Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
        Tuloarviot

Talousarvioesitys 2022

Valtion talousarvio vuodelle 2022 PDF-versio

    1000 €
TULOARVIOT
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 49 736 296
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot   16 843 000
01. Ansio- ja pääomatuloverot   11 155 000
02. Yhteisövero   4 817 000
03. Korkotulojen lähdevero   16 000
04. Perintö- ja lahjavero   855 000
04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut   22 551 600
01. Arvonlisävero   21 462 000
02. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero   885 000
03. Apteekkivero   204 600
08. Valmisteverot   7 483 000
01. Tupakkavero   1 212 000
04. Alkoholijuomavero   1 540 000
05. Virvoitusjuomavero   211 000
07. Energiaverot   4 504 000
08. Eräiden juomapakkausten valmistevero   16 000
10. Muut verot   2 739 000
03. Autovero   589 000
05. Varainsiirtovero   987 000
06. Arpajaisvero   53 000
07. Ajoneuvovero   1 104 000
08. Jätevero   6 000
19. Muut veronluonteiset tulot   119 696
04. Eräät viestinnän maksut   30 012
05. Eräät liikenteen maksut   18 738
06. Väylämaksut   51 000
09. Muut verotulot   8 965
10. Sähkö- ja maakaasuverkkomaksut ja Perämeren tuulivoima-alueella perittävä tuulivoimamaksu   4 963
11. Rahoitusvakausviraston hallintomaksut   3 388
12. Säteilytoimintavero   2 630
12. SEKALAISET TULOT 6 436 105
23. Valtioneuvoston kanslia   50
99. Valtioneuvoston kanslian muut tulot   50
24. Ulkoministeriön hallinnonala   16 500
20. Tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöjen vuokratulot   996
99. Ulkoministeriön hallinnonalan tulot   15 504
25. Oikeusministeriön hallinnonala   153 845
10. Tuomioistuintulot   44 900
15. Yleisen edunvalvonnan tulot   28 944
20. Ulosottomaksut   77 000
21. Korot ulosoton säilytettävänä olevista varoista   1
99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot   3 000
26. Sisäministeriön hallinnonala   35 750
98. EU:lta saatavat tulot   33 800
99. Sisäministeriön hallinnonalan muut tulot   1 950
27. Puolustusministeriön hallinnonala   2 735
20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista   18
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot   2 717
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala   2 622 869
11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista   127 069
12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista   24 453
13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista   13 973
20. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen eräät tulot   13 842
50. Siirto valtion eläkerahastosta   1 997 618
51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset   291 139
52. Vakuutusmaksuja vastaavat maksut   19 135
60. Työturvallisuusmaksu   940
92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot   47 900
93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen   1 800
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot   85 000
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala   468 969
70. Opintotukitoiminnan tulot   28 000
88. Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotoista   369 969
99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot   71 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala   972 325
01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot   529 530
02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta   370 000
03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta   10 000
04. EU:lta saatavat muut tulot   340
20. Maa- ja metsätalousministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotosta   27 752
40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut   3 100
41. Tenojoen kalastuslupamaksut   620
42. Hirvieläinten metsästysmaksut   4 760
44. Kalastonhoitomaksut   10 425
45. Riistanhoitomaksut   11 798
99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot   4 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala   14 844
10. Hallinnonalan virastojen tulot   13 994
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot   850
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala   851 414
20. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot   3 244
31. Palkkaturvamaksujen palautukset   31 770
50. EU:n alue- ja rakennepolitiikan ja muista koheesiopolitiikan rahastoista saatavat tulot   220 000
99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot   596 400
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala   528 848
02. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot   2 470
03. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot   100
90. Sosiaali- ja terveysministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotosta   356 028
98. Valtionapujen palautukset   163 200
99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot   7 050
35. Ympäristöministeriön hallinnonala   1 956
10. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista   150
20. Siirto Valtion asuntorahastosta   1 000
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot   806
39. Muut sekalaiset tulot   766 000
01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista   125 000
02. Verotukseen liittyvät korkotulot   79 000
04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset   200 000
10. Muut sekalaiset tulot   7 000
20. Elpymis- ja palautumistukivälineen tulot   355 000
13. KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET 2 622 187
01. Korkotulot   42 887
04. Korot valtion lainoista liikelaitoksille   2 800
05. Korot muista lainoista   18 139
07. Korot talletuksista   100
09. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen ja valtion muille eläkelaitoksille maksamien ennakoiden korkotulot   21 848
03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot   2 409 000
01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden myyntitulot   2 409 000
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta   26 300
