Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2022

90. Avustukset terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseenPDF-versio

Talousarvioesitys HE 146/2021 vp (27.9.2021)

Selvitysosa:Avustuksia myönnetään Veikkaus Oy:n tuotoista harkinnanvaraisina avustuksina yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille hakemusten perusteella.

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) käsittelee avustushakemukset, laatii avustusehdotuksen ja hallinnoi avustusten maksatusta, valvoo niiden käyttöä ja suorittaa avustetun toiminnan tuloksellisuusseurantaa. Avustuksista päättää sosiaali- ja terveysministeriö pääsääntöisesti kerran vuodessa.

Veikkaus Oy:n tuotoista myönnettiin vuonna 2021 avustuksia yhteensä 362,4 milj. euroa yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen. Tuottoa käytettiin myös sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen toimintaan 2,9 milj. euroa. Kun lisäksi arpajaislain 22 §:n 2 momentin nojalla osoitettiin Valtiokonttorin käytettäväksi 20,0 milj. euroa sotilasvammakorvauksiin, 16,0 milj. euroa sotainvalidien laitosten käyttökustannuksiin, 30,4 milj. euroa rintamaveteraanien kuntoutukseen sekä 1,3 milj. euroa eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutukseen, tuoton käyttö oli yhteensä 433,0 milj. euroa.

Veikkaus Oy:n tuottoa on tarkoitus käyttää vuonna 2022 yhteensä 337,53 milj. euroa. Lisäksi voittovarojen alenemaa kompensoidaan budjettivaroin 58,47 milj. eurolla siten, että jaettavaa on yhteensä 396 milj. euroa. Tästä määrästä jaetaan avustuksina 332,7 milj. euroa momentilta 33.90.50. Lisäksi osoitetaan Valtiokonttorin käyttöön yhteensä 60,4 milj. euroa, josta sotilasvammakorvauksiin 17,0 milj. euroa, korvauksia sotainvalidien laitosten käyttökustannuksiin 20,0 milj. euroa, eräisiin kuntoutustoiminnan menoihin 400 000 euroa ja rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menoihin 23,0 milj. euroa. Lisäksi osoitetaan 2,9 milj. euroa momentille 33.01.01 sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen toimintamenoihin. Vastaava tulo 337,53 milj. euroa on merkitty momentille 12.33.90.

50. Avustukset yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 146/2021 vp (27.9.2021)

Momentille myönnetään 332 710 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää arpajaislain (1047/2001) 17 b §:n 1 momentissa mainittuihin tarkoituksiin.

Selvitysosa:

Avustetun toiminnan strategiset tavoitteet
  • — vähentää eriarvoisuutta ja lisätä yhdenvertaisuutta sekä osallisuutta elämäntilanne ja tausta huomioiden
  • — vahvistaa yhteisöllisyyttä ja suvaitsevaisuutta sekä lisätä erilaisten ihmisten kohtaamista ja keskinäistä ymmärrystä
  • — vahvistaa ihmisten voimavaroja ja auttaa pitämään huolta itsestä, toisista ja ympäristöstä.
Vuonna 2022 STEA:n avustuksissa painotetaan erityisesti
  • — järjestöjen yhteistyön vahvistamista kuntien ja maakuntien sekä tulevien sosiaali- ja terveyskeskusten kanssa, jotta kansalaisten osallistumismahdollisuudet ja järjestöjen mahdollistama toiminta hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi ja ongelmia kohdanneiden auttamiseksi huomioitaisiin mahdollisimman hyvin tulevissa sote- ja maakuntauudistuksen rakenteissa
  • —  koronakriisin seurauksena haavoittuvimpien ihmisten tukemista
  • — osatyökykyisten työllistymisen edistämistä (Paikka auki -avustusohjelma).
Avustuskokonaisuudet

1) Järjestöjen toimintaedellytysten vahvistaminen

Avustuskokonaisuus sisältää järjestöjen ohjaavia ja vaikuttamiseen liittyviä toimintoja kuten viestintä ja vaikuttamistoiminta, edunvalvonta, kehittämistoiminta, arviointi ja tutkimus ja jäsenjärjestöjen tukeminen.

2) Terveyden edistäminen sekä työ- ja toimintakyvyn vahvistaminen

Avustuskokonaisuus sisältää terveyttä, työ- ja toimintakykyä ja ihmisten itsenäistä elämänhallintaa edistävää toimintaa. Toimintaa suunniteltaessa on tärkeä ottaa huomioon ihmiset, joiden on vaikea saada tukea toimintakykynsä vajeisiin tai jotka eivät osaa itse ohjautua avun piiriin.

