Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto ja tutkimus
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maa- ja elintarviketalous
         40. Luonnonvaratalous
         64. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2021

51. Kalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 9 400 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kalastuslain (379/2015) 82 §:n mukaisista käyttötarkoituksista aiheutuviin menoihin

2) enintään viittä henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden kulutusmenojen maksamiseen sekä EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

3) kalastuslain toimeenpanosta, kalatalouden tutkimuksista sekä kalastusmatkailuohjelmasta aiheutuviin menoihin.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa: Kalastuslain 86 §:n mukaisesti talousarvioon otetaan vuosittain määräraha, joka vastaa sitä määrää, minkä viimeisimmän vahvistetun valtion tilinpäätöksen perusteella arvioidaan samana vuonna kertyvän kalastonhoitomaksuina. Vuonna 2021 kalastonhoitomaksujen kertymän ja määrärahan mitoitus perustuu näin ollen vuoden 2019 valtion tilinpäätöksen mukaisiin kalastonhoitomaksujen kertymään. Vuonna 2021 kalastonhoitomaksun suuruus on 45 euroa kalenterivuodelta, 15 euroa seitsemältä vuorokaudelta ja 6 euroa vuorokaudelta. Kalastonhoitomaksujen kertymäksi arvioidaan 8 900 000 euroa.

Kertyvät tulot on merkitty momentille 12.30.44.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Kalastuslain 82 §:n 1—3 kohtien mukaiset käyttötarkoitukset 4 950 000
Kalastuslain 82 §:n 5 kohdan mukaisesta kalastonhoitomaksukannosta aiheutuvat menot 680 000
Kalastuslain 82 §:n 4 kohdan mukaiset korvaukset vesialueiden omistajille 3 170 000
Kalastuslain 82 §:n 2 momentin käyttötarkoitus 100 000
Kalastuslain toimeenpano ja tutkimustoiminta 500 000
Yhteensä 9 400 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kalastonhoitomaksukertymän kasvu 339
Kalastusmatkailuohjelma (HO 2019) -100
Kertaluonteisen lisäyksen poisto (Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry.) (EK) -50
Kertaluonteisen lisäyksen poisto (Säkylän Pyhäjärven hoitokalastus) (EK) -100
Yhteensä 89

2021 talousarvio 9 400 000
2020 IV lisätalousarvio 200 000
2020 talousarvio 9 311 000
2019 tilinpäätös 12 194 000