Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2022

30. SairausvakuutusPDF-versio

Talousarvioesitys HE 146/2021 vp (27.9.2021)

Selvitysosa:Sairausvakuutus täydentää julkista terveydenhuoltoa korvaamalla väestölle osan avohoidon lääke- ja matkakustannuksista sekä turvaamalla väestölle mahdollisuuden hankkia terveyspalveluja yksityiseltä sektorilta kohtuullisin kustannuksin. Lisäksi turvataan riittävä toimeentulo tasaamalla lyhytaikaisesta sairaudesta sekä vanhempainvapaasta aiheutuvaa työtulojen menetystä.

Sairausvakuutuksen rahoitus on jaettu sairaanhoitovakuutukseen ja työtulovakuutukseen.

Sairaanhoitovakuutuksesta korvataan osa avohoidon lääkemenoista, matkakuluista sekä Kansaneläkelaitoksen järjestämän kuntoutuksen kustannuksista. Sairaanhoitovakuutuksesta korvataan myös osa yksityisen terveydenhuollon lääkärin ja hammaslääkärin palkkioista sekä lääkärin määräämistä tutkimuksista ja hoidoista.

Työtulovakuutuksesta maksetaan sairauspäivärahaa, kuntoutusrahaa, erityishoitorahaa sekä äitiys-, isyys-, vanhempain- ja erityisäitiysrahaa sekä työnantajille maksettavaa perhevapaakorvausta. Lisäksi työtulovakuutuksesta korvataan osa työnantajien ja yrittäjien järjestämän työterveyshuollon kustannuksista sekä vanhempainloma-ajalta kertyvistä vuosilomakustannuksista.

Toiminnan laajuus 2020—2022

  2020
toteutunut
2021
arvio
2022
arvio
       
Päivärahat      
Sairauspäivärahan saajat 294 568 294 100 296 300
— miehiä 117 169 117 200 118 000
— naisia 177 399 176 900 178 300
Vanhempainpäivärahan saajat 137 836 143 000 149 800
— miehiä 58 170 60 400 63 200
— naisia 79 666 82 600 86 600
Keskimääräinen sairauspäiväraha (€/pv) 56,44 58,60 59,90
— miehillä 58,66 61,00 62,30
— naisilla 54,70 56,80 58,00
Keskimääräinen vanhempainpäiväraha (€/pv) 69,12 70,60 72,60
— miehillä 84,94 86,50 92,40
— naisilla 67,20 68,60 70,10
Sairaus- ja vanhempainpäivärahan vähimmäistaso (€/pv) 28,94 29,05 29,58
       
Lääkkeet      
Lääkkeiden omavastuukerrat (1 000 kpl) 30 000 30 400 30 700
Sairausvakuutuksen korvaama osuus lääkkeistä (%) 75,4 76,0 76,0
Lääkkeiden lisäkorvausraja (€) 577,66 579,78 590,40
Lääkkeiden lisäkorvausta saaneet henkilöt 294 598 302 200 306 100
Sairaanhoitokorvaukset      
Vuonna 2020 sairausvakuutus korvasi kustannuksista lääkärinpalkkioiden osalta 14,4 %, hammaslääkärinpalkkioista 13,5 %, tutkimuksen ja hoidon osalta 13,6 % sekä matkojen osalta 86,8 %.      

60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 146/2021 vp (27.9.2021)

Momentille myönnetään 2 145 750 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) sairausvakuutuslain (1224/2004) sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukaisten valtion osuuksien maksamiseen

2) maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain (859/1984) mukaisen valtion osuuden maksamiseen

3) rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain (1201/2013) mukaisten korvausten maksamiseen.

Kansaneläkelaitos saa käyttää Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain mukaiseen harkinnanvaraiseen yksilökohtaiseen kuntoutukseen enintään 56 000 000 euroa ja saman lain mukaisen yksilökohtaisen kuntoutuksen kehittämishankkeisiin, sairauksien ehkäisemiseen sekä kuntoutusta, sairauksien ehkäisyä ja sairausvakuutusta koskeviin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin enintään 6 800 000 euroa.

