Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       02. Valvonta
       20. Työttömyysturva
       30. Sairausvakuutus
       40. Eläkkeet

Talousarvioesitys 2021

40. EläkkeetPDF-versio

Selvitysosa:Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan omavastuuajan rahoittamiseen sekä vammaisetuuksien rahoittamisesta.

Eläketurva muodostuu työeläkkeestä sekä sitä täydentävästä kansaneläkkeestä. Työeläkkeen tehtävänä on turvata kohtuullinen toimeentulo ja kansaneläkkeen tehtävänä on turvata vähimmäistoimeentulo vanhuuden, työkyvyttömyyden, työttömyyden ja perheenhuoltajan kuoleman varalta. Eläkkeensaajia oli 31.12.2019 yhteensä 1 612 473, joista vanhuuseläkkeellä 1 384 385, perhe-eläkkeellä 264 997, työkyvyttömyyseläkkeellä 197 492, osa-aikaeläkkeellä 1 041 sekä muilla eläkkeillä 9 523. Henkilön on mahdollista saada samanaikaisesti usean lajin mukaista eläkettä.

Vuosina 2017—2019 maksetut eläkkeet (milj. euroa)

  2017 2018 2019
       
Yksityinen sektori 17 086 17 619 18 246
Kunnalliset eläkkeet 5 011 5 228 5 484
Valtion eläkkeet 4 574 4 645 4 741
Muut julkiset yhteensä 362 373 387
Työeläkkeet yhteensä 27 033 27 865 28 858
Solita-eläkkeet 472 462 450
Kelan eläkkeet 2 391 2 357 2 324
Lakisääteiset eläkkeet yhteensä 29 896 30 684 31 632
       
Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk 1 464 1 680 1 716

Työeläkkeet rahoitetaan työnantajien ja vakuutettujen vakuutusmaksuilla. Työeläkkeet ovat talousarvion ulkopuolella lukuun ottamatta valtion eläkkeitä, joiden rahoitus kuuluu valtiovarainministeriön pääluokkaan. Valtio osallistuu merimieseläkkeiden, yrittäjäeläkkeiden ja maatalousyrittäjäeläkkeiden rahoitukseen. Kansaneläkkeet, yleiset perhe-eläkkeet, takuueläkkeet ja lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvä eläke rahoitetaan kokonaan valtion varoista.

Toiminnan laajuus 2019—2021

Eläkkeen saajia 2019
toteutunut
2020
arvio
2021
arvio
       
Merimieseläkkeen saajia 8 212 8 116 7 400
Maatalousyrittäjäeläkkeen saajia 139 563 133 146 126 946
Yrittäjäeläkkeen saajia 261 067 264 479 264 509
Tapaturmavakuutustapahtumia, maatalousyrittäjät 4 533 4 407 4 264
Sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan päivärahatapauksia, maatalousyrittäjät ja apurahansaajat 9 648 9 385 9 075
Lapseneläkkeen saajia 15 212 14 600 14 100
Leskeneläkkeen saajia 4 641 4 500 4 400
Kansaneläkkeen saajia 587 547 600 300 591 400
Takuueläkkeen saajia 109 476 113 700 115 200

Toiminnan laajuus 2019—2021

Vakuutettujen lukumäärä 2019
toteutunut
2020
arvio
2021
arvio
       
MEL-vakuutettuja 8 477 8 546 8 546
MYEL-vakuutettuja 54 216 51 902 51 080
YEL-vakuutettuja 235 400 235 600 235 800
MYEL-vakuutettuja apurahansaajia 3 255 3 255 3 255
Tapaturmavakuutettuja maatalousyrittäjiä 77 126 75 201 73 551

Toiminnan laajuus 2019—2021

Keskimääräisiä eläkkeitä 2019
toteutunut
2020
arvio
2021
arvio
       
Keskimääräinen merimieseläke (€/kk) 1 460 1 490 1 540
Keskimääräinen maatalousyrittäjäeläke (€/kk) 518 547 580
Keskimääräinen yrittäjäeläke (€/kk) 422 427 431
Keskimääräinen tapaturmaeläke (€/kk), maatalousyrittäjät 692 716 723
Keskimääräinen leskeneläke (€/kk) 164 165 165
Keskimääräinen kansaneläke (€/kk) 287 310 310
Keskimääräinen takuueläke (€/kk) 174 189 189