01. Osuus Suomen Pankin voitosta   26 300
05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset   144 000
01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset   144 000
15. LAINAT 9 049 465
01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat   148 995
02. Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille   16 000
04. Muiden lainojen lyhennykset   132 995
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta   8 900 470
01. Nettolainanotto ja velanhallinta   8 900 470
Tuloarvioiden kokonaismäärä 67 844 053
    1000 €
MÄÄRÄRAHAT
21. EDUSKUNTA 133 968
01. Kansanedustajat   22 284
01. Kansanedustajien toimintamenot(arviomääräraha)   22 284
10. Eduskunnan kanslia   76 714
01. Eduskunnan kanslian toimintamenot(arviomääräraha)   59 419
29. Arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   6 200
51. Avustajatuki eduskuntaryhmille(arviomääräraha)   6 095
70. Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet(siirtomääräraha 3 v)   5 000
20. Eduskunnan oikeusasiamies   8 087
01. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot(arviomääräraha)   8 087
30. Ulkopoliittinen instituutti   4 302
01. Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   4 082
29. Arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   220
40. Valtiontalouden tarkastusvirasto   17 801
01. Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   17 051
29. Arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   750
90. Eduskunnan muut menot   4 780
50. Eduskuntaryhmien ryhmäkanslioiden tukeminen(kiinteä määräraha)   4 780
22. TASAVALLAN PRESIDENTTI 26 845
01. Tasavallan presidentti   126
01. Tasavallan presidentin palkkio(kiinteä määräraha)   126
02. Tasavallan presidentin kanslia   26 719
01. Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   8 669
02. Entisten tasavallan presidenttien menot(siirtomääräraha 2 v)   500
20. Vierailuista ja kokousmatkoista aiheutuvat menot(siirtomääräraha 2 v)   2 550
29. Arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   3 000
75. Perusparannukset(siirtomääräraha 5 v)   12 000
23. VALTIONEUVOSTON KANSLIA 447 991
01. Hallinto   187 064
01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   144 788
02. Ministereiden, heidän valtiosihteeriensä ja erityisavustajiensa palkkaukset(arviomääräraha)   11 543
03. Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot(siirtomääräraha 2 v)   985
22. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta(siirtomääräraha 3 v)   8 788
25. Terveet tilat 2028(siirtomääräraha 3 v)   1 500
26. Saamelaisten totuus- ja sovintoprosessin edistäminen(siirtomääräraha 3 v)   460
29. Arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   19 000
10. Omistajaohjaus   217 700
88. Osakehankinnat(siirtomääräraha 3 v)   217 700
20. Poliittisen toiminnan avustaminen   35 635
50. Puoluetoiminnan tukeminen(kiinteä määräraha)   35 635
30. Oikeuskanslerinvirasto   3 852
01. Oikeuskanslerinviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   3 852
90. Muut menot   3 740
21. Kunniamerkit(arviomääräraha)   700
58. Lahjoitus Ahvenanmaan 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi (kiinteä määräraha)   1 300
61. Jäsenmaksut ja maksuosuudet Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskukselle(siirtomääräraha 2 v)   1 740
24. ULKOMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 389 896
01. Ulkoasiainhallinto   291 835
01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   264 782
20. Tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöjen menot(siirtomääräraha 3 v)   1 896
29. Ulkoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   13 857
74. Talonrakennukset(siirtomääräraha 3 v)   11 300
10. Kriisinhallinta   73 178
20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot(arviomääräraha)   50 580
21. Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan(kiinteä määräraha)   18 248
66. Rauhanvälitys(kiinteä määräraha)   4 350
30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö   918 334
50. Valtionapu Teollisen yhteistyön rahasto Oy:lle   0
66. Varsinainen kehitysyhteistyö(siirtomääräraha 3 v)   775 604
67. Demokratia- ja oikeusvaltiotuki(siirtomääräraha 2 v)   3 000
88. Finnfundin (Teollisen yhteistyön rahasto Oy) pääoman korottaminen(siirtomääräraha 3 v)   10 000
89. Kehitysyhteistyön finanssisijoitukset(siirtomääräraha 3 v)   129 730
90. Ulkoministeriön hallinnonalan muut menot   106 549
50. Eräät valtionavut(kiinteä määräraha)   2 441
51. Hädänalaisten avustaminen(arviomääräraha)   45
66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet(siirtomääräraha 2 v)   98 463
68. Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyö(siirtomääräraha 3 v)   4 800
87. Pääomasijoitus Instex S.A.S.:lle(siirtomääräraha 3 v)   300
95. Kurssivaihtelut(arviomääräraha)   500
25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 063 189
01. Ministeriö ja hallinto   152 396
01. Oikeusministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   25 607
03. Oikeusministeriön yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   12 246
05. Oikeusrekisterikeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   10 118
20. Erityismenot(arviomääräraha)   12 013
21. Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha(siirtomääräraha 2 v)   9 777
29. Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   49 810
50. Avustukset(kiinteä määräraha)   13 825
51. Eräät valtion maksamat korvaukset(arviomääräraha)   19 000
10. Tuomioistuimet ja oikeusapu   485 368
01. Korkeimman oikeuden toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   9 071
02. Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   14 206
03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   291 002
04. Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   84 426
50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset(arviomääräraha)   86 663
