Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto ja tutkimus
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maa- ja elintarviketalous
              44. Luonnonhaittakorvaukset
              47. Ruokaketjun kehittäminen
              62. Eräät valtionavut
         40. Luonnonvaratalous
         64. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2021

01. Ruokaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 75 984 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) enintään 500 000 euroa elintarvikemarkkinavaltuutetun toimiston toimintamenoihin

2) vähävaraisimmille suunnattuun eurooppalaiseen apuun liittyvien siirtomenojen maksamiseen

3) enintään 1 000 000 euroa maksullisten eläintautitutkimusten hintojen alentamiseen tutkimuksissa, joilla pyritään havaitsemaan ja seuraamaan vastustettavia ja uhkaavia eläintauteja

4) elintarvikeketjuun, eläinten terveyteen ja hyvinvointiin, kasvien terveyteen ja kasvien lisäysaineistoon liittyvien menojen hallinnointia koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 652/2014 tuella maksettaviin menoihin

5) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

6) eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

7) hukkakauralain (185/2002) mukaisesti hukkakauran torjuntasuunnitelmien laatimisesta aiheutuvia kustannuksia vastaavien korvausten maksamiseen

8) maatalouden tukien toimeenpanosta annetussa laissa (192/2013) tarkoitettujen korvausten maksamiseen Ahvenanmaan maakunnan kunnille

9) porovahinkolautakunnan toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 652/2014 perusteella kasvintuhoojien kartoitukseen vuosittain myöntämä rahoitus.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 652/2014 tuella maksettavat elintarvikeketjuun, eläinten terveyteen ja hyvinvointiin, kasvintuhoojakorvauksiin ja kasvintuhoojien torjuntatoimenpiteisiin liittyvät menot on huomioitu tuloina momentilla 12.30.04.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi poronhoitolain muuttamisesta. Hallituksen esityksessä Ruokavirasto tuottaisi lautakunnan tarvitsemat hallinnolliset palvelut. Lautakunnan toimintaan arvioidut menot ja tulot on huomioitu Ruokaviraston toimintamenoissa.

Ruokaviraston tehtävinä ovat elintarvikkeiden sekä maa- ja metsätalouden tuotantopanosten turvallisuuden ja laadun, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä kasvinterveyden edistäminen, valvonta ja tutkimus. Lisäksi virasto edistää viranomaistoimin elintarvikkeiden ja maatalouden tuotantopanosten vientiä. Virastolla on Euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan mukaisten toimenpiteiden, unionin rahoittamien maaseudun kehittämistoimien ja näitä täydentävien kansallisten toimenpiteiden toimeenpanotehtäviä (maksajavirastotehtävät). Ruokavirasto vastaa tehtäväalueensa tietojärjestelmien kehittämisestä ja ylläpidosta sekä alue- ja paikallistason viranomaisten ohjauksesta. Ruokaviraston tehtävänä on hoitaa myös muut laissa säädetyt ja maa- ja metsätalousministeriön määräämät viraston toimialaan kuuluvat tehtävät.

Ruokavirasto tukee pääluokkaperusteluissa sekä lukujen 30.10 ja 30.20 yhteisessä selvitysosassa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuuden, toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteiden saavuttamista.

Viraston tunnusluvut

  2019 toteutuma 2020 arvio 2021 tavoite
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Taloudellisuusindeksi (2019=100) 100 100 100,5
Tuottavuusindeksi (2019=100) 100 100 100,5

Ruokaviraston päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet1)

  2019 tilinpäätös 2020 arvio 2021 arvio
  Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv
                   
