Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       02. Valvonta
       20. Työttömyysturva
       30. Sairausvakuutus
       40. Eläkkeet

Talousarvioesitys 2021

80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoimintaPDF-versio

Selvitysosa:Maatalousyrittäjien lomituspalvelujen tarkoituksena on tukea maatalousyrittäjien sosiaaliturvan toteutumista, työssä jaksamista ja työurien pidentymistä. Turkistuottajien lomituspalvelujen ja poronhoitajien sijaisavun tarkoituksena on tukea turkistuottajien ja poronhoitajien työssä jaksamista ja työurien pidentymistä. Maatalousyrittäjät ja turkistuottajat voivat valita joko kunnan paikallisyksikön järjestämät lomituspalvelut tai itse järjestetyt lomituspalvelut. Poronhoitajien sijaisapu on itse järjestetty lomituspalvelu.

Maatalousyrittäjien lomituspalvelujen järjestämisestä aiheutuneet kustannukset korvataan valtion varoista kustannusperusteisesti. Päätoimisilla maatalousyrittäjillä on oikeus 26 ilmaiseen vuosilomapäivään. Sijaisapua annetaan pääsääntöisesti muillekin kuin päätoimisille maatalousyrittäjille, jotka ovat sairauden tai muun laissa säädetyn tilapäisen syyn vuoksi estyneitä hoitamasta maatalousyrityksen päivittäin välttämättömiä kotieläinten hoitotöitään. Sijaisapua myönnetään vain tietyin edellytyksin ja siitä peritään palvelumaksu. Päätoimisille maatalousyrittäjille voidaan lisäksi myöntää tuettua ja täysin maksullista lomittaja-apua. Muille kuin päätoimisille maatalousyrittäjille voidaan myöntää vain täysin maksullista lomittaja-apua.

Turkistuottajien lomituspalveluista (vuosiloma ja lisävapaa) aiheutuvat kustannukset korvataan valtion talousarviossa tarkoitukseen osoitetun siirtomäärärahan rajoissa. Korvattavien palvelujen enimmäismäärät vahvistetaan vuosittain sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella.

Poronhoitajilla on mahdollisuus hankkia itselleen työkyvyttömyyden perusteella sijaisapua, jonka kustannukset korvataan valtion talousarviossa tarkoitukseen osoitetun siirtomäärärahan rajoissa. Korvattavan palvelun enimmäismäärä vahvistetaan vuosittain sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella.

Lomituspalvelujen yleinen johto, ohjaus ja valvonta kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriölle. Vastuu lomituspalvelujen paikallishallinnon järjestämisestä on Maatalousyrittäjien eläkelaitoksella (Mela). Käytännössä lomituspalvelujen järjestämisestä vastaavina paikallisyksikköinä toimivat kunnat Melan kanssa tekemiensä toimeksiantosopimusten perusteella. Melalle ja paikallisyksiköille suoritetaan valtion varoista laskennallinen korvaus lomituspalvelujen hallintokustannuksiin. Paikallisyksikköjen määrää on tarkoitus vähentää nykyisestä 39:stä noin kymmeneen seuraavien vuosien aikana. Yhdistäminen säästää kustannuksia pitkällä aikavälillä, parantaa toiminnan laatua ja vähentää henkilöriskejä.

Toiminnan laajuus

  2019
toteutunut
2020
arvio
2021
arvio
       
Maatalousyrittäjät      
1. Vuosilomatoiminta      
Palvelujen käyttäjien lukumäärä 14 945 14 048 13 205
Lomituspäivien lukumäärä 377 750 355 085 333 780
Lomituspäiviä/käyttäjä 25,28 25,28 25,28
Lomitustuntien lukumäärä 2 457 701 2 310 239 2 171 625
Lomituspäivien keskim. kesto tunteina 6,51 6,51 6,51
       
2. Sijaisaputoiminta      
Palvelujen käyttäjien lukumäärä 7 983 7 516 7 065
Lomituspäivien lukumäärä 217 383 204 458 192 191
Lomituspäiviä/käyttäjä 44,10 44,10 44,10
Lomitustuntien lukumäärä 1 503 100 1 413 731 1 328 907
Lomituspäivän keskim. kesto tunteina 6,91 6,91 6,91
       
3. Tuettu maksullinen lomittaja-apu      
Palvelujen käyttäjät 7 983 7 516 7 065
Lomituspäivät 71 614 67 424 63 378
Lomituspäiviä/käyttäjä 8,97 8,97 8,97
Lomitustunnit 473 328 445 629 418 891
Lomituspäivien keskim. kesto tunteina 6,61 6,61 6,61
       
Turkistuottajat      
1. Vuosiloma      
Palvelujen käyttäjien lukumäärä 442 430 420
Lomituspäivät 7 829 7 722 7 560
Lomituspäiviä/käyttäjä 17,71 18,00 18,00
Lomitustunnit 55 098 54 345 53 205
Lomituspäivien keskim. kesto tunteina 7,04 7,04 7,04
       