20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta   109 211
01. Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   108 951
95. Ulosoton säilytettävänä olevien varojen korkomenot(arviomääräraha)   260
30. Syyttäjät   56 297
01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   56 297
40. Rangaistusten täytäntöönpano   243 453
01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   238 753
74. Avolaitostyöt(siirtomääräraha 3 v)   4 700
50. Vaalimenot   16 464
20. Vaalimenot(arviomääräraha)   16 464
26. SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 249 260
01. Hallinto   291 476
01. Sisäministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   17 612
04. Kriisinhallintakeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   2 322
21. Sisäministeriön hallinnonalan kehittäminen(siirtomääräraha 2 v)   1 342
24. EU:n osuus sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton hallintaan(siirtomääräraha 3 v)   8 000
25. Öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunta(siirtomääräraha 3 v)   5 500
26. EU:n osuus sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton hallintaan ohjelmakaudella 2021—2027(siirtomääräraha 3 v)   35 150
29. Sisäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   220 000
50. Eräät avustukset(siirtomääräraha 2 v)   580
66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja maksuosuudet ulkomaille(arviomääräraha)   960
87. Osakehankinnat(kiinteä määräraha)   10
10. Poliisitoimi   884 704
01. Poliisitoimen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   823 427
02. Suojelupoliisin toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   46 819
20. Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot(siirtomääräraha 2 v)   7 608
21. KEJO-hankkeen yhteiset menot(siirtomääräraha 2 v)   6 850
20. Rajavartiolaitos   306 406
01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   301 406
70. Ilma- ja vartioalusten hankinta(siirtomääräraha 5 v)   5 000
30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta   100 703
01. Pelastustoimen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   23 336
02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   69 367
20. Erityismenot(arviomääräraha)   8 000
40. Maahanmuutto   665 971
01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   74 761
21. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto(siirtomääräraha 2 v)   472 307
22. Vapaaehtoinen paluu(siirtomääräraha 2 v)   2 318
63. Vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettavat tuet(arviomääräraha)   116 585
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 4 196 476
01. Puolustuspolitiikka ja hallinto   613 300
01. Puolustusministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   16 670
21. Puolustusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha(siirtomääräraha 2 v)   2 875
29. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   593 755
10. Sotilaallinen maanpuolustus   3 515 988
01. Puolustusvoimien toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   2 164 524
18. Puolustusmateriaalihankinnat(siirtomääräraha 5 v)   1 275 701
19. Monitoimihävittäjien hankinta(siirtomääräraha 5 v)   67 628
50. Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen(kiinteä määräraha)   8 135
30. Sotilaallinen kriisinhallinta   67 188
20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot(siirtomääräraha 2 v)   67 178
95. Kurssivaihtelut(arviomääräraha)   10
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 22 871 529
01. Hallinto   208 899
01. Valtiovarainministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   36 320
20. Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen ja hallinnonalan omistajaohjaus(siirtomääräraha 2 v)   6 265
21. Valtiovarainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha(siirtomääräraha 2 v)   3 261
25. Metallirahamenot(arviomääräraha)   4 400
29. Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   153 773
50. Elpymis- ja palautumissuunnitelman rahoitus työkykyhankkeeseen(siirtomääräraha 3 v)   1 500
66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet(siirtomääräraha 2 v)   1 000
69. Suomen Pankin eräiden sijoitustuottojen siirto Kreikan valtiolle(siirtomääräraha 3 v)   2 380
10. Verotus ja tulli   674 504
01. Verohallinnon toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   410 681
02. Tullin toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   193 198
03. Kansallisen tulorekisterin toimintamenot(siirtomääräraha 3 v)   32 425
63. Takaisin maksetut verot(arviomääräraha)   5 000
95. Verotukseen liittyvät korkomenot(arviomääräraha)   23 200
97. Autoveron vientipalautus(arviomääräraha)   10 000
20. Palvelut valtioyhteisölle   66 751
01. Valtiokonttorin toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   42 051
02. Keskitettyjen valuuttatilien kurssierot(arviomääräraha)   600
03. Huoltovarmuuspankin palvelumaksu(arviomääräraha)   1 600
07. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 3 v)   2 000
09. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)   5 000
10. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen investointimenot (siirtomääräraha 2 v)   15 000
11. Verkkomaksaminen(siirtomääräraha 2 v)   500
88. Senaatti-konsernin liikelaitokset   0
30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto   130 911
01. Tilastokeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   54 961
02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   4 132
03. Digi- ja väestötietoviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   63 818
04. Sähköinen tunnistautuminen(arviomääräraha)   8 000
40. Valtion alue- ja paikallishallinto   72 691
01. Aluehallintoviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   69 973
03. Palvelurakenteiden ja valtion hallintorakenteiden kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)   2 718
50. Eläkkeet ja korvaukset   5 356 834
15. Eläkkeet(arviomääräraha)   5 001 708
