Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2022

01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 34 168 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Kansallisen veteraanipäivän pääjuhlan järjestämiseen

2) lääkinnällisen pelastustoimen ja poikkeusolojen valmiudesta sekä näihin liittyvien laitteiden ja kalusteiden hankkimisesta aiheutuvien menojen maksamiseen

3) sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymien tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen

4) tasa-arvon tietopalvelun ylläpitoon ja kansainvälisen tasa-arvopalkinnon hallintoon liittyviin kustannuksiin.

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö toimeenpanee hallitusohjelman ja ministeriön strategisten linjausten tavoitteet käyttäen apuna virastojen ja laitosten asiantuntemusta tulossopimuksissa sovittujen tavoitteiden mukaisesti.

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut toiminnalleen seuraavat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2022:

Toiminnallinen tehokkuus
  • — kehitetään yhteistyössä muiden hallinnonalojen kanssa laskentatointa, kustannuslaskentaa ja muuta seurantaa mm. Kieku-tietojärjestelmän puitteissa ja hankintatointa Handi-periaatteiden mukaisesti
  • — maksullisen toiminnan, joka on suhteellisen vähäistä, tavoitteena on julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus ja liiketaloudellisten suoritteiden osalta kannattavuus.
Tuotokset ja laadunhallinta
  • — toteutetaan ja seurataan ministeriön vastuulla olevia hallitusohjelman ohjelmia ja muita hankkeita
  • — valmistellaan ja toimeenpannaan sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen järjestämistä, rahoitusta, kehittämistä ja valvontaa koskevaa uudistusta
  • — lisätään tutkimus- ja kehittämislaitosten yhteistyötä
  • — jatketaan tasa-arvon valtavirtaistamista
  • — vahvistetaan lainsäädännön vaikutusten arviointia.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
  • — sosiaali- ja terveysministeriön henkilöstön ja henkilöstörakenteen kehittämistä jatketaan ministeriön tuottavuuden kehittämiselle asetetut tavoitteet ja toimintamenojen supistuminen huomioon ottaen siten, että ministeriön ydintehtävissä tarvittavat voimavarat ja osaaminen varmistetaan.

Viraston tulosalueittaiset menot (1 000 euroa)

  2020
toteutuma
2021
varsinainen
talousarvio
2022
esitys
       
Ministeriön johto ja erillisyksiköt 526 518 549
Johdon tuki -yksikkö 1 472 1 495 1 582
Viestintäyksikkö 1 374 1 347 1 425
Hallintoyksikkö 2 749 2 768 2 928
Kansainvälisten asioiden yksikkö 1 352 1 792 1 586
Hyvinvointi- ja palveluosasto 7 047 - -
Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto 2 970 3 148 3 330
Sosiaaliturva- ja vakuutusosasto 2 864 2 814 2 977
Turvallisuus ja terveys -osasto 2 140 6 085 5 764
Yhteisöt ja toimintakyky -osasto 1 979 5 650 4 427
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto 1 788 5 135 4 028
Työ- ja tasa-arvo-osasto 4 890 5 266 5 572
Yhteensä 31 151 36 018 34 168

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2020
toteutuma
2021
varsinainen
talousarvio
2022
esitys
       
Bruttomenot 38 922 44 518 42 768
Bruttotulot 7 771 8 500 8 600
Nettomenot 31 151 36 018 34 168
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 10 905    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 13 565    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Covid-19-epidemiaan liittyvän koordinaation, ohjauksen ja seurannan määräaikainen vahvistaminen (-5 htv) -400
Kansainvälinen tasa-arvopalkinto -500
Lääketieteellisen, kansanterveyden, epidemiologisen, mikrobiologisen ja rokottamiseen liittyvän resurssin määräaikainen vahvistaminen (-4 htv) -320
Turvataan lainsäädäntötyön resurssit (HO 2019) -200
Valmiusorganisaation määräaikainen vahvistaminen (-6 htv) -480
JTS-miljardin tuottavuussäästö -137
Palkkausten tarkistukset 181
Tasomuutos 6
Yhteensä -1 850

2022 talousarvio 34 168 000
2021 talousarvio 36 018 000
2020 tilinpäätös 33 811 000