Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2021

02. Kansallisarkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 19 933 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Kansallisarkiston kansainvälisen yhteistyön edellyttämien järjestöjen ja ohjelmien jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen

2) EU:n hyväksymien hankkeiden menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Kansallisarkisto on asiantuntija- ja palveluorganisaatio sekä humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen infrastruktuuri, jonka toiminnan tavoitteena on, että yhteiskunnan ja yksilön kannalta merkittävä arkistoaines säilyy suppeassa ja käyttökelpoisessa muodossa ja on tehokkaasti käytettävissä asiakaslähtöisesti. Kansallisarkiston tehtävänä on varmistaa kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien asiakirjojen säilyminen ja niiden käytettävyys, tukea tutkimusta ja tiedon avoimuutta, sekä kehittää arkistotointa digitaalisuutta edistämällä.

Toiminnallinen tuloksellisuus
  • — Kansallisarkisto tehostaa toimintaansa digitaalisilla toimintatavoilla.
  • — Kansallisarkisto toimii laadukkaasti, tehokkaasti ja taloudellisesti ottaen huomioon valtiontalouden toiminnalle asettamat reunaehdot.
Henkisten voimavarojen hallinta
  • — Kansallisarkisto kehittää ja johtaa työyhteisöään tavoitteena henkilöstön hyvä työkyky ja -hyvinvointi, asiantuntijuus, vahva osaaminen ja sen kehittäminen, liikkuvuuden edistäminen sekä valtion työnantajakuvan uudistaminen.
Tunnuslukuja 2018
toteutuma
2019
toteutuma
2020
tavoite
2021
tavoite
         
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus        
Arkistoaineiston kokonaismäärä (hyllykilometriä) 221,7 220,3 226,9 231,9
Digitoidun aineiston kokonaismäärä (milj. tiedostoa/v) 74 80 114 151
Sähköisen asioinnin osuus tietopyynnöistä (%) 70 70 70 75
         
Toiminnallinen tuloksellisuus        
Käsitellyt tietopyyntötilaukset (kpl) 28 806 26 034 26 000 26 000
Digitaalisen aineiston verkkokäyttö (milj. käyntikertaa/v) 1,6 1,9 1,9 2,0
Julkisoikeudelliset tietopyynnöt ja todistukset (euroa/suorite) - 104 95 90
         
Henkisten voimavarojen hallinta        
Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) 3,3 3,3 >=3,7 >=3,7
Henkilötyövuodet 203 207 225 222

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Bruttomenot 21 069 20 236 21 133
Bruttotulot 1 571 670 1 200
Nettomenot 19 498 19 566 19 933
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 915    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 773    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
JTS-miljardin tuottavuussäästö -55
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa 184
Palkkausten tarkistukset 358
Siirtyvien erien taso (HO 2019) -20
Tasomuutos -100
Yhteensä 367

2021 talousarvio 19 933 000
2020 talousarvio 19 566 000
2019 tilinpäätös 20 357 000