Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
     8. Kuntatalous
   Numerotaulu

Talousarvioesitys 2021

Sisäministeriön hallinnonala (pääluokka 26)PDF-versio

Sisäministeriön pääluokkaan ehdotetaan määrärahoja yhteensä 1,6 mrd. euroa, mikä on 39 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2020 varsinaisessa talousarviossa. Pääluokan määrärahoista poliisitoimen (ml. Suojelupoliisi) osuus on 54 %, Rajavartiolaitoksen 18 %, pelastustoimen ja Hätäkeskuslaitoksen 5 %, maahanmuuton 13 % sekä hallinnon 10 %.

Arpajaishallinnon ja rahapelipolitiikan valmistelua vahvistetaan tilapäisesti, samoin pelastus- ja kriisivalmiusasioiden EU-yhteyksiä. Radikalisaation ehkäisyyn varataan 0,3 milj. euroa.

Siviilikriisinhallinnan osallistumistason nosto 150 asiantuntijaan mahdollistetaan. Kriisinhallintaa käsitellään lisäksi ulkoministeriön ja puolustusministeriön hallinnonalan yleisperusteluissa.

Sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton hallinnan EU-rahoituksen osalta varaudutaan uuteen rahoituskauteen 2021—2027 ja edellisen ohjelmakauden loppuunsaattamiseen.

Poliisitoimi

Poliisitoimeen ehdotetaan yhteensä n. 848,2 milj. euroa. Talousarvioesityksessä ehdotetaan 10 milj. euron lisäystä poliisin toimintakyvyn turvaamiseen ja 465 000 euroa harmaan talouden ja talousrikostutkinnan vahvistamiseen sekä 4,1 milj. euron lisäystä vahvistamaan resursseja rikostutkinnassa, erityisesti ihmiskaupan torjunnassa, talousrikostorjunnassa, IT-rikostorjunnassa ja harva-alueiden turvallisuuspalveluissa. Lisäksi on huomioitu toimitilakustannusten kasvu.

Poliisin toimintavalmius ja varautumisen taso on hyvä. Poliisitoimessa painotetaan poliisin toimintavalmiutta myös heikon palvelutason alueilla, ennalta estävyyttä sekä tehokasta rikostorjuntaa, erityisesti yksilön ja yhteiskunnan kannalta haitallisimpien rikosten osalta. Yhteiskuntarauhan säilyttämiseksi pyritään torjumaan sellaiset hankkeet ja rikokset, jotka voivat vaarantaa valtio- ja yhteiskuntajärjestystä tai valtakunnan sisäistä tai ulkoista turvallisuutta yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Poliisimiesten määrän arvioidaan olevan 7 380 poliisimiestä v. 2021, kun kokonaishenkilötyövuosimäärä poliisilla (ilman Suojelupoliisia) arvioidaan olevan 10 072. Poliisikoulutuksen aloittaneiden määrä pidetään edelleen 400 uudessa opiskelijassa. Maksullisen lupahallinnon tuotto- ja kustannusarvio ovat kumpikin v. 2021 n. 50 milj. euroa, ja sähköisen asioinnin käyttöasteen arvioidaan olevan n. 80 %.

Rajavartiolaitos

Rajavartiolaitokselle ehdotetaan yhteensä 276,6 milj. euroa. Talousarvioesitys sisältää hallitusohjelmaan kirjatun tavoitteen rajaturvallisuuden suoristuskyvyn ja rajavartijamäärän turvaamisesta. Vuodelle 2021 lisätään tämän mukaisesti 1 milj. euroa. Lisäksi ehdotetaan määrärahaa operatiivisen suorituskyvyn turvaamiseen 10 milj. euroa ja toimitilaturvallisuuden parantamiseen 2,5 milj. euroa.

Rajavartiolaitos toimii sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden alueilla. Rajavartiolaitos on osa Suomen puolustusjärjestelmää ja eurooppalaista raja- ja merivartiostoa. Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen eurooppalaista raja- ja merivartiostoa koskevaksi täydentäväksi lainsäädännöksi. Hallituksen esityksessä muutetaan Rajavartiolaitoksen tehtäviä ja velvoitteita siten, että Rajavartiolaitos osoittaa henkilöstöä ja kalustoa raja- ja merivartioviraston käyttöön. EU-velvoitteiden takia ehdotetaan Rajavartiolaitokselle seuraavaa lisärahoitusta: 2,45 milj. euroa mm. ETIAS-matkustajatieto- ja lupajärjestelmään, 0,3 milj. euroa SIS-säädösmuutoksiin ja 3,48 milj. euroa eurooppalaisen raja- ja merivartioston joukkojen ja muun toiminnan menoihin.

Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta

Pelastustoimen ja Hätäkeskuslaitoksen toimintamenoihin ehdotetaan yhteensä 79 milj. euroa. Ehdotuksessa on huomioitu hallitusohjelmaan sisältyvä tavoite pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan suorituskyvyn ja voimavarojen varmistamisesta. Vastuun pelastustoimen eri tehtävien hoitamisesta jakavat valtio ja kuntien ylläpitämät alueen pelastustoimet. Valtion talousarviosta rahoitetaan sisäministeriön pelastustoimen valtakunnallinen johtaminen, ohjaus ja valtakunnallisista järjestelyistä huolehtiminen sekä Pelastusopiston toiminta. Hätäkeskusten ja hätäkeskuspalveluita käyttävien viranomaisten toimintaa yhdenmukaistetaan hälytyspalveluiden osalta valtakunnan tasolla. Tavoitteena on parantaa hätäkeskusten toimintaa ja viranomaisyhteistyötä ja sitä kautta väestön turvallisuuspalveluja.

Maahanmuutto

Maahanmuuttoon ehdotetaan 207 milj. euroa. Maahanmuuttovirastolle ehdotetaan lisämäärärahaa mm. työ- ja opiskeluperusteisten oleskelulupahakemusten ruuhkan purkuun 8 milj. euroa ja UMA-järjestelmän ylläpitoon ja kehittämiseen 4 milj. euroa. Pakolaiskiintiö nostetaan 1 050 henkilöön, mikä huomioidaan määrärahassa. Laadukkaat ja nopeat lupaprosessit tukevat maahanmuuttopolitiikan tavoitteita, ulkomaisen työvoiman saatavuutta ja ehkäisevät turvallisuusriskejä.