Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2021

20. RajavartiolaitosPDF-versio

Selvitysosa:Rajavartiolaitos toimii sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden alueilla. Rajavartiolaitos on osa Eurooppalaista raja- ja merivartiostoa ja osa Suomen puolustusjärjestelmää. Rajavartiolaitos toimii maalla, merellä ja ilmassa vaikeissakin olosuhteissa. Rajavartiolaitoksen yhteiskunnallisina vaikuttavuustavoitteina ovat rajaturvallisuus, turvallisuus merialueilla sekä alueellinen koskemattomuus ja puolustusvalmius.

Rajavartiolaitokselle asetetaan seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

  • — Suomen rajavalvonta on järjestetty uskottavasti. Luvattomat rajanylitykset, rajat ylittävä rikollisuus ja muu laiton toiminta paljastetaan ja luvattomat rajanylittäjät otetaan kiinni
  • — Meripelastustoimen hätätilanteisiin ja ympäristövahinkoihin osoitetaan viipymättä apua
  • — Rajavartiolaitoksen valmius ja suorituskyky vastaa tehtäviä ja toimintaympäristön vaatimuksia
  • — Rajavartiolaitos kykenee havaitsemaan ja vaikuttamaan tilanteisiin, jotka uhkaavat alueellista koskemattomuutta
  • — Kansalaiset kokevat, että Rajavartiolaitoksen toiminta ja näkyvyys lisäävät turvallisuutta ja palvelujen saatavuus on hyvä.
Tunnusluku/mittari 2019
toteutuma
2020
arvio
2021
tavoite
       
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus (ind) 102 104 105
Vaikuttavuus (ind) 90 93 93
— Rajaturvallisuus (1—5) 3,7 3,8 3,8
— Turvallisuus merialueilla (1—5) 3,9 4,1 4,1
— Alueellinen koskemattomuus ja puolustusvalmius (1—5) 3,9 3,8 3,7
Kustannusvaikuttavuus (ind) 113 116 117

01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 271 598 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Rajavartiolain (578/2005) 81 §:n nojalla työsuhdeasuntojen vuokrakompensaatioon

2) säädettyjen korvausten maksamiseen teleyrityksille

3) sisäministeriön rajavartio-osaston menoihin

4) Eurooppalaisen raja- ja merivartioviraston pysyvän joukon sekä raja- ja merivartioviraston toimintaan osallistumisen menoihin.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen eurooppalaista raja- ja merivartiostoa koskevaksi täydentäväksi lainsäädännöksi. Hallituksen esityksessä muutetaan Rajavartiolaitoksen tehtäviä ja velvoitteita siten, että Rajavartiolaitos osoittaa henkilöstöä ja kalustoa raja- ja merivartioviraston pysyvän joukon käyttöön. Henkilöstön komennusten tarkemmasta kohdentumisesta ja määrästä sovitaan vuosittain raja- ja merivartioviraston ja sisäministeriön välisissä neuvotteluissa. Vuonna 2021 Rajavartiolaitos osoittaa henkilöstön raja- ja merivartioviraston käyttöön lukuun ottamatta yhtä poliisille kohdentuvaa lyhytaikaista komennusta.

Suomen kansallinen maksimivelvoite henkilöstön komennuksille EU-lainsäädännössä (henkilöä/vuosi)

  2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 alkaen
               
Pitkät komennukset (2 vuotta) 8 10 10 15 20 25 30
Lyhyet komennukset (enintään 3 kuukautta/vuosi) 72 70 80 85 100 105 110
Nopean toiminnan reservi 30 30 30 30 - - -

Raja- ja merivartiovirastolta saatavat pysyvän joukon palkkakustannusten korvaukset on tarkoitus vuosittain tulouttaa momentille 12.26.99

Momentilta maksetaan Rajavartiolaitoksen henkilöstön palkkamenot ja lakisääteisestä toiminnasta aiheutuvat muut toimintamenot. Investointiluonteiset raskaamman kaluston hankinnat, kertaluonteiset peruskorjaukset ja huollot maksetaan momentilta 26.20.70.

Momentilta maksetaan sisäministeriön rajavartio-osaston menoja (arviolta noin 1,2 milj. euroa ja 10 htv:n menot).