16. Ylimääräiset eläkkeet ja muut eläkemenot(arviomääräraha)   3 399
50. Vahingonkorvaukset(arviomääräraha)   38 740
63. Muiden eläkelaitosten vastattavaksi kuuluvat eläkemenot(arviomääräraha)   291 139
95. Muiden eläkelaitosten valtion puolesta maksamien eläkemenojen ja valtiolle maksamien ennakoiden korkomenot(arviomääräraha)   21 848
60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot   18 440
02. Erikseen budjetoidut henkilöstömenot(arviomääräraha)   2 500
10. Työturvallisuuden edistäminen(siirtomääräraha 2 v)   940
12. Osaamisen kehittäminen(arviomääräraha)   15 000
70. Valtionhallinnon kehittäminen   355 090
01. Julkisen hallinnon ICT:n ohjaus ja kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   42 345
02. Valtion talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät(siirtomääräraha 3 v)   15 600
05. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon tuki ja ohjaus(siirtomääräraha 3 v)   225 300
20. Tuottavuuden edistäminen(siirtomääräraha 3 v)   58 653
23. Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihanke(siirtomääräraha 3 v)   692
40. Turvallisuusviranomaisten viestintäverkot(siirtomääräraha 3 v)   12 500
80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle   301 782
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu(arviomääräraha)   201 718
31. Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle(arviomääräraha)   7 800
34. Ahvenanmaan verotasoitus(arviomääräraha)   84 800
35. Elpymis- ja palautumisvälineen rahoitus Ahvenanmaan maakunnalle(siirtomääräraha 3 v)   7 464
89. Hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän rahoitus   2 063 332
30. Hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän sekä Helsingin kaupungin eräiden tehtävien rahoitus(siirtomääräraha 3 v)   202 892
31. Hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen rahoitus(arviomääräraha)   1 860 440
90. Kuntien tukeminen   10 766 700
30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen(arviomääräraha)   7 986 800
31. Kuntien yhdistymisen taloudellinen tuki(arviomääräraha)   20 400
32. Valtionavustus kuntien kannustinjärjestelmiin(siirtomääräraha 3 v)   10 000
35. Valtion korvaus kunnille veroperustemuutoksista aiheutuvista verotulojen menetyksistä(kiinteä määräraha)   2 749 500
91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen   164 000
41. Energiaverotuki(arviomääräraha)   164 000
92. EU ja kansainväliset järjestöt   2 664 295
03. Rahoitusvakausviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   3 388
20. Euroopan unionin osallistuminen matkamenojen korvauksiin(siirtomääräraha 2 v)   1 800
40. Isäntämaakorvaus Pohjoismaiden Investointipankille(kiinteä määräraha)   13 237
67. Kansainvälisille rahoituslaitoksille annettujen sitoumusten lunastaminen(arviomääräraha)   170
68. Suomen osuus Kansainvälisen jälleenrakennus- ja kehityspankin sekä Kansainvälisen rahoitusyhtiön peruspääoman korottamisesta(arviomääräraha)   13 200
69. Maksut Euroopan unionille(arviomääräraha)   2 605 000
95. Valtion takaus- ja takuusuoritukset(arviomääräraha)   27 500
99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot   27 300
95. Satunnaiset säädösperusteiset menot(arviomääräraha)   300
96. Ennakoimattomat menot(siirtomääräraha 3 v)   2 000
97. Valtion saatavien turvaaminen(arviomääräraha)   300
98. Kassasijoitusten riskienhallinta(arviomääräraha)   24 700
29. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 7 750 043
01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot   300 987
01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   18 730
02. Opetushallituksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   64 351
03. Opetushallituksen yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   5 058
04. Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)   14 450
21. Kansainvälinen yhteistyö(siirtomääräraha 2 v)   2 407
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   34 000
30. Lasten ja nuorten harrastustoiminta(siirtomääräraha 2 v)   19 500
50. Eräät avustukset(kiinteä määräraha)   1 597
51. Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan(kiinteä määräraha)   3 782
52. Valtion rahoitus evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin(arviomääräraha)   118 856
53. Jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittäminen(siirtomääräraha 2 v)   16 010
66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille(arviomääräraha)   2 246
10. Varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus ja vapaa sivistystyö   1 013 530
01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   42 828
20. Perusopetuksen, varhaiskasvatuksen ja vapaan sivistystyön yhteiset menot(siirtomääräraha 3 v)   172 439
30. Valtionosuus ja -avustus esi- ja perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen käyttökustannuksiin(arviomääräraha)   614 609
31. Valtionosuus ja -avustus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin(arviomääräraha)   174 741
51. Valtionavustus järjestöille(kiinteä määräraha)   8 913
20. Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus   1 330 709
01. Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   8 503
21. Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteiset menot(siirtomääräraha 3 v)   23 410
30. Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen koulutukseen(arviomääräraha)   1 041 393
35. Valtionosuus ja -avustus lukiokoulutuksen käyttökustannuksiin(arviomääräraha)   257 403
40. Korkeakouluopetus ja tutkimus   3 462 788
01. Suomen Akatemian toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   12 086
02. Kansallisarkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)   19 668
03. Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   4 589
04. Varastokirjaston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   1 688
20. Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot(siirtomääräraha 3 v)   35 394
