Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       02. Valvonta
       20. Työttömyysturva
       30. Sairausvakuutus
       40. Eläkkeet

Talousarvioesitys 2021

04. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 57 472 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) toimintaan liittyvien kansainvälisten ja kotimaisten järjestöjen jäsenmaksuista, biopankkien osuuskunnan osuuden merkintään ja vuosijäsenmaksuihin, yhteisrahoitteisten hankkeiden rahoitusosuuksista, ulkomailla toteutettavien projektien, täydennyskoulutuksen avustuksen ja yhteistyöstä aiheutuvien menojen maksamiseen

2) EU:n hyväksymien hankkeiden rahoitukseen liittyvien menojen maksamiseen

3) Alkoholitutkimussäätiöön, Käypä hoito -suositusten laadintaan, syöpä- ja näkövammarekisterin tekniseen ylläpitoon Suomen Syöpäyhdistys ry:lle ja Näkövammaisten Keskusliitto ry:lle sekä Hoitotyön tutkimussäätiön ja sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon kehittämishankkeisiin liittyvien valtionavustusten ja muiden menojen maksamiseen

4) nettobudjetoidun yhteisrahoitteisen toiminnan tuloihin välittömästi liittyvien apurahojen maksamiseen

5) Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen itse toteuttamiin terveyden edistämisen hankkeisiin

6) Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen itse toteuttamiin tartuntatautien ehkäisyyn ja valvontaan liittyviin hankkeisiin

7) sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän ohjauksen ja arviointitoiminnon menoihin

8) sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan ohjaustehtäviin, valtakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon tietoarkkitehtuurin kehittämiseen ja ylläpitoon sekä muihin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (159/2007), sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain (61/2007) sekä lain sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista (254/2015) mukaisiin tehtäviin.

Selvitysosa:Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tehtävänä on väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, sairauksien ja sosiaalisten ongelmien ehkäiseminen sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittäminen. THL toteuttaa tehtäväänsä tutkimuksen, seurannan ja arvioinnin, kehittämistyön, asiantuntijavaikuttamisen ja viranomaistehtävien sekä kansainvälisen yhteistyön avulla. Lisäksi THL toimii alansa tilastoviranomaisena sekä huolehtii tehtäväalueensa tietoperustasta ja sen hyödyntämisestä. THL vastaa myös sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon ohjaustehtävistä.

THL:n toiminnan perusta on laki terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta sekä sosiaali- ja terveysministeriön strategiseen visioon eheästä yhteiskunnasta ja kestävästä hyvinvoinnista. Laitoksen strategisissa päälinjauksissa tavoitteina ovat uudistuminen, tietoaineiston tehokas käyttöönotto, ennakointi, priorisointi ja työyhteisöön panostaminen.

Laitoksen toiminnassa korostuu asiantuntijalaitoksen rooli tiedon käytön edistämisessä päätöksenteon kaikilla tasoilla. Tätä tukee laitoksen tavoite tietovarantojen kehittämisestä ja niiden käytön helpottamisesta.

Toiminnallinen tehokkuus

Voimavarojen supistuessa THL on tarkistanut toimintaansa siten, että hallitusohjelman toimeenpanoon ja asiantuntija- ja viranomaistehtävien hoitoon liittyvät riskit on minimoitu. Sopeutusten yhtenä kohdentamisperusteena on uusi strategia. Ydintoiminnot toimivat tehokkaasti, taloudellisesti ja asiakassuuntautuneesti ja niiden laatu ja kustannusvaikuttavuus paranevat. THL:n tuottavuus kasvaa ja maksullisen toiminnan ylijäämä käytetään tuotekehitykseen ja investointeihin. THL:n tieto- ja tilastotuotanto sekä verkkopalvelut ja portaalit ovat yhdessä toimiva kokonaisuus ja palvelevat asiakkaiden tietotarpeita. THL:n hallinto- ja toimintatavat edistävät sukupuolten välisen tasa-arvon valtavirtaistumista. THL:n rahoitusrakenne on tarkoituksenmukainen.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

THL kehittää ja uudistaa osaamispääomaansa. THL:n henkilöstön toimintavalmiutta ja osaamista kehitetään laitoksen strategian mukaisesti. Johtamistehtävissä toimivien osaamista kehitetään, jotta johtaminen on ammattimaista ja kannustavaa. Henkilöstön hyvinvointia tuetaan ja työnantajakuvaa kehitetään. Henkilöstösuunnittelun ennakoivuutta ja pitkäjänteisyyttä parannetaan.

