten yhteishankintajärjestelyjen kuluosuuksiin

5) Vapaudenristin Ritarikunnan menoihin

6) kotimaisen puolustusteollisuuden vientiedellytysten ja kansainvälistymisen tukemiseen liittyvien menojen maksamiseen

7) valmiusrakentamisesta ja Ilmavoimien tukikohtien kehittämisestä aiheutuviin menoihin

8) Puolustusvoimien tarpeita vastaavaan museotoimintaan liittyvien menojen maksamiseen

9) vapaaehtoisen asepalveluksen kutsuntaterveystarkastuksista aiheutuviin menoihin.

Valtuus

1) Vuonna 2022 saa tehdä Puolustusvoimien toiminnan edellyttämiä materiaalin ja palvelujen hankintaan liittyviä pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua valtion talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2022—2027 enintään 151 603 000 euroa (Vuoden 2022 toimintamenojen tilausvaltuus).

2) Vuonna 2022 saa tehdä sopimuksia aiemmin hyväksyttyjen tilausvaltuuksien käyttämättä olevaa määrää vastaavasti kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

3) Aiemmin hyväksytyistä tilausvaltuuksista saa aiheutua valtiolle menoja valtuuksissa olevista vuosittaisista enimmäismääristä poiketen, mutta pysyen kuitenkin kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

Uusiin tilausvaltuuksiin sisältyvien tavaroiden ja palvelujen hintojen tarkistuksista aiheutuvien lisämenojen maksamiseen käytetään Puolustusvoimien toimintamenoihin vuosittain myönnettäviä määrärahoja.

Tilausvaltuuksien maksatusmäärärahat sekä niihin liittyvät indeksien ja valuuttakurssien noususta aiheutuvat lisätarpeet tai alenemisesta syntyvät vähennykset budjetoidaan talousarviossa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteisina.

Selvitysosa:Momentin bruttomenojen 1 974,8 milj. euroa arvioidaan jakautuvan seuraavasti: palkkausmenot 826,1 milj. euroa, materiaalin kunnossapidon ja joukkojen varustamisen menot (pl. palkat) 393,2 milj. euroa, kiinteistömenot 269,4 milj. euroa, asevelvollisten koulutuksen ja ylläpitohuollon menot (pl. palkat) 167,9 milj. euroa sekä muut toimintamenot 318,2 milj. euroa.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2022 2023 2024 2025 2026— Yhteensä vuodesta 2022 lähtien
             
Vanhat tilausvaltuudet            
Vuoden 2018 toimintamenojen tilausvaltuus 4 800         4 800
Vuoden 2019 toimintamenojen tilausvaltuus 8 250         8 250
Vuoden 2020 toimintamenojen tilausvaltuus 19 645 10 773 10 241     40 659
Kunnossapidon kumppanuus 2020 (Millog 2020) -tilausvaltuus 126 092 126 092 125 692 125 692 377 076 880 644
Vuoden 2021 toimintamenojen tilausvaltuus 98 745 45 190 12 400 13 786 3 500 173 621
Vanhat tilausvaltuudet yhteensä 257 532 182 055 148 333 139 478 380 576 1 107 974
             
Uusi tilausvaltuus            
Vuoden 2022 toimintamenojen tilausvaltuus   92 130 41 745 8 664 9 064 151 603
Uusi tilausvaltuus yhteensä   92 130 41 745 8 664 9 064 151 603
             
Valtuudet yhteensä 257 532 274 185 190 078 148 142 389 640 1 259 577

Momentilta palkattavan henkilöstön määrä vähenee noin 170 henkilötyövuodella vuoteen 2021 verrattuna muun muassa siitä syystä, että vuonna 2021 Puolustusvoimiin palkattiin elvytystoimenpiteenä sopimussotilaita ja muuta määräaikaista henkilöstöä.

Vuoden 2022 toimintamenojen tilausvaltuudella turvataan käytettävyystavoitteiden edellyttämät järjestelmien huolto- ja ylläpitosopimukset, pitkän toimitusajan varaosahankinnat sekä tarvittavat muut palvelut vuosille 2022—2027.

Sekä aiemmin hyväksytyt tilausvaltuudet että uusi tilausvaltuus kaikkine taloudellisine seurannaisvaikutuksineen toteutetaan puolustusministeriön hallinnonalalle vahvistettujen valtiontalouden kehysten puitteissa.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2020
toteutuma
2021
varsinainen
talousarvio
2022
esitys
       
Bruttomenot 1 992 946 2 004 519 1 974 816
Bruttotulot 32 348 35 381 15 188
Nettomenot 1 960 598 1 969 138 1 959 628
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 215 381    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 229 726    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2020
toteutuma
2021
varsinainen
talousarvio
2022
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 1 270 2 190 1 800
— muut tuotot 15 710 15 284 1 610
Tuotot yhteensä 16 980 17 474 3 410
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 15 053 16 370 3 050
— osuus yhteiskustannuksista 187 306 200
Kustannukset yhteensä 15 240 16 676 3 250
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 1 740 798 160
Kustannusvastaavuus, % 111 105 105
       
Hintatuki 180 155 155
       
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen 1 920 953 315

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Henkilö- ja tehtävämäärän lisääminen (HO 2019) 1 000
Ilmavoimien lentotoimintaharjoitukset Kauhavalla -200
Kustannustasotarkistus (2020) -13 658
Kustannustasotarkistus (2022) 16 534
Määräaikainen henkilöstö (Elvytys) -2 500
Siirto momentille 27.10.19 -1 000
Siirto momentilta 27.10.18 1 419
Sopimussotilaat -4 700
Sotilastiedustelulaki 750
Valtorin palvelumaksun korotus (2019) -753
Varusmiesten ruokarahat -7 100
JTS-miljardin tuottavuussäästö -4 803
Palkkausten tarkistukset 5 501
Yhteensä -9 510

2022 talousarvio 1 959 628 000
2021 III lisätalousarvio -6 107 000
2021 talousarvio 1 969 138 000
2020 tilinpäätös 1 974 942 999