Maatalous 16 613 513 128 16 613 490 128 17 356 498 125
Maaseudun kehittäminen 7 802 1 686 69 7 802 1 610 69 7 674 1 638 68
Metsätalous 536 9 6 536 9 6 520 9 6
Elinkeinokala-, riista- ja porotalous 889 252 9 889 241 9 861 250 9
Elintarviketurvallisuuden valvonta 26 639 15 340 239 28 069 14 647 239 27 984 14 898 236
—laboratoriopalvelut ja riskinarviointi 10 521 349 116 10 521 333 116 10 196 339 114
—tieteellinen tutkimus 151 59 2 151 56 2 146 57 2
Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta 10 490 2 794 79 10 490 2 668 79 11 357 2 714 77
—laboratoriopalvelut ja riskinarviointi 12 091 1 165 128 12 091 1 112 128 11 715 1 131 125
—tieteellinen tutkimus 1 225 386 12 1 225 369 12 1 186 375 12
Kasvintuotannon ja kasvinterveyden valvonta 8 106 3 099 77 8 106 2 959 77 7 993 3 010 75
—laboratoriopalvelut ja riskinarviointi 4 343 1 044 50 4 343 997 50 4 207 1 014 49
—tieteellinen tutkimus 143 138 1 143 132 1 138 134 1
FEAD vähävaraisten apu 4 491 4 384 4 4 491 4 186 4 4 339 4 258 4
Ulkoiset IT-palvelut 2 886 2 730 47 2 886 2 607 47 2 789 2 652 46
Elintarvikemarkkinavaltuutetun toimisto 55     500   3 500   4
Yhteensä 106 981 33 948 967 108 856 32 416 970 108 961 32 977 953

1) Kustannukset ja tuotot eivät sisällä IT-asiantuntijapalveluiden läpilaskutusta.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)1)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Bruttomenot 104 589 111 856 108 961
Bruttotulot 33 688 35 416 32 977
Nettomenot 70 901 76 440 75 984
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 9 429    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 11 8902)    

1) Vuosi 2020 sisältää IT-asiantuntijapalveluiden läpilaskutuksen arvion 3 milj. euroa menoissa ja tuloissa. Vuodet 2019 ja 2021 eivät sisällä ko. summaa.

2) Vuodelle 2020 siirtyneestä erästä tuottavuushankkeisiin ja elintarvikemarkkinavaltuutetun toimiston toimintaan sidottu 5,3 milj. euroa.

Bruttomenot ovat yhteensä 108 961 000 euroa. Bruttotulot ovat yhteensä 32 977 000 euroa, tästä yhteisrahoitteisen toiminnan tuloja on 800 000 euroa, maksullisen toiminnan tuloja 24 396 000 euroa ja muita tuloja 7 781 000 euroa.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 19 725 20 190 20 666
— muut tuotot 41 - -
Tuotot yhteensä 19 766 20 190 20 666
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 15 382 14 999 15 475
— osuus yhteiskustannuksista 5 688 5 191 5 191
Kustannukset yhteensä 21 070 20 190 20 666
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -1 304 - -
Kustannusvastaavuus, % 94 100 100
       
Muut suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 3 731 3 645 3 730
— muut tuotot 11 - -
Tuotot yhteensä 3 742 3 645 3 730
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 4 107 3 113 3 198
— osuus yhteiskustannuksista 1 635 1 532 1 532
Kustannukset yhteensä 5 742 4 645 4 730
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -2 000 -1 000 -1 000
Kustannusvastaavuus, % 65 78 79
       
Hintatuki 1 000 1 000 1 000
       
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen, % 83 100 100

Elintarvikemarkkinalaissa (1121/2018) on säädetty elintarvikemarkkinoiden toimivuuden parantamiseksi ja hyvien liiketapojen vastaisten käytäntöjen estämiseksi Ruokaviraston yhteydessä toimivasta elintarvikemarkkinavaltuutetun toimistosta. Valtuutettu on toiminnassaan itsenäinen ja riippumaton. Valtuutetun toimiston toimintamenoihin varataan enintään 500 000 euroa.

