Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
     7. Kuntatalous
   Numerotaulu

Talousarvioesitys 2021

9.2. Valtion kokonaistase 30.6.2016PDF-versio

Valtion kokonaistase on pienentynyt 30.6.2015 ja 30.6.2016 välillä 6 282 milj. euroa. Tämä johtuu pääasiassa muiden lyhytaikaisten euromääräisten sijoitusten vähentymisestä 5 630 milj. eurolla. Sijoituksista realisoituneet varat ovat menneet sekä juokseviin kuluihin, mikä näkyy oman pääoman vähentymisenä 4 823 milj. eurolla että velkojen maksuun, mikä näkyy vieraan pääoman vähentymisenä 1 457 milj. eurolla.

Kokonaistaseen omaisuusrakenne poikkeaa valtion talousarviotalouden taseen omaisuusrakenteesta. Liikelaitosten omaisuuserät, kuten rakennukset ja maa-alueet, näkyvät talousarviotalouden taseessa sijoituksina liikelaitosten peruspääomiin, kun taas kokonaistaseessa ne raportoidaan omaisuuserän luonteen mukaisesti.

Valtion kokonaistase 30.6.2016 (1 000 euroa)

  Talousarviotalous Rahastot Liikelaitokset Eliminoinnit 30.6.2016 30.6.2015
             
VASTAAVAA            
KANSALLISOMAISUUS        
Maa- ja vesialueet 56 226   928 038   984 264 1 194 809
Rakennusmaa- ja vesialueet 16 124   38 303   54 427 56 352
Rakennukset 306 741   208 878   515 619 406 932
Muu kansallisomaisuus 46 748       46 748 44 685
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 46 876       46 876 10 403
             
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET            
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET            
Aineettomat oikeudet 42 951 1 314 1 203   45 468 47 424
Muut pitkävaikutteiset menot 389 167   2 434   391 601 292 003
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 206 699       206 699 160 082
             
AINEELLISET HYÖDYKKEET        
Maa- ja vesialueet 14 848 1 182 2 875 208   2 891 238 2 568 632
Rakennusmaa- ja vesialueet 1 060 864   534 848   1 595 713 1 594 397
Rakennukset ja rakennelmat 217 526 17 3 015 732   3 233 275 3 281 537
Rakenteet 17 613 686   28 188   17 641 873 17 268 604
Koneet ja laitteet ja kalusteet 516 569 22 681 1 968   541 218 585 971
Muut aineelliset hyödykkeet 11 880 18 374 89 224   119 477 115 976
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 1 200 698   215 274   1 415 972 1 845 801
             
KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET            
Käyttöomaisuusarvopaperit 20 852 630 485 947 424 122 5 909 781 15 852 918 15 506 629
Euromääräiset sijoitukset 1 954 793 16 396 232     18 351 024 18 772 761
Valuuttamääräiset sijoitukset   3 474 683     3 474 683 3 255 702
             
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET YHTEENSÄ 44 082 310 20 400 430 7 188 201   65 761 159 65 295 518
             
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS            
VAIHTO-OMAISUUS          
Aineet ja tarvikkeet 423 440 5 542     428 982 391 299
Keskeneräinen tuotanto 13 693       13 693 12 795
Valmiit tuotteet/Tavarat 73 800 964 832 1 844   1 040 477 1 307 402
             
PITKÄAIKAISET SAAMISET            
Pitkäaikaiset saamiset 6 326 717 32 831 -19 969   6 339 579 5 991 737
             
LYHYTAIKAISET SAAMISET            
Myyntisaamiset 95 100 14 628 25 789 48 840 86 677 164 890
Lainasaamiset 167 672   34 956   202 628 2 278 411
Siirtosaamiset 81 690 112 289 1 450 1 229 194 199 205 837
Muut lyhytaikaiset saamiset 119 412 2 150 152 24 975 29 110 2 265 428 320 487
Ennakkomaksut 881 728 366   25 034 857 059 1 121 333
             
RAHOITUSOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT LYHYTAIKAISET SIJOITUKSET          
Euromääräiset joukkovelkakirjalainojen ostot   682 417 4 998   687 415 1 050 801
Muut euromääräiset sijoitukset 575 000       575 000 6 204 991
Valuuttamääräiset joukkovelkakirjojen ostot   100 030     100 030  
             
RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT RAHOITUSVARAT 1 786 526 2 219 763 110 387 2 184 573 1 932 103 2 355 883
             
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHT. 10 544 778 6 282 849 184 430   14 723 270 21 405 866
             
VASTAAVAA YHTEENSÄ 55 099 803 26 683 278 8 547 850   82 132 363 88 414 564
             
VASTATTAVAA            
OMA PÄÄOMA            
Valtion pääoma 1.1.1998 -30 048 198       -30 048 198 -30 048 198
Talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen pääomat   -14 870 283     -14 870 283 -13 098 069
Siirrot talousarviotalouteen / liikelaitosten pääomat     5 995 003 5 909 781 85 222 -10 607
Talousarviosiirrot   -610 850   -610 850    
Edellisten tilikausien pääoman muutos -25 017 899 41 356 982 666 991 -225 069 17 231 143 20 374 527
Tilikauden tuotto-/kulujäämä -2 005 255 726 370 134 733   -1 932 810 -1 929 856
             
RAHASTOJEN PÄÄOMAT            
Muut valtion rahastot ja lahjoitetut varat 7 914       7 914 7 521
             
VARAUKSET            
Varaukset     3 237   3 237 6 200
VIERAS PÄÄOMA            
PITKÄAIKAINEN            
Otetut euromääräiset lainat 94 300 194   1 604 954   95 905 148 90 827 889
Otetut valuuttamääräiset lainat 1 478 266   6 286   1 484 551 1 656 932
Pitkäaikaiset siirtovelat 67 110       67 110 127 007
Muut pitkäaikaiset velat 487 256   821   488 077 495 521
             
LYHYTAIKAINEN            
Seuraavana tilikautena maksettavat lyhennykset 241 958       241 958 6 914 908
Lyhytaikaiset lainat 6 469 754 7 000 46 936 2 184 573 4 339 117 3 608 907
Valtion hoitoon jätetyt vieraat varat 241 203       241 203 250 887
Saadut ennakot 224 228   32 029 25 034 231 224 209 774
Ostovelat 228 869 14 417 14 222 48 840 208 669 234 499
Siirtovelat 1 717 770 25 715 27 518   1 771 004 1 856 204
Muut lyhytaikaiset velat 6 706 632 33 928 15 119 77 600 6 678 078 6 930 520
             
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 112 163 242 81 060 1 747 886   111 656 139 113 113 047
             
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 55 099 803 26 683 278 8 547 850   82 132 363 88 414 564

Talousarviotalouden, talousarvion ulkopuolisten valtion rahastojen ja valtion liikelaitosten taseiden ulkopuoliset kokonaisvastuut olivat valtion vuoden 2015 tilinpäätöksessä yhteensä 177,3 mrd. euroa. Suurin yksittäinen vastuu oli valtion eläkevastuu, n. 95,7 mrd. euroa.

Myönnetyt valtiontakaukset ja -takuut 30.6.2016 olivat yhteensä 45 153 milj. euroa. Tämä on 911 milj. euroa enemmän kuin valtion vuoden 2015 tilinpäätöksessä (44 242 milj. euroa). Valtiontakausten ja -takuiden käytettävissä oleva enimmäismäärä oli 30.6.2016 yhteensä 60 313 milj. euroa.

Valtiontakaukset ja -takuut 30.6.2016 (milj. euroa)

  Voimassa 30.6.2016 Voimassa 31.12.2015 Muutos
2016—2015
Käytettävissä enimmäismäärä
         
Valtiontakaukset yhteensä 29 350 27 842 1 509 43 449
Valtiontakuut yhteensä 15 803 16 400 -597 16 864
Valtiontakaukset ja -takuut yhteensä 45 153 44 242 911 60 313