Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2021

50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 8 115 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Metsähallitusta koskevan lain (234/2016) 5 §:n mukaisten Metsähallituksen julkisista hallintotehtävistä maa- ja metsätalousministeriön toimialalla aiheutuvien menojen maksamiseen

2) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

3) Luonnon virkistyskäyttöä ja eräpalveluita palvelevaan rakentamiseen sekä olemassa olevien rakennusten, rakennelmien, teiden ja tieosuuksien perusparantamis-, korjaus-, kunnossapito- ja purkumenojen maksamiseen samoin kuin luonnon virkistyskäyttöä ja eräpalveluja palvelevien tai niitä varten tarvittavien rakennusten ostamiseen

4) Sellaisten koneiden, laitteiden ja kaluston hankkimiseen joiden taloudellinen käyttöaika on yli kolme vuotta.

Lisäksi Metsähallitus saa käyttää edellä mainittuihin julkisiin hallintotehtäviin ne Metsähallitukselle kertyvät julkisten hallintotehtävien tulot, jotka kuuluvat maa- ja metsätalousministeriön toimialaan.

Toiminnan vaikuttavuustavoitteet maa- ja metsätalousministeriön toimialan osalta ovat:

 • — metsästys ja kalastus on kestävää, eettistä ja vastuullista
 • — monipuoliset ja asiakaslähtöiset eräpalvelut lisäävät hyvinvointia ja luovat edellytyksiä erätalouden yritystoiminnalle
 • — luonnossa virkistäytyminen lisää hyvinvointia ja luonnon arvostusta, jota tuetaan aktiivisella viestinnällä.

Selvitysosa:Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Metsähallituksen julkisille hallintotehtäville maa- ja metsätalousministeriön toimialan osalta seuraavat alustavat tulostavoitteet:

 • — kehittää erävalvonnan viranomaisten yhteistyöverkoston toimintaa sekä uusia yhteistyömalleja riistakonsernin ja kalatalouskentän toimijoiden kanssa
 • — edistää riista- ja kalaelinympäristöjen ja lajien hoitoa
 • — kehittää sosiaalisen kestävyyden ja konfliktinhallinnan työkaluja eräasioiden hoidossa
 • — tarjoaa kestävästi ja vastuullisesti metsästys- ja kalastusmahdollisuuksia ja kehittää erämatkailua valtion alueella
 • — huolehtii sujuvasta asiakaspalvelusta ja seuraa sekä varmistaa, että asiakastyytyväisyys säilyy hyvänä
 • — edistää eränkäynnin jatkuvuutta
 • — ylläpitää ja kehittää laadukkaita ja vastuullisesti tuotettuja luonnon virkistys- ja matkailukäytön palveluita huolehtimalla samalla luonnonsuojelualueiden ekologisesta kestävyydestä
 • — vähentää retkeily- ja opastuspalvelujen korjausvelkaa
 • — viestii luonnon monimuotoisuuden suojelusta ja luonnon kestävästä käytöstä edistäen kansalaisten ympäristötietoisuutta ja luonnon virkistyskäytön hyvinvointivaikutuksia
 • — edistää luonto- ja erämatkailua kestävänä tapana viettää vapaa-aikaa.

Metsähallituksen maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvista julkisista hallintotehtävistä arvioidaan Metsähallituksen julkisille hallintotehtäville kertyvän tuloja arviolta 6 300 000 euroa, joista metsästyksen ja kalastuksen tuloja 5 600 000 euroa ja metsäpuiden siemenen myyntituloja 700 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon varautuminen Pohjois-Suomen laajojen siemenkeräysten toteuttamiseen. Määrärahaa on varattu tarkoitukseen 1 100 000 euroa ja lisäksi käytettävissä on vuoden 2019 ja 2020 talousarvioissa keräyksiin osoitettua määrärahaa. Metsäpuiden siementen hankinta ja varmuusvarastointi Pohjois-Suomen alueella on Metsähallituksesta annetun lain 5 §:n 7 kohdan mukaisesti Metsähallituksen julkinen hallintotehtävä.

Määrälliset tavoitteet Metsähallituksen julkisille hallintotehtäville

  2019
toteutuma
2020
tavoite
2021
esitys
       
Kokonaiskäyntimäärät: kansallispuistot ja muut yleisökohteet (kpl) 8 180 000 8 3000 000 8 400 000
Luontokeskusten ja maastopalveluiden asiakastyytyväisyys (asteikko 1—5) 4,38 4,42 4,43
Metsästäjien ja kalastajien asiakastyytyväisyys (asteikko 1—5) - 3,80 3,84
Valtion kalastonhoitomaksu, kalenterivuosimaksun maksajien lkm 180 486 180 000 180 000
Metsästyksen ja kalastuksen valvonnassa suoritetut tarkastukset, joissa ei todettu rikettä, % - 77,5 79,5
Metsästyksen ja -kalastuksen saalispalautteiden osuus lupien määrästä, % - 18 19

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Luonnon virkistyskäyttö 4 310 000
Eräasiat 2 125 000
Muut tehtävät 1 680 000
Yhteensä 8 115 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Erävalvonnan tehostaminen 200
Kertaluonteisen lisäyksen poisto (Erävalvonta) (EK) -160
Kertaluonteisen lisäyksen poisto (Rokua ja Peuranpolku; kunnostus) (EK) -150
Metsähallituksen maa- ja vesiomaisuuden sopimusten hallintajärjestelmä -hanke (siirto momentille 30.01.23) -535
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa -20
Palkkausten tarkistukset 88
Yhteensä -577

2021 talousarvio 8 115 000
2020 IV lisätalousarvio 3 100 000
2020 talousarvio 8 692 000
2019 tilinpäätös 7 507 000