Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2021

20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvontaPDF-versio

Selvitysosa:Oikeusministeriö asettaa ulosottolaitokselle seuraavat yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet ja toiminnalliset tulostavoitteet sekä niiden toteuttamiseksi keskeisimmät toimenpiteet vuodelle 2021:

  • — Sähköinen asiointi ja palvelut ovat asiakaslähtöisiä. Sähköisten palveluiden kehittäminen helpottaa kansalaisten asiointia ulosotossa ja parantaa asianosaisten mahdollisuuksia seurata asioidensa etenemistä.
  • — Taloudellisten väärinkäytösten tekemis- ja hyötymismahdollisuudet vähentyvät. Toimitaan tehokkaasti osana rikostorjuntaketjua, huolehditaan erityistäytäntöönpanon toimintaedellytyksistä ja edistetään harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimenpideohjelmaan sisältyvää analytiikkahanketta.
  • — Oikeusturva toteutuu käytännössä. Huolehditaan täytäntöönpanotoimien tasalaatuisuudesta yhtenäistämällä työmenetelmiä.
  • — Yhteiskunnassa on hyvä maksumoraali ja luottoyhteiskunta on toimiva. Huolehditaan perinnän tuloksellisuudesta ja etupainotteisuudesta. Huolehditaan velkaantumiseen liittyvästä sidosryhmäyhteistyöstä ja ennakoivan talousneuvonnan hankkeen edistämisestä. Hankkeen tehtävänä on lisätä kansalaisten oman talouden hallintaa ja vähentää ylivelkaantumisen riskiä.

Vaativat tapaukset hoidetaan laadukkaasti ja asiakkaiden yhdenvertaisuus toteutuu. Käsittelyketjut ja -menettelyt määräytyvät asian laadun ja vaativuuden mukaan. Organisaatiorakenne ja toimipaikkaverkosto ovat tarkoituksenmukaiset ja tukevat henkilöstön osaamisen vahvistamista. Tietojärjestelmät ovat käyttäjäystävällisiä ja tukevat toimintaa.

Oikeusturva toteutuu ulosottotoimen rakenneuudistuksen jälkeen yhtä hyvänä kuin aikaisemminkin. Kansalaisten mahdollisuus henkilökohtaiseen asiointiin turvataan. Sähköisiä palveluita kehitetään, mikä helpottaa kansalaisten asiointia ulosotossa ja parantaa asianosaisten mahdollisuuksia seurata asioidensa etenemistä.

Konkurssiasiamiehen toimisto toteuttaa konkurssien ja yrityssaneerausten asianhallintajärjestelmän (Kosti) kokonaisuudistuksen, joka tehostaa valvontatyötä ja yhteydenpitoa asianosaisten kanssa. Velallisen toiminnan erityistarkastuksia ja julkisselvityksiä kohdennetaan erityisesti tapauksiin, joissa talousrikosepäilyt liittyvät laajoihin ja monimutkaisiin yrityskokonaisuuksiin. Hyvän pesänhoitotavan kehittäminen turvaa menettelyn asianosaisten oikeuksien toteutumista.

Tietoja henkilöstöstä

  2019
toteutuma
2020
arvio
2021
arvio
       
Ulosottolaitos      
Henkilötyövuodet 1 104 1 080 1 136
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 10,6 10,6 10,5
Työtyytyväisyysindeksi 3,6 3,5 3,5
       
Konkurssiasiamiehen toimisto      
Henkilötyövuodet 10 11 13
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 3,2 11,8 5,0
Työtyytyväisyysindeksi - 3,1 3,3

01. Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 107 771 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ulosottolaitoksen ja konkurssiasiamiehen toimiston toimintamenojen maksamiseen.

Nettobudjetoinnissa ei oteta tuloina huomioon ulosottomaksuista annetun lain (34/1995) ja ulosottomaksuista annetun asetuksen (35/1995) mukaisia tuloja, ulosottokaaren (705/2007) mukaisia valtiolle tilitettäviä vähäisiä ulosottovaroja eikä konkurssilain (120/2004) mukaan valtiolle tilitettäviä velkojien menettämiä jako-osuuksia.