Ruokavirasto toimii työ- ja elinkeinoministeriön vastuulla olevan vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston (vähävaraisten rahasto) hallintoviranomaisena. Rahastosta rahoitettavan vähävaraisten avun toimenpideohjelman toimeenpanoon henkilötyön osalta käytetään vähävaraisten rahaston teknistä apua ja varsinaiseen ruoan hankintaan, jakeluun ja varastointiin itse ohjelman rahoitusta. Momentin mitoituksessa on otettu huomioon sekä menoissa että tuloissa 3 800 000 euroa avun hallinnoinnista ja toimeenpanosta johtuen.

Vastustettavien sekä uusien uhkaavien eläintautien havaitsemiseksi ja kotoperäisten eläintautien esiintyvyyden seuraamiseksi tarvitaan näytteitä sairaista eläimistä. Eläintautitutkimuksissa seurannan kannalta riittävän näytemäärän saaminen edellyttää eläinten omistajien tai eläinlääkärien oma-aloitteellisesti lähettämiä näytteitä. Tutkimuskustannusten periminen täysimääräisinä näytteen lähettäjältä vähentäisi näytteiden määrää merkittävästi, minkä vuoksi hintatuen käyttö on perusteltua. Hintatuen määrä on enintään 1 000 000 euroa.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 652/2014 tuella maksettavat elintarvikeketjuun, eläinten terveyteen ja hyvinvointiin, kasvintuhoojakorvauksiin ja kasvintuhoojien torjuntatoimenpiteisiin liittyvät menot on huomioitu tuloina momentilla 12.30.04.

Momentilla on otettu huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 652/2014 perusteella kasvintuhoojien kartoitukseen vuosittain myönnettävän rahoituksen nettobudjetointi.

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon sekä menoissa että tuloissa 2 234 000 euroa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman teknisen avun määränä.

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon Ahvenanmaan maakunnan kunnille suoritettavat korvaukset maatalouden tukien toimeenpanosta annetussa laissa (192/2013) tarkoitettujen tehtävien hoitamisesta. Korvaus määräytyy tukihakemusten lukumäärän perusteella ja sen suuruudesta säädetään valtioneuvoston asetuksella.

Momentin määrärahassa on otettu huomioon harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategian ja toimenpideohjelman edellyttämät resurssit harmaan talouden torjuntaan (HO 2019).

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
CAP27 -uudistuksen valmistelu, kertaluonteisen lisäyksen poisto -2 000
Eläintautien torjuntaa edistävä tiedotus, koulutus ja varautuminen sekä rekisterien kehittäminen (HO 2019) 70
Eläinten terveydenhallintahanke (ELTE) (v. 2020 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -1 764
Eläinten terveydenhallintahanke (ELTE) (v. 2021 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 845
Eläinvalvonnan ja täydentävien ehtojen tietojärjestelmien kehittäminen (v. 2020 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -1 120
Eläinvalvonnan ja täydentävien ehtojen tietojärjestelmän kehittäminen (v. 2021 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 570
Harmaan talouden torjunta (HO 2019) 150
Maaseudun Hyrrä-tukien sähköisen käsittelyketjun kehittämishanke (v. 2020 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -864
Porovahinkolautakunta 100
Ruokaviraston tietojärjestelmähankkeet (siirto momentille 30.01.23) -1 502
Tietojärjestelmien kehittäminen (HO 2019) 1 500
Tietojärjestelmien ylläpito ja jatkuva kehittäminen 3 200
Ympäristöterveydenhuollon valvontajärjestelmäkokonaisuuden kehittämishanke (YTVK) (v. 2020 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -2 573
Ympäristöterveydenhuollon valvontajärjestelmäkokonaisuuden kehittämishanke (YTVK) (v. 2021 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 1 343
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa 228
Palkkausten tarkistukset 1 361
Yhteensä -456

2021 talousarvio 75 984 000
2020 IV lisätalousarvio 125 000
2020 talousarvio 76 440 000
2019 tilinpäätös 73 362 000