2. Lisävapaa      
Palvelujen käyttäjät 279 277 271
Lomitustunnit 29 845 30 486 30 145
Lomitustunteja/käyttäjä 107 110 111
       
Poronhoitajien sijaisapu      
Sijaisavun myöntämispäätöksiä 176 150 160
Lomitustunnit 16 993 13 858 16 465
Lomitustunteja/päätös 96,55 92,38 102,61
Käyttäjiä 126 140 155
Lomitustunteja/käyttäjä 134,86 98,99 106,23

40. Valtion korvaus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen kustannuksiin (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 117 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maatalousyrittäjien lomituspalvelulain (1231/1996) 35 §:ssä tarkoitettuihin lomituspalvelujen käyttökustannuksiin lain 37 §:n nojalla kunnille suoritettavan valtion korvauksen maksamiseen

2) enintään 182 000 euroa maatalouslomittajien oppisopimuskoulutuksesta paikallisyksiköille aiheutuneiden nettokustannusten korvaamiseen.

Selvitysosa:Määrärahan mitoitus perustuu vuoden 2019 kustannuksia kuvaaviin alustaviin toteutumatietoihin ja niiden perusteella tehtyihin arvioihin toiminnan laajuuden ja kustannusten kehityksestä vuosina 2020 ja 2021.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Lomituslainsäädännön voimaantulon myöhentäminen -6 000
Tasomuutos 250
Yhteensä -5 750

2021 talousarvio 117 000 000
2020 talousarvio 122 750 000
2019 tilinpäätös 123 953 749

41. Valtion korvaus turkistuottajien lomituspalvelujen kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 1 900 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää turkistuottajien lomituspalvelulain (1264/2009) 25 §:n mukaiseen turkistuottajien lomituspalvelujen käyttökustannuksiin suoritettavan valtion korvauksen maksamiseen lomituksen paikallisyksiköille.

Selvitysosa:Turkistuottajille järjestetään maksutonta vuosilomaa ja maksullista lisävapaata tarkoitukseen varatun määrärahan rajoissa. Lomituspalvelujen enimmäismäärät vahvistetaan vuosittain sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella.


2021 talousarvio 1 900 000
2020 talousarvio 1 900 000
2019 tilinpäätös 1 900 000

42. Valtion korvaus poronhoitajien sijaisavun kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää poronhoitajien sijaisavusta annetun lain (1238/2014) 16 §:n mukaiseen sijaisavun kustannuksiin suoritettavan valtion korvauksen maksamiseen.

Selvitysosa:Poronhoitajille järjestetään maksullista sijaisapua työkyvyttömyyden aikana enintään 200 tuntia ja 90 päivää kalenterivuoden aikana. Lomituspalvelujen enimmäismäärä vahvistetaan vuosittain sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos 50
Yhteensä 50

2021 talousarvio 300 000
2020 IV lisätalousarvio 100 000
2020 talousarvio 250 000
2019 tilinpäätös 250 000

50. Valtion korvaus maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujen hallintomenoihin (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 19 140 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maatalousyrittäjien lomituspalvelulain (1231/1996) 31 ja 32 §:n nojalla Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle ja kunnille lomituspalvelujen hallinnon järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin suoritettavan valtion korvauksen maksamiseen

2) enintään 94 000 euroa lain 12 §:n 3 momentin mukaisen harkinnanvaraisen lisäkorvauksen maksamiseen paikallisyksiköille

3) turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain (1264/2009) 24 §:n ja poronhoitajien sijaisavusta annetun lain (1238/2014) nojalla palvelujen hallinnoinnista aiheutuviin kustannuksiin.

Selvitysosa:Määrärahasta arvioidaan käytettävän kuntien lomituspalvelujen kustannuksiin 13 521 000 euroa, mihin sisältyvät turkistuottajien lomituspalveluista kunnille aiheutuvat kustannukset sekä eräille kunnille maksettava harkinnanvarainen lisäkorvaus. Maataloustuottajien eläkelaitokselle lomituspalvelujen hallinnosta aiheutuviin kustannuksiin arvioidaan käytettävän 1 619 000 euroa, mihin sisältyvät turkistuottajien ja poronhoitajien lomituspalvelujen hallinnosta eläkelaitokselle aiheutuvat kustannukset.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kertaluonteisen lisäyksen vähennys -3 000
Lomitusalueiden yhdistäminen, liitoskustannus 2 000
Välitä viljelijästä -hanke (HO 2019 kertaluonteinen) 2 000
Yhteensä 1 000

2021 talousarvio 19 140 000
2020 talousarvio 18 140 000
2019 tilinpäätös 18 140 000