Toimintamenojen kohdentuminen (%)

2019
toteutuma
2020
arvio
2021
tavoite
       
Henkilöstömenot 64 65 65
Toimitilamenot 8 8 9
ICT-menot 7 7 7
Muut 21 20 19
Yhteensä 100 100 100
Rajaturvallisuus

Suomen ulkorajavalvonta on tehokasta ja uskottavaa. Rajavartiolaitos vahvistaa Suomen turvallisuutta ja torjuu Suomeen ja Eurooppaan kohdistuvia turvallisuusuhkia ulkorajoilla. Rajaliikenne on turvallista ja sujuvaa. Rikostorjunta on vaikuttavaa. Rajavartiolaitos lisää ihmisten turvallisuutta rajaseudulla ja saaristossa.

  2019
toteutuma
2020
arvio
2021
tavoite
       
Rajaturvallisuus(1—5) 3,7 3,8 3,8
Yhdyshenkilötoiminta ja kansainväliset operaatiot      
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) 3,8 3,4 3,4
Yhteistyö naapurimaiden viranomaisten kanssa      
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) 4,2 4,2 4,2
Rajavalvonta      
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) 3,7 3,8 3,8
— Rajatilannekuvan laatu (1—5) 4,0 3,9 3,9
— Rajatarkastusten laatu (1—5) 3,1 2,3 2,3
— Rajatapahtumien estäminen (1—5) 4,1 4,4 4,4
— Rajatapahtumien paljastaminen (1—5) 2,4 4,1 4,1
— Laittoman maahantulon järjestämisten ja ihmiskaupparikosten selvitystaso (1—5) 2,3 2,9 2,9
Rajavartiolaitoksen antama viranomaisapu 2,9 3,0 2,9
Partiointi (h) 260 923 252 180 254 244
Tekninen valvonta (h) 2 569 338 2 790 000 2 800 000
Rajatarkastukset (milj. hlöä) 16,4 16,8 17,3
Pääsyn epääminen (hlöä) 1 122 1 040 1 040
Valtionrajarikos (kpl) 164 136 136
Laittoman maahantulon järjestäminen ja ihmiskauppa (kpl) 91 79 79
Turvallisuuspalvelut harva-alueella (kpl) 462 468 468
Rajaturvallisuus      
Kustannukset (milj. euroa) ko. vuoden hintatasossa 244,4 240,3 243,9
Henkilötyövuodet 2 507 2 550 2 575
Tuottavuus (ind) 126 125 125
Taloudellisuus (ind) 117 119 120
Turvallisuus merialueilla

Suomen meripelastusjärjestelmä on luotettava. Rajavartiolaitoksella on välitön johtamis- ja toimintavalmius merellisiin monialaonnettomuuksiin. Rajavartiolaitos edistää merellisen ympäristön suojelua.

2019
toteutuma
2020
arvio
2021
tavoite
       
Turvallisuus merialueilla(1—5) 3,9 4,1 4,1
Meripelastus      
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) 4,6 4,6 4,6
Meripelastustehtävät (kpl) 1 433 1 493 1 493
Merellisen ympäristön suojelu      
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) 1,8 2,5 2,5
Turvallisuus merialueilla      
Kustannukset (milj. euroa) 12,4 12,9 13,1
Henkilötyövuodet 127 137 138
Tuottavuus (ind) 106 100 99
Taloudellisuus (ind) 99 95 95
Alueellinen koskemattomuus ja puolustusvalmius

Rajavartiolaitoksella on hyvä toimintakyky yhteiskunnan turvaamiseksi kaikissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Rajavartiolaitoksella on hyvä valmius alueellisen koskemattomuuden turvaamiseen ja valtakunnan puolustamiseen.

2019
toteutuma
2020
arvio
2021
tavoite
       
Alueellinen koskemattomuus ja puolustusvalmius(1—5) 3,9 3,8 3,7
Häiriö- ja poikkeusolovalmiuden ylläpito      
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) 4,1 3,9 3,9
Rajavartiolaitoksen joukkotuotanto ja sotilaallisen maanpuolustuksen koulutus      
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) 3,7 3,6 3,6
Alueellinen koskemattomuus ja puolustusvalmius      
Kustannukset (milj. euroa) ko. vuoden hintatasossa 17,2 16,2 15,8
Henkilötyövuodet 177 172 167
Tuottavuus (ind) 164 148 139
Taloudellisuus (ind) 152 141 134
Henkiset voimavarat

Rajavartiolaitoksen henkilöstörakenne ja henkilöstön osaaminen pidetään tehtävien edellyttämällä tasolla.

