Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2022

40. EläkkeetPDF-versio

Talousarvioesitys HE 146/2021 vp (27.9.2021)

Selvitysosa:Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan omavastuuajan rahoittamiseen sekä vammaisetuuksien rahoittamisesta.

Eläketurva muodostuu työeläkkeestä sekä sitä täydentävästä kansaneläkkeestä. Työeläkkeen tehtävänä on turvata kohtuullinen toimeentulo ja kansaneläkkeen tehtävänä on turvata vähimmäistoimeentulo vanhuuden, työkyvyttömyyden, työttömyyden ja perheenhuoltajan kuoleman varalta. Eläkkeensaajia oli 31.12.2020 yhteensä 1 617 561, joista vanhuuseläkkeellä 1 397 155, perhe-eläkkeellä 236 389, työkyvyttömyyseläkkeellä 193 629, osa-aikaeläkkeellä 291 sekä muilla eläkkeillä 8 409. Henkilön on mahdollista saada samanaikaisesti usean lajin mukaista eläkettä.

Vuosina 2018—2020 maksetut eläkkeet (milj. euroa)

  2018 2019 2020
       
Yksityinen sektori 17 619 18 236 18 751
Kunnalliset eläkkeet 5 228 5 484 5 710
Valtion eläkkeet 4 645 4 741 4 815
Muut julkiset yhteensä 373 387 397
Työeläkkeet yhteensä 27 865 28 848 29 673
Solita-eläkkeet 462 450 445
Kelan eläkkeet 2 357 2 324 2 515
Lakisääteiset eläkkeet yhteensä 30 684 31 622 32 633
       
Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk 1 680 1 716 1 762

Työeläkkeet rahoitetaan työnantajien ja vakuutettujen vakuutusmaksuilla. Työeläkkeet ovat talousarvion ulkopuolella lukuun ottamatta valtion eläkkeitä, joiden rahoitus kuuluu valtiovarainministeriön pääluokkaan. Valtio osallistuu merimieseläkkeiden, yrittäjäeläkkeiden ja maatalousyrittäjäeläkkeiden rahoitukseen. Kansaneläkkeet, yleiset perhe-eläkkeet, takuueläkkeet ja lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvä eläke rahoitetaan kokonaan valtion varoista.

Toiminnan laajuus 2020—2022

Eläkkeen saajia 2020
toteutunut
2021
arvio
2022
arvio
       
Merimieseläkkeen saajia 8 212 8 178 8 219
Maatalousyrittäjäeläkkeen saajia 139 563 133 146 126 946
Yrittäjäeläkkeen saajia 261 067 264 479 264 509
Tapaturmavakuutustapahtumia, maatalousyrittäjät 4 533 4 407 4 264
Sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan päivärahatapauksia, maatalousyrittäjät ja apurahansaajat 9 648 9 385 9 075
Lapseneläkkeen saajia 14 988 14 700 14 200
Leskeneläkkeen saajia 4 520 4 400 4 500
— miehiä 1 215 1 200 1 200
— naisia 3 305 3 200 3 300
Kansaneläkkeen saajia 579 366 576 400 574 900
— miehiä 209 205 209 200 210 100
— naisia 370 161 367 200 364 800
Takuueläkkeen saajia 113 967 117 900 119 000
— miehiä 50 291 52 400 52 900
— naisia 63 676 65 500 66 100
Vanhuuseläkkeen saajia 455 040 453 800 450 900
— miehiä 145 922 146 400 146 500
— naisia 309 118 307 400 304 400
Työkyvyttömyyseläkkeen saajia 124 326 122 600 124 000
— miehiä 63 283 62 800 63 600
— naisia 61 043 59 800 60 400

Toiminnan laajuus 2020—2022

Vakuutettujen lukumäärä 2020
toteutunut
2021
arvio
2022
arvio
       
MEL-vakuutettuja 8 477 8 546 8 231
MYEL-vakuutettuja 53 353 51 734 50 120
YEL-vakuutettuja 236 636 235 407 237 240
MYEL-vakuutettuja apurahansaajia 3 255 3 255 3 255
Tapaturmavakuutettuja maatalousyrittäjiä 78 924 76 920 75 552