50. Valtionrahoitus yliopistojen toimintaan(siirtomääräraha 2 v)   1 876 415
51. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat(arviomääräraha)   376 146
53. Rahapelitoiminnan tuotot tieteen edistämiseen(arviomääräraha)   71 501
54. Strateginen tutkimusrahoitus(arviomääräraha)   55 631
55. Valtionrahoitus ammattikorkeakoulujen toimintaan(siirtomääräraha 2 v)   920 696
66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille(arviomääräraha)   21 974
89. Valtion rahoitus yliopistojen pääomasijoituksiin(kiinteä määräraha)   67 000
70. Opintotuki   712 116
01. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   652
52. Opintolainojen valtiontakaus(arviomääräraha)   132 200
55. Opintoraha ja asumislisä(arviomääräraha)   485 800
57. Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki(arviomääräraha)   35 564
59. Koulumatkatuki(arviomääräraha)   57 900
80. Taide ja kulttuuri   680 798
01. Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   38 610
03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   2 516
04. Museoviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   24 181
05. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   5 669
06. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   7 239
16. Ylimääräiset taiteilija- ja sanomalehtimieseläkkeet(arviomääräraha)   19 953
20. Museoviraston kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannukset(siirtomääräraha 2 v)   17 264
30. Valtionavustukset yleisten kirjastojen toimintaan(kiinteä määräraha)   4 894
31. Valtionosuus ja -avustus teattereiden, orkestereiden ja museoiden käyttökustannuksiin(arviomääräraha)   140 237
34. Valtionosuus ja -avustus taiteen perusopetuksen käyttökustannuksiin(arviomääräraha)   90 522
40. Korvaus Suomenlinnan huoltoliikenteen käyttötappioon(arviomääräraha)   252
41. Eräät käyttöoikeuskorvaukset(siirtomääräraha 3 v)   26 648
50. Eräät avustukset(siirtomääräraha 3 v)   81 810
51. Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille(arviomääräraha)   17 140
52. Rahapelitoiminnan tuotot taiteen edistämiseen(arviomääräraha)   159 551
53. Valtionavustus tilakustannuksiin(kiinteä määräraha)   24 961
55. Digitaalisen kulttuuriperinnön saatavuus ja säilyttäminen(siirtomääräraha 3 v)   2 100
58. Valtionrahoitus luovia aloja ja kulttuuritoimintaa tukevan rahaston pääomaan(siirtomääräraha 3 v)   7 500
72. Kansallisgallerian kokoelman kartuttaminen(siirtomääräraha 3 v)   839
75. Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito(siirtomääräraha 3 v)   3 899
89. Rahoitus Arkkitehtuuri- ja designmuseon säätiölle ja kiinteistöosakeyhtiölle (siirtomääräraha 3 v)   4 973
95. Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat menot(arviomääräraha)   40
90. Liikuntatoimi   160 682
50. Rahapelitoiminnan tuotot urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen(arviomääräraha)   102 145
52. Valtionosuudet kunnille ja liikunnan koulutuskeskuksille sekä eräisiin avustuksiin(arviomääräraha)   53 837
56. Liikunnan ja huippu-urheilun edistäminen(siirtomääräraha 3 v)   4 700
91. Nuorisotyö   88 433
50. Rahapelitoiminnan tuotot nuorisotyön edistämiseen(arviomääräraha)   36 772
51. Nuorten työpajatoiminta, etsivä nuorisotyö ja valtionosuudet kuntien nuorisotoimeen(siirtomääräraha 2 v)   39 083
52. Eräät avustukset(siirtomääräraha 2 v)   12 578
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 988 403
01. Hallinto ja tutkimus   150 371
01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   24 148
05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   82 189
22. Tutkimus ja kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   8 943
23. Hallinnolliset järjestelyt(siirtomääräraha 2 v)   0
29. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   30 652
66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet(arviomääräraha)   4 439
10. Maaseudun kehittäminen   506 797
40. Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset(siirtomääräraha 3 v)   117 245
41. Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki(arviomääräraha)   15 000
42. Luopumistuet ja -eläkkeet(siirtomääräraha 2 v)   28 500
43. Eläinten hyvinvointikorvaukset (siirtomääräraha 3 v)   65 000
44. Maatalouden ja maaseudun yritystoiminnan toimintaedellytysten turvaaminen(siirtomääräraha 3 v)   14 730
50. Valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen(siirtomääräraha 3 v)   5 566
51. Porotalouden edistäminen(siirtomääräraha 2 v)   1 843
54. Rahapelitoiminnan tuotolla rahoitettava hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistäminen(siirtomääräraha 3 v)   39 892
55. Valtionapu 4H-toimintaan(siirtomääräraha 2 v)   4 105
63. Maaseudun kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   2 300
64. EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen(siirtomääräraha 3 v)   212 616
20. Maa- ja elintarviketalous   2 022 397
01. Ruokaviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   85 007
20. Eläinlääkintähuolto ja kasvintuhoojien torjunta(arviomääräraha)   5 948
40. Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki(siirtomääräraha 2 v)   352 200
41. EU-tulotuki ja EU-markkinatuki(arviomääräraha)   525 570
43. Ympäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto, neuvonta ja ei-tuotannolliset investoinnit(siirtomääräraha 3 v)   350 396
44. Luonnonhaittakorvaukset(siirtomääräraha 3 v)   637 394
46. EU-rahoitteinen ruokaketjun kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   11 030
47. Ruokaketjun kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   4 255
48. Peltorakenteen kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   0
60. Siirto interventiorahastoon(kiinteä määräraha)   400
61. Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon(siirtomääräraha 3 v)   43 700
62. Eräät valtionavut(siirtomääräraha 2 v)   6 497
40. Luonnonvaratalous   251 572
20. Kalakannan hoitovelvoitteet(siirtomääräraha 3 v)   3 100
21. Vesivarojen käytön ja hoidon menot(siirtomääräraha 3 v)   14 511
