Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Kansanedustajat
       10. Eduskunnan kanslia
            29. Arvonlisäveromenot

Talousarvioesitys 2021

10. Eduskunnan kansliaPDF-versio

01. Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 58 001 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian ja Ihmisoikeuskeskuksen kokous- ja toimistotiloihin, kalusteisiin, työvälineisiin, tieto- ja viestintätekniikan palveluihin ja muihin hallintopalveluihin siten kuin kansliatoimikunta päättää.

Selvitysosa:Määrärahaan sisältyy eduskunnan kansliaan palvelussuhteessa olevien kansanedustajien avustajien palkkaus- ja henkilöstömenoja sekä matkakustannuksia yhteensä 3 550 000 euroa. Eduskuntaryhmien palveluksessa olevien avustajien tukirahaa varten on momentti 21.10.51.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kertaluonteinen erä 2020, EU-puheenjohtajuus -471
Kertaluonteinen erä 2020, päätelaiteuudistus -600
Kiinteistönhoitomenojen tasomuutos 385
Tietohallintomenojen tasomuutos 600
Palkkausten tarkistukset 816
Tasomuutos 370
Yhteensä 1 100

2021 talousarvio 58 001 000
2020 talousarvio 56 901 000
2019 tilinpäätös 54 916 732

(02.) Peruskorjaukseen liittyvät toimintamenot (arviomääräraha)

Selvitysosa:Momentti ja sen määräraha ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.


2020 talousarvio 484 000
2019 tilinpäätös 862 910

29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 6 000 000 euroa.

Selvitysosa:Momentille on budjetoitu koko pääluokan arvonlisäveromenot lukuun ottamatta momenteille 21.30.29 ja 21.40.29 budjetoituja arvonlisäveromenoja.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos -500
Yhteensä -500

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2021 talousarvio 6 000 000
2020 talousarvio 6 500 000
2019 tilinpäätös 5 887 300

51. Avustajatuki eduskuntaryhmille (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 5 190 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää kansliatoimikunnan ns. ryhmäkansliamallia koskevien päätösten (4.3.2015 § 3 ja 7.3.2019 § 19) mukaisen tuen maksamiseen niille eduskuntaryhmille, joiden kansanedustajien avustajat ovat siirtyneet ryhmäkanslioiden palvelukseen.

Kansliatoimikunta antaa tarvittaessa tarkentavia ohjeita ryhmäkansliamalliin liittyvän tuen suuruudesta, siirtymisen ehdoista ja ajankohdista sekä muista malliin liittyvistä periaatteista.

Selvitysosa:Ryhmäkansliamallin tukisummaa tarkistetaan vuosittain siihen sisältyvien palkkaus- ja henkilöstösivukulujen, luontoisetujen, matkakustannusten ja hallintokulujen muutosten mukaisesti. Tarkistukset tehdään virkatyönä hallinto- ja palveluosastolla. 1.4.2019 tarkistuksesta lukien tukisumma on 3 648,00 euroa edustajaa kohden kuukaudessa. Vuoden 2021 arviossa on varauduttu uuden virka- ja työehtosopimuksen mukaisiin palkankorotuksiin. Nämä vaikuttavat myös ryhmille maksettavan avustajatuen tasoon. Avustajatukeen oikeutetut eduskuntaryhmät on arvioitu nykyisen tilanteen mukaisesti.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Avustajatuen tasomuutos 90
Yhteensä 90

2021 talousarvio 5 190 000
2020 talousarvio 5 100 000
2019 tilinpäätös 4 584 534

70. Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 4 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää tietohallinnon uusien tai nykyisiä sovelluksia korvaavien kehittämishankkeiden maksamiseen sekä tietohallinnon palvelin- ja laitehankintoihin.


2021 talousarvio 4 000 000
2020 talousarvio 4 000 000
2019 tilinpäätös 4 000 000