Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2021

40. Rangaistusten täytäntöönpanoPDF-versio

Selvitysosa:Rikosseuraamuslaitoksen vaikuttavuustavoitteena on vähentää rangaistusta suorittavien riskiä syyllistyä uusiin rikoksiin. Rikosseuraamuslaitoksen tavoitteena on valmentaa rangaistusta suorittavia rikoksettomaan elämään tukeutuen yhteiskunnan yleisiin palvelujärjestelmiin. Tavoitteena on oikeusturvan ja yhdenvertaisten käytäntöjen varmistaminen sekä suunnitelmallisen ja asteittaisen vapauttamisen lisääminen.

Vankien ja yhdyskuntaseuraamuksia suorittavien määrä on viime vuosina laskenut, mutta v. 2019 sekä vankiluku että yhdyskuntaseuraamuksia suorittavien määrä nousi. Vankien ja yhdyskuntaseuraamuksia suorittavien määrän arvioidaan nousevan hiukan myös v. 2021. Vuonna 2020 koronaepidemian vuoksi vankilukua alennettiin, mikä tuo epävarmuutta v. 2021 vankimäärän arviointiin ja sillä saattaa olla vaikutuksia myös toiminnallisiin tavoitteisiin.

Toiminnan laajuus

  2019
toteutuma
2020
arvio
2021
arvio
       
Vankeja keskimäärin 2 952 2 990 3 000
Vapaudesta vankilaan tulleet 5 934 5 850 5 950
Yhdyskuntaseuraamuksia täytäntöönpanossa keskimäärin 3 031 3 000 3 150
Täytäntöönpantaviksi tulleet yhdyskuntaseuraamukset 3 577 3 800 4 000
Seuraamuksiin liittyvät pyydetyt asiantuntijalausunnot 6 424 6 400 6 400

Tavoitteena on vähentää vapautumista suoraan suljetuista vankiloista ja lisätä avolaitossijoituksia. Valvotussa koevapaudessa on v. 2021 päivittäin keskimäärin 240 vankia. Vankien toimintoihin osallistumista ja sellin ulkopuolella viettämää aikaa sekä henkilökunnan ja rangaistusta suorittavien välistä vuorovaikutusta lisätään. Yhteistyötä vankilan ulkopuolisten palveluja tuottavien toimijoiden, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon, työvoimaviranomaisten ja koulutuksen järjestäjien kanssa lisätään. Päihde- ja mielenterveystyön hoito- ja kuntoutusjatkumot turvataan rangaistuksen suorittamisen jälkeen. Vahvistetaan rikosseuraamusasiakkaiden asumisen taitoja ja parannetaan vapautumisen jälkeistä asumistilannetta.

Rikosseuraamusasiakkaiden yhdenvertaisen ja lainmukaisen kohtelun toteutumista parannetaan tehostamalla Rikosseuraamuslaitoksen normiohjausta ja lisäämällä henkilökunnan koulutusta. Tavoitteen toteutumista edistetään myös säännöllisellä tarkastustoiminnalla ja yksiköissä käyttöön otettavalla omavalvontamenetelmällä. Jatketaan rikosseuraamusasiakkaiden sähköisen asioinnin ja sähköisten palveluiden kehittämistä. Ehkäistään järjestäytyneen rikollisuuden toimintamahdollisuuksia vankiloissa, vahvistetaan järjestäytyneestä rikollisuudesta irtautumisen tukitoimenpiteitä yhteistyössä poliisiviranomaisten kanssa ja kehitetään palveluohjausta yhteiskunnan normaalipalvelujen piiriin. Kehitetään toimia, joilla voidaan ehkäistä radikalisoitumisvaarassa olevien rikosseuraamusasiakkaiden radikalisoitumista. Vakavaan väkivaltaan syyllistyneiden kohdalla arvioidaan uusimisriski ennen vapautumista ja samalla suunnitellaan riittävät tukitoimet ehdonalaiseen vapauteen. Toteutetaan Rikosseuraamuslaitoksen organisaatiouudistus. Jatketaan tuottavuutta parantavien työ- ja toimintaprosessien sekä toimitilaverkoston kehittämistä ja suunnittelua. Virka- ja tehtävärakenteen muutoksia jatketaan strategisen henkilöstösuunnitelman pohjalta. Tehtävien sisältöjen ja osaamisen kehittämisessä painotetaan strategisia ydintehtäviä. Uusi asiakastietojärjestelmä Roti otetaan käyttöön.

Tietoja henkilöstöstä

  2019
toteutuma
2020
arvio
2021
tavoite
       
Henkilöstömäärä, htv 2 524 2 560 2 545
VMBaro johtajuusindeksi 3,15 3,20 3,30
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 14,9 14,4 13,9

01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 229 297 000 euroa.

Määrärahasta saa käyttää myös Rikosseuraamuslaitoksen toiminnallisista tarpeista aiheutuvien henkilökunnan asuntojen vuokraosuuksien alentamiseen enintään 2 000 000 euroa.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi vankeuslain 7 luvun 6 a §:n ja tutkintavankeuslain 3 luvun 6 a §:n muuttamisesta. Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että tupakointi suljetuissa vankiloissa kiellettäisiin kokonaan tupakansavusta tupakoimattomille vangeille ja vankilatyöntekijöille aiheutuvien terveyshaittojen ehkäisemiseksi. Hallituksen esityksen mukaan vuosittaiset kustannusvaikutukset vuodesta 2021 alkaen tupakoinnin lopettamisesta aiheutuviin tukitoimiin olisivat Rikosseuraamuslaitoksessa 650 000 euroa. Esityksestä aiheutuu 250 000 euron määrärahavaikutus momentille 33.01.06.

Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut vuodelle 2021 alustavasti seuraavat tavoitteet:

  2019
toteutuma
2020
arvio
2021
tavoite
       
Toiminnalliset tavoitteet      
Laitosturvallisuusindeksi1) 120 115 105
Vankeusvangeista avolaitoksissa keskimäärin päivässä, % 43 45 45
Vankeusvankien toimintaan osallistuminen, % päivittäin toimintoihin käytettävissä olevasta ajasta 74 74 75
Valvotun koevapauden loppuun suorittaneet, % päättyneistä 83 82 82
Yhdyskuntapalvelun loppuun suorittaneet, % päättyneistä 84 83 83
Tuottavuus      
Vangit, keskimäärin päivässä/htv 1,4 1,4 1,4
Yhdyskuntaseuraamuksia täytäntöönpanossa, keskimäärin päivässä/htv 11,6 11,6 12,0
Taloudellisuus      
Toimintamenot (netto)/vanki 65 630 63 910 63 300
Toimintamenot (netto)/yhdyskuntaseuraamusta suorittava 7 500 7 470 6 960

1) Vuosien 2011—2014 keskiarvo muodostaa indeksin arvon 100. Indeksin noustessa turvallisuustaso laskee.

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Rangaistusten täytäntöönpano 198 350
Täytäntöönpanon ohjaus, kehittäminen ja hallinto (keskushallinto) 8 800
Rikosseuraamusalan koulutuskeskus 2 700
Täytäntöönpanoyksikkö 1 800
Ostopalvelut palvelukeskuksilta 17 647
Yhteensä 229 297

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Bruttomenot 239 297 230 212 240 597
Bruttotulot 12 101 11 300 11 300
Nettomenot 227 196 218 912 229 297
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 25 910    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 15 213    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)1)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 8 515 8 018 8 000
— muut tuotot 838 873 790
Tuotot yhteensä 9 353 8 891 8 790
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 14 825 13 264 14 000
— osuus yhteiskustannuksista 11 071 11 000 10 000
Kustannukset yhteensä 25 896 24 264 24 000
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -16 543 -15 373 -15 210
Kustannusvastaavuus, % 36 37 37

1) Sisältää työtoiminnan ja laitosmyymälöiden kustannusvastaavuuslaskelmat.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Ehdonalaista vapauttamista koskevien säännösten tarkistaminen 2 200
Hallinnonalan resurssien turvaaminen 453
Hallinnonalan virastojen hallinnollisten asioiden asiankäsittelyjärjestelmän uudistaminen (siirto momentilta 25.01.21) 6
Hämeenlinnan naisvankilahanke 1 875
Sakon muuntorangaistuksen uudistaminen 2 200
Seksuaalirikosten rangaistustason tarkistaminen 435
Tietohallintomenojen kasvu 1 187
Valtorin palvelumaksujen nousu -21
Vankiloiden turvatekniikan uudistaminen 3 200
JTS-miljardin tuottavuussäästö -455
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa -4 993
Palkkausten tarkistukset 4 298
Yhteensä 10 385

2021 talousarvio 229 297 000
2020 II lisätalousarvio 1 080 000
2020 I lisätalousarvio 433 000
2020 talousarvio 218 912 000
2019 tilinpäätös 216 499 000

74. Avolaitostyöt (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 4 700 000 euroa.

Määrärahasta saa käyttää enintään 1 700 000 euroa avolaitostöihin kunnan, seurakunnan tai yleishyödyllisen yhteisön työkohteissa.

Määrärahaa saa käyttää valtion, kunnan ja yleishyödyllisten yhteisöjen omistuksessa olevien rakennusten ja ympäristöjen rakentamis-, korjaus- ja hoitotöihin sekä kansallisomaisuuden ylläpitämiseen. Määrärahaa saa käyttää myös maanrakennustöihin. Kunnan, seurakunnan tai yleishyödyllisen yhteisön työkohteet ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaita tai niihin voidaan liittää kuntouttavaa toimintaa, jonka kustannuksiin asianomainen yhteisö osallistuu. Työkohteissa tehtävää työtä voidaan myös opinnollistaa. Määrärahaa voi käyttää erityisesti pitkäaikaishankkeissa myös avolaitostyönä toteutettavien rakentamisprojektien edellytysten luomiseksi vaadittavien tarpeellisten tukitoimintojen menoihin, kuten vankien asuintilojen kunnostamiseen.

Selvitysosa:Avolaitosmäärärahalla kyetään työllistämään vankeja ja kunnostamaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita. Työkohteet ovat mm. Suomenlinnan hoitokunnan, Metsähallituksen, Museoviraston, Senaatti-kiinteistöjen sekä kuntien kohteissa. Tavoitteena on työllistää avolaitosvankeja ja luoda yhdyskuntapalvelun palvelupaikkoja yhdyskuntapalvelua suorittaville.


2021 talousarvio 4 700 000
2020 talousarvio 4 700 000
2019 tilinpäätös 4 700 000