22. Luonnonvara- ja biotalouden edistäminen(siirtomääräraha 3 v)   33 477
31. Vesi- ja kalataloushankkeiden tukeminen(siirtomääräraha 3 v)   10 836
40. Eräät luonnonvaratalouden korvaukset(arviomääräraha)   1 874
41. Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen(siirtomääräraha 3 v)   4 760
42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen(siirtomääräraha 2 v)   9 550
44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen(arviomääräraha)   57 130
45. Metsäluonnon hoidon edistäminen(siirtomääräraha 3 v)   7 527
46. Valtionapu Suomen metsäkeskukselle(siirtomääräraha 2 v)   43 835
47. Tuki joutoalueiden metsitykseen(siirtomääräraha 3 v)   6 060
50. Riistatalouden edistäminen(siirtomääräraha 3 v)   14 498
51. Kalatalouden edistäminen(siirtomääräraha 3 v)   11 975
53. Eräät luonnonvaratalouden valtionavut(siirtomääräraha 2 v)   1 132
62. Elinkeinokalatalouden edistäminen(siirtomääräraha 3 v)   31 307
64. Metsähallitus   8 656
50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät(siirtomääräraha 3 v)   8 656
70. Maanmittaus ja asunto-osakkeiden kirjaaminen   48 610
01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   45 310
40. Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot(siirtomääräraha 2 v)   3 300
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 3 751 641
01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot   702 791
01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   17 617
02. Liikenne- ja viestintäviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   102 420
03. Väyläviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   56 606
04. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   53 390
29. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   472 758
10. Liikenne- ja viestintäverkot   2 125 931
20. Perusväylänpito(siirtomääräraha 3 v)   1 427 839
30. Avustukset liikenne- ja viestintäverkkoihin(siirtomääräraha 3 v)   43 451
31. Eräät avustukset(siirtomääräraha 3 v)   74 700
76. Maa- ja vesialueiden hankinnat ja korvaukset(arviomääräraha)   34 997
77. Väyläverkon kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   461 944
79. Elinkaarirahoitushankkeet(siirtomääräraha 3 v)   83 000
20. Liikenteen ja viestinnän palvelut   922 919
43. Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantaminen(arviomääräraha)   89 000
50. Valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen(siirtomääräraha 3 v)   19 700
51. Avustukset liikenteen ja viestinnän palveluihin(siirtomääräraha 3 v)   36 241
54. Saaristo- ja yhteysalusliikenteen ostot ja kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   20 386
55. Julkisen henkilöliikenteen palvelujen ostot ja kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   200 724
60. Siirto valtion televisio- ja radiorahastoon(siirtomääräraha 3 v)   556 868
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 3 740 165
01. Hallinto   957 927
01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   38 527
02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   201 423
03. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   267 165
04. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   33 073
05. Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin toimintamenot(siirtomääräraha 3 v)   109 286
06. Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   19 096
07. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot(siirtomääräraha 3 v)   12 936
08. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   23 105
09. Energiaviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   8 659
10. Digitalisaation kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   37 880
20. Siviilipalvelus(arviomääräraha)   4 939
29. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   62 072
40. Valtionavustus kestävää kasvupolitiikkaa edistäville toimijoille(siirtomääräraha 3 v)   7 027
41. Erityisavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n tutkimusinfrastruktuuriin(arviomääräraha)   6 100
49. Valtionavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n toimintaan(siirtomääräraha 2 v)   101 581
50. Valtionavustus kuluttajajärjestölle(kiinteä määräraha)   1 322
51. Valtion osuus merimiespalvelutoiminnasta(arviomääräraha)   2 572
53. Matkustajien paluukuljetukset ja korvaukset(siirtomääräraha 3 v)   400
54. Korvaukset matkustajille matkapakettien peruuntumisesta(arviomääräraha)   3 000
66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet(siirtomääräraha 2 v)   17 714
95. Eräät oikeudenkäyntikulut ja korvaukset(arviomääräraha)   50
20. Uudistuminen ja vähähiilisyys   1 167 697
20. Energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön edistäminen(siirtomääräraha 3 v)   4 420
40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen(arviomääräraha)   454 900
41. Energiatuki(arviomääräraha)   230 560
43. Energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuki(arviomääräraha)   87 000
45. LNG-terminaalien investointituki(arviomääräraha)   5 532
46. Laivanrakennuksen innovaatiotuki(arviomääräraha)   19 785
47. Julkisen liikennesähkön ja -kaasun lataus- ja tankkausinfrastruktuurin edistäminen(siirtomääräraha 3 v)   28 200
48. Uusiutuvan energian tuotantotuki(arviomääräraha)   135 400
83. Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan(arviomääräraha)   187 550
87. Pääomalainat teollisuuden uudistumiseen ja yritysvetoisten liiketoimintaekosysteemien kehittämiseen(arviomääräraha)   14 350
30. Työllisyys ja yrittäjyys   831 499
32. Valtionavustus kunnille Ohjaamoiden monialaisuuden vahvistamiseen(siirtomääräraha 2 v)   3 190
33. Turveyrittäjien tukeminen(siirtomääräraha 3 v)   0
34. Valtion korvaukset kunnille työllisyyden edistämisen kuntakokeilun viivästymisestä (kiinteä määräraha)   4 450
40. Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen(siirtomääräraha 3 v)   38 420