Henkiset voimavarat 2019
toteutuma
2020
arvio
2021
tavoite
       
Henkilötyövuodet 2 811 2 780 2 850
Sairauspoissaolot (pv/htv) 7,7 7,5 7,5
Työilmapiiri (1—5) 3,7 3,7 3,7

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Bruttomenot 252 832 254 099 281 598
Bruttotulot 16 962 9 500 10 000
Nettomenot 235 870 244 599 271 598
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 19 454    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 20 364    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
EU:n lisävaatimukset rajaturvallisuudelle, ETIAS-matkustajatieto- ja lupajärjestelmä 2 450
Eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvät joukot 3 480
Operatiivisen suorituskyvyn turvaaminen 10 000
Rajaturvallisuuden suorituskyvyn ja rajavartijamäärän turvaaminen (HO 2019) 1 000
Rovaniemen lentoaseman ulkorajaliikenteen kasvu 500
SIS?säädösmuutokset 300
Toimitilaturvallisuuden parantaminen 2 500
Turvallisuusverkon palvelumaksujen hinnankorotus -265
JTS-miljardin tuottavuussäästö -641
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa 1 965
Palkkausten tarkistukset 5 710
Yhteensä 26 999

2021 talousarvio 271 598 000
2020 IV lisätalousarvio 7 000 000
2020 II lisätalousarvio 8 380 000
2020 I lisätalousarvio 3 000 000
2020 talousarvio 244 599 000
2019 tilinpäätös 236 780 000

70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 5 v)

Momentille myönnetään 5 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) AS 332 Super Puma meripelastushelikopterien modifikaatioon ja G-huoltoon

2) kahden AB/B 412 helikopterin ja niiden varaosavaraston yhdenmukaistamiseen

3) ulkovartiolaivan varustamiseen liittyviin hankintoihin ja mahdollisiin muihin toiminnallisiin muutostarpeisiin

4) kevyen aluskaluston nopeiden veneiden uusimiseen ja muihin välttämättömiin venehankintoihin sekä niiden tarvitsemien varusteiden ja varaosien hankintaan

5) ilma- ja vartioalusten kertaluonteisiin peruskorjauksiin ja huoltoihin

6) indeksien ja valuuttakurssien muutoksista aiheutuviin hankintasopimusten mukaisiin menoihin

7) meriveneiden hankintaan ja veneiden varustamiseen siltä osin kuin niitä ei makseta EU:lta saatavalla rahoituksella momentilta 26.01.24

8) maa- ja merirajan teknillisen valvonnan uudistamiseen liittyvien hankintojen ja palveluiden kustannuksiin

9) kahden uuden ulkovartiolaivan suunnittelukustannuksiin.

Momentille voidaan myös tulouttaa oikaisuina sopimuksista aiheutuvia sopimussakkoja tai muita vastaavia korvauksia.

Valtuus

Mikäli vuoden 2020 talousarviossa uudistettua meriveneiden hankintaan tarkoitettua valtuutta on jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä sitoumuksia vuonna 2021.

Selvitysosa:Vuoden 2018 talousarviossa Rajavartiolaitos sai tilausvaltuuden seitsemän meriveneen hankintaan. Valtuus uusittiin vuodelle 2019 ja 2020. Valtuuden perusteella tehtiin sopimus vuonna 2019 veneiden hankinnasta. Hankinta ajoittuu vuosille 2019—2021 ja sen kokonaiskustannusarvio on 22 500 000 euroa. EU:n komission ennakkopäätöksen mukaan kolmen veneen rahoittamiseen on mahdollista saada 8 100 000 euroa EU-rahoitusta. Tämä EU-rahoitus vähentää vastaavasti tulevien vuosien talousarviorahoituksen tarvetta. Talousarviorahoitusta hankintaan on kaikkiaan varattu 14 400 000 euroa.

Momentin määrärahasta on tarkoitus käyttää ilma- ja vartioalusten kertaluonteisiin peruskorjauksiin ja huoltoihin noin 2,9 milj. euroa sekä kevyen kaluston hankintoihin ja huoltoon 2,1 milj. euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos -18 510
Yhteensä -18 510

2021 talousarvio 5 000 000
2020 IV lisätalousarvio 15 000 000
2020 talousarvio 23 510 000
2019 tilinpäätös 9 010 000