Toiminnan laajuus 2019—2021, eläkkeen saajan asumistuki ja vammaisetuudet

  2019
toteutunut
2020
arvio
2021
arvio
       
Eläkkeensaajan asumistuki, saajat 212 192 214 800 217 400
Eläkettä saavan hoitotuki, saajat 214 232 217 100 220 300
Vammaistuki, saajat 50 478 52 500 54 000

Yksityisen työnantajan työsuhteessa olevat merimiehet on vakuutettu merimiesten eläkelain (MEL) mukaisesti. Itsenäisten liikkeen- ja ammatinharjoittajien sekä osan yrityksen omistajista on vakuutettava ansiotoimintansa yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisesti ja maanviljelijöiden, kalastajien, apurahansaajien ja poronhoitajien maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) mukaisesti.

Työtapaturmasta ja ammattitaudista suoritetaan korvauksia tapaturmavakuutuslainsäädännön mukaisesti työntekijöille ja maatalousyrittäjille. Korvauksia maksetaan muun muassa sairaanhoidosta ja ansionmenetyksestä. Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaki koskee niitä henkilöitä, joille MYEL-vakuutus on pakollinen. Tapaturmavakuutus rahoitetaan työnantajien tapaturmavakuutusmaksuin, mutta valtio osallistuu maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoitukseen.

Omaeläkkeen lisäksi eläkettä voidaan maksaa perheenhuoltajan kuoltua. Yleisen perhe-eläkkeen tavoitteena on turvata vähimmäistoimeentulo perheenhuoltajan kuoltua. Perhe-eläkettä maksetaan leskelle ja alaikäiselle lapselle. Leskeneläkettä sovitetaan yhteen laskennallisen omaeläkkeen kanssa.

Kansaneläkkeen tavoitteena on turvata vähimmäistoimeentulo niille eläkkeensaajille, jotka eivät saa muuta eläkettä tai joiden muu eläketurva on vähäinen. Kansaneläkkeen määrä pienenee työeläketulojen kasvaessa eikä kansaneläkettä jää maksettavaksi työeläkkeiden ylitettyä tietyn määrän. Eläkkeeseen voi kuulua myös eläkettä saavan hoitotuki, asumistuki ja lapsikorotus. Kansaneläkejärjestelmästä maksetaan myös työkyvyttömyyseläkettä, kuntoutustukea ja yksilöllistä varhaiseläkettä, jos henkilö ei saa muuta eläkettä tai eläke on pieni.

Valtio rahoittaa vammaisetuudet kokonaisuudessaan. Vammaisetuuksien tarkoituksena on tukea vammaisten ja pitkäaikaisesti sairaiden henkilöiden itsenäistä selviytymistä ja elämänlaatua. Vammaisetuuksia ovat eläkettä saavan hoitotuki, alle 16-vuotiaan vammaistuki ja 16 vuotta täyttäneen vammaistuki.

50. Valtion osuus merimieseläkekassan menoista (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 58 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää merimieseläkelain (1290/2006) 152 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

Selvitysosa:Valtion osuus merimieseläkemenoista on 31 %.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tarvearvion muutos -700
Yhteensä -700

2021 talousarvio 58 300 000
2020 IV lisätalousarvio 1 500 000
2020 talousarvio 59 000 000
2019 tilinpäätös 59 300 000

51. Valtion osuus maatalousyrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 735 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 135 §:n ja 135 a §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

2) sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain (1317/1990) 41 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

Selvitysosa:Valtio korvaa maatalousyrittäjien eläkkeiden aiheuttamat kustannukset siltä osin kuin vakuutusmaksut ja sijoitusten tuotto eivät niihin riitä, ryhmähenkivakuutuksen korvausmenoista valtion osuus on kuitenkin 1/3. Valtion osuuden etuus- ja hoitokulumenoista arvioidaan vuonna 2021 olevan 82,8 %.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tarvearvion muutos 5 400
Yhteensä 5 400

2021 talousarvio 735 300 000
2020 talousarvio 729 900 000
2019 tilinpäätös 706 002 662

52. Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 377 700 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää yrittäjän eläkelain (1272/2006) 140 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

Selvitysosa:Valtio korvaa yrittäjäeläkkeiden aiheuttamat kustannukset siltä osin kuin vakuutusmaksurahasto ei niihin riitä.