Tulot harvinaisten rokotteiden myynnistä ja välitystoiminnasta on merkitty momentille 12.33.03.

Määrärahasta arvioidaan käytettävän avustuksiin (euroa)

   
Alkoholitutkimussäätiölle 343 000
Suomalainen Lääkäriseura Duodecimille 720 000
Suomen Syöpäyhdistykselle 881 000
Näkövammaisten keskusliitolle 133 000
Hoitotyön tutkimussäätiölle 388 000
Yhteensä 2 465 000

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Bruttomenot 93 891 86 587 88 272
Bruttotulot 36 488 31 800 30 800
Nettomenot 57 403 54 787 57 472
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 10 839    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 7 519    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— myyntituotot 9 866 10 000 10 000
Tuotot yhteensä 9 866 10 000 10 000
— tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tuotot - 20 20
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 5 765 5 700 5 700
— osuus yhteiskustannuksista 2 107 2 300 2 300
Kustannukset yhteensä 7 872 8 000 8 000
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 1 994 2 000 2 000
Kustannusvastaavuus, % 125 125 125

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot      
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus 15 561 13 000 12 000
— EU:lta saatava rahoitus 2 603 2 500 2 500
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus 371 300 300
— yhteisrahoitteisen toiminnan muut tuotot 8 087 6 000 6 000
Tuotot yhteensä 26 622 21 800 20 800
       
Hankkeiden kokonaiskustannukset 34 793 28 500 27 200
       
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) -8 171 -6 700 -6 400
Omarahoitusosuus, % 23 24 24

THL:n toiminnan kokonaiskustannukset (1 000 euroa) ja henkilötyövuodet osastoittain

  2019
toteutuma
htv 2020
arvio
htv 2021
tavoite
htv
             
Hyvinvointi 13 427 159 12 122 157 12 032 155
Kansanterveysratkaisut 20 003 198 18 183 196 19 106 193
Järjestelmät 10 112 83 9 525 82 8 008 80
Valtion sosiaali- ja terveyspalvelut 16 736 199 15 586 197 16 376 195
Terveysturvallisuus 15 162 170 13 854 168 14 555 165
Tietopalvelut 18 451 141 17 317 139 18 195 137
Yhteensä 93 891 950 86 587 939 88 272 925

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Eduskunnan lisäys; Hotus / ruotsinkielinen materiaali -100
Käypähoitosuosituksen käännökset ruotsinkielelle (HO 2019 kertaluonteinen) -600
Lastensuojelun sijaishuollon seuranta tutkimus, ohjaus ja kehittäminen (1 htv) -80
Naisiin kohdistuvan väkivallan torjunnan toimikunta 150
Oikeuslääketieteen erikoislääkäreiden palkkakustannuksiin 600
Tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen estämisen toimintaohjelman toimeenpano 46
Vanhuspalvelulain muutoksesta aiheutuvat pysyvät menot 800
Väkivaltaisen radikalisaation ja ekstremismin ehkäisemiseen 500
JTS-miljardin tuottavuussäästö -192
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa 207
Palkkausten tarkistukset 1 415
Tasomuutos -61
Yhteensä 2 685

2021 talousarvio 57 472 000
2020 IV lisätalousarvio 5 002 000
2020 I lisätalousarvio 12 800 000
2020 talousarvio 54 787 000
2019 tilinpäätös 54 083 000