Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       10. Verotus ja tulli
            11. Verkkomaksaminen
       90. Kuntien tukeminen

Talousarvioesitys 2021

88. Senaatti-kiinteistötPDF-versio

Momentille ei myönnetä määrärahaa.

1. Palvelu- ja muut toimintatavoitteet

Senaatti-kiinteistöt on valtiovarainministeriön hallinnonalalla toimiva valtion liikelaitos. Valtion liikelaitoksista annetun lain (1062/2010) mukaan Senaatti-kiinteistöjen tehtävänä on tuottaa tilapalveluja ja niihin välittömästi liittyviä muita palveluja valtion virastoille ja laitoksille, valtion talousarvion ulkopuolisille rahastoille ja muille valtion liikelaitoksille samoin kuin eduskunnalle sekä sen alaisuudessa, valvonnassa ja yhteydessä toimiville yksiköille sekä huolehtia hallinnassaan olevasta valtion kiinteistövarallisuudesta. Liikelaitos voi tuottaa palveluja myös sellaisille yhteisöille, joiden toiminta rahoitetaan pääosin valtion talousarvioon otetuilla määrärahoilla.

2. Investoinnit

Senaatti-kiinteistöjen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2021 enintään 350 milj. euroa. Lisäksi Senaatti-kiinteistöt saa tehdä sitoumuksia, joista saa aiheutua menoja seuraavina varainhoitovuosina enintään 300 milj. euroa. Investoinnit painottuvat rakennuskannan arvoa säilyttäviin ja sen toimintakelpoisuutta parantaviin perusparannus- ja peruskorjausinvestointeihin sekä toimitilatehokkuutta kasvattaviin investointeihin. Investointikehys ei sisällä maankäyttömaksuja eikä varainsiirtoveroja.

Senaatti-kiinteistöt saa antaa vastavakuutta vaatimatta omavelkaisia takauksia tytäryhtiöiden lainoista yhteensä enintään 50 milj. euron arvosta.

3. Lainanotto

Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan ottamaan vuoden 2021 aikana toimintansa rahoittamiseksi valtion liikelaitoksista annetun lain (1062/2010) 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua lainaa nettomääräisesti enintään 100 milj. euroa.

Selvitysosa:Valtiovarainministeriö on huomioon ottaen palvelu- ja muut toimintatavoitteet asettanut alustavasti Senaatti-kiinteistöjen vuokraustoiminnan (sisältäen palvelut) tulostavoitteeksi 14 milj. euroa vuodelle 2021.

Vuonna 2021 Senaatti-kiinteistöt tulouttaa valtion talousarvioon yhteensä 57,5 milj. euroa takausmaksuina, lainan korkoina ja lyhennyksinä sekä vuoden 2020 voiton tuloutuksena. Vuoden 2021 rahoitussuunnitelmassa valtion lainojen korkojen ja lainanlyhennysten osuudeksi on arvioitu 22 milj. euroa ja voiton tuloutukseksi 35 milj. euroa ja takausmaksujen suuruudeksi 0,5 milj. euroa. Lähinnä investointien rahoittamiseen tarvittavan lainanoton määrä on nettomääräisesti enintään 100 milj. euroa.

Senaatti-kiinteistöjen maksuvalmiuteen vaikuttaa merkittävästi kiinteistöjen realisoinneista saatava kassavirta. Kiinteistökaupoista syntyvän kassavirran toteutuminen riippuu kulloisestakin markkinatilanteesta ja sisältää siten Senaatti-kiinteistöjen ulkopuolisia epävarmuustekijöitä.

Tulos- ja rahoitussuunnitelmaan perustuva alustava investointisuunnitelma vuodelle 2021 (milj. euroa)

   
Perusparannukset ja -korjaukset 240
Uudisinvestoinnit 110
Yhteensä 350

Tunnuslukutaulukko (sis. myyntivoitot ja -tappiot)

  2019
toteutuma
liikelaitos
konserni 2020
ennakoitu
liikelaitos
konserni 2021
arvio
liikelaitos
konserni
             
Liikevaihto, milj. euroa 647 653 625 638 637 646
— Suora vuokraus 538 544 509 522 518 528
— Edelleenvuokraus 88 88 95 95 96 96
— Palvelut 20 20 21 21 22 22
Liiketoiminnan muut tuotot 67 64 34 34 46 46
Vuokraustoiminnan käyttökate, milj. euroa 309   253   253  
— % liikevaihdosta 48   40   40  
Poistot (sis. arvonalentumiset) 217   219   221  
Liikevoitto, milj. euroa 139 127 48 36 57 45
— % liikevaihdosta 21 19 8 6 9 7
Tilikauden tulos, milj. euroa 114 122 27 34 38 45
— % liikevaihdosta 18 19 4 5 6 7
Taseen loppusumma 4 493 4 541 4 544 4 592 4 607 4 655
Tuloutus valtion talousarvioon, milj. euroa 35   35   35  
Investoinnit, milj. euroa 309   385   350  
Investoinnit % liikevaihdosta 48   62   55  
Sijoitetun pääoman tuotto, % koko toiminnasta 3,1 3,2 1,2 1,3 1,4 1,5
Sijoitetun pääoman tuotto, % vuokraustoiminta 2,2   0,8   0,7  
Oman pääoman tuotto, % 3,9 4,2 0,9 1,2 1,3 1,6
Oman pääoman tuotto, %, vuokraustoiminta, valtioasiakkaat 2,0   0,0   0,0  
Omavaraisuusaste, % 66 65 65 64 64 63
Henkilöstömäärä 405 419 450 472 455 483

Liikelaitosta koskevat tulomomentit (milj. euroa)

  2019
toteutuma
2020
ennakoitu
2021
arvio
       
Tuloutus tulomomenteille      
12.28.99 Takausmaksut 1,4 1,0 0,5
13.01.04 Korot valtion lainoista 5,5 4,5 3,7
13.05.01 Voiton tuloutus 35 35 35
15.01.02 Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille 23,2 19,4 18,3
Yhteensä 65,1 59,9 57,5

2021 talousarvio
2020 IV lisätalousarvio
2020 talousarvio
2019 tilinpäätös