Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       02. Valvonta
       20. Työttömyysturva
       30. Sairausvakuutus
       40. Eläkkeet

Talousarvioesitys 2021

50. Valtionosuus Työterveyslaitoksen toimintaan (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 23 042 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain (159/1978) 3 §:n nojalla suoritettavan valtionosuuden maksamiseen

2) EU:n hyväksymien tutkimushankkeiden rahoittamiseen.

Määrärahasta saa käyttää enintään 350 000 euroa työterveydenhuollon koulutuksesta ja työterveyshenkilöstön kehittämiseen liittyvien hankkeiden toteuttamisesta aiheutuviin kustannuksiin.

Selvitysosa:Työterveyslaitos on itsenäinen, sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva julkisoikeudellinen yhteisö, joka edistää työn terveellisyyttä ja turvallisuutta osana hyvää elämää. Työterveyslaitoksen tavoitteet noudattavat sosiaali- ja terveysministeriön strategiaa ja ne vahvistetaan ministeriön ja Työterveyslaitoksen väliseen tulossopimukseen.

Työterveyslaitoksen toiminnan rahoittamiseksi suoritetaan valtion vuotuisessa tulo- ja menoarviossa hyväksytyn toiminnan laajuuden mukaan vuosittain valtionosuutena neljä viidesosaa sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymän laitoksen talousarvion mukaisista kustannuksista. Tulo- ja menoarvion rajoissa Työterveyslaitokselle voidaan työsuojelu- ja työterveysalan tutkimus- ja palvelutoimintaan liittyvien erityistehtävien suorittamista tai erityistä tukea tarvitsevia toimintoja varten antaa lisättyä valtionosuutta.

Valtionosuuteen oikeuttavien kustannusten arvioidaan olevan 30,9  milj. euroa. Valtionosuuteen oikeuttavan toiminnan tulojen arvioidaan olevan 7,7  milj. euroa. Toiminnasta saatavien tulojen arvioidaan ylittävän yhden viidesosan valtionosuuteen oikeuttavien kustannusten määrästä. Ylimenevät tulot käytetään Työterveyslaitoksen tutkimus- ja kehittämistoimintaan, johtamiseen ja asiantuntijatyöhön.

Työterveyslaitoksen kokonaismenoihin, joiden arvioidaan vuonna 2021 olevan 46 850 000 euroa, myönnetään valtionapua 23 042 000 euroa. Toiminnan laajuus tulosalueittain arvioidaan 2021 seuraavaksi:

Työterveyslaitoksen toiminnan laajuus vuosina 2019—2021 (1 000 euroa)

    Menot   Oma rahoitus   Valtionapu
  2019
tot.
2020
arvio
2021
arvio
2019
tot.
2020
arvio
2021
arvio
2019
tot.
2020
arvio
2021
arvio
                   
Budjettirahoitteinen toiminta 18 755 19 200 16 400 1 480 2 958 1 158 17 275 16 242 15 242
Yhteisrahoitteinen toiminta 13 280 14 300 14 300 7 333 6 500 6 500 5 947 7 800 7 800
Yhteensä 32 035 33 500 30 700 8 813 9 458 7 658 23 222 24 042 23 042
Liiketoiminta 16 174 16 100 16 150 16 174 16 100 16 150 - - -
Yhteensä 48 209 49 600 46 850 24 987 25 558 23 808 23 222 24 042 23 042
                   
Rahoitusosuus, %       52 52 51 48 48 49

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Työelämän ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelma (HO 2019 kertaluonteinen) -1 000
Yhteensä -1 000

2021 talousarvio 23 042 000
2020 II lisätalousarvio 400 000
2020 talousarvio 24 042 000
2019 tilinpäätös 23 222 000