Toiminnan laajuus 2020—2022

Keskimääräisiä eläkkeitä 2020
toteutunut
2021
arvio
2022
arvio
       
Keskimääräinen merimieseläke (€/kk) 1 900 1 530 1 570
Keskimääräinen maatalousyrittäjäeläke (€/kk) 541 568 602
Keskimääräinen yrittäjäeläke (€/kk) 428 431 436
Keskimääräinen tapaturmaeläke (€/kk), maatalousyrittäjät 695 706 724
Keskimääräinen leskeneläke (€/kk) 164 164 167
— miehillä 161 161 163
— naisilla 165 166 168
Keskimääräinen kansaneläke (€/kk) 312 310 313
— miehillä 335 334 340
— naisilla 299 296 298
Keskimääräinen takuueläke (€/kk) 189 188 191
— miehillä 187 187 190
— naisilla 190 189 193
Keskimääräinen vanhuuseläke (€/kk) 270 267 269
— miehillä 267 266 270
— naisilla 271 268 268
Keskimääräinen työkyvyttömyyseläke (€/kk) 466 469 476
— miehillä 492 494 502
— naisilla 438 442 449

Toiminnan laajuus 2020—2022, eläkkeen saajan asumistuki ja vammaisetuudet

  2020
toteutunut
2021
arvio
2022
arvio
       
Eläkkeensaajan asumistuki, saajat 213 183 218 00 221 400
Eläkettä saavan hoitotuki, saajat 210 324 211 600 213 100
Vammaistuki, saajat 51 643 54 200 55 900

Yksityisen työnantajan työsuhteessa olevat merimiehet on vakuutettu merimiesten eläkelain (MEL) mukaisesti. Itsenäisten liikkeen- ja ammatinharjoittajien sekä osan yrityksen omistajista on vakuutettava ansiotoimintansa yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisesti ja maanviljelijöiden, kalastajien, apurahansaajien ja poronhoitajien maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) mukaisesti.

Työtapaturmasta ja ammattitaudista suoritetaan korvauksia tapaturmavakuutuslainsäädännön mukaisesti työntekijöille ja maatalousyrittäjille. Korvauksia maksetaan muun muassa sairaanhoidosta ja ansionmenetyksestä. Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaki koskee niitä henkilöitä, joille MYEL-vakuutus on pakollinen. Tapaturmavakuutus rahoitetaan työnantajien tapaturmavakuutusmaksuin, mutta valtio osallistuu maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoitukseen.

Omaeläkkeen lisäksi eläkettä voidaan maksaa perheenhuoltajan kuoltua. Yleisen perhe-eläkkeen tavoitteena on turvata vähimmäistoimeentulo perheenhuoltajan kuoltua. Perhe-eläkettä maksetaan leskelle ja alaikäiselle lapselle. Leskeneläkettä sovitetaan yhteen laskennallisen omaeläkkeen kanssa.

Kansaneläkkeen tavoitteena on turvata vähimmäistoimeentulo niille eläkkeensaajille, jotka eivät saa muuta eläkettä tai joiden muu eläketurva on vähäinen. Kansaneläkkeen määrä pienenee työeläketulojen kasvaessa eikä kansaneläkettä jää maksettavaksi työeläkkeiden ylitettyä tietyn määrän. Eläkkeeseen voi kuulua myös eläkettä saavan hoitotuki, asumistuki ja lapsikorotus. Kansaneläkejärjestelmästä maksetaan myös työkyvyttömyyseläkettä, kuntoutustukea ja yksilöllistä varhaiseläkettä, jos henkilö ei saa muuta eläkettä tai eläke on pieni.

Valtio rahoittaa vammaisetuudet kokonaisuudessaan. Vammaisetuuksien tarkoituksena on tukea vammaisten ja pitkäaikaisesti sairaiden henkilöiden itsenäistä selviytymistä ja elämänlaatua. Vammaisetuuksia ovat eläkettä saavan hoitotuki, alle 16-vuotiaan vammaistuki ja 16 vuotta täyttäneen vammaistuki.