Selvitysosa:Ulosottoon arvioidaan saapuvan vireille 3,2 milj. asiaa (2,9 milj. asiaa v. 2019). Keskimääräisen käsittelyajan arvioidaan olevan 7,7 kuukautta (7,3 kuukautta v. 2019). Ulosoton perintätuloksen arvioidaan olevan 950 milj. euroa (1 130 milj. euroa v. 2019). Ulosotossa arvioidaan käsiteltävän 585 000 velallisen asioita (562 000 velallista v. 2019).

Konkurssien määrän arvioidaan kasvavan selvästi verrattuna vuoteen 2019, jolloin hakemusten määrä kasvoi 2,5 % ja aloitettujen konkurssimenettelyjen määrä 5,7 %. Konkurssiasiamiehen valvonnassa oli 31.12.2019 yhteensä 3 131 vireillä olevaa konkurssimenettelyä, joista 486 oli julkisselvityksessä. Yrityssaneeraushakemusten ja aloitettujen saneerausmenettelyjen määrien arvioidaan myös kasvavan verrattuna vuoteen 2019, jolloin hakemusten määrä väheni 10,3 %, mutta saneerausmenettelyjä aloitettiin kuitenkin 2,1 % enemmän kuin edellisenä vuonna.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen oikeusministeriö on asettanut ulosottolaitoksen ja konkurssiasiamiehen toimiston toiminnalle vuodelle 2021 alustavasti seuraavat tavoitteet:

Tunnuslukutaulukko

  2019
toteutuma
2020
arvio
2021
tavoite/arvio
       
Käsitellyt asiat (1 000 kpl) 3 141 2 900 2 900
Peritty (milj. euroa) 1 130 1 000 950
Perityn euron kustannukset (euroa) 0,09 0,10 0,10
Perittyjen ja varattomien rahasaamisten suhde      
Asiamääristä, % 40 40 40
Rahamääristä, % 35 38 36
Keskimääräinen käsittelyaika, kk 7,3 7,5 7,7
Taloudellisuus (euroa/käsitelty asia) 33 36 36
Tuottavuus (käsitellyt asiat/htv) 3 322 3 176 2 900
Erikoisperinnästä tilitetty suoraan velkojille (milj. euroa) 30 25 25
Erikoisperinnän selvitettäväksi ottamat velalliset 366 350 350
Konkurssipesien erityistarkastuksia ja hallinnon tarkastuksia 118 120 140
Aloitetaan konkurssipesien julkisselvityksiä 59 60 70
Ratkaistujen ulosottokanteluiden määrä 48 60 60
Ulosottokanteluiden käsittelyaika, kk 11 8 7

Ulosottomaksutuloina arvioidaan momentille 12.25.20 kertyvän 74 milj. euroa. Ulosottomaksutulojen määrä vastaa noin 70 % ulosottolaitoksen kokonaismenoista.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Bruttomenot 106 134 103 417 108 021
Bruttotulot 388 170 250
Nettomenot 105 746 103 247 107 771
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 31 134    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 27 078    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hallinnonalan resurssien turvaaminen 263
Hallinnonalan virastojen hallinnollisten asioiden asiankäsittelyjärjestelmän uudistaminen (siirto momentilta 25.01.21) 1
Harmaan talouden torjunta (HO 2019) 225
Konkurssien ja yrityssaneerausasioiden asianhallintajärjestelmä (Kosti-hanke) (v. 2020 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -990
Konkurssien ja yrityssaneerausasioiden asianhallintajärjestelmä (Kosti-hanke) (v. 2021 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 590
Tietohallintomenojen kasvu 903
Ulosottoverkon säilyttäminen nykyisellään (HO 2019) 400
Valtorin palvelumaksujen nousu -12
Velallisten neuvonnan tehostaminen 500
JTS-miljardin tuottavuussäästö -264
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa 37
Palkkausten tarkistukset 2 871
Yhteensä 4 524

2021 talousarvio 107 771 000
2020 IV lisätalousarvio 65 000
2020 talousarvio 103 247 000
2019 tilinpäätös 101 690 000