Yrittäjien maksuprosentin on vuonna 2021 oletettu olevan 24,1 % alle 53-vuotiaiden osalta ja 25,6 % 53-vuotiaiden ja sitä vanhempien osalta, jolloin vakuutusmaksutulo olisi 1 094 600 000 euroa. Kokonaiseläkemenoksi arvioidaan 1 376 100 000 euroa. Valtion osuuteen vaikuttavat lisäksi YEL 10 §:n 2 momentissa tarkoitetut avoimet maksut, joiden määräksi on arvioitu 68 600 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tarvearvion muutos 29 000
Työtulojen ja vakuutusmaksutuottojen aleneminen 10 000
Väliaikainen eläkemaksujen aleneminen 10 000
Yhteensä 49 000

2021 talousarvio 377 700 000
2020 IV lisätalousarvio 30 100 000
2020 II lisätalousarvio 30 000 000
2020 talousarvio 328 700 000
2019 tilinpäätös 293 200 000

53. Valtion korvaus lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvästä eläkkeestä (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 13 900 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain (644/2003) 8 §:n mukaiseen valtion korvaukseen.

Selvitysosa:Alle kolmevuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta myönnetyn eläkkeen aiheuttamat kustannukset korvataan kokonaan valtion varoista.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tarvearvion muutos 1 329
Yhteensä 1 329

2021 talousarvio 13 900 000
2020 talousarvio 12 571 000
2019 tilinpäätös 9 245 616

54. Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 13 700 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain (873/2015) 148 §:n ja 150 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

2) sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain (118/1991) 10 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

Selvitysosa:Valtion välitön osuus kokonaiskustannuksista on 31,1 % ja maatalousyrittäjien osuus on 37,3 %. Perusturvaosuus rahoitetaan Kansaneläkelaitoksen ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen kautta. Kansaneläkelaitoksen osuus kokonaiskustannuksista on 24,8 % ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen 6,8 %.

Sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille aiheutuvat kustannukset maksetaan kokonaan valtion varoista. Momentilta maksetaan myös apurahansaajille maksettavat tapaturmavakuutuksen mukaiset korvaukset ja sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta aiheutuvat kustannukset.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tarvearvion muutos 100
Yhteensä 100

2021 talousarvio 13 700 000
2020 IV lisätalousarvio 350 000
2020 talousarvio 13 600 000
2019 tilinpäätös 13 050 000

60. Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 3 797 700 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kansaneläkelain (568/2007) 101—103 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

2) vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) 53 §:n mukaisten etuuksien maksamiseen

3) eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain (571/2007) 57 §:n mukaisten etuuksien maksamiseen

4) maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain (873/2015) 150 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

5) takuueläkelain (703/2010) 36 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

6) eläketukilain (1531/2016) mukaisten etuuksien maksamiseen

7) maahanmuuttajien erityistuesta annetun lain (1192/2002) mukaisten etuuksien maksatuksen oikaisuun.

Selvitysosa:Valtio rahoittaa kansaneläkkeet, takuueläkkeet, perhe-eläkkeet, eläketuet, eläkkeensaajan asumistuet ja vammaisetuudet kokonaisuudessaan. Lisäksi valtio turvaa kansaneläkerahaston rahoitusomaisuuden vähimmäismäärän sekä maksuvalmiuden.

Kansaneläkevakuutuksen arvioidut valtion osuudet, muut menot ja tulot vuonna 2021 (milj. euroa)

   
Menot  
Kansaneläkemenot 2 256
Takuueläke 264
Vammaisetuudet 582
Eläkkeensaajan asumistuki 654
Eläketuki 29
Yhteensä 3 785
   
Tulot  
Omaisuuden tuotot 0
Valtion osuudet etuuksista 3 785
Rahoitusomaisuuden vähimmäismäärän turvaaminen (valtio) 13
Yhteensä 3 798

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tarvearvion muutos -11 600
Yhteensä -11 600

2021 talousarvio 3 797 700 000
2020 talousarvio 3 809 300 000
2019 tilinpäätös 3 509 910 579