Määräraha budjetoidaan harkinnanvaraisen kuntoutuksen yksilökohtaisen kuntoutuksen osalta suoriteperusteisena.

Selvitysosa:Sairausvakuutus on jaettu sairaanhoitovakuutukseen ja työtulovakuutukseen. Valtio rahoittaa sairaanhoitovakuutuksen menoista EU-maihin maksettavat sairaanhoitokorvaukset, ulkomailla asuvien sairaanhoidosta kunnille aiheutuvat kustannukset ja osan Kansaneläkelaitoksen toimintakuluista. Muutoin sairaanhoitovakuutuksen menoista valtio rahoittaa 67 % ja vakuutetut 33 %. Työtulovakuutus rahoitetaan työnantajien, palkansaajien, yrittäjien ja valtion osuuksilla. Valtio rahoittaa vähimmäismääräisistä päivärahoista ja kuntoutusrahoista osuuden, joka ylittää vakuutetun vuositulon perusteella lasketun etuuden määrän. Lisäksi valtio rahoittaa 5 % muista päivärahoista ja kuntoutusrahoista sekä osuuden yrittäjien ja maatalousyrittäjien työterveyshuollon menoista. Lisäksi valtio turvaa sairausvakuutusrahaston maksuvalmiuden.

Vuonna 2022 sairaanhoitovakuutuksen rahoittamiseksi sairaanhoitomaksuna kaikilta vakuutetuilta peritään 0,49 % tuloista, paitsi eläke- ja etuustuloista 1,46 %. Työtulovakuutuksen rahoittamiseksi vähintään 15 098 euron vuositulon osalta peritään sairausvakuutuksen päivärahamaksua palkansaajilta 1,17 % ja yrittäjiltä 1,31 %. Alle 15 098 euroa alittavan vuositulon osalta palkansaajien päivärahamaksua ei peritä ja yrittäjiltä peritään päivärahamaksua 0,14 %. Työnantajien sairausvakuutusmaksu on 1,33 %.

Hallitus on antanut eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen sairausvakuutuslain, työsopimuslain ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen sairausvakuutuslain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta siten, että kuntoutustarpeen arviointia kehitetään.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laeiksi sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta siten, että koronavirustutkimuksen ja koronarokotteen rokottamistoimenpiteen korvattavuutta koskevien väliaikaisten säännösten voimassaoloa jatketaan 30.6.2022 saakka.

Erityiskorvattavien lääkkeiden luetteloon tehtävistä muutoksista aiheutuva kustannusten lisäys on vuositasolla enintään 8 400 000 euroa. Lääkkeiden ehdollinen korvattavuus jatkuu vuoden 2025 loppuun.

Sairausvakuutuksen arvioidut menot ja valtionosuudet vuonna 2022 (milj. euroa)

   
Menot  
Työtulovakuutus  
Sairauspäivärahat 981
Vanhempainpäivärahat 1 117
Perhevapaakorvaus 53
Mata-päivärahat 4
Kuntoutusrahat 251
Työterveyshuolto 375
Yrittäjien lisäpäivät 8
Rahaston 8 %:n osuus 6
Yhteensä 2 795
   
Sairaanhoitovakuutus  
Lääkekorvaukset 1 779
Matkat 313
Sairaanhoitokorvaukset EU-maihin 52
Lääkäripalkkiot 56
Hammaslääkärinpalkkiot 51
Muut sairaanhoitokorvaukset 53
Kuntoutuspalvelut 478
Rahaston 8 %:n osuus 7
Yhteensä 2 789
Menot yhteensä 5 584
   
Tulot  
Työtulovakuutuksen tuotot  
Vakuutettujen maksut 1 117
Työnantajamaksut 1 309
Yrittäjien lisäpäivät 7
Valtion rahoitusosuus 332
Vuoden 2021 maksuyli-/alijäämä 59
Yhteensä 2 824
   
Sairaanhoitovakuutuksen tuotot  
Palkansaajien ja yrittäjien maksut 374
Etuudensaajien maksut 458
Valtion rahoitusosuus 1 814
Ulkomailta maksetut EU-korvaukset 5
Vuoden 2021 yli-/alijäämä 90
Yhteensä 2 741
Tulot yhteensä 5 565
   