50. Valtion osuus merimieseläkekassan menoista (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 146/2021 vp (27.9.2021)

Momentille myönnetään 60 555 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää merimieseläkelain (1290/2006) 152 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

Selvitysosa:Valtion osuus merimieseläkemenoista on 31 %.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tarvearvion muutos 2 155
Yhteensä 2 155

2022 talousarvio 60 555 000
2021 talousarvio 58 400 000
2020 tilinpäätös 61 223 940

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2021 vp (20.12.2021)

Momentille myönnetään 60 555 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää merimieseläkelain (1290/2006) 152 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

51. Valtion osuus maatalousyrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 146/2021 vp (27.9.2021)

Momentille myönnetään 735 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 135 §:n ja 135 a §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

2) sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain (1317/1990) 41 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

Selvitysosa:Valtio korvaa maatalousyrittäjien eläkkeiden aiheuttamat kustannukset siltä osin kuin vakuutusmaksut ja sijoitusten tuotto eivät niihin riitä, ryhmähenkivakuutuksen korvausmenoista valtion osuus on kuitenkin 1/3. Valtion osuuden etuus- ja hoitokulumenoista arvioidaan vuonna 2022 olevan 82,8 %.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tarvearvion muutos -2 000
Yhteensä -2 000

2022 talousarvio 735 500 000
2021 talousarvio 737 500 000
2020 tilinpäätös 718 200 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2021 vp (20.12.2021)

Momentille myönnetään 735 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 135 §:n ja 135 a §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

2) sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain (1317/1990) 41 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

52. Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 146/2021 vp (27.9.2021)

Momentille myönnetään 431 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää yrittäjän eläkelain (1272/2006) 140 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

Selvitysosa:Valtio korvaa yrittäjäeläkkeiden aiheuttamat kustannukset siltä osin kuin vakuutusmaksurahasto ei niihin riitä.

Yrittäjien maksuprosentin on vuonna 2022 oletettu olevan 24,1 % alle 53-vuotiaiden osalta ja 25,6 % 53-vuotiaiden ja sitä vanhempien osalta, jolloin vakuutusmaksutulo olisi 1 064 500 000 euroa. Kokonaiseläkemenoksi arvioidaan 1 406 600 000 euroa. Valtion osuuteen vaikuttavat lisäksi YEL 10 §:n 2 momentissa tarkoitetut avoimet maksut, joiden määräksi on arvioitu 86 200 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tarvearvion muutos 13 000
Yhteensä 13 000

2022 talousarvio 431 000 000
2021 talousarvio 418 000 000
2020 tilinpäätös 370 950 115

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2021 vp (20.12.2021)

Momentille myönnetään 431 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää yrittäjän eläkelain (1272/2006) 140 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

53. Valtion korvaus lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvästä eläkkeestä (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 146/2021 vp (27.9.2021)

Momentille myönnetään 17 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain (644/2003) 8 §:n mukaiseen valtion korvaukseen.

Selvitysosa:Alle kolmevuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta myönnetyn eläkkeen aiheuttamat kustannukset korvataan kokonaan valtion varoista.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tarvearvion muutos 3 400
Yhteensä 3 400

2022 talousarvio 17 300 000
2021 talousarvio 13 900 000
2020 tilinpäätös 11 646 528

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2021 vp (20.12.2021)

Momentille myönnetään 17 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain (644/2003) 8 §:n mukaiseen valtion korvaukseen.

54. Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 146/2021 vp (27.9.2021)

Momentille myönnetään 13 100 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain (873/2015) 148 §:n ja 150 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

2) sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain (118/1991) 10 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

Selvitysosa:Valtion välitön osuus kokonaiskustannuksista on 31,1 % ja maatalousyrittäjien osuus on 37,3 %. Perusturvaosuus rahoitetaan Kansaneläkelaitoksen ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen kautta. Kansaneläkelaitoksen osuus kokonaiskustannuksista on 24,8 % ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen 6,8 %.

Sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille aiheutuvat kustannukset maksetaan kokonaan valtion varoista. Momentilta maksetaan myös apurahansaajille maksettavat tapaturmavakuutuksen mukaiset korvaukset ja sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta aiheutuvat kustannukset.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tarvearvion muutos -300
Yhteensä -300

2022 talousarvio 13 100 000
2021 talousarvio 13 400 000
2020 tilinpäätös 14 350 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 216/2021 vp (18.11.2021)

Momentille myönnetään 13 630 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 530 000 euroa talousarvioesityksen 13 100 000 euroon nähden aiheutuu arvioitua pienemmistä sijoitustoiminnan tuotoista ja arvioitua suuremmista korvauskuluista.


2022 talousarvio 13 630 000
2021 talousarvio 13 400 000
2020 tilinpäätös 14 350 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2021 vp (20.12.2021)

Momentille myönnetään 13 630 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain (873/2015) 148 §:n ja 150 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

2) sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain (118/1991) 10 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

60. Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 146/2021 vp (27.9.2021)

Momentille myönnetään 3 785 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kansaneläkelain (568/2007) 101—103 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

2) vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) 53 §:n mukaisten etuuksien maksamiseen

3) eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain (571/2007) 57 §:n mukaisten etuuksien maksamiseen

4) maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain (873/2015) 150 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

5) takuueläkelain (703/2010) 36 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

6) eläketukilain (1531/2016) mukaisten etuuksien maksamiseen

7) maahanmuuttajien erityistuesta annetun lain (1192/2002) mukaisten etuuksien maksatuksen oikaisuun.

Selvitysosa:Valtio rahoittaa kansaneläkkeet, takuueläkkeet, perhe-eläkkeet, eläketuet, eläkkeensaajan asumistuet ja vammaisetuudet kokonaisuudessaan. Lisäksi valtio turvaa kansaneläkerahaston rahoitusomaisuuden vähimmäismäärän sekä maksuvalmiuden.

Hallitus on antanut eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laeiksi työeläkelakien ja kansaneläkelain muuttamisesta siten, että perhe-eläkejärjestelmää ajanmukaistetaan muun muassa muuttamalla leskeneläke määräaikaiseksi ja nostamalla lapseneläkkeen päättymisikää kahdella vuodella.

Kansaneläkevakuutuksen arvioidut valtion osuudet, muut menot ja tulot vuonna 2022 (milj. euroa)

   
Menot  
Kansaneläkemenot 2 226
Takuueläke 282
Vammaisetuudet 577
Eläkkeensaajan asumistuki 688
Eläketuki 16
Yhteensä 3 789
   
Tulot  
Omaisuuden tuotot -
Valtion osuudet etuuksista 3 789
Rahoitusomaisuuden vähimmäismäärän turvaaminen (valtio) -
Yhteensä 3 789

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Perhe-eläkeuudistus 300
Tarvearvion muutos -17 800
Yhteensä -17 500

2022 talousarvio 3 785 500 000
2021 talousarvio 3 803 000 000
2020 tilinpäätös 3 735 222 539

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2021 vp (20.12.2021)

Momentille myönnetään 3 785 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kansaneläkelain (568/2007) 101—103 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

2) vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) 53 §:n mukaisten etuuksien maksamiseen

3) eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain (571/2007) 57 §:n mukaisten etuuksien maksamiseen

4) maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain (873/2015) 150 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

5) takuueläkelain (703/2010) 36 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

6) eläketukilain (1531/2016) mukaisten etuuksien maksamiseen

7) maahanmuuttajien erityistuesta annetun lain (1192/2002) mukaisten etuuksien maksatuksen oikaisuun.

 

II lisätalousarvioesitys HE 81/2022 vp (25.5.2022)

Momentille myönnetään lisäystä 38 100 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu KEL-indeksiin tehtävästä ylimääräisestä tarkistuksesta 1.8.2022, viitaten momentin 33.10.57 selvitysosaan.


2022 II lisätalousarvio 38 100 000
2022 talousarvio 3 785 500 000
2021 tilinpäätös 3 693 874 633
2020 tilinpäätös 3 735 222 539

 

Eduskunnan kirjelmä EK 29/2022 vp (28.6.2022)

Momentille myönnetään lisäystä 38 100 000 euroa.