Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       02. Valvonta
       20. Työttömyysturva
       30. Sairausvakuutus
       40. Eläkkeet

Talousarvioesitys 2021

06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 851 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymien, viraston ulkopuolella toteutettavien tutkimus-, koulutus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen

2) viraston monitoimipaikkaisen toimintamallin vahvistamisesta aiheutuvien lisämenojen maksamiseen.

Selvitysosa:Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksella on tarvittaessa toimitiloja toiminnan kannalta keskeisissä kaupungeissa.

Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2021. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Toiminnallinen tuloksellisuus
 • — Lääkkeiden jakelu tukee rationaalisen lääkehoidon periaatteiden toteutumista ja palvelujärjestelmän katkeamattomia hoitoketjuja Lääkeasioiden tiekartan toimenpidekokonaisuuksien edistäminen
 • — Lääkkeiden saatavuus ja apteekkien toimitusvarmuus ovat tavoitetasolla
 • — Palvelujärjestelmän toimintamallien kehittämisen tuki sisältäen digitalisaation
 • — HTA periaatteiden ja toimintamallien yhdenmukaistamiseen osallistuminen
 • — Lääkehoidon kansallisen ja alueellisen ohjauksen kyvykkyyksien tukeminen
 • — Fimea toimii ensisijaisena kansallisen ja kansainvälisen lääketiedon tuottajana ja kehittäjänä sekä osallistuu lääkealan tiedonhallinnan ja digitaalisten työvälineiden kehittämiseen
 • — Fimea on arvostettu myyntilupa-arvioija EU:ssa ja huolehtii kyvykkyyksien kehittämisestä
 • — EU-lainsäädännön kehittäminen ja täytäntöönpano
 • — Uudet valvontatehtävät ja niiden implementointi lisäarvoa tuottavalla tavalla
 • — Kliinisten lääketutkimusten asetuksen toimeenpano ja valvontamenettelyjen yhteensovittaminen Valtakunnallisen eettisen toimikunnan kanssa.
Toiminnallinen tehokkuus (taloudellisuus, tuottavuus, kannattavuus, kustannusvastaavuus)

Tavoitteena on, että viraston maksullisen toiminnan suoritteet tuotetaan kustannusvastaavasti. Keskus seuraa tuottavuuden kehitystä Tilastokeskuksen määrittelemien tuottavuusindikaattorien avulla.

Toiminnan tehokkuus (indeksi 100 = vuosi 2011)

  2019
toteutuma
2020
tavoite
2021
tavoite
       
Työn tuottavuusindeksi 84,0 > 100 > 100
Kokonaistuottavuusindeksi 84,2 > 100 > 100

Viraston henkilötyövuodet

  2019
toteutuma
2020
arvio
2021
arvio
       
Maksullinen toiminta 236 241 247
Ei-maksullinen toiminta 38 43 52
Yhteensä 274 284 299

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Bruttomenot 31 955 30 176 30 109
Bruttotulot 26 130 25 072 25 258
Nettomenot 5 825 5 104 4 851
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 4 841    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 2 768  

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen rahoitusrakenne (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Budjettirahoitus 3 752 5 104 4 851
       
Maksullisen toiminnan tuotot 26 130 25 072 25 258
— julkisoikeudelliset suoritteet 23 715 22 742 22 578
— liiketaloudelliset suoritteet 13 - -
— erillislakien mukaiset suoritteet 2 212 2 080 2 080
Muut tuotot 190 250 600
       
Edelliseltä vuodelta siirtynyt 4 841 - -
Yhteensä 34 723 30 176 30 109

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (maksuperustelain mukaiset suoritteet, 1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 23 728 22 742 22 578
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 17 155 13 872 15 958
— osuus yhteiskustannuksista 9 724 8 870 6 620
Kustannukset yhteensä 26 879 22 742 22 578
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -3 151 - -
Kustannusvastaavuus, % 88 100 100

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (erillislakien mukaiset suoritteet, 1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot,suoritteiden myyntitulot 2 212 2 080 2 080
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 892 1 335 1 335
— osuus yhteiskustannuksista 507 745 745
Kustannukset yhteensä 1 399 2 080 2 080
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 813 - -
Kustannusvastaavuus, % 158 100 100
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen henkilöstön osaamista ja työkykyä ylläpidetään, tuetaan ja kehitetään:

 • — edistetään valmennettavaa johtamisotetta
 • — osaamisen johtamista vahvistetaan
 • — liikkuvuus ja henkilökierto ovat osa henkilöstön kehittämistä
 • — työnantajakuva säilytetään nykyisellä tasolla.
Tunnusluvut 2019
toteutuma
2020
tavoite
2021
tavoite
       
Henkilöstön hyvinvointi      
— työtyytyväisyysindeksi 3,8 yli valtion keskitason yli valtion keskitason
— sairauspoissaolot pv/htv vähenevät 7,3 alle valtion keskitason alle valtion keskitason

Määrärahasta on tarkoitettu 150 000 euroa tutkimushankkeiden rahoittamiseen. Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon nettobudjetoitavina maksullisen toiminnan tuloina maksuperustelain mukaisista julkisoikeudellisista suoritteista saadut tulot ja lääkelain (595/2009) 84 b §:ssä tarkoitetut tulot.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen talousarvio perustuu nettobudjetointiin. Menot katetaan pääasiassa valvonta- ja palvelutoiminnasta perittävillä maksuilla. Maksullisen toiminnan palvelut tuotetaan omakustannushintaan. Suoritteista perittävät maksut ovat maksuperustelain mukaisia. Lääkkeiden laadunvalvonnan kustannukset katetaan lääkelain (595/2009) 84 b §:n mukaisella maksulla.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Terveysteknologian ja geenitekniikan rekisterien uudistushanke (v. 2020 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -370
JTS-miljardin tuottavuussäästö -3
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa 7
Palkkausten tarkistukset 113
Yhteensä -253

2021 talousarvio 4 851 000
2020 II lisätalousarvio 1 900 000
2020 talousarvio 5 104 000
2019 tilinpäätös 3 752 000