Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       02. Valvonta
       20. Työttömyysturva
       30. Sairausvakuutus
       40. Eläkkeet

Talousarvioesitys 2021

05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 13 642 000 euroa.

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto edistää väestön terveyttä ja toimintakykyä valvonnan edellyttämän ohjauksen sekä ennakoivan ja jälkikäteisen valvonnan keinoin.

Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2021. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Toiminnallinen tuloksellisuus
  • — kärkihankkeiden tavoitteiden toteutumisen tukeminen: palvelut asiakaslähtöisiksi sisältäen mm. julkisen palvelulupauksen, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja eriarvoisuuden vähentäminen, lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma, ikäihmisten kotihoidon kehittäminen ja digitalisaatio
  • — reformien toimeenpanon tukeminen: sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen, alue- ja keskushallinnon uudistus
  • — valvonnan painopisteen siirtäminen ennakoivaan ja omavalvontaan sekä toiminnan ohjauksen vahvistaminen tähän suuntaan
  • — lupa- ja valvontaprosessien sujuvoittaminen
  • — normien purkuun osallistuminen ja hallinnollisen taakan keventäminen sekä näistä johtuvien lainsäädäntöuudistusten toimeenpano.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston talousarvio perustuu osittaiseen nettobudjetointiin. Bruttobudjetoidut tulot on budjetoitu momentille 12.33.02. Toimintamenomomentille kirjattavat tulot ovat terveydenhuollon ja sosiaalihuollon ammattihenkilöiden ammattioikeuksia koskevia päätöksiä sekä valtakunnallisten sosiaali- ja terveydenhuollon yksityisten palvelunantajien lupia koskevien suoritteiden maksuja sekä viraston suoritteista liiketaloudellisin perustein määrättäviä maksuja.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Bruttomenot 17 591 15 793 17 642
Bruttotulot 5 007 3 765 4 000
Nettomenot 12 584 12 028 13 642
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 5 712    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 5 468    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 6 304 4 965 5 200
— tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tuotot 1 297 1 200 1 200
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 4 587 3 565 3 655
— osuus yhteiskustannuksista 2 640 1 400 1 545
Kokonaiskustannukset yhteensä 7 227 4 965 5 200
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -923 - -
Kustannusvastaavuus, % 87 100 100
Tuotokset ja laadunhallinta

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston käsiteltäväksi saapuvien asioiden määriä

  2019
toteutuma
2020
ennuste
2021
ennuste
2020/2021
muutos-%
         
Terveydenhuollon ammatinharjoittamista koskevat päätökset 20 813 20 000 20 000 0,0
Sosiaalihuollon ammatinharjoittamista koskevat laillistamispäätökset 21 356 10 000 10 000 0,0
Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta-asiat 1 612 1 500 1 750 16,7
Raskauden keskeyttämistä koskevat luvat 777 970 800 -17,5
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Valviran strategia uudistettiin vuoden 2020 alussa. Kolmen strategisen painopisteemme; lisäämme asiakas-, potilas- ja elinympäristön turvallisuutta varmistamalla vastuullista toimintaa, turvaamme valtakunnallista yhdenvertaisuutta ja toimintamme perustuu ajantasaiseen ja luotettavaan tietoon, tukena on neljä mahdollistajaa, jotka vaikuttavat olennaisesti strategisten tavoitteiden saavuttamiseen. Nämä ovat asiakaslähtöinen digitalisaatio, vuorovaikutus ja yhteistyö, avoin ja vaikuttava viestintä sekä osaava ja hyvinvoiva henkilöstö. Strategisten tavoitteiden toteutuminen edellyttää panostusta henkilöstöön, digitalisaatioon, yhteistyöhön ja viestintään.

Toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa ja edellyttää virastolta uudistumista, johdolta uudenlaista suunnan näyttöä sekä henkilöstön sitouttamista myös muuttuviin tavoitteisiin. Muutoksessa on tärkeää vahvistaa nykyisiä asiantuntijavoimavaroja, hyödyntää verkostoja ja tukea henkilöstön osaamisen kehittämistä kohti uusia tarpeita. Tätä toteutetaan kehittämällä ja hyödyntämällä tavoite- ja kehityskeskusteluja sekä panostamalla henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Muutosta edesauttaa toimintatapojen ja työmenetelmien uudistaminen mm. digitaalisten työkalujen avulla.

Työhyvinvoinnista huolehtiminen luo perustaa henkilöstön toimintakyvylle. Suuri työmäärä, virkatehtävien suorittamiseen liittyvät vastuut sekä jatkuva muutostilanne ovat työhyvinvoinnin kannalta haasteellisia. Työhyvinvointia seurataan säännöllisin kyselyin ja tulosten analysointiin sekä kehittämistoimenpiteiden toteuttamiseen ja niiden seurantaan panostetaan, esimiestyötä tuetaan virastolle räätälöidyllä valmennuksella. Johto ja esimiehet kiinnittävät yhä enemmän huomiota esimiestyöhön, työtehtävien organisointiin ja henkilöstön tukemiseen sekä osaamisen kehittämiseen. Työntekijöiden työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista tuetaan joustavia etätyökäytäntöjä kehittämällä ja myös uudet toimitilat mahdollistavat uudenlaisten työskentelytapojen ja toimintakulttuurin kehittämistä.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Alkoholielinkeinorekisterin uudistushanke (ALLU) (v. 2020 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -1 200
Alkoholielinkeinorekisterin uudistushanke (ALLU) (v. 2021 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 1 800
Momentille 11.19.09 tuloutettavat AVI:en perimät yksityisten sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palvelutuottajien vuosimaksuja vastaava summa 590
Tupakkalain toimeenpanon maksullisen toiminnan rahoitus (2 htv) 140
JTS-miljardin tuottavuussäästö -23
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa 13
Palkkausten tarkistukset 322
Tasomuutos -28
Yhteensä 1 614

2021 talousarvio 13 642 000
2020 IV lisätalousarvio 730 000
2020 talousarvio 12 028 000
2019 tilinpäätös 12 340 000