Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       02. Valvonta
       20. Työttömyysturva
       30. Sairausvakuutus
       40. Eläkkeet

Talousarvioesitys 2021

60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 2 084 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) sairausvakuutuslain (1224/2004) sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukaisten valtion osuuksien maksamiseen

2) maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain (859/1984) mukaisen valtion osuuden maksamiseen

3) rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain (1201/2013) mukaisten korvausten maksamiseen.

Kansaneläkelaitos saa käyttää Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain mukaiseen harkinnanvaraiseen yksilökohtaiseen kuntoutukseen enintään 55 100 000 euroa ja saman lain mukaisen yksilökohtaisen kuntoutuksen kehittämishankkeisiin, sairauksien ehkäisemiseen sekä kuntoutusta, sairauksien ehkäisyä ja sairausvakuutusta koskeviin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin enintään 6 800 000 euroa.

Määräraha budjetoidaan harkinnanvaraisen kuntoutuksen yksilökohtaisen kuntoutuksen osalta suoriteperusteisena.

Selvitysosa:Sairausvakuutus on jaettu sairaanhoitovakuutukseen ja työtulovakuutukseen. Valtio rahoittaa sairaanhoitovakuutuksen menoista EU-maihin maksettavat sairaanhoitokorvaukset, ulkomailla asuvien sairaanhoidosta kunnille aiheutuvat kustannukset ja osan Kansaneläkelaitoksen toimintakuluista. Muutoin sairaanhoitovakuutuksen menoista valtio rahoittaa 67 % ja vakuutetut 33 %. Työtulovakuutus rahoitetaan työnantajien, palkansaajien, yrittäjien ja valtion osuuksilla. Valtio rahoittaa vähimmäismääräisistä päivärahoista ja kuntoutusrahoista osuuden, joka ylittää vakuutetun vuositulon perusteella lasketun etuuden määrän. Lisäksi valtio rahoittaa 5 % muista päivärahoista ja kuntoutusrahoista sekä osuuden yrittäjien ja maatalousyrittäjien työterveyshuollon menoista. Lisäksi valtio turvaa sairausvakuutusrahaston maksuvalmiuden.

Vuonna 2021 sairaanhoitovakuutuksen rahoittamiseksi sairaanhoitomaksuna kaikilta vakuutetuilta peritään 0,61 % tuloista, paitsi eläke- ja etuustuloista 1,58 %. Työtulovakuutuksen rahoittamiseksi vähintään 14 816 euron vuositulon osalta peritään sairausvakuutuksen päivärahamaksua palkansaajilta 1,36 % ja yrittäjiltä 1,56 %. Alle 14 816 euroa alittavan vuositulon osalta palkansaajien päivärahamaksua ei peritä ja yrittäjiltä peritään päivärahamaksua 0,20 %. Työnantajien sairausvakuutusmaksu on 1,52 %.

Erityiskorvattavien lääkkeiden luetteloon tehtävistä muutoksista aiheutuva kustannusten lisäys on vuositasolla enintään 8 400 000 euroa. Lääkkeiden ehdollista korvattavuutta jatketaan vuoden 2025 loppuun.

Sairausvakuutuksen arvioidut menot ja valtionosuudet vuonna 2021 (milj. euroa)

   
Menot  
Työtulovakuutus  
Sairauspäivärahat 939
Vanhempainpäivärahat 980
Perhevapaakorvaus 47
Mata-päivärahat 4
Kuntoutusrahat 220
Työterveyshuolto 373
Yrittäjien lisäpäivät 9
Rahaston 8 %:n osuus 4
Yhteensä 2 576
   
Sairaanhoitovakuutus  
Lääkekorvaukset 1 653
Matkat 310
Sairaanhoitokorvaukset EU-maihin 58
Lääkäripalkkiot 58
Hammaslääkärinpalkkiot 51
Muut sairaanhoitokorvaukset 45
Kuntoutuspalvelut 459
Rahaston 8 %:n osuus 9
Yhteensä 2 643
Menot yhteensä 5 219
   
Tulot  
Työtulovakuutuksen tuotot  
Vakuutettujen maksut 1 149
Työnantajamaksut 1 363
Yrittäjien lisäpäivät 9
Valtion rahoitusosuus 322
Vuoden 2020 maksuyli-/alijäämä -140
Yhteensä 2 703
   
Sairaanhoitovakuutuksen tuotot  
Palkansaajien ja yrittäjien maksut 413
Etuudensaajien maksut 487
Valtion rahoitusosuus 1 762
Ulkomailta maksetut EU-korvaukset 11
Vuoden 2020 maksuyli-/alijäämä 5
Yhteensä 2 678
Tulot yhteensä 5 381
   
Valtion osuudet yhteensä 2 084
Työtulovakuutus  
Osuus päivärahoista ja kuntoutusrahoista 94
Osuus vähimmäispäivärahoista 227
Osuus yrittäjien ja maatalousyrittäjien työterveyshuollosta 1
Sairaanhoitovakuutus  
Osuus sairaanhoidosta 1 716
Sairaanhoitokorvaukset EU-maihin 46

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Rahoitusosuuksien kertaluonteinen muutos 30 000
Sairaanhoitovakuutuksen valtion osuus YTHS:n rahoitukseen (siirto momentille 33.60.35) -16 100
Tarvearvion muutos 94 600
Yhteensä 108 500

2021 talousarvio 2 084 300 000
2020 II lisätalousarvio 94 000 000
2020 talousarvio 1 975 800 000
2019 tilinpäätös 2 408 602 831