41. Valtionavustus Työkanava Oy:n toimintaan(siirtomääräraha 3 v)   10 000
42. Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen(arviomääräraha)   35 630
44. Alueellinen kuljetustuki(siirtomääräraha 3 v)   6 000
45. Valtionavustus turvetuotantokoneiden romutukseen(siirtomääräraha 3 v)   8 950
51. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut(siirtomääräraha 2 v)   282 826
52. Palkkaturva(arviomääräraha)   32 000
64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n alue- ja rakennepolitiikan ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin(arviomääräraha)   394 233
87. Pääomasijoitus Työkanava Oy:lle(siirtomääräraha 2 v)   10 000
95. Vaikuttavuusinvestointien tuotonmaksu (arviomääräraha)   5 800
40. Yritysten erityisrahoitus   617 863
41. Avustus digitaaliseen lentopaikkatoimintaan(siirtomääräraha 3 v)   2 500
42. Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi(arviomääräraha)   700
43. Yritysten kustannustuki(siirtomääräraha 2 v)   200 000
44. Tapahtumatakuu(arviomääräraha)   100
45. Kuljetusyritysten määräaikainen polttoainetuki(siirtomääräraha 2 v)   75 000
47. Finnvera Oyj:n tappiokorvaukset ja korkotuet(arviomääräraha)   196 979
48. Korko- ja muu tuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille(arviomääräraha)   90 700
60. Siirrot hallinnonalan rahastoihin(arviomääräraha)   20
82. Lainat Finnvera Oyj:n varainhankintaan(arviomääräraha)   10
89. Pääomasijoitus Business Finland Venture Capital Oy:lle(siirtomääräraha 3 v)   49 400
95. Tuotonvaihtosopimus- ja suojausmenot(arviomääräraha)   2 454
50. Kotoutuminen ja kansainvälinen osaaminen   165 179
03. Kotoutumisen ja työvoiman maahanmuuton edistäminen(siirtomääräraha 2 v)   8 491
30. Valtion korvaukset kotouttamisesta(arviomääräraha)   156 688
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA 16 122 834
01. Hallinto   148 636
01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   34 938
04. Valtion mielisairaaloiden toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   978
05. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisten lastensuojeluyksiköiden toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   2 098
06. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisen vankiterveydenhuollon yksikön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   21 177
07. Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan toimintamenot(siirtomääräraha 3 v)   8 820
08. Vankiterveydenhuollon yksikön ulkopuoliset terveyspalvelut(arviomääräraha)   2 800
25. Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen tiedonhallinta (siirtomääräraha 3 v)   46 472
29. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   25 000
66. Kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuudet(siirtomääräraha 2 v)   6 353
02. Valvonta   83 950
03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   17 236
05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   15 125
06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   4 784
07. Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   28 223
08. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietolupaviranomaisen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)   2 200
09. Lääkeasioiden tiekartan toimeenpano(siirtomääräraha 3 v)   4 000
20. Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot(arviomääräraha)   12 382
03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta   129 587
04. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   72 993
25. Kansalliset osaamiskeskittymät(siirtomääräraha 3 v)   1 500
31. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen(siirtomääräraha 3 v)   20 000
50. Valtionosuus Työterveyslaitoksen toimintaan(siirtomääräraha 2 v)   28 442
63. Eräät erityishankkeet(siirtomääräraha 3 v)   6 652
10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus, perustoimeentulotuki ja eräät palvelut   4 517 334
50. Perhe-etuudet(arviomääräraha)   1 593 000
53. Sotilasavustus(arviomääräraha)   17 100
54. Asumistuki(arviomääräraha)   1 638 300
56. Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelut(arviomääräraha)   58 700
57. Perustoimeentulotuki(arviomääräraha)   719 700
60. Kansaneläkelaitoksen sosiaaliturvarahastojen toimintakulut(siirtomääräraha 2 v)   490 534
20. Työttömyysturva   2 651 837
31. Valtion korvaus kunnille kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä(arviomääräraha)   30 484
50. Valtionosuus työttömyysetuuksien ansioturvasta ja vuorottelukorvauksesta(arviomääräraha)   1 104 134
52. Valtionosuus työttömyysetuuksien perusturvasta(arviomääräraha)   1 513 379
55. Valtionosuudet Työllisyysrahastolle(arviomääräraha)   3 840
30. Sairausvakuutus   2 176 450
60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista(arviomääräraha)   2 176 450
40. Eläkkeet   5 081 585
50. Valtion osuus merimieseläkekassan menoista(arviomääräraha)   60 555
51. Valtion osuus maatalousyrittäjän eläkelaista johtuvista menoista(arviomääräraha)   735 500
52. Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista(arviomääräraha)   431 000
53. Valtion korvaus lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvästä eläkkeestä(arviomääräraha)   17 300
54. Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista(arviomääräraha)   13 630
60. Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista(arviomääräraha)   3 823 600
50. Veteraanien tukeminen   192 820
30. Valtion korvaus sodista kärsineiden huoltoon(arviomääräraha)   1 050
50. Rintamalisät(arviomääräraha)   7 800
51. Sotilasvammakorvaukset(arviomääräraha)   43 648
52. Valtion korvaus sota- ja sotilasinvalidien kuntoutus- ja hoitolaitosten kustannuksiin(siirtomääräraha 2 v)   20 000
53. Valtionapu sotainvalidien puolisoiden kuntoutustoimintaan(siirtomääräraha 2 v)   1 690
54. Rintama-avustus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille(siirtomääräraha 2 v)   24
55. Eräät kuntoutustoiminnan menot(siirtomääräraha 2 v)   400
56. Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menot(siirtomääräraha 2 v)   23 000
57. Valtionapu rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan(siirtomääräraha 2 v)   8
58. Rintamaveteraanien kotiin vietävät palvelut (arviomääräraha)   95 200
60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto   509 782
30. Valtion korvaus terveydenhuollon ja sosiaalihuollon valtakunnallisen valmiuden kustannuksiin(siirtomääräraha 3 v)   30 350
31. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)   2 800
32. Valtion rahoitus terveydenhuollon yksiköille yliopistotasoiseen tutkimukseen sekä sosiaalityön yliopistotasoiseen tutkimukseen(kiinteä määräraha)   25 000
33. Valtion korvaus sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköille sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön erikoistumiskoulutukseen(arviomääräraha)   96 000
34. Valtion korvaus terveydenhuollon toimintayksiköille oikeuspsykiatrisista tutkimuksista, potilassiirroista ja lääketieteellisistä asiantuntijalausunnoista aiheutuviin kustannuksiin(arviomääräraha)   15 200
35. Valtion rahoitus Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön opiskeluterveydenhuoltoon(siirtomääräraha 2 v)   65 800
36. Valtionavustus saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi(kiinteä määräraha)   562
37. Valtion korvaus kunnille laittomasti maassa oleskelevien kiireellisen sosiaalihuollon kustannuksiin(arviomääräraha)   1 500
38. Valtionavustus julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon covid-19-kustannuksiin(siirtomääräraha 2 v)   0
39. Palvelurakenteen kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   72 420
40. Valtion rahoitus lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan menoihin(siirtomääräraha 2 v)   33 000
52. Valtion rahoitus turvakotitoiminnan menoihin(siirtomääräraha 2 v)   24 550
61. Elpymis- ja palautumissuunnitelman rahoitus sosiaali- ja terveydenhuoltoon(siirtomääräraha 3 v)   132 500
63. Valtionavustus sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan(kiinteä määräraha)   3 000
64. Valtion korvaus rikosasioiden sovittelun järjestämisen kustannuksiin(siirtomääräraha 3 v)   7 100
70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen   132 973
20. Rokotteiden hankinta(siirtomääräraha 3 v)   102 090
21. Terveysvalvonta(siirtomääräraha 2 v)   545
22. Tartuntatautien valvonta(siirtomääräraha 2 v)   24 510
50. Terveyden edistäminen(siirtomääräraha 3 v)   2 000
51. Valtion korvaus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin(siirtomääräraha 3 v)   2 900
52. Valtionavustus UKK-instituutin toimintaan(kiinteä määräraha)   928
80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta   135 440
40. Valtion korvaus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen kustannuksiin(arviomääräraha)   114 000
41. Valtion korvaus turkistuottajien lomituspalvelujen kustannuksiin(siirtomääräraha 2 v)   1 900
42. Valtion korvaus poronhoitajien sijaisavun kustannuksiin(siirtomääräraha 2 v)   400
50. Valtion korvaus maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujen hallintomenoihin(siirtomääräraha 2 v)   19 140
90. Avustukset terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen   362 440
50. Avustukset yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen(arviomääräraha)   362 440
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA 416 803
01. Ympäristöhallinnon toimintamenot   73 655
01. Ympäristöministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   34 080
04. Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   24 660
29. Ympäristöministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   12 435
65. Avustukset järjestöille ja ympäristönhoitoon(siirtomääräraha 3 v)   2 480
10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu   200 152
20. Ympäristövahinkojen ehkäiseminen ja jälkihoito(siirtomääräraha 3 v)   2 440
21. Eräät luonnonsuojelun menot(siirtomääräraha 3 v)   25 720
22. Eräät ympäristömenot(siirtomääräraha 3 v)   25 190
52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät(siirtomääräraha 3 v)   58 068
60. Siirto Öljysuojarahastoon(siirtomääräraha 3 v)   4 000
61. Vesien- ja ympäristönhoidon edistäminen(siirtomääräraha 3 v)   38 722
63. Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot(siirtomääräraha 3 v)   44 130
66. Kansainvälisen yhteistyön jäsenmaksut ja rahoitusosuudet(siirtomääräraha 2 v)   1 882
20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen   142 996
01. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   6 986
04. Rakennetun ympäristön digitaalisen rekisterin ja alustan luominen (siirtomääräraha 3 v)   3 000
06. Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelma(siirtomääräraha 3 v)   3 000
31. Asumisneuvonnan kehittäminen ja laajentaminen(siirtomääräraha 3 v)   3 000
32. Avustukset asunnottomuuden poistamiseksi ja asunnottomuuden tilastoinnin kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   3 400
34. Avustukset kuntien, seurakuntien ja yhdistysten kiinteistöjen öljylämmityksestä luopumiseen(siirtomääräraha 3 v)   14 760
37. Avustukset vihreää siirtymää tukevan rakentamisen toteuttamiseen(siirtomääräraha 3 v)   2 000
52. Avustukset asuinrakennusten sähköisen liikenteen infrastruktuurin edistämiseen(siirtomääräraha 3 v)   28 500
53. Avustukset työpaikkakiinteistöjen sähköisen liikenteen infrastruktuurin edistämiseen(siirtomääräraha 3 v)   1 500
55. Avustukset korjaustoimintaan(siirtomääräraha 3 v)   6 250
56. Avustukset asuinrakennusten öljylämmityksestä luopumiseksi(siirtomääräraha 3 v)   68 900
60. Siirto Valtion asuntorahastoon   0
64. Avustukset rakennusperinnön hoitoon(siirtomääräraha 3 v)   1 700
36. VALTIONVELAN KOROT 695 010
01. Valtionvelan korko   674 000
90. Valtionvelan korko(arviomääräraha)   674 000
09. Muut menot valtionvelasta   21 010
20. Palkkiot ja muut menot valtionvelasta(arviomääräraha)   21 010
Määrärahojen kokonaismäärä 67 844 053