Avustuskokonaisuuteen kuuluu Paikka auki II -osatyökykyisten ja nuorten työllistymisen avustusohjelma, jonka tavoitteena on edistää työelämävalmiuksia ja työllistymistä.

3) Osallisuuden, toimijuuden ja arjenhallinnan tukeminen

Avustuskokonaisuus sisältää ihmisten kohtaamisen ja osallisuuden mahdollistamista sekä sosiaalisten taitojen vahvistamista.

Avustuskokonaisuus sisältää erityisryhmien asumismahdollisuuksien ja -valmiuksien parantamista sekä asunnottomuuden poistamista. Erityisryhmät määritellään Avustusoppaassa.

4) Kriisiauttaminen ja arjen turvallisuuden edistäminen

Avustuskokonaisuus sisältää toimintaa, jolla autetaan ihmisiä erilaisissa kriisitilanteissa ja ehkäistään arjen turvallisuutta uhkaavia ongelmia. Avustuskokonaisuuteen sisältyy myös vapaaehtoinen pelastuspalvelu ja siihen liittyvä vapaaehtoisten koulutus.

Avustustoiminnan avustuskokonaisuuksien toteutunut/arvio 2020—2022 (milj. euroa)

  2020
toteutunut
2021
arvio
2022
arvio
       
Järjestöjen toimintaedellytysten ja perusrahoituksen turvaaminen 115 - -
Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 90 - -
Yhteisöllisyyden ja osallistumismahdollisuuksien edistäminen 86 - -
Erityisryhmien asumisen tukeminen 25 - -
Kriisiauttaminen ja arjen turvallisuuden edistäminen 40 - -
Työelämäosallisuuden vahvistaminen 25 - -
Järjestöjen toimintaedellytysten vahvistaminen - 99 91
Terveyden edistäminen sekä työ- ja toimintakyvyn vahvistaminen - 105 96
Osallisuuden, toimijuuden ja arjenhallinnan tukeminen - 115 106
Kriisiauttaminen ja arjen turvallisuuden edistäminen - 43 40
Yhteensä 381 362 333

Avustusmäärärahan käyttö avustuslajeittain toteutunut/arvio vuosina 2020—2022 (milj. euroa)

  2020
toteutunut
2021
arvio
2022
arvio
       
Yleisavustukset 67 65 60
Kohdennetut toiminta-avustukset 201 188 173
Investointiavustukset 18 5 5
Hankeavustukset 95 104 95
Yhteensä 381 362 333

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Arpajaisveron alentamisen vaikutus 34 400
Veikkauksen tarkentuneet tuloennusteet sekä järjestöille maksettavien avustusten tarkentuminen -172 600
Veikkausvoittovaroilla rahoitetun toiminnan siirto budjettirahoitukseksi 58 470
Voittovarojen purku 50 000
Yhteensä -29 730

Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.


2022 talousarvio 332 710 000
2021 talousarvio 362 440 000
2020 tilinpäätös 380 769 858

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 216/2021 vp (18.11.2021)

Momentille myönnetään 362 440 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys talousarvioesityksen 332 710 000 euroon nähden on 29 730 000 euroa, mistä 6 798 000 euroa aiheutuu arpajaisveron alentamisen vaikutuksesta, 11 700 000 euroa Raha-automaattiyhdistyksen jakamatta jääneiden varojen purusta ja 11 232 000 euroa rahapelitoiminnan tuottojen tuloutuksen laskun kompensoimisesta.


2022 talousarvio 362 440 000
2021 talousarvio 362 440 000
2020 tilinpäätös 380 769 858

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 33/2021 vp (10.12.2021)

Valiokunta on tyytyväinen, että talousarvioesitystä täydentävässä hallituksen esityksessä momentille ehdotetaan lähes 30 milj. euron korotusta, jolla määräraha palautetaan kuluvan vuoden varsinaisen talousarvion tasolle. Lisäyksestä 6,8 milj. euroa aiheutuu arpajaisveron alentamisen vaikutuksesta, 11,7 milj. euroa Raha-automaattiyhdistyksen jakamatta jääneiden varojen purusta ja 11,2 milj. euroa rahapelitoiminnan tuottojen tuloutuksen laskun kompensoinnista.

On tärkeää, että rahapelituottojen vähentyessä löydetään ratkaisut, jotka turvaavat järjestöjen toimintaedellytykset pitkäjänteisesti ja kestävästi. On myös perusteltua selvittää järjestöjen ja valtion rahoittaman toiminnan rajapinnalla olevien toimintojen asema ja rahoitus.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2021 vp (20.12.2021)

Momentille myönnetään 362 440 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää arpajaislain (1047/2001) 17 b §:n 1 momentissa mainittuihin tarkoituksiin.