Valtion osuudet yhteensä 2 146
Työtulovakuutus  
Osuus päivärahoista ja kuntoutusrahoista 102
Osuus tartuntatautipäivärahoista 2
Osuus vähimmäispäivärahoista 227
Osuus yrittäjien ja maatalousyrittäjien työterveyshuollosta 1
Sairaanhoitovakuutus  
Osuus sairaanhoidosta 1 777
Sairaanhoitokorvaukset EU-maihin 37

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Covid-19-testien korvaaminen -45 000
Koronarokotusten ja testauksen kela-korvauksen jatko 4 000
Kuntoutustarpeen arvioinnin kehittäminen 250
Perhevapaauudistus 1 000
Tartuntatautipäiväraha -2 800
Tarvearvion muutos 3 000
Yhteensä -39 550

Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.


2022 talousarvio 2 145 750 000
2021 talousarvio 2 185 300 000
2020 tilinpäätös 1 981 208 187

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 216/2021 vp (18.11.2021)

Momentille myönnetään 2 168 750 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 23 000 000 euroa talousarvioesityksen 2 145 750 000 euroon nähden aiheutuu lääke- ja matkakorvausmenojen sekä tutkimuksen ja hoidon korvausmenojen tarkentumisesta.


2022 talousarvio 2 168 750 000
2021 IV lisätalousarvio -40 000 000
2021 talousarvio 2 185 300 000
2020 tilinpäätös 1 981 208 187

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2021 vp (20.12.2021)

Momentille myönnetään 2 168 750 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) sairausvakuutuslain (1224/2004) sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukaisten valtion osuuksien maksamiseen

2) maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain (859/1984) mukaisen valtion osuuden maksamiseen

3) rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain (1201/2013) mukaisten korvausten maksamiseen.

Kansaneläkelaitos saa käyttää Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain mukaiseen harkinnanvaraiseen yksilökohtaiseen kuntoutukseen enintään 56 000 000 euroa ja saman lain mukaisen yksilökohtaisen kuntoutuksen kehittämishankkeisiin, sairauksien ehkäisemiseen sekä kuntoutusta, sairauksien ehkäisyä ja sairausvakuutusta koskeviin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin enintään 6 800 000 euroa.

Määräraha budjetoidaan harkinnanvaraisen kuntoutuksen yksilökohtaisen kuntoutuksen osalta suoriteperusteisena.

 

I lisätalousarvioesitys HE 2/2022 vp (3.2.2022)

Momentille myönnetään lisäystä 1 000 000 euroa.

Selvitysosa:Hallitus on antanut eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liittyvän esityksen laeiksi sairausvakuutuslain, vuosilomalain 7 §:n ja merimiesten vuosilomalain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta siten, että tartuntatautipäivärahaan on oikeus silloin, kun vakuutetulla on luotettavasti todettu covid-19-tartunta ja hän on tästä johtuen estynyt tekemään ansiotyötään. Muutos on voimassa 1.1.—30.6.2022.


2022 I lisätalousarvio 1 000 000
2022 talousarvio 2 168 750 000
2021 IV lisätalousarvio -40 000 000
2021 talousarvio 2 185 300 000
2020 tilinpäätös 1 981 208 187

 

Eduskunnan kirjelmä EK 10/2022 vp (11.3.2022)

Momentille myönnetään lisäystä 1 000 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 81/2022 vp (25.5.2022)

Momentille myönnetään lisäystä 6 700 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 2 400 000 euroa aiheutuu KEL-indeksiin tehtävästä ylimääräisestä tarkistuksesta 1.8.2022, viitaten momentin 33.10.57 selvitysosaan ja 4 300 000 euroa väliaikaisten koronapoikkeusten jatkamisesta ajalle 1.7.—31.12.2022.


2022 II lisätalousarvio 6 700 000
2022 I lisätalousarvio 1 000 000
2022 talousarvio 2 168 750 000
2021 tilinpäätös 2 127 844 343
2020 tilinpäätös 1 981 208 187

 

Eduskunnan kirjelmä EK 29/2022 vp (28.6.2022)

Momentille myönnetään lisäystä 6 700 000 euroa.