Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       02. Valvonta
       20. Työttömyysturva
       30. Sairausvakuutus
       40. Eläkkeet

Talousarvioesitys 2021

90. Avustukset terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseenPDF-versio

Selvitysosa:Avustuksia myönnetään harkinnanvaraisina avustuksina yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille Veikkaus Oy:n tuotoista hakemusten perusteella.

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) käsittelee avustushakemukset, laatii avustusehdotuksen ja hallinnoi avustusten maksatusta, valvoo niiden käyttöä ja tekee avustetun toiminnan tuloksellisuusseurantaa. Avustuksista päättää sosiaali- ja terveysministeriö pääsääntöisesti kerran vuodessa.

Veikkaus Oy:n tuotoista myönnettiin vuonna 2020 avustuksia yhteensä 380 milj. euroa yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen. Tuottoa käytettiin myös sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen toimintaan 2,9 milj. euroa. Kun lisäksi arpajaislain 22 §:n 2 momentin nojalla osoitettiin Valtiokonttorin käytettäväksi 25 milj. euroa sotilasvammakorvauksiin, 25 milj. euroa sotainvalidien laitosten käyttökustannuksiin, 38 milj. euroa rintamaveteraanien kuntoutukseen sekä 2,5 milj. euroa eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutukseen, tuoton käyttö oli yhteensä 473,4 milj. euroa.

Veikkaus Oy:n tuottoa on tarkoitus käyttää vuonna 2021 yhteensä 323,6 milj. euroa. Tästä määrästä jaettaisiin avustuksina 253 milj. euroa momentilta 33.90.50. Lisäksi osoitetaan Valtiokonttorin käyttöön yhteensä 67,7 milj. euroa, josta sotilasvammakorvauksiin 20 milj. euroa, korvauksia sotainvalidien laitosten käyttökustannuksiin 16 milj. euroa, eräisiin kuntoutustoiminnan menoihin 1,3 milj. euroa ja rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menoihin 30,4 milj. euroa. Lisäksi osoitetaan 2,9 milj.euroa momentille 33.01.01 sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen toimintamenoihin. Vastaava tulo 323,6 milj. euroa on merkitty momentille 12.33.90.

50. Avustukset yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 252 960 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää arpajaislain (1047/2001) 17 b §:n 1 momentissa mainittuihin tarkoituksiin.

Selvitysosa:

Avustetun toiminnan strategiset tavoitteet
  • — vähentää eriarvoisuutta ja lisätä yhdenvertaisuutta sekä osallisuutta elämäntilanne ja tausta huomioiden
  • — vahvistaa yhteisöllisyyttä ja suvaitsevaisuutta sekä lisätä erilaisten ihmisten kohtaamista ja keskinäistä ymmärrystä
  • — vahvistaa ihmisten voimavaroja ja auttaa pitämään huolta itsestä, toisista ja ympäristöstä.
Vuonna 2021 STEA:n avustuksissa painotetaan erityisesti
  • — järjestöjen yhteistyön vahvistamista kuntien ja maakuntien sekä tulevien sosiaali- ja terveyskeskusten kanssa, jotta kansalaisten osallistumismahdollisuudet ja järjestöjen mahdollistama toiminta hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi ja ongelmia kohdanneiden auttamiseksi huomioitaisiin mahdollisimman hyvin tulevissa sote- ja maakuntauudistuksen rakenteissa
  • — osatyökykyisten työllistymisen edistämistä (Paikka auki -avustusohjelma).
Avustuskokonaisuudet

1) Järjestöjen toimintaedellytysten vahvistaminen

Avustuskokonaisuus sisältää järjestöjen ohjaavia ja vaikuttamiseen liittyviä toimintoja kuten viestintä ja vaikuttamistoiminta, edunvalvonta, kehittämistoiminta, arviointi ja tutkimus ja jäsenjärjestöjen tukeminen.

2) Terveyden edistäminen sekä työ- ja toimintakyvyn vahvistaminen

Avustuskokonaisuus sisältää terveyttä, työ- ja toimintakykyä ja ihmisten itsenäistä elämänhallintaa edistävää toimintaa. Toimintaa suunniteltaessa on tärkeä ottaa huomioon ihmiset, joiden on vaikea saada tukea toimintakykynsä vajeisiin tai jotka eivät osaa itse ohjautua avun piiriin.

Avustuskokonaisuuteen kuuluu Paikka auki II -osatyökykyisten ja nuorten työllistymisen avustusohjelma, jonka tavoitteena on edistää työelämävalmiuksia ja työllistymistä.

3) Osallisuuden, toimijuuden ja arjenhallinnan tukeminen

Avustuskokonaisuus sisältää ihmisten kohtaamisen ja osallisuuden mahdollistamista sekä sosiaalisten taitojen vahvistamista.

Avustuskokonaisuus sisältää erityisryhmien asumismahdollisuuksien ja -valmiuksien parantamista sekä asunnottomuuden poistamista. Erityisryhmät määritellään Avustusoppaassa.

4) Kriisiauttaminen ja arjen turvallisuuden edistäminen

Avustuskokonaisuus sisältää toimintaa, jolla autetaan ihmisiä erilaisissa kriisitilanteissa ja ehkäistään arjen turvallisuutta uhkaavia ongelmia. Avustuskokonaisuuteen sisältyy myös vapaaehtoinen pelastuspalvelu ja siihen liittyvä vapaaehtoisten koulutus.

Avustustoiminnan avustuskokonaisuuksien toteutunut/arvio 2019—2021 (milj. euroa)

  2019
toteutunut
2020
arvio
2021
arvio
       
Järjestöjen toimintaedellytysten ja perusrahoituksen turvaaminen 119 116 -
Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 85 91 -
Yhteisöllisyyden ja osallistumismahdollisuuksien edistäminen 81 87 -
Erityisryhmien asumisen tukeminen 22 25  
Kriisiauttaminen ja arjen turvallisuuden edistäminen 33 36 -
Työelämäosallisuuden vahvistaminen 23 25  
Järjestöjen toimintaedellytysten vahvistaminen     46
Terveyden edistäminen sekä työ- ja toimintakyvyn vahvistaminen     93
Osallisuuden, toimijuuden ja arjenhallinnan tukeminen     84
Kriisiauttaminen ja arjen turvallisuuden edistäminen     30
Yhteensä 363 380 253

Avustusmäärärahan käyttö avustuslajeittain toteutunut/arvio vuosina 2019—2021 (milj. euroa)

  2019
toteutunut
2020
arvio
2021
arvio
       
Yleisavustukset 69 68 63
Kohdennetut toiminta-avustukset 190 203 122
Investointiavustukset 16 18 9
Hankeavustukset 88 91 59
Yhteensä 363 380 253

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tuottoennusteen muutos vuodelle 2021 -57 040
Veikkauksen tarkentuneet tulosennusteet sekä järjestöille maksettavien avustusten tarkentuminen -70 000
Yhteensä -127 040

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2021 talousarvio 252 960 000
2020 II lisätalousarvio 5 000 000
2020 talousarvio 380 000 000
2019 tilinpäätös 363 289 000